23 Ekim 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27385

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İHRACAT 2008/6 SAYILI İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN

SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE

FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI

HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2009/13)

             MADDE 1 – 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2008/6 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğin “Belgesiz İşlemler” başlıklı 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “e) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi ambalaj malzemesi ithali ile kati ihraç edilen mallara ait ambalaj malzemesinin geçici ihracı ve ithali,”

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.