30 Ekim 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27391

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Aday eğitim personeli: Kurumda ilk defa göreve başlayan eğitim personelini,

             b) Azınlık okulları: Rum, Ermeni ve Musevî azınlıklar tarafından kurulmuş, Lozan Antlaşması ile güvence altına alınmış ve kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin devam ettiği okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim özel okullarını,

             c) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

             ç) Çeşitli kurslar: Kişilerin sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek veya isteklerine göre serbest zamanlarını değerlendirmek üzere faaliyet gösteren her kademedeki özel öğretim kurumlarını,

             d) Dershane: Öğrenci ve mezunları bir üst okula veya yükseköğretime giriş sınavlarına hazırlamak, istedikleri derslerde yetiştirmek ve bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerine katkıda bulunmak, düzeylerini yükseltmek amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarını,

             e) Diğer personel: Kurumda eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personeli,

             f) Eğitim personeli: Kurumda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve benzeri personeli,

             g) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,

             ğ) Hizmet içi eğitim merkezi: Kurum ve kuruluşların personeline belli bir alanda eğitim veren özel öğretim kurumlarını,

             h) Kanun: Özel Öğretim Kurumları Kanununu,

             ı) Kurucu: Kurumun sahibi olup adına kurum açma izin belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

             i) Kurucu temsilcisi: Özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından seçilen ve kurum açma, kapatma, devretme ve benzeri işlemleri yapma yetkisine sahip olan kişiyi,

             j) Kurum: Özel okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ile çeşitli kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, dershaneleri, motorlu taşıt sürücüleri kurslarını, hizmet içi eğitim merkezlerini, öğrenci etüt eğitim merkezlerini, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarını,

             k) Kurum kontenjanı: Kurumda aynı anda öğrenim görecek en fazla öğrenci/kursiyer sayısını,

             l) Milletlerarası özel öğretim kurumları: Yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebilecekleri özel öğretim kurumlarını,

             m) Millî eğitim müdürlüğü: Özel öğretim kurumunun bulunduğu yerin il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünü,

             n) Motorlu taşıt sürücüleri kursu: Motorlu taşıt sürücü eğitimi veren ve trafikle ilgili eğitim-öğretim yapan özel öğretim kurumlarını,

             o) Okul: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim özel okullarını,

             ö) Öğrenci etüt eğitim merkezi: Öğrencilerin derslerine çalışmalarına, ödev ve projelerini yapmalarına yardımcı olan, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü özel öğretim kurumlarını,

             p) Özel eğitim okulu: Özel eğitim gerektiren bireylere hizmet veren özel olarak yetiştirilmiş personelin bulunduğu, okulun özelliğine göre hazırlanmış örgün eğitim programlarının uygulandığı, ayrıca bireysel-grup destek eğitimi veya rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği özel öğretim kurumunu,

             r) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi: Özel eğitim gerektiren bireylerin konuşma ve dil gelişim güçlüğü, ses bozuklukları, zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, duygusal veya davranış problemlerini ortadan kaldırmak ya da etkilerini en az seviyeye indirmek, yeteneklerini yeniden en üst seviyeye çıkarmak, temel öz bakım becerileri ile bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarını,

             s) Usta öğretici: En az ortaöğretimden mezun olmuş ve alanında öğrenim gördüğünü belgelendiren veya alanında sertifika sahibi olan öğreticileri,

