21 Ekim 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27383

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL DERSHANELER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel dershanelerde eğitim ve öğretim, yönetim, öğrenci kaydı, öğretim programlarının uygulanması, çalışma süreleri ve işleyişle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, özel dershaneleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 22 nci maddesi ile 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

             b) Dershane: Öğrencileri; bir üst okulun veya yüksek öğretime giriş sınavlarına hazırlamak, istedikleri derslerde yetiştirmek ve bilgi düzeylerini yükseltmek amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarını,

             c) Dönem: Dershanede eğitim ve öğretim programının uygulandığı süreyi,

             ç) Eğitim personeli: Dershanede görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve benzeri görevlileri,

             d) Diğer personel: Dershanede eğitim personeli dışındaki görevlileri,

             e) Genel müdür: Gerçek veya tüzel kişiye ait birden fazla özel öğretim kurumunun yöneticisini,

             f) Genel Müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,

             g) Grup: Bilgi düzeylerine göre oluşturulan öğrenci grubunu,

             ğ) Kurucu: Dershanenin sahibi olan ve adına kurum açma izin belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

             h) Kurucu temsilcisi: Özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından seçilen ve kurum açma, kapatma, devretme ve benzeri işlemleri yapma yetkisine sahip olan kişiyi,

             ı) Millî eğitim müdürlüğü: Özel dershanenin bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünü,

             i) Müdür: Dershane müdürünü,

             j) Öğrenci: Dershaneye kayıt olan kişiyi,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurumun Amacı, Personel, Görev Yetki ve Sorumluluklar

             Dershanenin amacı

             MADDE 5 – (1) Dershanenin amacı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uygun olarak öğrencileri;

             a) İstedikleri ders veya derslerde yetiştirmek onların bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerine katkıda bulunarak düzeylerini yükseltmek,

             b) Bir üst öğretim kurumuna girişle ilgili sınavlara hazırlamak

             için gerekli çalışmaları yapmaktır.

             Dershanede görevlendirilecek personel

             MADDE 6 – (1) Dershanelerde;

             a) Müdür,

             b) Kontenjanı 400’ü aşan kurumlarda müdür yardımcısı,

             c) Öğretmen,

             ç) Rehber öğretmen,

             d) Aynı branşta üç öğretmenden fazla olması hâlinde zümre başkanı,

             e) Büro personeli

             zorunlu olarak görevlendirilir.

             (2) Dershanelerde, isteğe bağlı olarak;

             a) Ölçme ve değerlendirme servisi elemanı,

             b) Uzman öğretici,

             c) Hizmetli, güvenlik personeli ve benzeri personel,

             ç) Aynı kurucuya ait birden fazla özel öğretim kurumunun bulunması durumunda, genel müdür ve genel müdür yardımcısı

             görevlendirilebilir.

             Görevlerin birleştirilmesi

             MADDE 7 – (1) Dershane müdürü, rehber öğretmeni ölçme değerlendirme ve rehberlik görevlerini birlikte yürütmek üzere görevlendirebilir.

             (2) İl sınırları içinde aynı kurucuya ait birden fazla dershane için genel müdür görevlendirilmesi durumunda, ölçme ve değerlendirme servisi elemanı ve zümre başkanı genel müdüre bağlı dershanelerde görevlendirilebilir. Bu hizmetlerin yürütülmesinde ve zümre çalışmalarında koordinasyon genel müdürce sağlanır.

             Görevlendirmeler

             MADDE 8 – (1) Kurumda çalışacak personelin görevlendirilmesi, 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

             Kurucu veya kurucu temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları

             MADDE 9 – (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi, dershanede eğitim ortamının gerektiği şekilde sağlanması, gerekli maddî imkânların hazırlanması, yeterli personelin istihdamı, araç ve gerecin temini ve binanın yeterli duruma getirilmesi gibi hususlardan birinci derecede sorumludur. Bu sorumluluğunu yerine getirmek için aşağıda belirtilen görevleri yapar:

             a) Her yıl dershanenin malî bütçesini düzenler.

             b) Dershane müdürünce talep edilen eğitim ve öğretimle ilgili araç ve gereçle diğer ihtiyaçları sağlar.

             c) Hizmetlerin yürütülebilmesi için, ilgili mevzuat hükümlerine göre personelin görevlendirilmesini sağlar.

             ç) Gerektiğinde öğretmenler kurulu toplantısına katılarak eğitim personelinin sorunlarını ve isteklerini tespit ederek gereğini yapar.

             d) Eğitim personeli ile diğer personelin aylık ve ücretlerinin zamanında ödenmesini; sigorta ve vergi ile ilgili işlerin usulüne uygun ve zamanında yapılmasını sağlar.

             e) Dershanede görevlendirilecek eğitim personelinin çalışma izni ve çalışma izni uzatma onaylarının zamanında alınması için gerekli önlemleri alır.

             f) Dershanenin gelir ve giderleriyle ilgili iş ve işlemleri izler; muhasebeyle ilgili defter, dosya ve kayıt makbuzlarının tutulmasını sağlar.

             g) Yangın, doğal afet ve kazalara karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemleri alır.

