23 Ekim 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27385

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL HİZMET İÇİ EĞİTİM

MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel hizmet içi eğitim merkezlerinde hizmet içi eğitim faaliyetleri ile yönetim, kayıt, öğretim programlarının uygulanması, çalışma süreleri, başarının değerlendirilmesi ve işleyişle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, özel hizmet içi eğitim merkezlerinin hizmet içi eğitim faaliyetleri ile yönetim, kayıt, öğretim programlarının uygulanması, çalışma süreleri, başarının değerlendirilmesi ve işleyişle ilgili usul ve esasları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 22 nci maddesi ile 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

             b) Diğer personel: Merkezdeki eğitim personeli dışındaki görevlileri,

             c) Faaliyet süresi: Öğretim programında belirtilen toplam öğretim süresini,

             ç) Faaliyet planı: Faaliyet konularının günlere veya haftalara dağılımını gösteren çizelgeyi,

             d) Eğitim personeli: Merkezde görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve benzeri görevlileri,

             e) Faaliyet: Hizmet içi eğitim yoluyla yapılan etkinliği,

             f) Genel müdür: Aynı gerçek veya tüzel kişiye ait birden fazla özel öğretim kurumunun yöneticisini,

             g) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,

             ğ) Haftalık ders çizelgesi: Derslerin yapılacağı gün ve saatleri gösteren çizelgeyi,

             h) Özel hizmet içi eğitim merkezi: Kurum, kuruluş veya iş yerlerinin personeline belli bir alanda eğitim veren özel öğretim kurumlarını,

             ı) Katılımcı: Kurum, kuruluş veya iş yeri personelinden, merkezden hizmet içi eğitim alması istenen personeli,

             i) Kurucu: Merkezin sahibi olan ve adına kurum açma izin belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

             j) Kurucu temsilcisi: Özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından seçilen ve kurum açma, kapatma, devretme ve benzeri işlemleri yapma yetkisine sahip olan kişiyi,

             k) Kurum, kuruluş veya iş yeri: Merkezden, çalışanlarına ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet içi eğitim etkinliği düzenlenmesini isteyen resmî veya özel kurum, kuruluş veya işyerlerini,

             l) Merkez: Özel hizmet içi eğitim merkezini,

             m) Millî eğitim müdürlüğü: Özel hizmet içi eğitim merkezinin doğrudan bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünü,

             n) Müdür: Özel hizmet içi eğitim merkezi müdürünü,

             o) Program: Özel hizmet içi eğitim merkezi bünyesinde açılan ve değişik ders veya meslek konularını kapsayan adı, düzeyi ve süresi belirtilen ve Bakanlıkça onaylanan öğretim programlarını,

             ö) Uzman öğretici: Görevlendirileceği alanda yükseköğrenim görmüş öğreticileri

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Merkez Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

             Hizmet içi eğitim merkezinin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uygun olarak kurum, kuruluş veya iş yeri personeline hizmet içi eğitim yoluyla kurs, seminer, sempozyum, konferans, panel, çalıştay, atölye ve benzeri faaliyetleri düzenlemektir.

             Merkezde görevlendirilecek personel

             MADDE 6 – (1) Merkezde, aşağıdaki personel zorunlu olarak görevlendirilir:

             a) Müdür,

             b) Öğretmen veya uzman öğretici,

             c) Büro personeli.

             (2) Merkezde, isteğe bağlı olarak aşağıdaki personelde görevlendirilebilir:

             a) Müdür yardımcısı,

             b) Aynı kurucuya ait birden fazla özel öğretim kurumu bulunması durumunda, genel müdür ve genel müdür yardımcısı,

             c) Hizmetli, güvenlik personeli ve benzeri personel.

             Görevlendirme

             MADDE 7 – (1) Merkezde çalışacak personelin görevlendirilmesi, 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

             Kurucu veya kurucu temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları

             MADDE 8 – (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi, merkezde eğitim ortamının gerektiği şekilde sağlanması, gerekli maddi imkânların hazırlanması, yeterli personelin istihdamı, araç ve gerecin temini ve binanın yeterli duruma getirilmesi gibi hususlarda birinci derecede sorumludur. Bu sorumluluğunu yerine getirmek için aşağıda belirtilen görevleri yapar:

             a) Her yıl merkezin mali bütçesini düzenler.

             b) Merkez müdürünce talep edilen eğitim ve öğretimle ilgili araç, gereç ile diğer ihtiyaçları sağlar.

             c) Hizmetlerin yürütülebilmesi için, ilgili mevzuat hükümlerine göre personelin görevlendirilmesini sağlar.

