10 Kasım 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27402

YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri için iletilen talepleri değerlendirmek ve bu bölgelerin yer seçimi, kuruluşu, imar planı onayı, faaliyeti ve işletilmesi ile denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             (2) Bu Yönetmelik, bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunlara dayalı sanayinin desteklenmesi, geliştirilmesi, ürünlerin paketlenmesi, işlenmesi, muhafaza edilmesi ile pazarlama yöntemleri konusunda teknik destek verilmesi, rekabet edebilirliğini artırıcı nitelikte uygun ve kaliteli hammaddenin temini için tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 9/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ile 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 26/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar ve kısaltmalar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Alternatif alan: TDİOSB proje teklifinde önerilen TDİOSB’nin kurulabileceği bir ya da birden fazla alanı,

             b) Banka: STB bütçesinden tahsis edilen kredilerin ödenmesi ile geri alınması ve bu konu ile  ilişkili işlemleri yürüten 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankayı,

             c) Bitki koruma ürünü: Tüm zararlı organizmalara karşı bitkileri ve bitkisel ürünleri korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek, besin maddesi dışında bitkilerin yaşam fonksiyonlarını etkilemek (büyüme düzenleyicileri gibi), istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amaçları çerçevesinde, bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde kullanıcıya sunulan, aktif madde ve preparatları,

             ç) Genel yerleşim planı: İmar planına esas olmak üzere hazırlanan TDİOSB arazi kullanım durumunu gösteren TKB’ce onaylı planı,

             d) Özel TDİOSB: 4562 sayılı Kanunun 26/A  maddesi hükümleriyle uyumlu olarak özel hukuk tüzel kişilerince veya gerçek kişilerce kurulması talep edilen  TDİOSB’yi,

             e) STB: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

             f) TDİOSB (Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi): Tarım ve sanayi sektörünün entegrasyonunu sağlamaya yönelik tarıma dayalı sanayi girdisini oluşturan bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunların işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin yer aldığı mal ve hizmet üretim bölgesini,

             g) TDİOSB Proje Değerlendirme Komisyonu: TKB İl Müdürlüğü bünyesinde, ilgili birimlerden konu uzmanı elemanların katılımı ile en az üç üyeden valilik oluru ile oluşturulan komisyonu,

             ğ) TDİOSB Proje İnceleme ve Onay Komisyonu: Bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili TDİOSB projelerinin incelenmesi ve onaylanması amacıyla, TKB’nin ilgili Genel Müdürlüklerinin ihtisas daire başkanlıkları temsilcilerinden oluşan komisyonu,

             h) TDİOSB proje teklifi: İçeriği Ek-1’e göre hazırlanan proje teklifini,

             ı) TKB: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

             i) Üst yapı modül projesi: Parsel iç kullanımını gösteren ve ihtisas konusuna göre hazırlanan tip projeyi,

             j) Yer Seçimi Komisyonu: Ek-2’de yer alan kurumlardan oluşan komisyonu,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Seçimi

             Müracaat

             MADDE 4 – (1) TDİOSB kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerce dört nüsha olarak TDİOSB proje teklifi hazırlanarak, teklifte yer alan alternatif alanlar hakkında il özel idaresinin, belediye sınırları veya mücavir alan sınırları içerisinde olması halinde ilgili belediyenin uygun görüşü ile birlikte Valilik kanalıyla Tarım İl Müdürlüğüne müracaat edilir. Söz konusu proje teklifi proje değerlendirme komisyonunca değerlendirilir.

             (2) Hayvancılık konulu proje teklifi, konu uzmanı ziraat mühendisleri tarafından veteriner hekim ve çevre mühendisinin görüşü alınarak proje tekniğine göre hazırlanır.

             (3) Seracılık konulu proje teklifi, konu uzmanı ziraat mühendisleri tarafından mimar veya inşaat mühendisi görüşü alınarak proje tekniğine göre hazırlanır.

             (4) Yeni bir TDİOSB ve ilave alan yer seçimi taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, il genelindeki aynı sektör grubunu içeren TDİOSB’lerde bulunan toplam parsellerin en az  % 75’inde üretim ve/veya inşaata başlanmış olması gerekmektedir. Ancak, özel TDİOSB’ler ve Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının yatırımcı temin edeceği projelerde bu oran aranmaz.

             Proje teklifinin incelenmesi

             MADDE 5 – (1) TKB İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan TDİOSB proje değerlendirme komisyonunca, TDİOSB proje teklifi ve teklifte yer alan alternatif alanlar için TKB görev alanına giren mevzuat ile projenin il/ilçe için gerekliliği ve uygulanabilirliliği açısından ön inceleme yapılır.

             a) Ön incelemede, süt ve besi sığırcılığı faaliyeti yapacak TDİOSB’ler için aşağıdaki şartlar aranır:

             1) İl/ilçe belediye mücavir alanları içerisinde insan sağlığını tehdit eder şekilde hayvancılık yapılması ve bu işletmelerle ilgili mülki ve mahalli idarelerce veya diğer bakanlıklarca yerleşim alanı dışına çıkarılmasına ilişkin karar alınması,

             2) Belediye mücavir alan içerisinde hayvancılık yapmakta olan ticari amaçlı işletmelerden en az 50 işletmenin kurulacak olan bölgeye taşınmayı yazılı olarak taahhüt ettiğine dair belgenin bulunması,

