17 Ekim 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27379

YÖNETMELİK

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 20/11/2005 tarihli ve 25999 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İller Bankası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin son fıkrası ile 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Diyetisyen” , 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “Daktilograf” , 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “Mütercim, Jeomorfolog, Kimyager ve İstatistikçi” ve 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “Mütercim” ibareleri madde metinlerinden çıkartılmıştır.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş ve (d) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “3) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı kadrosuna atanacak personel, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (C) düzeyinde veya (TOEFL) ya da  (IELTS) sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) (C) düzeyine eşit puan aldığını belgelemek.”

             “3) Şube Müdürü, Tesisler Müdürü, APK Uzmanı, Başmühendis, Mühendis, Mimar veya Şehir Plancısı kadrolarında en az 2 yıl hizmeti bulunmak,”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent ve aynı fıkraya (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (b) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

             “4) Bankaca belirlenecek Şube Müdürlüklerine atanacak personel için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (C) düzeyinde veya (TOEFL) ya da  (IELTS) sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) (C) düzeyine eşit puan aldığını belgelemek,” 

             “b) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığındaki Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğü hariç, aynı Başkanlıktaki diğer Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

             1) Fakültelerin dört yıllık, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği dallarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

             2) (1) numaralı alt bentte belirtilenler dışında kalan diğer mühendislik dallarından veya dört yıllık eğitim veren fakültelerden mezun olup kamu kurum ve kuruluşlarında Bilgi İşlem Merkezlerinde en az 10 yıl hizmeti bulunmak,”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Görevde yükselme sınavları yazılı olarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 29 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

             “Düzenleme yetkisi

             MADDE 29/A – Banka, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 1 – Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibari ile iki yıllık yükseköğrenimi bitirmiş olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formunun “DEĞERLENDİRME KISTASLARI” başlıklı bölümünün 8 inci kısmında yer alan “ a) Başarısız olduğu her bir sınav için” ibaresi ile “Puan Değeri” başlıklı bölümünün 8 inci kısmında yer alan “-2” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İller Bankası Genel Müdürü yürütür.