17 Ekim 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27379

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2009/15458

             24 Kasım 2004 tarihinde imzalanan ve 2/4/2009 tarihli ve 5856 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 12/8/2009 tarihli ve HUMŞ/1067 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/9/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                    B. ARINÇ                                 A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

          H. YAZICI                                 F. N.ÖZAK                           M. Z. ÇAĞLAYAN                              F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                                    H. YAZICI                                  C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı V.                            Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

 

        B. ATALAY                                B. ATALAY                                 M. AYDIN                                  M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                           Dışişleri Bakanı V.                           Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                                   R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

 

        M.M. EKER                                Ö. DİNÇER                                  N.ERGÜN                                  T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                     E. GÜNAY                                                                                  V. EROĞLU

                           Kültür ve Turizm Bakanı                                                              Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BOSNA-HERSEK

BAKANLAR KURULU ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

MADDE 1

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu iki ülke arasında ekonomik, sosyal ve teknik işbirliğini geliştirme kararı almışlardır. İşbirliği programı Türkiye adına Başbakanlığa bağlı Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), Bosna-Hersek adına Bosna-Hersek Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine edilecektir.

MADDE 2

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, TİKA aracılığıyla, ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ile Bosna-Hersek Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonu altında işbirliği yaparak, Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu’na fizibilite çalışmaları da dahil olmak üzere somut projeler yoluyla teknik yardım ve eğitim sağlayacaktır. Her iki taraf aşağıda listelenen alanlarda projelerin belirlenmesi ve hazırlanması için uzmanlar tayin edecektir. Kapsam içindeki alanlar, bu liste ile sınırlı kalmadan aşağıdaki şekildedir.

             A) Enerji,

             B) Altyapı (ulaştırma ve telekomünikasyon sistemleri vb.),

             C) Pazar ekonomisine geçiş için özelleştirme ve rehabilitasyon programları,

             D) Mali sistem,

             E) Tarım ve hayvancılık, sulama ve balıkçılık,

             F) Sınayi kuruluşlarının rehabilitasyonu,

             G) Küçük ve orta ölçekli işletmeler,

             H) Yerel idareler,

             I) Turizm,

             J) Sağlık ve sosyal güvenlik,

             K) Çevre koruması,

             L) Eğitim, bilimsel ve kültürel işbirliği,

             M) Proje değerlendirilmesi ve alımı,

             N) Uluslararası kuruluşlar ile ilişkiler (Dünya Bankası, BM, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, vb),

             O) Pazarlama ve dış ticaret,

             P) İnşaat alanında yatırım denetimi ve proje yönetimi,

             Q) Arkeolojik ve mimari mirasın yeniden imarı.

MADDE 3

             TİKA aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yükümlülükleri;

             A) Türk koordinatörün görevlendirilmesi,

             B) Bir Program Koordinasyon Ofisi'nin (PKO) bilgisayar ve diğer büro malzemeleri ile tefriş edilmesi,

             C) Program Koordinasyon Ofisi için yerel personel de dahil olmak üzere, gerekli personelin seçimi, işe alınması ve ücretlerinin ödenmesi,

             D) Program Koordinasyon Ofisi için gerekli ulaşım araçlarının satın alma ya da kiralama yoluyla tedarik edilmesi,

             E) Türk uzmanların ücret ve uluslararası seyahat masraflarının karşılanması,

             F) Fizibilite çalışmalarının maliyetlerinin karşılanması,

             G) Teknik yardım projelerinin ve eğitim programlarının finansmanına katkıda bulunulması,

             H) Yardımın koordinasyonu için bedelsiz olarak kıdemli danışmanların tedarik edilmesi,

             I) Bilgi programlarının oluşturulmasına yardımcı olmak üzere bilgi akışının kolaylaştırılması.

MADDE 4

             Bosna-Hersek Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu'nun yükümlülükleri;

             A) Bosna-Hersekli bir koordinatörün görevlendirilmesi,

             B) Projelerin belirlenmesi, tasarımı ve uygulanması süresince uzmanlar tarafından talep edilen tüm bilgilerin sağlanması,

             C) Milli uzmanların projelere dahil edilmesinin desteklenmesi,

             D) Milli uzmanların harcamalarının karşılanması,

             E) Türk uzmanlara Bosna-Hersek'teki görevleri süresince imkanlar dahilindeki gerekli tüm kolaylıkların sağlanması,

             F) TİKA personeline ve uzmanlara konaklama imkanlarının daha düşük fiyatlarla sağlanması,

             G) PKO için uygun bir yer sağlanması,

             H) PKO bürosuna, su, ısıtma ve gaz sağlanması (faturalar TİKA tarafından ödenecektir),

             I) PKO bürosunun kayıt işlemlerinin kolaylaştırılması,

             J) Bosna-Hersek'te bulunduğu süre zarfında TİKA PKO temsilcisine hizmet pasaportu hamili olması halinde benzer uluslararası kuruluş temsilcileriyle eşit statünün sağlanması,

             K) TİKA tarafından yardım maksadıyla Bosna-Hersek'e getirilecek her türlü malzemenin ve aracın, gümrük vergisi, katma değer vergisi ve her türlü resim ve harçtan muaf tutulması.

MADDE 5

             İşbu Protokol çerçevesinde geliştirilecek projeler, her iki tarafın koordinasyon ve yürütme kurumlarını da kapsayacak şekilde, yapılacak ayrı anlaşmalar çerçevesinde yürütülecektir.

MADDE 6

             İşbu Protokole ilişkin kaydedilen ilerlemeler her sene dönüşümlü olarak Türkiye ve Bosna-Hersek'te düzenlenecek bir toplantıda değerlendirilecektir. Bu toplantıya Türk ve Bosna-Hersekli koordinatörler ile her iki ülkenin koordinatörleri tarafından uygun görülecek projelerle ilgili temsilciler de iştirak edeceklerdir. Yıllık uygulama programları bu toplantıda tartışılıp gözden geçirilecektir.

MADDE 7

             İşbu İşbirliği Protokolü 24/11/2004 tarihinde Ankara'da, Türkçe, Boşnakça, Sırpça, Hırvatça ve İngilizce dillerinde bütün metinler eşit derecede geçerli olmak üzere ikişer nüsha olarak imzalanmıştır. Protokolün yürürlük süresi beş yıldır.

             İşbu İşbirliği Protokolü geçerlik süresinin dolmasından 3 ay önce, taraflarca diplomatik kanallarla yazılı olarak değişiklik ve fesih için bildirimde bulunulmadığı takdirde geçerlik süresinin dolduğu tarihten itibaren otomatikman beş yıllık sürelerle uzar.

             Protokol tarafların birbirlerini onay için gerekli ulusal yasal prosedürlerin tamamlandığından diplomatik yollarla haberdar etmelerini müteakip yürürlüğe girer.

             Türkçe, Boşnakça, Sırpça, Hırvatça ve İngilizce metinler arasında tutarsızlık olduğu takdirde İngilizce metin esas alınacaktır.

 

             TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                BOSNA-HERSEK  

             HÜKÜMETİ ADINA                                           BAKANLAR KURULU ADINA

 

             BEŞİR ATALAY                                                  DRAGAN DOKO

             DEVLET BAKANI                                              DIŞ TİCARET ve EKONOMİK

                                                                                           İLİŞKİLER BAKANI

 

Andlaşmanın yabancı dil metinlerini görmek için tıklayınız