             3) TDİOSB’lerinde kurulacak hayvancılık işletmelerinin, süt sığırcılığı için her bir işletmede en az 25 baş, besi sığırcılığı için en az 50 baş olarak planlanması,

             4) Süt sığırcılığı ve besi sığırcılığı faaliyetinin aynı TDİOSB içerisinde yer alması halinde TKB’ce mevzuat ile belirlenen gerekli sağlık, teknik ve idari tedbirlerin alınması,

             5) TKB’ce kuruluş izni verilmiş kanatlı damızlık ve kuluçkahane işletmelerine bir km’den yakın mesafede TDİOSB kurulmaması,

             6) Her işletmede 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş Çalışma Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine uyulması,

             7) Mevsim, yağış durumu ve yapılacak ahır şeklinin de göz önüne alınarak; TDİOSB’de süt sığırcılığı veya besicilik hangi tip ahırlarda yapılırsa yapılsın, hayvanlardan elde edilen gübrelerin bölgenin uygun bir yerinde seçilen ve tüm işletmelerin ortaklaşa kullanacakları merkezi gübre toplama deposunda biriktirilmesi ve ayrıca gübrenin toplanma işlemi ile değerlendirilmesi işlerinin nasıl yapılacağının ve bölgeden hangi sıklıkla uzaklaştırılacağının projede belirtilmesi,

             8) Sıvı atıkların, sıvılara karşı geçirgen olmayan zemin ve kapalı kanallardan geçirilerek ahırların dışında kapalı konteynırlarda veya eşdeğer emisyon azaltma tedbirleri alınmış merkezi yerlerde bertaraf edilecek şekilde projelendirilmesi,

             9) TDİOSB’de kurulacak sanayi tesisleri kapasitelerinin, bölgenin üretim kapasitesinden fazla planlanmaması ve TDİOSB dışından bu bölgeye süt, kesim amaçlı hayvan, işleme amaçlı et ve et ürünleri vb. girişinin planlarda yer almaması,

             10) Her bir hayvancılık işletmesinin günlük su ve elektrik sarfiyatı, nasıl ve ne şekilde temin edileceği, yerleşim biriminin mevcut kaynaklarının yeterlilik durumu ile ilgili yetkili kurum/kuruluşların yerel teşkilatlarının görüşlerinin alınarak müracaat dosyasında bulundurulması,

             11) Çiftlik gübresi hariç olmak üzere hayvancılık işletme atıkları ve imhası gereken hayvan ve hayvansal ürünlerin diğer alanlara bulaşmadan imha edilebileceği mevzuata uygun özel bir alanın ayrılması ve projesinde belirtilmesi.

             b) Ön incelemede, bitkisel üretim olarak seracılık faaliyeti yapacak TDİOSB’ler için aşağıdaki şartlar aranır:

             1) Seracılık için öngörülen TDİOSB alanının en az 500 dekar olması ve en az 30 farklı müteşebbisin yazılı olarak proje kapsamında yer alacağına dair taahhüdünün bulunması,

             2) Su deposu, alet ekipman deposu, bitki koruma ürünleri deposu, ön soğutma ünitesi ve soğuk hava deposu, ürün işleme tasnif ve ambalajlama ünitesi, işletme binası, laboratuar binaları gibi işletme tesisleri vb. için TDİOSB alanının en fazla % 10’ unun kullanılması,

             3) Geriye kalan % 90’ lık alanda ise her bir sera işletmesinin sahip olacağı arazi büyüklüğünün en az 10 dekar olması ve işletmelere ayrılan sera parsel büyüklüğünün de en az 3 dekar olacak şekilde planlanması,

             4) Her bir sera işletmesinin günlük su ve elektrik sarfiyatı, nasıl ve ne şekilde temin edileceği, yerleşim biriminin mevcut kaynaklarının yeterlilik durumu ile ilgili yetkili kurum/kuruluşların yerel teşkilatlarının görüşlerinin alınması,

             5) Jeotermal kaynakların ısıtma amaçlı kullanılması halinde, kullanımdan dönen suyun deşarj ve reenjeksiyon işleminin, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yapılması, ayrıca TDİOSB’nin kurulacağı alana yakın jeotermal kaynağının debisi, sıcaklığı ve proje için yeterliliği konularında, ilgili Bakanlığın görüşünün alınması, kullanılan suyun reenjekte yöntemiyle tekrar yeraltına verilebilmesi için yeraltında uygun kırıkların ve boşlukların bulunması, ayrıca TDİOSB’nin kurulacağı alana yakın jeotermal kaynağının debisi, sıcaklığı ve proje için yeterliliği konularında, ilgili bakanlığın görüşünün alınması,

             6) Bitkisel atıklar ile zararlı organizmalarla bulaşık olan ve imhası gereken bitki ve bitkisel materyalin diğer alanlara bulaşmadan imha edilebileceği mevzuata uygun özel bir alanın ayrılması ve projesinde belirtilmesi,

             7) Sera tesis edilecek alanlarda, toprakların nematod yönü ile tahlil ettirilmesi ve proje teklif formu ekine tahlil sonucuna ilişkin belgenin konulması.

             c) Her iki ihtisas konusunda kurulacak TDİOSB’lerde ortak olarak aşağıdaki şartlar aranır:

             1) TKB’ce mevzuat ile belirlenen gerekli sağlık, teknik ve idari tedbirlerin alınması,

             2) Toplam alanın en az %5’inde faaliyet gösterecek sanayi tesislerine ilişkin potansiyel araştırması ve yatırım taahhütnamesi alınması,

             3) Bölgede kurulacak sanayi tesislerinin, bölgenin kuruluş amacından farklı olmaması,

             4) TDİOSB yeri olarak önerilen alan/alanların büyüklük olarak en az %75’inin mülkiyetinin Maliye Hazinesine ait olması,

             zorunludur.