             ş) Uzaktan öğretim yapan kuruluşlar: Çeşitli nedenlerle öğrenimlerini sürdüremeyenlere her türlü iletişim araçları ile eğitim-öğretim yapan kurumları,

             t) Uzman öğretici: Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi ile kurumda görevlendirileceği alanda yükseköğrenim görmüş diğer öğreticileri,

             u) Yabancı okullar: Yabancılar tarafından açılmış özel okulları

             ifade eder.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(3) Raporda; belirtilen şartların yerine getirildiğinin ve kurumun açılmasında bir sakınca bulunmadığının belirtilmesi hâlinde, özel okullar dışındaki özel öğretim kurumlarına 5 iş günü içinde valilikçe kurum açma izni verilir. Açılması uygun görülen özel okullara ilişkin başvurular ise ekleriyle birlikte kurum açma izni verilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça açılması uygun görülen özel okullara 5 iş günü içinde kurum açma izni verilir. Bu süre Bakanlıkça verilecek kurum açma izinlerinde valilik teklifinin Genel Müdürlük evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır. Raporda eksiklikler belirtilmiş ise bu eksikliklerin giderilmesi için kurucu veya kurucu temsilcisinin taahhüdü doğrultusunda valilikçe en fazla 60 gün ek süre verilebilir. Verilen ek süre içinde eksikliklerini tamamlayamayan kuruma ait belgeler, kurucu veya kurucu temsilcisine iade edilir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Atatürk köşesi

             MADDE 8 – (1) Kurum binalarında;

             a) Özel okul öncesi eğitim kurumlarında, eğitim etkinliklerinin yapıldığı alanların dışında uygun bulunan bir yerde, Atatürk inkılâp ve ilkelerini içeren anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde Atatürk Köşesi düzenlenir.

             b) Özel ilköğretim okullarında Atatürk köşesi, okul binasının girişinde, uygun bir yerde temiz, düzenli, Atatürk’ün hayatını, inkılâplarını yansıtacak ve anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde düzenlenir.

             c) Özel ortaöğretim okulları ile diğer özel öğretim kurumlarında, yönetimin bulunduğu binanın girişinde kolayca görülebilecek en uygun yerde Atatürk köşesi oluşturulur. Atatürk köşesine zeminden yüksekte, Atatürk’ün büstü veya maskı konulur. Atatürk’ün fotoğrafı, Türk Bayrağı, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi uygun biçimde asılır. Atatürk köşesinde madalyon, gravür, fotoğraf, Atatürk’ün eğitimle ilgili sözleri ile kitap, tablo ve levhalara da yer verilebilir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Kurum açma izni alan bir kurumun iki yıl içinde öğretime başlamaması, öğretime başladıktan sonra izinsiz olarak öğretime ara vermesi, iznin alınış amaçları dışında kullanıldığının tespit edilmesi hâlinde, izni veren merci tarafından kurum açma izni iptal edilir. Özel eğitim okulu veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ayrıca, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 3 üncü maddesi hükümleri uygulanır.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 12 – (1) Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okulu binalarından kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Ölçüm yapılırken binaların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakın kapı esas alınır.

             (2) Özel eğitim okulu açılacak binalar ile umuma açık yerler ve açık alkollü içki satılan yerler arasında en az yüz metre uzaklık bulunması şartı aranmaz. Ancak, özürlü bireylere hizmet veren okul öncesi eğitim kurumu ile yukarıda belirtilen kurumlar aynı binada bulunamaz.

             (3) Okul öncesi eğitim kurumu, bahçesi bulunan;

             a) Tamamı okula ait binalarda,

             b) Binanın bahçe katının birbirine bitişik dairelerinde,

             c) Birbirine bitişik binaların bahçe katının birbirine bitişik dairelerinde,

             ç) Binanın bahçe katında ve bahçe katının bir üst ya da bir alt arka arkaya katlarında

             açılır.

             (4) İlköğretim ve ortaöğretim okulu ile özel eğitim okulu açılacak binaların, kullanım hakkının tamamının okula ait bahçe içerisinde ve müstakil olması, bedensel özürlü bireylere ait öğretim programı uygulayan özel eğitim okulu açılacak binaların, giriş katının üst ve/veya alt katı olması hâlinde ise binada bedensel özürlü bireylerin kullanımı için gerekli standartlara uygun asansör bulunması gerekir.

