23 Ekim 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27385

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASINDA UYGULANACAK TEKNİK KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Kullanıcılara; akaryakıt istasyonlarında pompa, tarım sektörünün ihtiyaçları için tanker ve köy pompası vasıtasıyla yapılan satışlarda analiz raporu tanzim edilmez.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             “Laboratuvarlar, Kurumca belirlenen çerçeve dahilinde taşeron laboratuvarlardan hizmet alabilir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki Madde 11/A eklenmiştir.

             “Teslim numuneleri

             MADDE 11/A – İhrakiye sayılanlar dahil, akaryakıtlara ilişkin teslim numunelerinin; alınması, mühürlenmesi, verilmesi, saklanması, kayıtlanması ve benzeri hususlara ilişkin hak ve yükümlülükler ile diğer usul ve esaslar Kurulca düzenlenir.”

             MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin 1 inci ve 3 üncü maddeleri 1/1/2010, 2 nci maddesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.