             ğ) İlgili mevzuata göre ilk yardım ve özel güvenlik önlemlerini alır.

             h) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapar.

             ı) Dershanenin üye olması hâlinde oda, vakıf, dernek, birlik ve benzeri sivil toplum örgütleri ile özel ve resmi kurum ve kuruluşlarda kurumunu temsil eder veya görevlendireceği kişi tarafından temsil edilmesini sağlar.

             (2) Müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya kurucu temsilcisi, dershanenin eğitim ve öğretim işlerine karışmaz.

             (3) Müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde millî eğitim müdürlüğünün onayı ile müdür yardımcısı veya müdür yardımcısı bulunmayan kurumlarda, yönetici olma şartlarını taşıyan bir öğretmen veya uzman öğreticinin bu göreve vekâleten görevlendirilmesini sağlar.

             Genel müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

             MADDE 10 – (1) Genel müdür, dershanede eğitim ve öğretim kalitesinin yükseltilmesi, öğrencilerin en iyi şekilde yetiştirilmesi, başarının artırılması için gerekli önlemleri almak ve uygulatmaktan Bakanlık ve diğer resmî makamlar ile kurucuya karşı sorumludur.

             (2) Genel müdür, aşağıdaki görevleri yapar:

             a) Gerektiğinde kendisine bağlı dershanelerde yapılacak toplantılara başkanlık eder.

             b) Dershanede branşında ders bulunması durumunda haftada 6 saate kadar derse girebilir.

             c) Dershanede görevli eğitim personeli ve diğer personelin bilim, teknik ve eğitim alanlarındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli önlemleri alır.

             ç) Dershanede eğitim, öğretim ve yönetim işlerinin verimli şekilde yapılmasını sağlar.

             d) İzin kullanacak personele, dershane müdürüyle birlikte izin belgesi düzenler.

             e) Yönetim ve eğitim personeli arasındaki koordineyi sağlar.

             f) Eğitim personelinin görevlerini gerektiği gibi yapmaları için önlem alır.

             g) Dershanede görevlendirilecek eğitim personelinin çalışma izni ve çalışma izni uzatma onaylarının zamanında alınması için gerekli önlemleri alır.

             ğ) Dershanenin üye olması hâlinde oda, vakıf, dernek, birlik ve benzeri sivil toplum örgütleri ile özel ve resmi kurum ve kuruluşlarda dershaneyi temsil eder.

             h) Dershanede görevli eğitim personelinin kanaat raporlarını usulüne uygun olarak doldurur.

             (3) Genel müdür, ayrıca özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri de yapar.

             (4) Genel müdür aynı zamanda kurucu veya kurucu temsilcisi ise dershanenin mali işlerinden de sorumludur.

             Genel müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları

             MADDE 11 – (1) Genel müdür yardımcısı, genel müdürün verdiği görevleri yapar. Genel müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde genel müdürlüğe vekalet eder.

             Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

             MADDE 12 – (1) Dershane müdürü; dershanenin yönetiminden, eğitim ve öğretim etkinliklerinin planlanması ile yürütülmesinden kurucu veya kurucu temsilcisine, varsa genel müdüre, Bakanlığa ve diğer resmî makamlara karşı sorumludur.

             (2) Sorumluluk her ikisinde de kalmak üzere yönetim veya eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili görevlerinin bir kısmını müdür yardımcısına devredebilir.

             (3) Dershaneye genel müdür atanmadığında bu Yönetmelikte genel müdüre verilen yetkileri kullanır.

             (4) Müdür, aşağıda belirtilen görevleri yapar:

             a) Öğrenci başarısının artırılması, eğitimin nitelik ve kalitesinin yükseltilmesi için gerekli önlemleri alır ve uygulanmasını sağlar.

             b) Dershanede, eğitim personeli ve diğer personelin görevlendirilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütür.

             c) Dershanede görevli personelle yapılacak toplantılara başkanlık eder.

             ç) Dershanenin üye olması hâlinde oda, vakıf, dernek, birlik ve benzeri sivil toplum örgütleri ile özel ve resmî kurum ve kuruluşlarda dershaneyi temsil eder.

             d) Dershanede görevli aday öğretmen ve uzman öğreticilerin adaylıklarının kaldırılmasıyla ilgili işleri yürütür.

             e) Dershanede görevlendirilecek eğitim personelinin çalışma izni ve çalışma izni uzatma onaylarını zamanında alır.

             f) Dershane personelinden gelen raporları inceler, gereğini yapar.

             g) Her öğretim yılı başından bir ay önce öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları ve eğitim ve öğretim etkinliklerini planlar, gerekli görev bölümünü yapar, ders dışı etkinlikler için gerekli izinleri alır.