             ç) Proje teklifi üzerinde yapılan incelemelerde bulunan eksiklikler başvuru sahibi  tarafından giderilir.

             d) Ön inceleme sonucu uygun bulunmayan TDİOSB proje teklifi müracaatları Valilik kanalıyla Tarım İl Müdürlüğünce başvuru sahibine bildirilir.

             e) TDİOSB proje teklifinin TDİOSB proje değerlendirme komisyonunca uygun bulunması halinde, iki nüshası onaylanan proje teklifi, il özel idaresi, ilgili belediyenin olumlu görüşü  ve Valiliğin uygunluk görüşü ile birlikte Valilikçe TKB’ye intikal ettirilir.

             f) TKB’de ilgili Genel Müdürlüğün bünyesindeki konu ile ilgili daire başkanlığı koordinatörlüğünde, TDİOSB proje inceleme ve onay komisyonu oluşturulur.

             g) Söz konusu TDİOSB proje teklifinin ve teklifte yer alan alternatif alanların, TKB bünyesinde kurulan TDİOSB proje inceleme ve onay komisyonunca uygun görülmesi halinde, TKB’nin uygunluk görüşünü de içeren yazı ile STB’ye bildirilmesini takiben, STB ve TKB’ce yer seçimi çalışmalarına başlanır. Değerlendirme sonucunda uygun görülmeyen müracaatlar gerekçesi ile birlikte TKB’ce Valiliğe bildirilir.

             Mahallinde yapılan inceleme çalışması

             MADDE 6 – (1) TDİOSB proje teklifinde yer alan alternatif alanlar TKB ile STB’ce mahallinde incelenir. Diğer kurum ve kuruluşların yatırım ve proje alanına girmeyen alternatif alanların, özellikleri belirlenir ve yerlerini gösterir 1/25000 ölçekli topoğrafik haritası, 1/5000 ölçekli kadastral paftası ve TDİOSB yeri olarak uygun olup olmadığını içeren tutanak, TKB İl Müdürlüğü ve STB teknik elemanlarınca mahallinde imza altına alınır.

             (2) Mahallinde yapılan inceleme sırasında alan/alanların özellikleri;

             a) Mevkii,

             b) Şehir merkezine uzaklığı ve hangi yönde kaldığı,

             c) Çevresinde bulunan diğer yerleşim merkezlerinin neler olduğu,  uzaklıkları ve hangi yönde kaldığı,

             ç) Büyüklüğü,

             d) Karayolu, havaalanı, liman ve  demiryolu  bağlantısı, uzaklığı,

             e) Mülkiyet durumu,

             f) Kadastro durumu,

             g) Belediye ya da mücavir alan sınırları içinde olup olmadığı,

             ğ) Mevcut imar planına ve varsa çevre düzeni planına göre durumu,

             h) Mevcut arazi kullanım durumu,

             ı) Çevresindeki alanların mevcut ve planlama durumu,

             i) Eğimi ve yönü,

             j) Bulunduğu deprem kuşağı,

             k) Su ihtiyacının nereden sağlanabileceği,

             l) Enerji ihtiyacının nereden sağlanabileceği,

             m) Atıksu ve yağmur suyu deşarj ortamı,

             n) Hâkim rüzgâr yönü,

             o) Gelişme ve genişleme olanağının bulunup bulunmadığı,

             ö) Çevresinde konut ve yan sanayi yerleşimine imkân olup olmadığı,

             p) Bölgedeki flora ve fauna özellikleri,

             r) Varsa özel çevre koruma bölgeleri, 1/12/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamındaki alanlar, sit alanları, milli parklar, sulak alanlar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, doğal anıtlar gibi koruma alanları ile uluslararası sözleşmeler gereği korunması gereken alanlara göre konumu,

             s) Drenaj durumu,

             ş) Taşkına maruz kalma durumu,

             t) Önceden belirlenmiş jeolojik sakıncalı bir alan olup olmadığı,

             u) Varsa yeraltı ve yüzeysel içme ve kullanma suyu kaynaklarına göre konumu,

             ü) Varsa  katı atık depolama alanlarına göre konumu,

             v) Mevcut ya da planlanan havaalanları ile varsa askeri alanlara, askeri güvenlik yasak bölgelerine, havaalanı mania planına göre konumu,

             y) Su ürünleri üreme ve istihsal sahalarına olan konumu,

             z) Doğal kaynak potansiyeli ve jeotermal kaynak durumu, reenjeksiyon olanakları,

başlıkları kapsamında belirlenir.

             (3) TKB ve STB’ce mahallinde tutulan tutanakta incelenen alternatif alanların TDİOSB yeri olarak uygun görüldüğünün belirtilmesi halinde, söz konusu alternatif alanlar incelenmek üzere STB’ce yer seçimi komisyonu toplantıya çağırılır.

             (4) Yapılan inceleme neticesinde alternatif alanların uygun görülmediğinin tutanakta belirtilmesi halinde yer seçimi komisyonu toplanmaz ve bu durum TKB’ce ilgili valiliğe bir yazı ile bildirilir.