             (5) Diğer kurumların açılacağı binalarda; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler bulunamaz. Ayrıca bu kurumların;

             a) Bütün birimleri aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik alt ve üst katlarında,

             b) Bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında,

             c) Aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda

             olması, bedensel özürlü bireylere ait öğretim programı uygulayan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin, binaların giriş katının üst ve/veya alt katında açılması hâlinde ise binada bedensel özürlü bireylerin kullanımı için gerekli standartlara uygun asansör bulunması gerekir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2)  Aynı kurucuya ait kurumlardan sadece özel okullar belirli bölümleri birlikte kullanılacak şekilde aynı binada bulunabilir. Bunun için kurucu veya kurucu temsilcisi bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (h)  bentlerinde belirtilen belgelerle müracaat eder. Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre valilikçe gerekli inceleme yapılarak açılması uygun görülen özel okullara ilişkin başvurular, ekleriyle birlikte kurum açma izni verilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça açılması uygun görülen özel okullara, 5 iş günü içinde yine Bakanlıkça kurum açma izni verilir. Bu süre, valilik teklifinin Genel Müdürlük evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır.”

             “(3) Okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarının belirli bölümleri birlikte kullanarak aynı binada başka bir özel öğretim kurumu açılamaz.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Kurumun devir işlemleri, yukarıda belirtilen belgelerin uygun görülmesi hâlinde müfettiş raporu düzenlenmeden kurum açma izni veren merciin izni ile 5 iş günü içinde yapılır.”

             “(6) Kurucusu tüzel kişilik olan kurumlarda kurucu temsilcisi değişikliği;

             a) Kurucu temsilcisi değişikliğine ait yönetim kurulu kararı,

             b) Kurucu temsilcisine ait bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan belgeler

             ile birlikte il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne müracaat edilir. Kurucu temsilcisi değişikliği kurum açma izni veren merci tarafından yapılır.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 18 – (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumunu başka bir binaya nakledeceğini, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d), (h) ve (ı)  bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe bildirir. Nakil yapılacak binanın; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre düzenlenecek raporların incelenmesi sonucunda, 5 inci maddesinde sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde, kurum açma iznini veren merci tarafından 5 iş günü içerisinde kurum nakline izin verilir. Bu süre, özel okullar için evrakın Genel Müdürlük evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır. Bu izin işlemi tamamlanmadan yeni bina veya binalarda öğretime başlanamaz ve öğrenci kaydedilemez.

             (2) Yangın, deprem, sel, sağlık sebepleri ve tahliye kararı gibi hâllerden dolayı binayı ani olarak terk etme durumunda kalan kurumlar; nakil şartları aranmaksızın sadece kurumda uygulanan öğretim programlarının kontenjanı ayrı ayrı tespit edilerek valiliğin izniyle başka bir binada geçici olarak faaliyetine devam edebilir. Bu durum valiliklerce Bakanlığa bildirilir. Bu kurumlar, o binadaki faaliyetlerine en çok bir yıl devam edebilir. Bu süre sonunda şartları uygun bina bulunarak nakil izni almayan kurumların kurum açma izinleri iptal edilir.

             (3) İller arasında özel öğretim kurumları nakli yapılamaz.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 19 – (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi kuruma bina, blok, kat ilavesi veya mevcut binada değişiklik yapmak suretiyle kontenjan değişikliği yapacağını, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d), (h) ve (ı)  bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe bildirir. Binanın, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre düzenlenecek raporlarının incelenmesi sonucunda 5 inci maddede sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde kurum açma iznini veren merci tarafından kuruma 10 iş günü içerisinde kontenjan değişikliği için izin verilir. Bu süre, evrakın ilgili merciin evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

             (2) Binada değişiklik yapılmadan genel kontenjana etki eden yerleşim planı değişikliklerine, Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlar dikkate alınarak il millî eğitim müdürlüklerince, ilköğretim müfettişleri tarafından düzenlenecek rapora göre kurum açma izni veren merci tarafından izin verilir.