             ğ) Defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların gecikmeye meydan verilmeden usulüne göre yapılmasını sağlar.

             h) Dershanede görevli eğitim personelinin bilim, teknik ve eğitim alanındaki gelişmeleri takip edebilmesi için gerekli önlemleri alır ve yetiştirilmelerini sağlar.

             ı) Personelin hizmet içi eğitimi ile ilgili iş ve işlemlerini yürütür.

             i) Eğitim personelinin çalışmalarını planlı olarak yapmaları için yıllık planlar ile haftalık ders programlarının yapılmasını sağlar ve onaylar.

             j) Kitaplık ve diğer bölümlerin gerekli araç ve gereçle donatılmasını ve eğitim personeli ile öğrencilerin yararlanmasını sağlar.

             k) Yönetim görevlerini aksatmamak şartıyla branşında haftada aylık karşılığı 6, isteğe bağlı ek ders görevi karşılığı ise 6 saat olmak üzere toplam 12 saat derse girebilir.

             l) Eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce yıllık çalışma takvimini hazırlar ve kurumun bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatır.

             m) Her eğitim ve öğretim yılı için dershanede uygulanan programa göre, öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu veya ödül ve disiplin kurulunu oluşturur.

             n) Eğitim personelinin nöbet çizelgesini düzenler.

             o) Eğitim ve öğretimle ilgili yürürlüğe giren mevzuatın personelce okunmasını ve bilgi edinilmesini sağlar.

             ö) Genel müdür bulunması hâlinde izin kullanacak personele, genel müdürle birlikte izin verir.

             p) Müdür kurucu veya kurucu temsilcisi olduğunda dershanenin mali işlerinden de sorumludur.

             r) Dershanede görevli eğitim personeli için usulüne uygun olarak kanaat raporu doldurulur.

             s) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapar.

             Müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları

             MADDE 13 – (1) Müdür yardımcısı, müdürünün vereceği görevleri yapar. Müdürün izinli veya raporlu olması hâlinde müdürlüğe vekâlet eder.

             Eğitim personelinin görev, yetki ve sorumlulukları

             MADDE 14 – (1) Eğitim personeli, kendilerine verilen dersin öğretiminden sorumludur. Eğitim personeli aşağıda belirtilen görevleri yapar:

             a) Öğrenci başarısının artırılması, eğitimin nitelik ve kalitesinin yükseltilmesi için gerekli çalışmaları yapar.

             b) Öğrencilerin devam takiplerini yapar, her derste işlenen konuları ders defterine yazıp imzalar.

             c) Öğretmenler kurulu toplantıları, zümre öğretmenleri kurulu toplantıları ile görevlendirildiği diğer kurul ve toplantılara katılır.

             ç) Derslere hazırlıklı ve planlı olarak girer.

             d) Derslerin dışında dershanenin eğitim, öğretim ve yönetim işlerine katkıda bulunur.

             e) Öğrencilere öğrenimlerinde yardımcı olur ve rehberlik yapar, tutum ve davranışlarıyla örnek olur.

             f) Planlandığı şekilde nöbet tutar.

             g) Dershane mevzuatıyla ilgili bilgi edinir.

             ğ) Ders yılı sonunda işlediği konular, yapılan etkinlikler, öğretimde karşılaşılan güçlükler ve çözümü ile ilgili bir rapor hazırlar ve zümre başkanına verir.

             h) Görevinde müdüre, müdür yardımcısına ve zümre başkanına karşı sorumludur.

             (2) Dershane öğretmenleri, resmî okullarda ders veremezler. Dershane öğretmenleri özel öğretim kurumlarında ders saati ücretli olarak derse girebilir. Ancak, bir haftada girebilecekleri toplam ders saati sayısı, mevzuatta belirtilen haftalık ders saat sayısını aşamaz.

             Zümre başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

             MADDE 15 – (1) Başkanı bulunduğu ders veya derslerle ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerinin planlı bir şekilde yapılmasından sorumludur.

             (2) Zümre başkanı aşağıdaki görevleri yapar:

             a) Zümre öğretmenleri kuruluna başkanlık eder.

             b) Sorumlu bulunduğu derslerle ilgili yıllık planların yapılmasını ve uygulanmasını sağlar.

             c) Sınavlarda; ölçme ve değerlendirme, teknik, metot ve benzeri yönlerden birliğin sağlanması için gerekli çalışmaları yapar. Bu amaçla sınavlarda sorulacak soruların geçerli, güvenilir ve amaca uygun ölçme yapılması yönünde öğretmenlerle ve ilgili servislerle iş birliği yapar.

