17 Ekim 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27379

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15482

             Radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan alınacak ücretlerin tespitine ilişkin 20/12/2004 tarihli ve 2004/8331 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 5/8/2009 tarihli ve 10710 sayılı yazısı üzerine, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/9/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                        B. ARINÇ                             A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

          H. YAZICI                                      R. AKDAĞ                               N. ERGÜN                                    B. ARINÇ

       Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı V.                      Devlet Bakanı V.                         Devlet  Bakanı V.

 

          H. YAZICI                                     S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                                   S. ERGİN

     Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

 

          E. GÜNAY                                     B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                         İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                                    M. DEMİR                               R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı                   Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

 

       M. M. EKER                                   Ö. DİNÇER                             N. ERGÜN                                  T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı           Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                     E. GÜNAY                                                                                  V. EROĞLU

                           Kültür ve Turizm Bakanı                                                              Çevre ve Orman Bakanı

 

18/9/2009 TARİHLİ VE 2009/15482 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

             MADDE 1 – Radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan alınacak ücretlerin tespitine ilişkin 20/12/2004 tarihli ve 2004/8331 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “6- a) Radyo veya televizyon yayınlarını almaya yarayan cep telefonları              % 8

             b) Üzerinde radyo ve/veya TV veya bunların yayınlarını almaya yarayan

             navigasyon cihazı bulunan;

             1- Kara taşıtları                                                                                                         % 0,8

             2- Hava ve deniz taşıtları                                                                                          % 0,01

             c) Radyolu ve/veya TV’li ışıldak                                                                              % 8

             ç) Radyolu ve/veya TV’li saat                                                                                  % 8

             d) Radyolu kulaklık                                                                                                  % 8

             e) Radyolu fotoğraf makinesi                                                                                    % 8

             f) Radyolu adımsayar                                                                                               % 8

             g) Radyolu kalemler                                                                                                  % 8

             ğ) Radyo ve/veya TV’li banyo sistemleri                                                                 % 8

             h) Radyo/TV yayını alabilen navigasyon cihazları                                                   % 8

             ı) Radyo ve/veya televizyon eklentili koşu bantları                                                 % 8

             i) Radyo ve/veya televizyon eklentili buzdolapları                                                  % 8

             j) İnternet radyo cihazları                                                                                         % 8

             k) DVD-VCD player ve benzerleri                                                                           % 8

             l) Radyo veya televizyon yayınlarını almaya yarayan set up box cihazları             % 16

             m) FM tuner kartı                                                                                                     % 16

             n) TV tuner kartı                                                                                                       % 16

             o) MP3/MP4 çalar ve benzerleri                                                                              % 16

             ö) Her türlü uydu alıcısı                                                                                            % 16

             p) Ev sinema sistemleri                                                                                             % 16

             r) Yukarıda sayılanların dışında kalan ve radyo ve/veya televizyon

                 yayınını almaya yarayan her türlü cihazlar                                                          % 8”

             MADDE 2 – Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek renkli televizyon, siyah-beyaz televizyon, radyo, video, televizyon uydu alıcıları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için 1/12/2008 tarihli ve 2008/14397 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen maktu tutarların uygulanmasına devam olunur.

             MADDE 3 – Bu Karar 3/7/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgili olduğu Bakan yürütür.