22 Ekim 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27384

TEBLİĞ

                Gümrük Müsteşarlığından:

TIR UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 23/1/2002 tarihli ve 24649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TIR Uygulama Tebliğinin 32 nci maddesinin (g) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere (h) ve (ı) fıkraları eklenmiştir.

             "g) 19/1/2008 tarihli ve 26761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 29/5/2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirince, bir antrepoya eşya giriş ve çıkışının tespiti için AN6 ve/veya AN8 kodlu tespit sözleşmesi imzalanmış olması ve bu antrepo veya geçici depolama yerinde görevli memur bulunmaması halinde, bu Tebliğin 25 inci maddesinin (b) ve (c) fıkraları ile 26 ncı maddesinin (b), (c) ve (d) fıkralarında yer alan; antrepo veya geçici depolama yerinde görevli memurlarca yapılması öngörülen boşaltma, sonlandırma ve sevk işlemleri ile 5 No.lu Ek’inde yer alan teslim tesellüm tutanağının düzenlenmesi işlemleri yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirince sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak çalıştırılan 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) nin 17 nci maddesinde belirtilen şartları haiz kişilerce yapılır.

             Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, çalışma usul ve esasları ile yetki ve sorumlulukları bakımından 60 ve 1 Seri No.lu Tebliğlerin genel hükümleri ile AN6 ve AN8 kodlu tespit işlemlerine ilişkin özel hükümlerine tabidir. Ancak TIR işlemlerine ilişkin görevlerle ilgili olarak çalışma kâğıdı ve tespit raporu düzenlenmez.

             h) TIR karnesi himayesinde yapılan taşımalarda aşağıda belirtilen haller dışında memur refakati verilmez.

             Taşınan eşyanın gümrük vergileri toplamının TIR Sözleşmesi gereğince tespit edilen azami garanti tutarını aşması koşuluyla; kaçakçılık yapılacağına dair ihbar, istihbarat, kuvvetli şüphe bulunması veya gerek taşınan eşya gerekse taşıyıcı hakkında gümrük idarelerinde risk verilerinin mevcut olması hallerinde, müdür yardımcısının başkanlığında en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından gerekçeli bir karar alınmak suretiyle memur refakati verilebilir.

             Memur refakati öngörülmesi halinde taşıyıcıya yazılı bir belge verilmemişse, taşıyıcının talebi üzerine TIR karnesinin 1 No.lu dipkoçanının 5 inci maddesinin altına “Refakat” ibaresi ve gerekçesinin kısaca belirtilmesi gerekir.

             Refakat verilen taşımalara ilişkin tüm belgelerin birer örneği aylık dönemler halinde Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir.

             ı) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 11 inci maddesi saklı kalmak kaydıyla, TIR karnesinin 10 No.lu bölümünde, eşyanın tam tespitini mümkün kılacak bir tanımın yapıldığı hallerde eşyaya ilişkin faturaların TIR karnesine eklenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

             Ancak; TIR karnesinin 10 No.lu bölümünde, eşyanın tam tespitini mümkün kılacak bir tanımın yapılmadığı veya “fatura muhteviyatı eşya”, “ekli liste muhteviyatı eşya” türünden tanımların yer aldığı durumlarda fatura ibrazı zorunludur.

             Orijinal faturanın ibraz edilemediği durumlarda orijinal faturanın 15 gün içerisinde ibraz edileceğine dair taahhütname alınarak, faks fatura veya proforma fatura ile işlem yapılmasına izin verilir. Süresi içerisinde faks fatura veya proforma faturaya ilişkin orijinal faturayı ibraz etmeyenlere 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 1 inci fıkrası hükmü uyarınca para cezası uygulanır."

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin 54/A maddesinden sonra gelmek üzere "Yetki" başlıklı 54/B maddesi eklenmiştir.

             "Yetki

             MADDE 54/B – Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir."

             MADDE 3 – Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.