             (3) Genel kontenjan, derslikler ve laboratuvarlarda değişiklik yapılmaması şartıyla sadece kurum açma iznini veren merci tarafından belirlenen kurumun diğer bölümleri arasında yapılacak yerleşim planı değişiklikleri, Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlar dikkate alınarak kurum müdürlüğünce yapılır. Değişiklik yapılan yerleşim planının bir örneği kurum açma iznini veren merciye gönderilir.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(3) Kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda; kurucu temsilcisinin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen kuruculuk şartlarını kaybetmesi veya ölümü hâlinde, şartları taşıyan başka bir temsilcinin bir ay içinde usulüne göre seçilip bildirilmesi gerekir. Bu süre içinde bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kurumlar hakkında, valilikçe gerekli tedbirler alınarak kurum açma izni, izin veren merci tarafından iptal edilir.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Bir özel okulun kurucusu; millî eğitim müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa, diğer kurumlar ise millî eğitim müdürlüğüne, eğitim personeli ve diğer personel ile öğrenci veya kursiyerlere en az üç ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla gerekçesi kurum açma izni veren merci tarafından uygun bulunan okulları öğretim yılı sonunda, diğer kurumları ise dönem sonunda kapatabilir.”

             “(2) Kurum, valilikçe yapılacak inceleme sonucunda kurumda öğrenim gören öğrenci veya kursiyer bulunmadığı, eğitim personeli ve diğer personelin özlük ve benzeri hakları açısından ilişiğinin kalmadığı ve kurum açma izni veren merci tarafından da uygun görüldüğünde, öğretim yılı sonu veya dönem sonundan önce de kapatılabilir.”

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile altı, yedi, sekiz ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) (a) bendinde belirtilenler dışındaki eğitim personeli için, genel müdür bulunan kurumlarda genel müdür, genel müdür bulunmayan kurumlarda müdür,”

             “(6) Özel okullarda görevli yönetici ve öğretmenler ile uzman öğreticiler, dengi resmî okul öğretmenlerinin okutmakla yükümlü bulundukları ders saati sayısı kadar derse girebilirler. Özel eğitim okullarının örgün eğitim birimleri dışındaki özel eğitim ve rehabilitasyon birimlerinde görevli öğretmenler ise aylık karşılığı haftada en fazla 20, ders saat ücret karşılığı en fazla 20 olmak üzere haftada toplam 40 saate kadar derse girebilirler.”

             “(7) Özel okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarında görevli yöneticiler aylık karşılığı 6, ders saat ücreti karşılığı 6 olmak üzere haftada toplam 12 saat derse girebilirler. Usta öğreticiler ile özel eğitim okulu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dışındaki diğer kurumlarda görevli eğitim personeli ise aylık karşılığı en fazla 20, ders saat ücret karşılığı da en fazla 20 olmak üzere haftada toplam 40 saate kadar derse girebilirler.”

             “(8) Ancak, kurumlarda görevli usta öğreticiler ile özel eğitim okulu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli uzman öğretici olarak görevlendirilenler ise aylık karşılığı haftada en fazla 40 saat ders görevi yaparlar. Usta öğreticiler ile özel eğitim okulu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli uzman öğreticiler, kurumunun muvafakati ile bir başka kurumda ders saati ücretli olarak haftalık toplam ders saati sayısı 40 saati geçmemek şartıyla görevlendirilebilir.”

             “(11) Diğer personelin çalışma süreleri 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre düzenlenir. Diğer personel, kurucu veya kurucu temsilcisiyle yaptığı iş sözleşmesinde göreve başlama tarihi esas alınarak kurumca işe başlatılır. İşe başlayan personelin işe giriş bildirgesiyle sözleşme örnekleri doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.”

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “e) Özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde; görev yapacağı kurumda uygulanan öğretim programına göre zihin, görme, işitme engelliler sınıfı öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya uzmanı, rehber öğretmen ya da kurumda uzman öğretici olma şartlarını taşımak ve resmî veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl öğretmenlik ya da alanında görev yapmış olmak.”