             ç) Gerektiğinde öğretmenler kurulu toplantısına katılarak eğitim personelinin sorunlarını ve isteklerini tespit ederek gereğini yapar.

             d) Eğitim personeli ile diğer personelin aylık ve ücretlerinin zamanında ödenmesini; sigorta ve vergi ile ilgili işlerin usulüne uygun ve zamanında yapılmasını sağlar.

             e) Merkezde görevlendirilecek eğitim personelinin çalışma izin onaylarının zamanında alınması için gerekli önlemleri alır.

             f) Merkezin gelir ve giderlerine ilişkin iş ve işlemlerini izler, muhasebeyle ilgili defter, dosya ve kayıt makbuzlarının tutulmasını sağlar.

             g) Yangın, doğal afet ve kazalara karşı önlemler ile ilk yardım ve özel güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlar.

             ğ) 5580 sayılı Kanun ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapar.

             h) Üye olunması hâlinde oda, vakıf, dernek, birlik ve benzeri sivil toplum örgütleri ile özel ve resmî kurum veya kuruluşlarda merkezi temsil eder veya görevlendireceği kişi tarafından temsil edilmesini sağlar.

             (2) Müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya kurucu temsilcisinin, merkezin eğitim ve öğretim işlerinde görev ve yetkisi bulunmaz.

             (3) Müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde millî eğitim müdürlüğünün onayı ile müdür yardımcısı; müdür yardımcısı bulunmayan merkezlerde, yönetici olma şartlarını taşıyan bir öğretmen veya uzman öğreticinin müdürlüğe vekâleten görevlendirilmesini sağlar.

             Genel müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

             MADDE 9 – (1) Genel müdür, merkezde eğitim ve öğretim kalitesinin yükseltilmesi, katılımcıların en iyi şekilde yetiştirilmesi için gerekli önlemleri almak ve uygulatmaktan sorumludur. Görevinde Bakanlığa ve ilgili diğer resmî makamlar ile kurucuya karşı sorumludur.

             (2) Genel müdür, aşağıdaki görevleri yapar:

             a) Kendisine bağlı özel öğretim kurumlarını ilgilendiren konularda yapılacak toplantılara başkanlık eder.

             b) Branşında ders bulunması durumunda haftada altı saatten fazla olmamak üzere ders okutabilir.

             c) Merkezin faaliyetlerinde görevli eğitim personeli ve diğer personelin bilim, teknik ve eğitim alanlarındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli önlemleri alır.

             ç) Merkezin eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yönetim işlerinin verimli şekilde yapılmasını sağlar.

             d) İzin kullanacak personele merkez müdürüyle birlikte izin belgesi düzenler ve merkezde görevlendirilecek eğitim personelinin çalışma izin onaylarının zamanında alınması için gerekli önlemleri alır.

             e) Yönetim ve eğitim personeli arasındaki koordineyi sağlar.

             f) Eğitim personelinin görevlerini gerektiği gibi yapmaları için önlem alır.

             g) Üye olunması hâlinde oda, vakıf, dernek, birlik ve benzeri sivil toplum örgütleri ile özel ve resmî kurum veya kuruluşlarda merkezi temsil eder.

             ğ) Merkezde görevli eğitim personelinin kanaat raporlarını usulüne uygun olarak doldurur.

             h) 5580 sayılı Kanun ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapar.

             (3) Genel müdür, aynı zamanda kurucu veya kurucu temsilcisi ise merkezin mali işlerinden de sorumludur.

             Genel müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları

             MADDE 10 – (1) Genel müdür yardımcısı, genel müdürün verdiği görevleri yapar. Genel müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde genel müdürlüğe vekâlet eder.

             Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

             MADDE 11 – (1) Merkez müdürü, merkezin yönetiminden, hizmet içi eğitim etkinliklerinin planlanması ve yürütülmesinden kurucuya, varsa genel müdüre, Bakanlığa ve ilgili diğer resmî makamlara karşı sorumludur.

             (2) Yönetim veya eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili görevlerinin bir kısmını müdür yardımcısına devredebilir.