             Yer seçimi komisyonunun oluşturulması

             MADDE  7 – (1) STB tarafından tespit edilen yer seçimi tarihi ve her iki Bakanlıkça mahallinde incelenen alternatif alanlara ait haritalar ve bilgiler, Ek-2’deki kurum ve kuruluşlara, yeterli süre verilerek önceden gönderilir. Bu kurum ve kuruluşların yetki ve görev alanlarına giren konular hakkında kurum ve kuruluşları adına nihai görüş vermek üzere komisyona yetkili temsilcilerini göndermeleri istenir.

             (2) STB tarafından gerekli görülmesi durumunda, komisyona üye gönderecek kurum ve kuruluşlar listesinin  kapsamı genişletilebilir.

             (3) Ek-2’deki listede belirtilen kurum ve kuruluşların temsilcileri dışında hiç kimse yer seçimi komisyonuna katılamaz. Ancak talep olması halinde STB tarafından belirlenecek sivil toplum kuruluş temsilcileri gözlemci olarak yer seçimi komisyonuna katılabilir.

             Yer seçimi komisyonunun görevi ve işleyişi

             MADDE 8 – (1) Komisyonun Başkanlığını ve sekretarya işlerini STB yürütür.

             (2) Ek-2’de yer alan kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan yer seçimi komisyonu, belirlenen tarih ve yerde toplanır. İlgili kurum ve kuruluş temsilcileri komisyon toplantısına katılır, alternatif alanlarla ilgili tüm araştırmaları yapar, toplantı sonuçlanıncaya kadar toplantı yerinde kalır, kurum ve kuruluşu adına görüş bildirir.

             Alternatif alanların incelenmesi

             MADDE 9 – (1) Yer seçimi komisyonu, alternatif alanları yerinde inceler.

             (2) STB ve TKB’ce incelenmemiş alanlar yer seçimi komisyonunca değerlendirmeye alınmaz.

             Yer seçimi komisyon raporu

             MADDE 10 – (1) Yer seçimi komisyonu, incelediği alanlardan birini komisyona katılan üyelerin oy birliği kararı ile TDİOSB yeri olarak belirler. Yer seçimi komisyon toplantısı sırasında, alan ya da alanların özelliklerini, kurum ve kuruluş görüşlerini ve sonuç bölümünü içeren yer seçimi komisyon raporu yazılır. Rapora, TDİOSB yeri olarak seçilen alanın 1/25000 ölçekli haritası ve kadastral pafta sureti eklenir.

             (2) Yer seçimi komisyonuna temsilcisi katılmayan ve komisyonda daha sonra görüş bildireceğini ifade eden kurum ve kuruluşların komisyon toplantısından sonra en geç otuz gün içinde nihai görüşlerini STB’ye bildirmeleri zorunludur. Bu süre içerisinde görüşünü bildirmeyen kurum ve kuruluşların görüşü STB tarafından olumlu kabul edilir.

             Uygun alan bulunamaması durumu

             MADDE 11 – (1) Yer seçimi komisyonu çalışmaları sırasında incelenen alternatif alanlar, komisyonca TDİOSB yeri olarak uygun bulunmayabilir. Bu durum raporun sonucunda belirtilir ve komisyon kararı ilgili valiliğe STB tarafından bildirilir. Olumsuz görüş veren kurum ve kuruluşların olumlu görüşlerinin, daha sonra Valilikçe STB’ye gönderilmesi halinde işlemlere devam edilir ve bilgisi TKB’ye STB tarafından iletilir.

             TDİOSB yerinin kesinleşmesi

             MADDE 12 – (1) Hazırlanan yer seçimi komisyon raporu  ve varsa STB’ye sonradan gönderilen kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda TDİOSB yeri;

             a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ilgili alt düzenleyici işlemleri doğrultusunda gözlemsel jeolojik etüt raporunun hazırlanmasını,

             b) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir ya da ÇED olumlu belgesinin alınmasını,

             c) Seçilen arazi içerisinde mera vasfında parsel olması durumunda ilgili kuruma yapılacak başvuru ile vasıf değişikliğinin yapılarak hazine adına tescil edilmesini,

             ç) Seçilen arazi içerisinde devletin hüküm ve tasarrufunda tescil harici yerler bulunması halinde hazine adına tescilinin yapılmasını,

             müteakip STB tarafından kesinleştirilir.

             (2) Kesinleşen TDİOSB yerinin uygun bulunduğu, yer seçimi komisyon raporu ve varsa STB’ye sonradan gönderilen kurum ve kuruluş görüşlerinde belirtilen şartlarla birlikte, TKB’ye, ilgili valiliğe ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.

             (3) TDİOSB yerinin kesinleştirilememesi durumunda, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen alternatif alanlar değerlendirmeye alınır.

             (4) Yer seçiminin sonuçlandırılmasına kadar olan faaliyet, başvuru sahibi tarafından en az bir ziraat mühendisi danışmanlığında Valilik kanalıyla yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kuruluş

             Kuruluş ve tüzel kişilik

             MADDE 13 – (1) TDİOSB; kurulması öngörülen yerde varsa sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, o da yoksa ticaret odasından en az biri ile talepleri halinde ihtisas konusuna göre mesleki kuruluş ve teşekküller ile il özel idaresi veya TDİOSB’nin içinde bulunacağı il, ilçe veya belde belediyesinin, büyükşehirlerde büyükşehir belediyesinin temsilcilerince imzalı ve valinin olumlu görüşünü içeren kuruluş protokolünün STB’ce onaylanması ve sicile kaydı ile tüzel kişilik kazanır.