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(3) Kurumlarda görevli genel müdür ve genel müdür yardımcısı, kurucu veya kurucu temsilcisinden; kurum müdürleri ise kurucu veya kurucu temsilcisi ile varsa genel müdürden izin alır ve bu süre içinde yerine vekalet edecek kurumda görevli bir eğitim personeli de belirtilerek millî eğitim müdürlüğüne bilgi verilir.”

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 40 – (1) Çalışma izni düzenlenecek eğitim personelinden;

             a) İş sözleşmesi,

             b) Kurumlarda görev almasına engel olacak adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı,

             c) Verilecek görevi yürütmesine engel bulunmadığını belirten sağlık raporu,

             ç) İlk defa görev alacaklar hariç, görev alacakları hizmet sınıfında adaylığının kaldırıldığına dair belge ya da adaylığının kaldırıldığını da gösterir fiilî hizmet cetveli,

             d) Daha önce resmî veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge,

             e) Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,

             f) Öğretmen olarak görevlendirileceklerden ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti

             istenir.

             (2) Daha önce aynı ilde başka bir özel öğretim kurumunda aynı branşta çalışmış olanlardan (ç), (e) ve (f) bentlerinde sayılan belgeler istenmez.

             (3) Kurumca görevlendirilecek diğer personelden;

             a) Görev almasına engel olacak adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

             b) Sağlık raporu,

             c) En az ilkokul mezunu olduğunu gösterir belgenin aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği

             kurumca istenir.”

             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(3) Özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve aday eğitim personeli dışındaki eğitim personeline, aylık karşılığı girebileceği ders saati sayısı kadar başka bir özel öğretim kurumunda ders saati ücretli olarak görev verilebilir. Ancak, okullar dışındaki aynı kurucuya ait en fazla iki özel öğretim kurumunda bir rehber öğretmen, bir müdür tarafından yönetilen ortaöğretim okullarında da bir rehber öğretmen görevlendirilebilir.”

             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(4) Özel öğretim kurumlarında görevli eğitim personelinin ödül, disiplin ve sicil işlemleri, Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre sicil ve disiplin amirleri tarafından yürütülür.”

             MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Sözleşme süresi bitmeden görevinden ayrılmak isteyen personelden, 4857 sayılı İş Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde öngörülen süreler içinde bu isteğini işverene yazılı olarak bildirdiğini belgelendirenler, aynı Kanun hükümlerine göre sözleşmeleri karşılıklı veya tek taraflı fesh edilenlere ve sözleşme süresi bitenlere valilikçe görevden ayrılış onayı düzenlenir. Ayrılış onayı düzenlenenler ile sözleşme süresinin bitmesi nedeniyle ayrılış onayı düzenlenen personele altı ay geçmeden ayrıldıkları kurumda görev verilemez. Ancak, aynı kurumda görevli olup görev değişikliği yapılanlarda altı aylık süre aranmaz.”

             “(3) Zorunlu sebeplerle müdürlüğün boşalması hâlinde kurucunun teklifi de dikkate alınarak yeni müdür teklifi yapılıncaya kadar kurumda müdürlük veya müdür yardımcılığı yapma nitelik ve şartlarını haiz biri valilikçe müdürlüğe vekâleten görevlendirilir. Vekâlet süresi üç aydan fazla olamaz ve bu süre uzatılamaz. Vekâleten görevlendirilenler sözleşmesinde belirtilen süre kadar derse girerler.”

             MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen nitelik ve şartları taşımayan ancak, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurumlarda yönetici olarak çalışmakta olanlar ile görev almak istediği türdeki özel öğretim kurumunda en az bir yıl yöneticilik yaptıklarını belgelendirenlerin özlük hakları saklıdır.”

             MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kademeli olarak öğretime başlamış olan okullara, okulun öğretim süresi kadar bir veya birden fazla sınıflar için ilköğretim müfettişlerince düzenlenen rapora göre valiliklerce öğretime başlama izni verilir.”

             MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/3/2008

26810

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/7/2009

27305