             (3) Müdür, aşağıda belirtilen görevleri yapar:

             a) Katılımcıların; programda belirlenen amaca uygun şekilde eğitilmeleri, başarılarının artırılması, eğitim niteliklerinin yükseltilmesi için gerekli önlemleri alır ve bu önlemlerin uygulanmasını sağlar.

             b) Merkezde görevli personelle yapılacak toplantılara başkanlık eder.

             c) Üye olunması hâlinde oda, vakıf, dernek, birlik ve benzeri sivil toplum örgütleri ile özel ve resmî kurum veya kuruluşlarda merkezi temsil eder.

             ç) Merkezde görevli aday öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin adaylıklarının kaldırılmasıyla ilgili işlemleri yürütür.

             d) Merkezde görevlendirilecek eğitim personeli ile diğer personelin toplu onaylarıyla çalışma izin onaylarını zamanında alır.

             e) Merkez personelinden gelen raporları inceler ve gereğini yapar.

             f) Her dönem başından önce döneme ait gerekli hazırlıkları yapar, hizmet içi eğitim etkinliklerini planlar, gerekli görev bölümünü yapar.

             g) Defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların gecikmeye meydan verilmeden usulüne uygun yapılmasını sağlar.

             ğ) Merkezde görevli eğitim personeli ile diğer personelin bilim, teknik ve eğitim alanındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli önlemleri alır ve yetiştirilmelerini sağlar.

             h) Merkezdeki personelin hizmet içi eğitimle ilgili işlerini yürütür.

             ı) Eğitim personelince faaliyet planları ile haftalık ders programlarının yapılmasını sağlar ve onaylar.

             i) Kitaplık ve diğer bölümlerin gerekli araç ve gereçle donatılmasını sağlar, eğitim personelinin ve katılımcıların yararlanabilmeleri için gerekli önlemleri alır.

             j) Yönetim görevlerini aksatmamak şartıyla haftada aylık karşılığı altı, ders saati ücreti karşılığı ise altı saat olmak üzere toplam on iki saat ders okutabilir.

             k) Faaliyet başlamadan önce çalışma takvimini hazırlar ve millî eğitim müdürlüğüne onaylatır.

             l) Eğitim personelinin nöbet çizelgesini hazırlar.

             m) Hizmet içi eğitimle ilgili yürürlüğe giren mevzuatın personelce okunmasını ve bilgi edinilmesini sağlar.

             n) İzin kullanacak personele, varsa genel müdürle birlikte izin verir.

             o) Müdür, aynı zamanda kurucu veya kurucu temsilcisi ise kursun mali işlerinden de sorumludur.

             ö) Merkezde görevli eğitim personelinin kanaat raporlarını doldurur.

             p) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapar.

             (4) Genel müdür görevlendirilmemesi hâlinde genel müdüre verilen yetkileri kullanır.

             Müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları

             MADDE 12 – (1) Müdür yardımcısı, müdürün vereceği görevleri yapar. Müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde müdürlüğe vekâlet eder.

             Eğitim personelinin görev, yetki ve sorumlulukları

             MADDE 13 – (1) Eğitim personeli, kendisine verilen dersin öğretiminden sorumludur. Eğitim personeli aşağıda belirtilen görevleri yapar:

             a) Eğitimin niteliğinin yükseltilmesi, katılımcılara programda belirlenen amaca uygun şekilde eğitim verilmesi ve başarılarının artırılması için gerekli çalışmaları yapar.

             b) Katılımcıların devam takiplerini yapar, her derste işlenen konuları ders defterine yazıp imzalar.

             c) Merkezde yapılan kurul ve diğer toplantılara katılır.

             ç) Derslerin dışında merkezin eğitim, öğretim ve yönetim işlerine katkıda bulunur.

             d) Katılımcılara öğrenimlerinde yardımcı olur ve rehberlik yapar.

             e) Hizmet içi eğitime ilişkin mevzuatla ilgili bilgi edinir.

             f) Faaliyet sonunda; işlenen konular, yapılan etkinlikler, öğretimde karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin çözümü ile ilgili bir rapor hazırlar ve müdüre verir.

             g) Sınavların değerlendirilmesi ve başarının ölçülmesinde faaliyete uygun ölçme ve değerlendirme tekniklerini uygular.

             (2) Faaliyetlere ilişkin görevlerin yürütülmesinde müdüre ve müdür yardımcısına karşı sorumludur.

