22 Ekim 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27384

TEBLİĞ

            Sermaye Piyasası Kurulundan:

ARACILIK FAALİYETLERİ VE ARACI KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: V, NO: 113)

                MADDE 1 – 7/9/2000 tarih ve 24163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: V, No: 46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği’nin 61 inci maddesinden sonra gelmek üzere “Yeni Aracı Kurum Kurulmak Suretiyle Mevcut Yetki Belgelerinin İptali” Ondördüncü Bölüm başlığı olarak eklenmiştir.

                MADDE 2 – Aynı Tebliğ’e 61/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 61/B maddesi eklenmiş,  mevcut 61/B maddesi 61/C olarak, 61/C maddesi 61/D olarak teselsül ettirilmiş, mevcut 61/D maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

                “Bir Aracı Kurumun Yetki Belgelerinin Yeni Aracı Kurum Kuruluşu Amacıyla İptali

                MADDE 61/B – Halka açık olmayan bir aracı kurumun, yeni aracı kurum kurulması amacıyla tüm yetki belgelerinin iptali için talepte bulunması suretiyle sermaye piyasası faaliyetlerinden çekilmesi durumunda, bu Tebliğ’de aracı kurum kuruluşu için aranan şartları sağlaması kaydıyla, yeni aracı kurum kurulmasına izin verilebilir. Yeni kurulacak aracı kurumun kurucu ortaklarının yeni aracı kurum kurma ve faaliyet iznine ilişkin başvurusu bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek Kurulca sonuçlandırılır.”

                MADDE 3 – Aynı Tebliğ’in 61/C maddesine ikinci fıkra eklenmiştir.

                “Yetki belgeleri iptal edilecek aracı kurumun ortaklık yapısında %10’un altında paya sahip ortakların olması halinde ise pay oranları toplamı mevcut sermayenin asgaride % 90’ını teşkil edecek şekilde diğer ortaklara ait paylardan doğan sorumluluk nedeniyle yukarıda bahsi edilen taahhüdün verilmesi zorunludur.”

                MADDE 4 – Aynı Tebliğ’in 61/D maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                “Faaliyet konusu değiştirme ve tasfiye sürecinde ulaşılamayan  müşterilerin hesaplarında yer alan nakit ve/veya diğer kıymetler yetkili takas ve saklama kuruluşu ve/veya Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde müşteriler adına açılacak  hesaplarda bloke edilir. Ayrıca aracı kurumların müşterilerine karşı sermaye piyasası faaliyetinden kaynaklanan ve yargıya intikal etmiş yahut icra takibine konu olmuş ihtilaflı borçları için de dava tutarları ve/veya icra takibine konu nakit ve/veya diğer kıymetin ihtilaf konusu tutarın bloke gününe kadar işlemiş faizi de dahil olmak üzere aynı şekilde bloke edilmesi zorunludur.”

                MADDE 5 – Aynı Tebliğ’e 61/E maddesinden sonra gelmek üzere 61/F maddesi eklenmiştir.

                “Süre

                MADDE 61/F – Faaliyetleri kendi isteği ile geçici olarak durdurulan aracı kurumların bu yöndeki Kurul kararını takip eden 12 ay içerisinde yeniden faaliyete geçmek yahut yeni bir aracı kurum kurulması amacıyla tüm yetki belgelerinin iptali için Kurula başvurmamaları durumunda tüm yetki belgeleri iptal olunur. Şu kadar ki faaliyetleri kendi isteği ile durdurulan aracı kurumların yeniden faaliyete geçmeleri ve ardından faaliyetlerini yeniden kendi isteği ile durdurmaları durumunda 12 aylık sürenin hesaplanmasında önceki kapalılık süresi de dikkate alınarak faaliyetlerinin kendi isteği ile geçici olarak durdurulduğu toplam süre esas alınır.

                Faaliyetleri Kurulca durdurulan aracı kurumların bu Tebliğ’in 61/A ve 61/B maddeleri uyarınca yetki belgesinin iptali yönündeki başvurularında ise söz konusu 12 aylık süre, 61/D maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmelerinden itibaren başlar.

                Yeni bir aracı kurumun kurulması amacıyla tüm yetki belgelerinin iptali için talepte bulunan aracı kurumlar açısından, yeni kurulacak aracı kurumun kuruluşuna Kurul tarafından izin verilmemesi durumunda ilgili Kurul kararı tarihi itibariyle 12 aylık sürenin dolmasına 3 aydan daha az bir süre kalmışsa yetki belgelerinin iptalini talep eden aracı kuruma son olarak kalan süreye ek üç aylık bir süre daha verilir.”

                MADDE 6 – Aynı Tebliğ’in 61/F maddesinden sonra gelmek üzere “Diğer Hususlar” Onbeşinci Bölüm başlığı olarak eklenmiştir.

                MADDE 7 – Aynı Tebliğ’in 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

                MADDE 8 – Aynı Tebliğ’in 64 üncü maddesinden sonra gelen mevcut Ondördüncü Bölüm başlığı olan “Çeşitli ve Son Hükümler” Onaltıncı Bölüm başlığı olarak teselsül ettirilmiştir.

                MADDE 9 – Aynı Tebliğ’de yer alan Ek/1 Tebliğ metninden çıkarılmıştır.

                MADDE 10 – Aynı Tebliğ’e Geçici Madde 3’ten sonra olmak üzere aşağıdaki şekilde Geçici Madde 4 eklenmiştir.

                “GEÇİCİ MADDE 4 – Bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle faaliyetleri kendi isteği ile durdurulmuş bulunan aracı kurumlar için Tebliğin 61/F maddesinde yer alan 12 aylık süre 3 yıl olarak uygulanır ve söz konusu süre bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlar.”

                MADDE 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.