31 Ekim 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27392

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15498

             Ekli “Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 11/9/2009 tarihli ve 409 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 29/9/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                             B. ARINÇ                               C. YILMAZ                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.                   Devlet Bakanı

          H. YAZICI                         F. N.ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                              F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                          S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                       B. ATALAY                             T. YILDIZ                                   M. DEMİR

  Milli Savunma Bakanı                İçişleri Bakanı                       Dışişleri Bakanı V.                        Maliye Bakanı V.

       N. ÇUBUKÇU                        M. DEMİR                               R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı       Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

        M.M. EKER                        Ö. DİNÇER                              N.ERGÜN                                  T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ EYLEM PLANI KAPSAMINDAKİ İLLERDE

SÜT SIĞIRCILIĞI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE

İLİŞKİN KARAR

 

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı (2008-2012) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde, süt sığırcılığının geliştirilmesi, modern işletmelerin kurulması, hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması ile bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik olarak, üreticilerin yapacakları süt sığırcılığı işletmesi yatırımlarının desteklenmesidir.

             (2) Bu Karar üreticilerin, kırsal alanlarda, bireysel veya bir arada yapacakları özsermayeye dayalı, en az 50 baş ve üzeri kapasiteye sahip projeli süt sığırcılığı işletmesi yatırımlarına, 2009-2012 yılları arasında hibe desteği uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

             Yatırım konuları ve hibe oranları      

             MADDE 2 – (1)  Bu Karar kapsamında 2009-2012 yılları arasında aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.

                                                                                                               UYGULANACAK

                                                                                                                  HİBE ORANI

             YATIRIM KONULARI                                                                      (%)

             İNŞAAT

             Yeni yatırım                                                                                           30

             HAYVAN ALIMI 

             Damızlık gebe düve alımı                                                                       40

             MAKİNE ALIMI

             Süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı                                               40

             (2) Bu Karar kapsamında, gerçek veya tüzel kişilerce kurulacak işletmeler, uygulanacak hibe desteğinden bir kez yararlandırılır ve yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı her yıl uygulama esasları tebliğinde belirlenir. Yatırım tutarının üst sınırı aşan kısmı ise, aynî katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır. Her bir proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteğinden yararlanabilir.

             (3) Bu Karar kapsamında ayrılacak yıllık kaynağın % 40’ı 50 baş ile 100 baş arası kapasiteli işletmeler, % 60’ı 100 baş ve üzeri kapasiteli işletmeler için kullandırılır. Kaynak dağılımının yeniden düzenlenmesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir.

             (4) Bu Karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanır. Yatırımın tamamlanamaması halinde, ek süre verilmesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlükleri yetkili olup, ek süre asıl sürenin % 50’sinden fazla olamaz.

             (5) Bu Karar kapsamında, desteklemeden yararlanacak projelerde inşaat yapımı, hayvan alımı ve makine alımı olarak belirlenen üç yatırım da yer almalıdır. Ancak işletmesinde, tebliğde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, bir veya iki yatırımı bulunduran yatırımcı, eksik kalan bir veya iki yatırımı ihtiva eden proje ile başvurarak, gerçekleştirdiği yatırımın desteğinden yararlanabilir. 

             Finansman ve ödemeler

             MADDE 3 – (1) Bu Karar uyarınca yapılacak yılı ödemeleri için gerekli kaynak; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 23 üncü maddesi ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 6 ncı maddesi ile GAP Eylem Planı kapsamında Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır.

             (2) Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

             Desteklerden yararlanamayacak olanlar

             MADDE 4 – (1) Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamaz.

             Denetim ve cezai hükümler

             MADDE 5 – (1) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı alır.

             (2) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

             (3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen yetiştiricilere 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

             Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

             MADDE 6 – (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca bu Kararın yayımlandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

             Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Karar  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.