             Diğer personel

             MADDE 14 – (1) Merkezde görevlendirilen büro personeli, hizmetli, güvenlik görevlisi ve benzeri personel merkez müdürlüğünce verilecek görevleri yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt, Eğitim ve Öğretim

             Kayıt ve kayıtta istenecek belgeler

             MADDE 15 – (1) Kurs faaliyetine katılanlardan aşağıdaki belgeler istenir. Bu belgelerin aslı görülerek suretleri merkez müdürlüğünce onaylanabilir.

             a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

             b) Öğrenim belgesi veya örneği,

             c) Öğretim programının özelliklerine göre istenecek diğer belgeler.

             (2) Seminer, sempozyum, konferans, panel, çalıştay, atölye ve benzeri etkinliklere katılacak katılımcıların; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı, soyadı, öğrenim durumunu belirten kurum, kuruluş veya iş yerince hazırlanan liste istenir.

             Öğretim programları ile eğitim araç ve gereçleri

             MADDE 16 – (1) Merkezde; Bakanlıkça daha önce kabul edilmiş veya merkez yönetimince ilgili mevzuata göre hazırlanan ve Bakanlıkça kabul edilen kurs öğretim programları uygulanır.

             (2) Merkezce düzenlenecek kurs faaliyeti dışındaki diğer etkinliklerin programları, millî eğitim müdürlüğünce onaylanır.

             (3) Merkezde, faaliyet programının amacına uygun öğretim materyali kullanılır.

             (4) Merkezde uluslararası anlaşmalarla kabul edilen ve taraf ülkelerce kullanılması zorunlu olan öğretim programları ile ders kitabı ve eğitim araçları da kullanılabilir.

             Katılımcı listeleri

             MADDE 17 – (1) Merkez müdürlüğünce faaliyetin başladığı tarihten önce, o faaliyet süresince eğitime alınacak olan katılımcı listeleri, millî eğitim müdürlüğüne verilir.

             Disiplin

             MADDE 18 – (1) Katılımcılardan, hizmet içi eğitim etkinliğini engelleyici veya aksatıcı tutum ve davranışları görülenler merkez müdürü tarafından uyarılır. Bu durumun devam etmesi hâlinde etkinlikle ilişkisi kesilir ve çalıştığı kuruma bilgi verilir.

             Günlük çalışma saatleri

             MADDE 19 – (1) Merkezin günlük çalışma süresi, 08:00 ile 22:00 saatleri arasıdır. Bir ders saati süresi elli dakikadır. Uygulamalı dersler blok hâlinde doksan dakika olarak yapılabilir.

             (2) Merkezde resmî bayram günlerinde hizmet içi eğitim etkinliği yapılmaz.

             Sınavlar, değerlendirme ve belgelendirme

             MADDE 20 – (1) Kurs faaliyeti sonunda, katılımcıların başarısını belirlemek amacıyla millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilecek en az şube müdürü seviyesinde bir yetkilinin gözetiminde kurs bitirme sınavı yapılır.

             (2) Değerlendirme, 100 puan üzerinden, aşağıdaki ölçütlere göre yapılır.

             90  - 100     Pekiyi

             75  - 89       İyi,

             60  - 74       Orta,

             0   -  59       Başarısız

             (3) Merkezce yapılacak sınavlarla ilgili esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

             (4) Sınava gireceklerin listesi, sınavdan on gün önce millî eğitim müdürlüğüne verilir. Kurs bitirme sınavında başarı gösterenlere Hizmet İçi Eğitim Kurs Bitirme Belgesi (EK-1) verilir. 

             (5) Kurs bitirme belgesi, merkez müdürü ile millî eğitim müdürü tarafından onaylanır.

             (6) Kurs bitirme sınavına girmeyen, eğitimi tamamlamayan veya devamsızlık nedeniyle merkezden ayrılanlara, merkez müdürlüğünce Hizmet İçi Eğitim Kursa Katılım Belgesi (EK-2) verilir.

             (7) Kurs programı dışındaki etkinliklere katılanlara Hizmet İçi Eğitim Etkinliğine Katılım Belgesi (EK-3) verilir.

             Devam ve devamsızlık

             MADDE 21 – (1) Hizmet içi eğitim etkinliklerine devam esastır. Programda belirtilen kurs süresinin 1/5 inden fazla devam etmeyen katılımcılar sınava alınmaz.

