23 Ekim 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27385

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından:

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME,

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendindeki "unvanlarında" ibaresinden sonra gelmek üzere "en az iki yıl" ibaresi; (3) numaralı alt bendindeki "yapılacak" ibaresinden sonra gelmek üzere "yazılı ve" ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "belirtilen konularda" ibaresinden sonra gelmek üzere "yazılı ve" ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/8/2006

26254

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/4/2008

26836