             ç) Bu zümredeki aday öğretmen ve aday uzman öğreticilerin yetişmeleri için gerekli önlemleri alır.

             d) Ders yılı sonunda zümre başkanı olarak sorumlu bulunduğu derslerde işlenen konular, yapılan çalışmalar, öğretimde karşılaşılan güçlükler ve bunların çözümüyle ilgili olarak zümre öğretmenler kurulu raporu doğrultusunda hazırladığı raporu müdüre verir.

             Rehber öğretmenin görevleri

             MADDE 16 – (1) Rehber öğretmen, 17/4/2001 tarihli ve 24376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevlerle birlikte aşağıda belirtilen görevleri de yerine getirir.

             a) Öğrencilere bir üst öğretim kurumunun tespitiyle ilgili konuda meslekî rehberlikte bulunur.

             b) Öğrencilerin başarılarını artırmak için onlara rehberlikte bulunur.

             c) Öğrencilere gerekli rehberlikte bulunabilmek için bilgi düzeylerini tespit etmek amacıyla çeşitli test ve teknikler uygular ve değerlendirir.

             ç) Öğrenciye rehberlikte velilerle işbirliği yapar.

             d) Öğrencilerde oluşan sınav stresi ve karşılaştıkları diğer güçlüklerle başa çıkmalarına yardımcı olur.

             e) Etkili öğretim ortamı hazırlanması için önerilerde bulunur.

             f)  Her dönem için rehberlik etkinlik programını hazırlar.

             g) Yönetim, öğretmenler kurulu veya servisçe yapılması yararlı ve gerekli görülen işleri ve etkinlikleri yapar.

             Ölçme ve değerlendirme servisi elemanının görevleri

             MADDE 17 – (1) Ölçme ve değerlendirme dersini verme nitelik ve şartlarını taşıyanlar ölçme ve değerlendirme servisi elemanı olarak görevlendirilir ve aşağıda belirtilen görevleri yapar;

             a) Test tekniğine uygun soruların hazırlanabilmesi için öğretmen ve uzman öğreticilere açıklayıcı doküman temin eder.

             b) Test sorularının derslere, konulara, ölçmek istediği amaca göre düzenlenmesini sağlar ve  soru bankası oluşturur.

             c) Her sorunun uygulama tarihlerine göre analizlerini yapar. Soruların güçlük derecelerini göz önünde bulundurup uygun olmayan soruları tespit eder ve soru bankasından çıkarır.

             ç) Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre program geliştirme ihtiyaçlarını tespit eder.

             d) Öğretime başlamadan önce öğrencilerin düzeylerini düzey belirleme sınav sonuçlarına göre tespit eder, öğretim etkinlikleri sırasında verimi ölçmek amacıyla her dönem için sınav programlarının yapılmasına katkı verir.

             e) Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerin; öğretim programlarında ulaşılması beklenen amaç ve kazanımlara göre başarı veya başarısızlıklarını tespit ederek sonuçlarını önerilerle birlikte öğrencilere, ilgili öğretmenlere veya usta öğreticilere verir.

             f) Yapılan düzey belirleme, düzey kontrol ve deneme sınavları sonuçlarına göre öğrencilere sınav sonuç belgesi/karne verir.

             g) Yönetim, öğretmenler kurulu veya servisçe yararlı ve gerekli görülen etkinlikleri yapar.

             Diğer personel

             MADDE 18 – (1) Dershanede büro personeli, hizmetli, güvenlik görevlisi ve benzeri personel, dershane müdürünün vereceği görevleri yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt

             Kayıt esasları ve istenecek belgeler

             MADDE 19 – (1) Zorunlu öğrenim çağında olup ilköğretime devam etmeyen çocukların, dershaneye kaydı yapılmaz. Ancak ilköğretimini zamanında tamamlayamayan yetişkinlerden, Açık İlköğretim Okuluna devam ettiklerini belgelendirenlerin dershaneye kaydı yapılabilir.

             (2) Dershaneye kayıt sırasında öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir;

             a) Öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okulundan aldığı, “Öğrenci Olduğuna İlişkin Belge” veya “Diploma”nın aslı veya dershanece onaylı bir örneği.

             b) Yabancı uyruklu öğrencilerden, 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun ile 15/4/1985 tarihli ve 85/9380 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelikte belirtilen belgeler.

             Kayıt zamanları ve öğrenci sayılarının bildirimi

             MADDE 20 – (1) Dershaneye öğrenci kaydı, ücret ilanıyla birlikte başlar.

             (2) Programların öğretimine başlandığı tarihi takip eden en geç 30 gün içinde her program için sınıflara göre öğrenci sayılarını belirten liste il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

             Öğretim programları

             MADDE 21 – (1) Dershanede, öğrencilerin öğrenim gördükleri okullardaki sınıflarına uygun öğretim programlarının uygulanması esastır.

             (2) Ayrıca, dershanece geliştirilmiş öğretim programları Bakanlığın izniyle uygulanabilir.

             Yıllık plan

             MADDE 22 – (1) Dershanede ilgili zümre öğretmenler kurulunca, dönemler başlamadan önce her dönem ve her ders için yıllık plan yapılır.

             Yazılı kaynaklar

             MADDE 23 – (1) Dershanede öğrencinin kendi kendine öğrenmesine veya öğrendiklerini pekiştirmesine yardımcı olmak amacıyla yazılı kaynaklar hazırlanır.

             (2) Yazılı kaynaklarda belli ünite veya konular esas alınarak konu veya üniteye ilişkin temel bilgilerle birlikte geliştirilmesi beklenen amaç ve kazanımlarla ilgili çeşitli ölçme tekniklerine de yer verilir.

             (3) Dersler; konuya uygun, göze ve kulağa hitap eden araç ve gereç kullanılarak işlenir.

             Sınavlar

             MADDE 24 – (1) Öğrencilerin devam ettikleri programa göre dershanede;

             a) Düzey Belirleme,

             b) Düzey Kontrol,

             c) Deneme

             sınavları yapılır.

             (2) Dershanede yapılan bütün sınavlara ait evrak dosyalanarak veya elektronik ortamda bir yıl süreyle saklanır.

             (3) Dershanede yapılan sınavlar için dershane öğrencilerinden ayrıca ek ücret alınmaz.

             (4) Sınav sonuçları, gerekli önerilerle birlikte öğrenci ve velilere dershanece bildirilir.

             Düzey belirleme sınavları

             MADDE 25 – (1) Dershaneye kaydolan öğrencilerin, öğretime başlamadan önce bilgi düzeylerini tespit etmek amacıyla düzey belirleme sınavı yapılır.

             (2) Sınavlar, bütün öğrencilerin katılımıyla aynı günde yapılacağı gibi, ayrı gün ve saatlerde de grup veya bireysel olarak yapılabilir.

             Düzey kontrol sınavları

             MADDE 26 – (1) Dershaneye devam eden öğrencilerin, işlenen konulara göre bilgilerinin kontrolü için her konunun bitiminde düzey kontrol sınavları yapılabileceği gibi, belli üniteler esas alınarak da yapılır.

             (2) Alt grupların yetiştirilebilmeleri için takviye programlar uygulanarak öğrencilerin grupları değiştirilebilir.

             Deneme sınavları

             MADDE 27 – (1) Deneme sınavları, bir üst okula girişle ilgili sınavlara veya Bakanlıkça yapılacak diğer sınavlara hazırlık amacıyla açılan programları takip eden öğrencilerin bilgi düzeylerini belirlemek için yapılır.

             (2) Deneme sınavları,  bir üst okula girişle ilgili sınav sistemine uygun olarak yazılı veya test usulü ile yapılır, üst okula girişle ilgili sınav sistemine uygun olarak puanlanır ve değerlendirilir.

             (3) Dershanenin ilgili programına devam eden öğrenciler, program süresince, öğretmenler kurulunca belirlenen tarihlerde ikiden az olmamak üzere deneme sınavına tabi tutulurlar.

             Grupların oluşturulması

             MADDE 28 – (1) Dershanede öğrenciler, devam ettikleri programın özelliği dikkate alınarak;

             a) Düzey belirleme sınavı sonuçlarına,

             b) Uygulanacak programın özelliğine

             göre gruplara ayrılırlar.

             (2) Yüksek öğretime giriş sınavı programlarına devam eden öğrencilerin gruplarının tespitinde ayrıca;

             a) Rehber öğretmen tarafından yapılacak olan meslekî rehberlik sonuçları,

             b) Öğrencilerin tercih ettikleri dallar,

             c) Sınav sistemindeki esaslar

             dikkate alınır.

             Sınıfların oluşturulması

             MADDE 29 – (1) Sınıflar, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesi dikkate alınarak öğrencilerin derslerini aynı sınıflar yerine farklı sınıflarda almalarına fırsat verecek ve aynı düzeydeki öğrencilerin bir sınıfta toplanmasını sağlayacak şekilde oluşturulabilir.

             (2) Sınıfların her birindeki öğrenci sayısı valilikçe belirlenen kontenjanı geçemez.

             Ders kitabı ve eğitim aracı

             MADDE 30 – (1) Dershanede öğrencilerin öğrenim gördükleri okullardaki sınıflarına uygun ders kitabı ve eğitim araçlarının kullanılması esastır. Ancak, geliştirilmiş programlara paralel olarak, dershane yönetimi tarafından hazırlanan diğer eğitim materyalleri de kullanılabilir.

             Sınav sonuç belgesi

             MADDE 31 – (1) Dershaneye devam eden öğrencilere; süresi iki ayı geçmeyen dönemlerde bir defa, süresi iki aydan fazla olan dönemlerde ise konu veya ünite bitiminde sınav yapılır ve sınavlardan sonra en geç bir hafta içinde sınav sonuç belgesi verilir.

             (2) Sınav sonuç belgelerinde, öğrencilerin katıldığı sınavlar ve bu sınavlarda aldıkları puanlar yazılır. Sınav sonuç belgelerinin öğrenci velilerince görülmesi için dershane müdürü gerekli önlemleri alır.

             (3) Sınav sonuç belgeleri; rehber öğretmen ve varsa ölçme ve değerlendirme servisi elemanınca hazırlanır.

             Öğrenci izleme dosyası

             MADDE 32 – (1) Öğrencilerin dershaneye devam ettiği sürece aldıkları sınav sonuç belgelerinde yer alan hususlar, başarı durumları ve yapılan rehberlik hizmetlerinin ayrıntılarıyla yazıldığı öğrenci izleme dosyası, rehberlik, ölçme ve değerlendirme servisince tutulur.

             (2) Öğrenci izleme dosyası elektronik ortamda da tutulabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kurullar

             Öğretmenler kurulu

             MADDE 33 – (1) Öğretmenler kurulu; yöneticiler, dershanenin bütün öğretmenleri, uzman öğreticileri, rehberlik, ölçme ve değerlendirme servisi elemanlarından oluşur. Öğretmenler kurulu bir öğretim yılında en az iki defa toplanır. Dershanede takip edilecek eğitim ve öğretimle ilgili temel uygulamalar öğretmenler kurulunda belirlenir.

             (2) Öğretmenler kurulunda alınan kararlar, dershane müdürünün onayından sonra uygulanır.

             (3) Kurul toplantılarında yapılan görüşmeler ve alınan kararlar, tutanakla tespit edilerek bütün üyeler tarafından imzalanır.

             (4) Zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan değerlendirme raporları, öğretmenler kurulunda da görüşülür.

             Zümre öğretmenler kurulu

             MADDE 34 – (1) Zümre öğretmenler kurulu her dönemin başında  en az bir defa toplanır.

             (2) Zümre öğretmenler kurulu; müdürün ve zümre başkanının vereceği görevlerle birlikte aşağıda belirtilen görevleri yapar:

             a) Öğretmenlerin uygulamada birlik içinde hareket etmelerini sağlar.

             b) Sınav sorularının, tekniğine uygun olarak hazırlanmasını sağlar.

             c) Düzey belirleme, düzey kontrol ve deneme sınavları sonunda değerlendirme yapmak amacıyla toplanır. Bu toplantılarda, öğrencilerin başarı durumlarını değerlendirerek başarısızlık gördüğü alanlarda başarısızlığın nedenlerini araştırarak çözüm yollarını belirler ve başarıya götürecek etkinlikleri planlar. Gerektiğinde elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin grup etkinliklerine katılmalarını sağlar.

             ç) Uygulanan ders programı ve yapılan planların olumlu veya olumsuz yönlerini tespit eder ve programın geliştirilmesi için ilgili makamlara teklifte bulunur.

             d) Öğrencilerin başarısızlık sebeplerini araştırarak çözüm yollarını belirler.

             e) Değerlendirme raporu hazırlar.

             (3) Zümre öğretmenler kurulunca yapılan değerlendirme toplantılarına rehberlik, varsa  ölçme ve değerlendirme servisi elemanları da katılır.

             (4) Hazırlanan değerlendirme raporları, gerek görülmesi hâlinde öğretmenler kurulunda da görüşülür.

             (5) Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler ve alınan kararlar, tutanakla tespit edilerek zümre başkanı ve üyeler tarafından imzalanır.

             Disiplin kurulu

             MADDE 35 – (1) Disiplin kurulu, dershane müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında dershanedeki kadrolu öğretmen ve uzman öğreticiler arasından öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

             (2) Oy tasnifi, öğretmenler kurulunda yapılarak sonuçları ilan edilir.

             (3) Müdür yardımcısının bulunmadığı dershanede, disiplin kurulu üyeleri kendi aralarından birini başkan seçer.