             (2) Kurs faaliyeti dışındaki faaliyetler için belirlenen sürenin 1/5 inden fazla devam etmeyen katılımcılara belge düzenlenmez.

             Haftalık çalışma saatleri

             MADDE 22 – (1) Merkez müdürlüğünce, her takvim yılı için hazırlanan faaliyet planları ve haftalık çalışma saatlerini gösteren çizelge, millî eğitim müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulanır.

             (2) Aynı takvim yılı içinde, faaliyet planlarında ve haftalık çalışma çizelgesinde değişiklik yapılması durumunda onay yenilenir.

             Reklam ve ilan

             MADDE 23 – (1) Hizmet içi eğitim merkezleri, ancak amaçlarına uygun tanıtıcı mahiyette reklam ve ilan verebilirler.

             (2) Merkez; diğer eğitim kurumlarını hedef alan, gerçeğe aykırı reklam ve ilan veremez.

             (3) Merkez, doğrudan veya logo, amblem ve benzeri merkezi çağrıştıran işaretler kullanarak dolaylı olarak televizyona reklam ve ilan veremez.

             Tutulacak defter ve dosyalar

             MADDE 24 – (1) Merkez müdürlüklerinde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:

             a) Defterler;

             1) Kurs faaliyeti için katılımcı künye (kütük) defteri, 

             2) Gelen ve giden evrak kayıt defteri,

             3) Evrak zimmet defteri,

             4) Ders defteri,

             5) Katılımcı yoklama listesi ve defteri,

             6) Belge defteri,

             7) Teftiş defteri.

             b) Dosyalar;

             1) Faaliyet dosyası,

             2) Gelen ve giden yazılar dosyası,

             3) Personel özlük dosyası,

             4) Aday eğitim personeliyle ilgili dosya,

             5) Sınav ve belge işlemleriyle ilgili dosya,

             6) Katılımcı kayıt dosyası,

             7) İstatistik dosyası,

             8) Muhasebe ile ilgili dosyalar,

             9) Sivil Savunma dosyası,

             10) Gizli yazılar dosyası.

             (2) Defter, dosya ve kayıtlar, istenen bilgileri içermesi, yıl sonunda çıktısının alınması ve merkez müdürlüğünce onaylanması şartıyla elektronik ortamda da tutulabilir.

             Belgelerin saklanması

             MADDE 25 – (1) Merkez müdürlüğünce;

             a) Faaliyet planları, ders defterleri ve katılımcı yoklama defterleri,

             b) Sınav sonuçları hariç sınavlarla ilgili diğer yazışmalar,

             c) Katılımcı kayıt dosyaları

             katılımcıların merkezle ilişkilerinin kesilmesinden sonra iki takvim yılı saklanır.

             (2) Diğer belgeler hakkında 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

             Kimlik kartları

             MADDE 26 – (1) Eğitim personeli ile diğer personel, merkezde Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen örneğine uygun kimlik kartını takar.

             Kılık ve kıyafet

             MADDE 27 – (1) Merkezde eğitim personeli ve diğer personelin kılık ve kıyafetlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yıl sonu raporu

             MADDE 28 – (1) Merkez müdürü, yapılan çalışmalara ilişkin yıl sonu raporunu (EK-4), her yıl aralık ayı içinde millî eğitim müdürlüğüne gönderir.

             Personel eğitimi

             MADDE 29 – (1) Merkez, eğitim personelini yetiştirmek için gerekli önlemleri alır. Eğitim personeli; valilik veya Bakanlıkça açılacak hizmet içi eğitim kurslarına katılabilir. Kurucu ve tüm üyeleri özel öğretim kurumlarının kurucusu olan oda, dernek, birlik veya vakıflarca da kurslardaki personele valilikten izin alarak ücretsiz hizmet içi eğitim faaliyeti düzenleyebilir. Bakanlıktan izin almış olan özel hizmet içi eğitim merkezlerinden de hizmet satın alabilir. 

             Toplu onay

             MADDE 30 – (1) Eğitim personelinden görevine devam edecekler için, sözleşmenin bitiminden en geç otuz gün önce çalışma izinlerinin uzatma onayı toplu olarak alınır.

             Eğitim ücretleri

             MADDE 31 – (1) Merkezde, katılımcıların ücretleriyle ilgili işlemler, 11/2/2009 tarihli ve 27138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılır.

             Hüküm bulunmayan hâller

             MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve kurumları ilgilendiren diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız.