17 Ekim 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27379

YÖNETMELİK

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden:

GENÇLİK MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 13/7/2003 tarihli ve 25167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik Merkezleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan  “Lider” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye “Nokta” tanımı eklenmiştir.

             “Lider: Gençlik merkezinde yönetim ile gençler arasında koordinasyonu sağlayan, onları yönlendiren, faaliyet programının hazırlanmasına ve uygulanmasına yardım eden, Daire Başkanlığınca açılan Lider Yetiştirme Kursunu başarı ile tamamlayan kişilerle, Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen eğitimlere katılarak “Nokta” unvanı alan kişileri,”

             “Nokta: Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına katılarak sorumluluk üstlenen ve aldıkları eğitimlerle illerinde bulunan gençlik merkezlerinde  yapılan etkinliklere katılan, öğrendiklerini devredebilen, gençlere rehberlik edip, onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunan kişileri,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Kuruluş ve Kapanış

             MADDE 6 – Gençlik merkezleri; il müdürünün teklifi ve il başkanının onayı ile açılır. Her ilde ve ilçe müdürlüğü bulunan ilçede gençlik merkezi kurulur. Genç nüfusun yoğun olduğu yerleşim birimlerinde birden fazla gençlik merkezi açılabilir. Yeni kurulan gençlik merkezleri ile ilgili  Daire Başkanlığına bilgi verilir.

             Gençlik merkezi açılabilmesi için aşağıdaki şartlar aranır.

             a) Gençlik merkezi müdürü, personel ve liderlere ait odalar ile faaliyetlerin yapılabileceği gerekli donanıma sahip odaların bulunması,

             b) Faaliyetler için gerekli malzemelerin temin edilmesi,

             c) Yeterli sayıda lider ve öğreticilerin bulunması.

             Gençlik merkezinde uygun faaliyet odalarının bulunmaması hâlinde faaliyetlerin nerede yapılacağının belirlenmesi gerekir.

             Faal olmayan gençlik merkezleri il müdürünün teklifi il başkanının onayı ile kapatılır ve Daire Başkanlığına bilgi verilir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fırkasının (ğ) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “ğ) Gençlik merkezinde yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin raporlarını üçer aylık dönemler sonunda, yıl sonu değerlendirme raporunu ise takip eden yılın Ocak ayı içerisinde il müdürlüğüne sunmak, bu raporları il müdürlüğünün Internet sayfasında yayınlamak,”

             “h) İlgili yılın faaliyet programını uzman eleman, lider ve öğreticilerle beraber 31 Ocak tarihine kadar hazırlamak ve onaylanmak üzere il müdürünün imzası ile il başkanlığına sunmak, onaylandıktan sonra il müdürlüğünün Internet sayfasında yayınlamak,”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “İl Müdürlüğünce gençlik merkezi müdürleri ve diğer personele, mesai saati dışında cumartesi ve pazar günleri dahil (dini bayramlar dışında) gençlik merkezi faaliyetlerinde fiilen ve tam görev yaptıkları sürece, 23/7/2001 tarihli ve 2001/2863 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslara ekli 2  sayılı tablonun 3 üncü sırasına göre ve  her ay ödeme yapılır.”

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.