             (4) Disiplin kurulu bir yıllık süre için seçilir. Dershaneye devam eden ortaöğretim öğrencilerinin disiplin işlemleri, 19/1/2007 tarihli ve 26408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

             (5) Dershaneye devam eden ancak okulda öğrenci olmayanların disiplin işlemleri Bakanlıkça düzenlenecek yönergeye göre yürütülür.

             (6) Öğrenci olmayan yetişkinlerden dershaneye devam edenler, Bakanlıkça belirlenen esaslarda suç sayılan davranışlarda bulundukları takdirde, suçun niteliğine göre önce uyarılır, bu tür davranışlarda ısrar edenlerin dershaneyle ilişkileri kesilir.

             (7) Disiplin cezası alan öğrencilerin aldıkları ceza, belgeleriyle birlikte öğrenim gördükleri okula ve öğrencinin velisine bildirilir. Bu durum okul disiplin kurulunda değerlendirilir. Disiplin kurulu kararına göre işlem yapılır.

             (8) Disiplin kurulu kararı ile dershaneden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin yatırdıkları ücretin iadesinde öğrenci ve dershane arasındaki sözleşme hükümleri geçerlidir.

             (9) İlköğretim düzeyindeki öğrencilere, 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. 

             Kılık-kıyafet

             MADDE 36 – (1) Dershanelerdeki eğitim personeli, diğer personel ve öğrencilerin kılık ve kıyafetlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak dershanelerde, öğrencilerin forma ve benzeri tek tip kıyafet giymeleri zorunlu değildir.

             Karma eğitim

             MADDE 37 – (1) Dershanelerde, karma eğitim yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çalışma Takvimi ve Programlar

             Çalışma saatleri

             MADDE 38 – (1) Dershanelerde günlük öğretimin, saat 08:00 ile 21:00 arasındaki süre içinde yapılması esastır. Okul öğrencisi olmayanlar için bu süre saat 22:30'a kadar uzatılabilir.

             (2) Ders saatinin süresi, 40 dakikadır.

             (3) Grupların haftalık ders programlarına, okula devam eden öğrenciler için hafta içinde bir günde 4, hafta sonunda bir günde 6 saatten fazla ders konulmaz.

             (4) Okula devam etmeyen öğrenciler için hafta içinde ve hafta sonunda bir günde 6 saatten fazla ders konulmaz. Sadece bir ortaöğretim grubu oluşturan dershaneler bir günde 8 saate kadar ders verebilirler.

             Çalışma takvimi

             MADDE 39 – (1) Dershanelerde eğitim ve öğretim yılı süresini belirleyen çalışma takvimi, her program için okulların eğitim ve öğretim yılı başlangıç ve bitiş tarihleri dikkate alınarak dershane müdürünce hazırlanır.

             (2) Çalışma takvimi, dershanenin doğrudan bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce 5 gün içinde onaylanır ve onay tarihinden itibaren uygulanır.

             Sınavlara hazırlık ve takviye programı

             MADDE 40 – (1) İlköğretim okullarından sonra bir üst okulun giriş sınavları ile Seviye Belirleme Sınavına hazırlık programları 200 ders saatinden az olamaz. Bu programın uygulanmasında okutulacak dersler, öğrencilerin hazırlandığı bir üst okulun giriş sınav sistemine veya devam ettiği sınıfın Seviye Belirleme Sınavına uygun olarak belirlenir.

             (2) Yüksek öğretime öğrenci seçme sınavına hazırlık programları 250 ders saatinden az olamaz. Bütün derslerden program düzenlenebileceği gibi, yalnız bir veya birkaç dersten de yüksek öğretime öğrenci seçme sınavına hazırlık programları düzenlenebilir. Bu programın uygulanmasında okutulacak dersler, öğrencilerin hazırlandığı yüksek öğretime öğrenci seçme sınav sistemine uygun olarak belirlenir.

             (3) İlköğretim kurumlarının ara sınıflarında öğrencilerin eksikliklerini gidermek amacıyla takviye programları; 6, 7 ve 8 inci sınıflar için 100, ortaöğretim kurumlarının 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflar için 150 ders saatinden az olamaz.

             (4) Takviye programlarının yalnız bir veya birkaç ders için açılan programların ders saati, yukarıda belirtilenlerden daha az olabilir.

             (5) Sınavlara hazırlık ve takviye programlarının dönemleri, okullardaki öğretim yılının başlangıç ve bitiş tarihleri arasında dershane yönetimince belirlenir ve öğretim yılı sonuna kadar devam eder. Dershane yönetimi bu programa katılacak öğrencilerin ders saat sayısını, öğrencinin okuldaki ders durumuna ve öğrencinin okulda bulunması gereken zamanları da dikkate alarak belirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Meslekî Çalışmalar

             Aday eğitim personeli

             MADDE 41 – (1) Aday eğitim personelinin adaylıklarının kaldırılmasıyla ilgili iş ve işlemler, Genel Müdürlükçe düzenlenecek esaslara göre yürütülür.