             (2) Özel TDİOSB’nin tüzel kişilik kazanabilmesi için bölgeyi kuracak gerçek ve tüzel kişilerin, adlarına kayıtlı tapularını ibraz etmeleri ve yer seçiminin kesinleştirilmesini takiben TDİOSB kuruluş protokolünü onaylatmaları gerekmektedir.

             Kuruluş protokolü

             MADDE 14 – (1) Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde içeriği belirlenen kuruluş protokolü üç nüsha olarak tanzim edilir, onaylandıktan sonra STB’ce OSB Sicil Defterine kaydedilerek sicil numarası verilir, bir nüshası STB’de muhafaza edilir, bir nüshası TKB’ye, diğer nüshası da TDİOSB’ ye gönderilir.

             (2) Kuruluş protokolü değişiklik talepleri ise mevcut kuruluş protokolü ile birlikte STB’ye yapılır. Kuruluş protokolü ilk genel kurulda ana sözleşme olarak değiştirilir ve STB onayından sonra yürürlüğe girer. Onaylanan ana sözleşmenin birer nüshası TKB’ye ve TDİOSB’ ye gönderilir.

             Kamu yararı kararı

             MADDE 15 – (1) Kamu yararı kararı, TDİOSB'nin tüzel kişiliğini kazanmasını müteakip müteşebbis heyetin, yer seçimi kesinleşen alan ile onaylı sınırda TDİOSB’nin gerçekleşebilmesi için zorunlu olan ve STB ile TKB’nin uygun gördüğü teknik altyapılarla ilgili alanlar için 1/5000 veya 1/2000 ölçekli mahalli kadastro müdürlüğünce onaylı kadastral pafta ve 1/25000 ölçekli topoğrafik harita ile birlikte başvurusu üzerine STB tarafından verilir.

             (2) Kamulaştırma işlemleri 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

             Temsil ve ilzam

             MADDE 16 – (1) TDİOSB’nin temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna aittir.

             (2) TDİOSB’ler Yönetim Kurulu Başkanı veya başkan vekili tarafından temsil edilir. TDİOSB’ yi ilzam edici her türlü işlem ve yazılar, yönetim kurulu başkanı veya vekili ile birlikte bir yönetim kurulu üyesi veya yetkilendirilmiş ise TDİOSB bölge müdürü tarafından imzalanır.

             (3) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temsil ve ilzama yetkili üyelerin işlem yapma yetkisi, noter onaylı imza sirkülerinin çıkarılmasıyla yürürlüğe girer. Noter onaylı imza sirkülerinin bir örneği, en geç 7 gün içinde TKB ve STB’ye gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İmar Planı Onayı

             Üst yapı modül projeleri ve genel yerleşim planı

             MADDE 17 – (1) TKB tarafından belirlenen kriterlere göre, talep sahibi tarafından, TDİOSB proje teklifinde yer alan esaslar dahilinde, Serbest Müşavirlik Mühendislik Bürosu Büro Tescil Belgesine sahip, bünyesinde aşağıdaki meslek disiplinlerini barındıran kurum ya da kuruluşlar detaylı TDİOSB projesi ile parsel bazında üst yapı modül projesi ve alanın büyüklüğüne göre 1/5000 veya 1/2000 ölçekli genel yerleşim planı hazırlatırlar.

             (2) TDİOSB Projesinin hazırlanmasında;

             a) Hayvancılık projelerinde; konu uzmanı ziraat mühendisleri, şehir plancısı, veteriner hekim, çevre mühendisi, mimar ve/veya inşaat mühendisi,

             b) Seracılık projelerinde; konu uzmanı ziraat mühendisleri, şehir plancısı, mimar ve/veya inşaat mühendisi,

             yer alır.

             (3) TDİOSB, projeye ilişkin TKB İl Müdürlüğünün görüş ve onayını alarak TKB’ye gönderir. Projeyi hazırlayanlara ait son dört aylık Sosyal Güvenlik Kurumu bildirgeleri veya hizmet satın alma sözleşmeleri ile projeye ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgeler dosyasına eklenir. Projeler, TKB bünyesinde kurulan TDİOSB proje inceleme ve onay komisyonunca değerlendirilir. Yapılan değerlendirmelerde görülen eksiklikler TDİOSB’ce giderilir. Uygun görülen projeler onaylanarak STB’ye gönderilir.

             Genel yerleşim planı hazırlama çalışması

             MADDE 18 – (1) Genel yerleşim planlarının hazırlama sürecinde;

             a) STB tarafından onaylanmış TDİOSB sınırı,

             b) TDİOSB Yer seçimi komisyonuna katılan kurumların verdiği şartlı görüşler,

             c) TDİOSB’ye ait ilgili kurumca onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu,

             ç) Mülkiyet durumu,

             d) Varsa onanlı üst ölçekli plan,

             e) TDİOSB alanında mevcut altyapı ve enerji durumu,

             f) TDİOSB alanına erişilebilirlik,

             g) ÇED raporu,

             ğ) Arazinin topoğrafik yapısı,

             h) Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık koruma bandı,

             ı) Proje teklif formatında yer alan kriterler,

             esas alınır.

