10 Kasım 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27402

YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından:

KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Maddelere ilişkin bilgi toplanmasını, sunulmasını ve erişebilirliğini,”

             “b) Maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerine olabilecek muhtemel risklerinin kontrolü ilkelerini kapsar.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “m) Üretici: Kimyasal element ve/veya bileşiklerini veya bunların karışım ve/veya çözeltilerini kullanarak, herhangi bir yöntemle, herhangi bir formda madde veya müstahzarı ticari adını veya markasını vermek suretiyle hazırlayan ve/veya hazırlatan gerçek ve tüzel kişileri,”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Üretilen veya kendi halinde veya müstahzar içinde ithal edilen maddeler hakkında veri toplanması, önceliklendirilmesi ve kontrolünün sağlanması esastır.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.819

             “MADDE 7 – (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen uygulama saklı kalmak şartıyla, 26/12/2008 tarihinden üç yıl öncesine kadar, maddeleri yılda bin ton veya üzerinde üretenler veya kendi halinde veya müstahzar içinde ithal edenler,  ürettikleri veya ithal ettikleri maddelerin üç yıllık ortalama miktarını, 10 uncu maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak, Ek-2’de ayrıntıları verilen ve bu maddenin üçüncü fıkrasındaki bilgileri 30/6/2010 tarihine kadar Bakanlığa iletir.

             (2) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen uygulama saklı kalmak şartıyla, 26/12/2008 tarihinden itibaren ilk kez yılda bin ton veya üzerinde maddeleri üretenler veya kendi halinde veya müstahzar içinde ithal edenler, 10 uncu maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak, Ek-2’de ayrıntıları verilen ve bu maddenin üçüncü fıkrasındaki bilgileri, maddenin yıl içerisinde ilk üretildiği veya ithal edildiği tarihten bir yıl sonrasını takip eden iki ay içerisinde Bakanlığa iletir.

             (3) Yılda bin ton veya üzerinde üretilen veya kendi halinde veya müstahzar içinde ithal edilen maddeler için istenen bilgiler şunlardır:

             a) Maddenin adı, EC numarası ve CAS numarası,

             b) Üretilen veya ithal edilen maddenin miktarı,

             c) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Ek-2’sine göre, tehlike sınıfı, tehlike sembolü, risk ibareleri ve güvenlik ibareleri de dâhil olmak üzere, sınıflandırılması,

             ç) Maddenin öngörülen kullanım alanları hakkında bilgileri,

             d) Maddenin fiziko-kimyasal özellikleri hakkında veriler,

             e) Maddenin çevresel ortamlar arasındaki hareketi ve davranışı hakkında veriler,

             f) Maddenin ekotoksisitesi hakkında veriler,

             g) Maddenin akut ve subakut toksisitesi hakkında veriler,

             ğ) Maddenin kanserojenik, mutajenik ve/veya üreme sistemine toksik etkisi hakkında veriler,

             h) Maddenin risk değerlendirmesinde kullanılabilecek diğer ilgili bilgiler.

             (4) Üreticiler ve ithalatçılar, bu maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendinden (h) bendine kadar olan mevcut bütün bilgileri elde etmek için gerekli araştırmaları yapar ve Bakanlığa iletir. Üreticiler ve ithalatçılar mevcut olmayan bilgiler için hayvanlar üzerinde test yapmak zorunda değildir.

             (5) Bakanlık, yılda bin ton ve üzerinde üretilen, kendi halinde veya müstahzar içinde ithal edilen maddeleri kapsayan listeyi yayımlar.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 8 – (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen uygulama saklı kalmak şartıyla, 26/12/2008 tarihinden üç yıl öncesine kadar maddeleri yılda bir ton veya üzerinde ancak bin tondan az olan miktarlarda üretenler veya kendi halinde veya müstahzar içinde ithal edenler, ürettikleri veya ithal ettikleri maddelerin üç yıllık ortalama miktarını, 10 uncu maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak, Ek-3’de ayrıntıları verilen ve bu maddenin üçüncü fıkrasındaki bilgileri 30/6/2010 tarihine kadar Bakanlığa iletir.

             (2) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen uygulama saklı kalmak şartıyla, 26/12/2008 tarihinden itibaren ilk kez yılda bir ton veya üzerinde ancak bin tondan az olan miktarlarda maddeleri üretenler veya kendi halinde veya müstahzar içinde ithal edenler, 10 uncu maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak, Ek-3’de ayrıntıları verilen ve bu maddenin üçüncü fıkrasındaki bilgileri, maddenin yıl içerisinde ilk üretildiği veya ithal edildiği tarihten bir yıl sonrasını takip eden iki ay içerisinde Bakanlığa iletir.

             (3) Yılda bir ton veya üzerinde ancak bin tondan az olan miktarlarda üretilen veya kendi halinde veya müstahzar içinde ithal edilen maddeler için istenen bilgiler şunlardır:

             a) Maddenin adı, EC numarası ve CAS numarası,

             b) Üretilen veya ithal edilen maddenin miktarı,

             c) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin Ek-2’sine göre, tehlike sınıfı, tehlike sembolü, risk ibareleri ve güvenlik ibareleri de dahil olmak üzere, sınıflandırılması,

             ç) Maddenin öngörülen kullanım alanları hakkında bilgiler.

             (4) Bakanlık, birinci ve ikinci fıkraya göre veri sağlayan üretici veya ithalatçılardan, maddelerin risk değerlendirmesi ile ilgili Ek-2 çerçevesinde, fiziko-kimyasal özellikler, toksikolojik özellikler ve ekotoksikolojik özellikler ile ilgili ilave bilgileri talep edebilir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 10 – (1) Bir maddenin birden fazla üretici tarafından üretilmesi veya ithal edilmesi durumunda, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasının (d), (e), (f), (g), (ğ), (h) bentlerindeki ve 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında istenen bilgiler, ilgili üretici veya ithalatçıların anlaşmaları durumunda, onların adına bir üretici veya ithalatçı tarafından verilebilir. Bununla beraber diğer üretici ve ithalatçılar, Ek-2’de 1.1’den 1.19’a kadar yer alan verileri verirler ve kendileri adına başvuruda bulunan üretici veya ithalatçıyı referans olarak belirtirler.

             (2) Üretici veya ithalatçılar, 7 nci madde ve 8 inci maddenin üçüncü fıkralarında belirtilen bilgileri vermek için, Bakanlığın internet sayfasındaki özel program paketini kullanırlar.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             “a) Maddenin adı” 

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’ine 3 nolu başlıktan sonra gelmek üzere aşağıdaki 4 nolu başlık eklenmiştir.

             “4- Polimerler”

             MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/12/2008

27092 (Mükerrer)