10 Kasım 2009 Tarihli ve 27402 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

950   (10/333, 334, 335) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Hayati YAZICI’ya, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’a, Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Maliye Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

 

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

—  Trabzon İli Beşikdüzü İlçesine Bağlı Türkelli Beldesinin İsminin “Oğuz” Olarak Değiştirilmesine Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—  Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

—  Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

—  Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/30, K: 2009/18 Sayılı Kararı (2/9/1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 31/5/2000 Tarihli ve 4571, 20/3/2002 Tarihli ve 4747 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/94, K: 2009/92 Sayılı Kararı (27/6/1989 Tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 21/3/2006 Tarihli ve 5473 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/94, K: 2009/140 Sayılı Kararı (29/3/2003 Tarihli ve 4833 Sayılı Kanun ile İlgili)