17 Ekim 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27379

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             Tarih          : 12/10/2009

             Karar No  : 2009/53

             Konu         : TTA A.Ş.-Adıyaman-Merkez

                                 İmar Planı Değişikliği

 

             Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/6/2009 tarih ve 4537 sayılı yazısına istinaden;

             1 – Mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TTA) A.Ş.’ye ait Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Varlık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 469 ada 35 parsel numaralı taşınmazı içeren alan üzerinde; Konut Alanı (Emsal: 0.90, Hmax: Serbest), Sosyo-Kültürel Tesis Alanı (Emsal: 0.60, Hmax: Serbest), “Otopark Alanı” ve “Yeşil Alan” fonksiyonları önerilmesine ilişkin hazırlanan  1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği  ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

             2 – Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Adıyaman Belediyesine gönderilmesine,

             karar verilmiştir.

 

Ekleri görmek için tıklayınız.