7 Kasım 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27399

TEBLİĞ

İçişleri Bakanlığından:

KİMLİK PAYLAŞIMI VE ADRES KAYIT SİSTEMİ ÜZERİNDEN ALINAN

BİLGİLER KARŞILIĞINDA KATILMA PAYI ÖDENMESİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Kimlik Paylaşımı Sistemi Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde, Kimlik Paylaşımı Sistemi ve Adres Paylaşımı Sisteminde yer alan bilgilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile köy ve mahalle muhtarlıkları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve diğer kişilerle paylaşılması karşılığında katılma payı ödenmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda  tanımlanan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile köy ve mahalle muhtarlıkları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişileri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 45 ile 10/7/2009 tarihli ve 27284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5917 sayılı Kanun ile değiştirilen 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 65 inci maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığı ve Maliye  Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Esas ve Usuller

             Katılma payı esasları

             MADDE 4 – (1) Katılma payı ödemekle yükümlü olan kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişilerin Kimlik Paylaşımı Sistemi ve Adres Paylaşım Sisteminden alacakları her türlü kayıttan katılma payı alınır.

             Katılma payı hesaplanması

             MADDE 5 – (1) Katılma Payı hesaplanmasında Kimlik Paylaşımı Sistemi ve Adres Paylaşım Sisteminden yapılan her bir sorgu bir birim kabul edilir. Her birim sorgu 2 kuruş olarak ve İçişleri Bakanlığı kayıtları esas alınmak suretiyle hesaplanır. Bakanlar Kurulu bu tutarı elli katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye ve yeniden kanuni tutarına getirmeye yetkilidir.

             Tahakkuk ve bildirim

             MADDE 6 – (1) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, katılma payları takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle her bir dönemde yapılan sorgulamalar üzerinden kurumsal bazda hazırlanan ve sorgu miktarları ile tahakkuk ettirilen katılma paylarını gösteren çizelgeler ödeme yükümlülüğü bulunanlara dönemi takip eden ayın 15’inci günü akşamına kadar iadeli-taahhütlü posta ile bildirilir. Söz konusu çizelgeler bildirimi müteakip, tebliğ tarihini de gösterir şekilde İçişleri Bakanlığının muhasebe hizmetlerini yürüten Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir.

             Ödeme

             MADDE 7 – (1) Çizelgelerde gösterilen katılma payları, bildirimin yapıldığı ayın sonuna kadar, İçişleri Bakanlığının muhasebe hizmetlerini yürüten Merkez Saymanlık Müdürlüğüne ödenir.

             (2) Süresi içinde ödeme yapmayan kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişilere yeniden bir bildirimde bulunulmaz. İçişleri Bakanlığının muhasebe hizmetlerini yürüten Merkez Saymanlık Müdürlüğünce ödeme yapmayan kurumların listesi sistemle bağlantısının kesilmesi amacıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilir.

             (3) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sistemle bağlantısı kesilen kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişilerin bağlantının kesildiği tarihe kadar ayrıca tahakkuk eden katılma payları, ödeme yükümlülüğü bulunanlara iadeli-taahhütlü posta ile bildirilir. Söz konusu çizelgeler bildirimi müteakip, tebliğ tarihini de gösterir şekilde İçişleri Bakanlığının muhasebe hizmetlerini yürüten Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir. Ayrıca tahakkuk eden tutarlar bildirimin yapıldığı ayın sonuna kadar ödenir.

             (4) İçişleri Bakanlığının muhasebe hizmetlerini yürüten Merkez Saymanlık Müdürlüğünce sistemle bağlantısı kesilen kurumların süresinde ödemedikleri katılma payları ve ayrıca tahakkuk ettirilen katılma payları tutarlarını ve vade tarihlerini gösterir bir liste ile ayrıca tahakkuk eden katılma payının vadesini takip eden 5 iş günü içerisinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsili için yükümlülerin bağlı olduğu Vergi Dairesine gönderir.

             (5) Tahsil edilen katılma payları Genel Bütçeye gelir kaydedilir. Bu gelirlerden iadesi gereken tutarlar, ilgili muhasebe birimince, 810-Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabından usulüne uygun olarak iade edilir.

             İtiraz

             MADDE 8 – (1) Katılma Payı ödemekle yükümlü kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişilerin katılma payına dava açmaları tahsilâtı durdurmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hususlar

             MADDE 9 – (1) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 65 inci maddesinde, 10/7/2009 tarihli ve 27284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5917 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup 2009 yılının üçüncü üç aylık dönemine ilişkin yapılan sorgulamalar (10/7/2009 ila 30/9/2009) hakkında katılma payı hesaplanacak ve bu Tebliğde belirtilen şekilde ilgili kuruluşlara duyurulacaktır. 5917 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış sorgulamalar ise değişiklik öncesi hükümlere göre ücretlendirilecektir.

             (2) Tebliğin 7 nci maddesine göre sistemle bağlantısı kesilen kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişiler borçlarını tamamen ödediklerini belgeleyip başvurmaları halinde yeni protokol imzalamaya gerek olmaksızın sistemden yararlanmaya devam edip edemeyeceklerine İçişleri Bakanlığı karar verir.

             Yürürlük

             MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.