             (2) Genel yerleşim planında TDİOSB proje özelliğine göre toplam alanın en az  %5’inin sanayi alanı olarak ayrılması zorunludur.

             (3) Hayvancılık konulu TDİOSB’lerde hayvancılık alanına giriş ile sanayi alanına giriş noktaları ayrı olarak planlanır.

             Planlama sınırı

             MADDE 19 – (1) TDİOSB imar planı sınırı, kesinleşen yer seçimi sınırlarına uygun olarak hazırlanan ve TKB tarafından onaylanan genel yerleşim planı sınırlarına uygun olarak belirlenir.

             (2) Bölge içinde uygun alan bulunmaması veya arada bırakılması gereken tampon mesafeler nedeniyle büyük arazi kayıpları oluşarak işletme ve sanayi alanlarına bölgenin % 40’ından daha az yer ayrılabilmesi durumunda; karantina alanı, gübre bertaraf tesisi, atık su arıtma tesisi, trafo merkezi gibi bölgenin gerçekleşmesi için zorunlu altyapı tesisleri, yer seçimi komisyonu tarafından belirlenen alan dışında, konusuna göre TKB veya STB tarafından teknik olarak uygun görülen yerde kurulabilir. Bu alanlar onaylı sınır içine dâhil edilir.

             İmar planlarının ölçeği

             MADDE 20 – (1) TDİOSB imar planı, TKB tarafından onaylı genel yerleşim planı ölçeğine uygun olarak 1/5000 veya 1/2000 ölçeğinde nazım imar planı ve 1/1000 ölçeğinde uygulama imar planı olmak üzere iki aşamada hazırlanır. İmar planları, plan açıklama raporu ile bir bütündür. Genel yerleşim planı, 1/1000 ölçekli imar planı ile birlikte uygulamaya esastır.

             İmar planı yapımı ve onayı

             MADDE 21 – (1) TKB tarafından onaylı genel yerleşim planına göre plan müellifi tarafından hazırlanan imar planı, TDİOSB’yi ilzama yetkili en az iki kişi tarafından imzalanarak STB onayına sunulur.

             (2) İmar planları ve değişiklikleri STB tarafından onaylanarak, İl İdare Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Planlar, Valilikçe tespit edilen ilan yerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bu süre içinde itirazlar Valiliğe yapılır. Valilik varsa itirazları ve planları STB’ye iletir. STB itirazları inceleyerek ve gerekçeleri de belirterek kesin karara bağlar ve bu tarihten itibaren on beş gün içinde ilgiliye yazı ile bildirir. Kesinleşmiş TDİOSB imar planlarının birer kopyası bilgi için ilgili kurumlara gönderilir.

             (3) Plan ana kararlarını bozucu plan değişikliği yapılamaz. Uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi amacıyla yapılması zorunlu değişikliklerde, gerekçeli teknik rapor hazırlanarak öncelikle konunun genel yerleşim planı kapsamında TKB tarafından değerlendirilmesi, genel yerleşim planında değişikliğin uygun görülmesi halinde, imar planının da değiştirilmesi esastır.

             Parselasyon planı yapımı ve onayı

             MADDE 22 – (1) Onaylı TDİOSB imar planı sınırı esas alınarak gerekli hallerde uygulama bütünlüğünü sağlayacak şekilde etaplar halinde de düzenleme sınırı belirlenebilir.

             (2) Seçilen alan içerisinde özel mülkiyete konu alanlar bulunması halinde, söz konusu yerler rızaen satın alınarak veya kamulaştırılarak TDİOSB adına iktisap edilmeden imar uygulaması aşamasına geçilemez. Düzenleme sınırı içinde kalan kadastral yolların ihdası herhangi bir bedel ödenmeksizin TDİOSB adına yapılır.

             (3) Düzenleme sahasına ait uygulama haritaları yapılırken veya revize edilirken, güncel tapu kayıtları, teknik rapor, kadastral durum haritası, düzenleme saha krokisi, koordinat ve alan hesabı cetvelleri, aplikasyon özet çizelgesi, röleve ölçü krokileri, ada anahtarı, tescil bildirimi ve gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler, 15/7/2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ve 6/8/1973 tarihli ve 14617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tescile Konu Harita ve Planlar Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenir.

             (4) Parselasyon planı, düzenleme işlerine ait belgelerle beraber TKB’nin görüşünün alınmasına müteakip, STB onayı alındıktan sonra, İl İdare Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Kesinleşen parselasyon planı tescil işlemi için bilgi ve belgelerle beraber mahalli tapu ve kadastro müdürlüklerine gönderilir.

             (5) TDİOSB imar planı hudutları içinde kalan imar yolları ve parklar terk edilir, idari ve sosyal tesis alanları,  sağlık koruma bandı, karantina alanı gibi ortak yerlerin TDİOSB adına tescili yapılır.

             (6) Tescili tamamlanan parselasyon planlarının bir nüshası STB’ye bir nüshası da TKB’ye gönderilir.

             Parselasyon planı değişiklikleri

             MADDE 23 – (1) İki veya daha fazla parselin tevhidi ya da onaylı imar planındaki TKB tarafından belirlenen minimum parsel büyüklüğü korunmak şartıyla ifrazı taleplerinde, öncelikle talebin genel yerleşim planı esasında TKB tarafından değerlendirilerek uygun görülmesi halinde değişikliğin STB tarafından onaylanması esastır.

