21 Ekim 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27383

TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

MECBURİ STANDARDIN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: ÖSG–2009/25)

             MADDE 1 – Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/06/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

             MADDE 2 – 2/8/1972 tarihli ve 14264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak uygulamaya konulan TS 1057 “Gerilim Atlama Mesafeleri ile Havada Yalıtma Aralıkları” standardı Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.