             Hizmet içi eğitim

             MADDE 42 – (1) Dershane, eğitim personelini yetiştirmek için gerekli önlemleri alır. Eğitim personeli valilik veya Bakanlıkça açılacak hizmet içi eğitim kurslarına katılabilirler. Kurucu ve tüm üyeleri özel öğretim kurumlarının kurucusu olan oda, dernek, birlik veya vakıflarca da dershanelerdeki personele valilikten izin alınarak hizmet içi eğitim faaliyeti düzenlenebilir. Bakanlıktan izin almış olan özel hizmet içi eğitim merkezlerinden de bu hizmet satın alınabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Tutulacak Defter ve Dosyalar ile Diğer İşlemler

             Tutulacak defter ve dosyalar

             MADDE 43 – (1) Dershanelerde tutulacak defterler şunlardır:

             a) Gelen-giden evrak kayıt defteri

             b) Öğrenci yoklama fişi ve defteri

             c) Ders defteri

             ç) Öğretmenler kurulu karar defteri

             d) Disiplin kurulu karar defteri (ortaöğretim)

             e) Teftiş defteri

             f) Evrak zimmet defteri

             (2) Tüm evraklar ilgisine göre dosyalarda muhafaza edilir.

             (3) Defter, dosya ve kayıtların istenen bilgileri içermesi, yıl sonunda çıktısının alınması ve dershane müdürlüğünce onaylanması şartıyla elektronik ortamda da tutulabilir.

             Kimlik kartı

             MADDE 44 – (1) Eğitim personeli ile diğer personel, dershanede Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen örneğe uygun kimlik kartını takar.

             (2) Dershaneye kayıtlı ve devam eden öğrencilere istemeleri hâlinde yönetimce kimlik kartı (EK-1) düzenlenir.

             Reklam ve ilan

             MADDE 45 – (1) Dershaneler, reklam ve ilanlarında Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine uyarlar.

             (2) İlköğretim okullarından sonra bir üst okulun giriş sınavı, Seviye Belirleme Sınavı ve Yüksek öğretime öğrenci seçme sınavlarında sorulan sorular ve cevapları, sınavı yapan birimin izni alınmadan ilan edilmez.

             Yıl sonu raporu

             MADDE 46 – (1) Dershane müdürü her yıl ağustos ayı içinde öğrenci ve öğretmenlerle ilgili sayısal verileri ve kurumca yapılmış olan etkinlikleri kapsayan yıl sonu raporunu, kurumun doğrudan bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderir.

             Toplu onay

             MADDE 47 – (1) Eğitim personelinden görevine devam edecekler için sözleşmenin bitiminden en geç 30 gün önce çalışma izinlerinin uzatılma onayı toplu olarak alınır.

             Ders çizelgesi

             MADDE 48 – (1) Dershane müdürü, eğitim personeli ve program dönemleri hakkındaki bilgileri içeren ders çizelgelerini, döneminin başlama tarihinden itibaren bir ay içinde doğrudan bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderir. Bunlarla ilgili değişiklik olması hâlinde, değişiklik de bir hafta içinde bildirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             İzinsiz etkinlikler

             MADDE 49 – (1) Dershanelerin dışında, bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen programlar ile bunlara benzer konularda test bürosu, test merkezi, sınav merkezi, sınav birimi veya benzer adlarla etkinliklerde bulunulamaz.

             Sosyal ve kültürel etkinlikler

             MADDE 50 – (1) Dershaneler, etkinliğe katılacak öğrencilerin dershanede öğrenim gördükleri saatler dışında, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunabilirler.

             Telif ücreti

             MADDE 51 – (1) Eğitim personeli tarafından hazırlanan eğitim materyalleri için kurucu ile eğitim personeli arasında yapılacak sözleşmeye göre eğitim personeline ilgili mevzuata göre telif ücreti ödenir.

             Öğrenci ücretleri

             MADDE 52 – (1) Dershanede öğrenci ücretleriyle ilgili işlemler, 11/2/2009 tarihli ve 27138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılır.

             Ücretsiz öğrenciler ve burslar

             MADDE 53 – (1) Dershanedeki ücretsiz okuyacak öğrenciler ve burslarla ilgili işlemler, 11/2/2009 tarihli ve 27138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılır.

             Uzaktan öğretim yapan dershaneler

             MADDE 54 – (1) Her türlü iletişim araçları kullanılarak uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacak dershane faaliyetlerine ilişkin hükümler Bakanlıkça düzenlenecek yönerge ile belirlenir.

             Uygulanacak Diğer Mevzuat

             MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile dershaneleri ilgilendiren diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 56 – (1) 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.