21 Ekim 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27383

ANA STATÜ

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

             MADDE 1 – 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Taekwondo Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır.

             (2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

             a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak on beş üye,

             b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

             c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             d) Türkiye Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             e) Dünya ve/veya Avrupa Federasyonlarının yönetim kurulu ve hakem kurulu üyeleri,

             f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Federasyon Başkanlığı yapanlar,

             g) Genel Kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla,

             1) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

             2) Büyükler Dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

             3) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan sporcular,

             4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa en fazla milli olmuş sporculardan beş kişi.

             ğ) Faal olmamak kaydıyla; büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktör veya antrenörlük yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

             h) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasında kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,

             ı) Spor dalının hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             i) Kulüp temsilcileri;

             1) Genel kurul toplantı tarihinden önceki iki yıl içerisinde büyüklerde kulüpler arası     Türkiye Şampiyonasına katılan kulüplerden kulüp yönetim kurulunca belirlenecek birer  temsilci.

             2) Genel kurul tarihinden önceki her iki yılda Federasyon faaliyetine; en az üç kategoride katılan kulüplerden kulüp yönetim kurulunca belirlenecek birer temsilci.

             (3) İl müdürlerinin tespitinde;

             a) En fazla nüfusu olan üç il müdürü,

             b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen iller hariç coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü.

             (4) Vakıfların belirlenmesinde;

             a) Vakfın Bakanlar Kurulu ile vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsünde olması,

             b)  İsminde Türkiye veya Türk kelimesini kullanıyor olması,

             c) Yıllık gelirinin en az  % 50’sini spor dalına harcaması

             şartları aranır.

             (5) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir.

             (6) Genel kurulda vekâleten oy kullanılmaz.

             (7) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.

             (8) Sporcuların seçiminde sırasıyla olimpiyat oyunları, Dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları ve diğer uluslararası müsabakalar esas alınır. Aynı kategoride eşit sayıda sporcu var ise oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir. Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçemez.

             (9) Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az % 60’ı kulüp temsilcilerinden oluşur. Kulüp temsilcilerinin seçiminde seçim tarihinden önce iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınır.”

             MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             “ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.”

             MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Mali genel kurul iki yılda bir olmak kaydıyla Kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır.”

             MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(6) Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden bir ay önce, başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık ücretini yeniden belirler.”

             MADDE 5 – Aynı Ana Statünün 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Denetleme kurulu genel kurulca seçilen üç asıl ve üç yedek üye ile Genel Müdürlükçe atanan iki tabii üye olmak üzere beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır. Kurulun görev süresi Federasyon Başkanının görev süresi kadardır.”

             MADDE 6 – Aynı Ana Statünün 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             “(1) Disiplin kurulu genel kurulca dört yıl için seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden teşekkül eder. Kurulun görev süresi Federasyon Başkanının görev süresi kadardır. Üyeler kendi aralarından başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçer. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan asıl üyeliğe yedek üyelerden sırası gelen alınır.”

             MADDE 7 – Aynı Ana Statünün 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             “(5)  Üyelik bir sonraki olağan genel kuruluna kadar devam eder. Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde yerine yeni üye belirlenir. Yeni üye eski üyenin kalan süresini tamamlar.”

             MADDE 8 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 9 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı yürütür.

 

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/3/2007

26454