             (2) Parsel ifraz ve tevhit işlemlerinde gerekçeli yönetim kurulu kararı ile STB onayı alınır ve İl İdare Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Faaliyet

             Temel faaliyet alanları

             MADDE 24 – (1) TDİOSB’ler ilgili mevzuat ile belirlenmiş görevleri yerine getirmek üzere oluşturdukları organları marifetiyle; teşkilatlanır, ruhsat verir, kredi kullanır ve geri öder, arsa tahsisi ve satışını gerçekleştirir, altyapı tesislerini kurar, kullanır ve işletir.

             Ruhsat ve izin yetkisi

             MADDE 25 – (1) Yürürlüğe giren imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler TDİOSB tarafından verilir ve denetlenir.

             (2) TDİOSB’lerinde ayrılmış olan sanayi alanlarına kurulacak tesisler için TDİOSB tarafından TKB’den olumlu görüş alınır.

             İşyeri açma ve çalışma izni

             MADDE 26 – (1) TDİOSB içinde kurulacak işletmelere işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile çalışma izni, ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde TDİOSB tarafından verilir.

             (2) İlgili mevzuatı gereği TKB’den alınacak ruhsat ve izin hükümleri saklıdır.

             Yatırım programına alınma

             MADDE 27 – (1) STB yatırım programında yer alan TDİOSB projelerinin sayısı, TDİOSB hariç, mevcut OSB proje stokunun %10’unu geçemez. Yılı yatırım programına alınacak yeni TDİOSB projeleri bu kapsamda değerlendirilir. Ancak, Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının yatırımcı temin edeceği projeler de bu oran aranmaz.

             Kredi kullanımı ve koşulları

             MADDE 28 – (1) Yatırım programında yer alan TDİOSB’lere talepleri halinde arsa, altyapı ve genel idare giderleri kredisi STB bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır. Kredinin teminatı birinci derece ve sırada gayrimenkul ipoteği olarak, tapuya “kredinin kullanım amacına uygun olarak” şerhi verilerek ve TDİOSB’ye yıllar itibariyle yapılan kredi tahsisini karşılayacak miktarda banka tarafından STB adına tesis edilir.

             (2) Kredinin güvencesini oluşturacak arsa ve arazilerin, kredi lehdarı tarafından detaylı bir dökümü, bankaya onaylı listelerle bildirilir. Banka listelerde belirtilen arsa ve araziler üzerinde STB adına gerekli teminatı oluşturur.

             (3) Henüz mülkiyetinde arsa bulunmayan TDİOSB’lerde teminat, TDİOSB’yi oluşturan kurum ve kuruluşlara ait gayrimenkuller üzerine ipotek tesisi veya bankalardaki nakitleri üzerine bloke konularak da tesis edilebilir.

             (4) Arsa ve arazilerden üzerinde ihtilaf olanlar teminat kapsamı dışında bırakılır, ihtilaf bitince teminat kapsamı içine alınır.

             (5) Banka, peşin veya teminat mektubuna bağlanarak satılan araziler üzerindeki ipoteklerin kaldırılması için, STB’nin talimatına göre gerekli işlemi yapar.

             (6) Kredinin zamanında geri ödenmemesi veya sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi halinde,  gerekli işlemler yapılır.

             (7) TDİOSB,  STB’den almış olduğu kredinin dışında üstyapı, altyapı, işletme ve diğer ihtiyaç duyulacak işler için TKB ile diğer kurum ve kuruluşlardan kaynak kullanabilir.

             Temel vasıflar

             MADDE 29 – (1) TDİOSB kuruluş protokolü şartlarına uygun katılımcılara arsa tahsisi yapılır.

             İhale

             MADDE 30 – (1) TDİOSB’lerin; altyapı etüt mühendislik ve yapım işleri Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin ihale ile ilgili maddelerine göre STB tarafından yürütülür. TKB kaynaklarından veya yönlendireceği diğer kurum ve kuruluş kaynaklarından yapılacak harcamalarda ise ilgili kurum ve kuruluşun tabii olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

İşleyiş ve Denetim

             İşleyiş

             MADDE 31 – (1) TDİOSB’lerdeki iş ve işlemler, TKB tarafından onaylanan TDİOSB projesi ile birlikte aşağıda belirlenen şartlarla yürütülür.

             a) Bölge faaliyete geçtiğinde atanacak bölge müdürünün,  süt ve besi faaliyeti yapacak olan TDİOSB’lerde asgari beş yıl mesleki tecrübeye sahip ziraat mühendisi veya veteriner hekim, seracılık faaliyeti yapacak olan TDİOSB’lerde ise asgari beş yıl mesleki tecrübeye sahip ziraat mühendisi olması zorunludur.

             b) Bölgeye girecek olan sığırların yurt içi veteriner sağlık raporu veya menşei şahadetnamesi ve hayvan pasaportu aranır, ayrıca karantina merkezi faaliyete geçmeden TDİOSB’ye hayvan girişi yapılamaz.

             c) TDİOSB tarafından hayvan giriş ve çıkışı bilgisayar kayıtları tutulmak suretiyle kayıt altına alınır, bilgi işlem merkezi faaliyete geçmeden TDİOSB’ye hayvan girişi yapılamaz.

             ç) Süt sığırcılığı yapılan TDİOSB’lerde sığırların Ulusal Hayvan Kayıt Sistemine ve Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemine kayıtlı olmaları, besi sığırcılığı yapılan TDİOSB’lerde ise sığırların Ulusal Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olmaları ve TKB hayvan hastalıkları ile mücadele programında belirtilen aşıların ve/veya TKB’nin belirleyeceği aşıların yapılması zorunludur.

             d) Seralarda kullanılacak bitki koruma ürünleri uygulamalarının; 15/5/1957 tarihli 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu kapsamında Zirai Mücadele Teknik Talimat ve Tavsiyeleri ile Bitki Koruma Program ve Prensipleri doğrultusunda, 4/11/2008 tarihli ve 27044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik ile 12/2/2009 tarihli ve 27139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılması zorunludur.

             e) TDİOSB tarafından her türlü faaliyet TKB’nin belirlediği kriterler esas alınarak elektronik ortamda kayıt altına alınır. Hayvancılık TDİOSB’lerinde kayıtların tutulacağı bilgisayar programında;

             1) Uygulanan ve uygulanacak aşıların tarihleri, isimleri, aşının menşei, kim tarafından yapıldığı gibi bilgiler,

             2) Suni tohumlama,

             3) Her bir işletme için çalışma izni ve Turkvet veri tabanından alınan işletme tescil belgesi, işletme numarası,

             gibi bilgiler bulunmalıdır.

             f) Teknik işlerin yürütülmesi amacıyla, seracılık konusunda, her 100 dekar sera üretim alanı için konu uzmanı en az bir ziraat mühendisi, hayvancılık konusunda; salgın nitelikli ve ihbarı mecburi hayvan hastalıklarının önlenmesi amacı ile koruyucu hekimlik hizmetlerinin yürütülmesi için besi sığırcılığı için 1000 baş hayvan için en az bir veteriner hekim ve 500 baş sağmal süt sığırcılığı için en az bir veteriner hekim istihdam edilir.

             g) Bölgede yer alacak işletmeler işletme içi kararlarında bağımsız olmakla birlikte, hayvan sağlığı ve veteriner hekimlik hizmetleri, mühendislik hizmetleri, güvenlik hizmetleri, idari hizmetler, arıtma tesisi yapımı ve işletme masrafları, gübre ve atık toplama ve işlenmesi gibi ortak hizmetler TDİOSB tarafından yerine getirilir.

             ğ) Tüm katılımcılar, ortak olarak yürütülmesi gereken iş ve işlemlere maddi katkıda bulunmak ve TDİOSB’ce alınan önlemleri yerine getirmek zorundadırlar.

             h) Bölgede açılan ahırlar ve seralar amacı dışında başka bir iş yeri olarak kullanılamaz.

             Denetim

             MADDE 32 – (1) TDİOSB’nin her türlü hesap ve işlemleri, STB tarafından denetlenir. TDİOSB’deki  işletmelerin denetimi ise, kuruluş kanunları ve görev alanları gereği STB ve TKB tarafından kendi mevzuatları çerçevesinde yerine getirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

             Bölge müdürlüğü tip teşkilat şeması

             MADDE 33 – (1) Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan tip teşkilat şemasında belirtilen sayıları geçmemek kaydıyla OSB’nin ihtisas konusuyla ilgili STB ve TKB’nin uygun gördüğü yeterli sayıda nitelikli personel istihdam edilir. İstihdam edilecek personelin unvanı, sayıları, nitelikleri ve gerekçeleri belirtilmek şartıyla müteşebbis heyetin teklifi ve STB’nin onayı ile oluşturulur ve değiştirilir. Tip teşkilat şemasında aşağıda belirtilen;

             a) Hayvancılık işletmelerinde, sorumlu en az iki veteriner hekim ile en az iki konu uzmanı ziraat mühendisi,

             b) Seracılık işletmelerinde sorumlu konu uzmanı en az üç adet ziraat mühendisi,

             personelin istihdamı zorunludur.

             Sorumluluklar

             MADDE 34 –  (1) Çalıştırılan personelden;

             a) Sorumlu veteriner hekim; bu Yönetmelik hükümlerine uygun sağlıklı üretim yapılmasından, çalışan personelin sağlık kontrolü ve hayvan hastalıklarının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek doğru tedbirlerin alınmasından,

             b) Hayvancılıkla ilgili sorumlu konu uzmanı ziraat mühendisi; TDİOSB’de kayıtların düzenli tutulmasının sağlanması, yetiştiricilere hayvancılığa ilişkin teknik destek verilmesi gibi mesleki konuların yürütülmesinden,

             c) Seracılıkla ilgili sorumlu ziraat mühendisi; TDİOSB’de kayıtların düzenli tutulmasının sağlanması, yetiştiricilere teknik destek verilmesi gibi mesleki konuların yürütülmesinden,

             sorumludur.

             (2) TDİOSB, sorumlu veteriner hekim ve ziraat mühendislerinin öneri ve görüşleri doğrultusunda gereğini yapmakla mükelleftir. Yerine getirilmeyen görüş ve öneriler sonucu meydana gelen her türlü aksaklık ve doğacak zararların tazmininden TDİOSB sorumludur.

             Diğer hususlar

             MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. STB ile TKB tarafından gerekli görülmesi halinde TDİOSB kuruluş ve işleyişlerine ilişkin olarak alt düzenleme yapılabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı ile Tarım ve Köyişleri Bakanı birlikte yürütür.

 

Ekler için tıklayınız.