9 Ekim 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27371

YÖNETMELİK

Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden:

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin kayıtları, eğitim-öğretimleri, sınavları ve mezuniyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             (2) Bu Yönetmelik; Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin kayıtlarına, eğitim-öğretimlerine, sınav ve mezuniyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

             a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

             b) Dekan : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

             c) Fakülte: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

             ç) Fakülte Kurulu: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurulunu,

             d) Fakülte Yönetim Kurulu: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

             e) Rektör: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörünü,

             f) Senato: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Senatosunu,

             g) Üniversite: Zonguldak Karaelmas Üniversitesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

             Eğitim-öğretim dili

             MADDE 4 – (1) Fakültede eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, Fakülte Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile  kısmen veya tamamen yabancı dilde de eğitim-öğretim yapılabilir.

             Yabancı dil hazırlık programı

             MADDE 5 – (1) Öğrenciler Üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra yabancı dil seviye tespit sınavına alınır.        

             (2) Seviye tespit sınavının uygulanmasına ilişkin esaslar ile  yabancı dil hazırlık programı uygulanmak üzere hazırlık sınıfı açılmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

             Eğitim-öğretimin türü

             MADDE 6 – (1) Fakültede yıl esasına göre örgün öğretim yapılır ve sınıf geçme sistemi uygulanır.

             Eğitim-öğretim dönemleri

             MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dönemden oluşur. Her dönem en az yetmiş işgünüdür. Senato gerek gördüğünde bu süreyi değiştirebilir. Sınav dönemleri bu sürenin dışındadır. Klinik uygulama/staj ve alan çalışmaları eğitim-öğretim süresini ve sınav dönemlerini aşabilir. 

             Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler

             MADDE 8 – (1) Öğrenciler, beş yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim programını en çok sekiz yılda tamamlamak zorundadır. Öğrenim süresinin hesaplanmasında, yabancı dil hazırlık programında geçen süre ile bu Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde belirtilen süreler dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu şekilde kaybettikleri süre öğrenim süresinden sayılır ve bu süre için katkı payı ödenir.

             (2) Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Devam koşulu yerine getirilmeyen dersler için ek sınav hakkı kullanılmaz. Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını devam koşulunu sağlayamadığı dersler de dahil beş derse indirenlere iki öğretim yılı ek süre verilir. Ek öğrenim süresi verilen öğrencilerden; uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Ek öğrenim süresi sonunda  en çok üç dersten başarısız olan öğrencilere sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınav hakları ancak bu derslerin devam koşulu yerine getirilerek kullanılabilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam eder, ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu durumdaki öğrencilerden, açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyenler sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve ilişikleri kesilir.

             Eğitim-öğretim programları

             MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim programları, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile uygulamaya konulur. Bir sonraki eğitim-öğretim yılına ilişkin değişiklikler de aynı yöntemle, her yıl en geç Mayıs ayı içinde belirlenir.

             (2) Eğitim-öğretim programları, ortak zorunlu dersler hariç en az 160 kredilik, ortak zorunlu dersler dahil 300 AKTS kredilik dersleri kapsar.

             (3) Eğitim-öğretim programları dönem toplam kredisi; ortak zorunlu dersler hariç, en az 14 kredi, ortak zorunlu dersler dahil 30 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir. Bu sınırlama zorunlu durumlarda Senato kararı ile değiştirilebilir.

             (4) Eğitim-öğretim programları, teorik dersler ve/veya  seminer, laboratuar, klinik uygulama, alan çalışması ve benzeri uygulamalardan oluşur. Dersler yıllık olarak veya  dönemlik olarak düzenlenir. Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi derslerin yalnızca uygulama biçiminde olacağı Fakülte Kurulunca kararlaştırılır.

             Klinik uygulama/staj

             MADDE 10 – (1) Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri belirlenen kliniklerde gruplar halinde ve dönüşümlü olarak Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara göre, bir eğitim-öğretim yılında müfredatta belirlenen ders saatinden az olmamak üzere klinik uygulama/staj yapar.

             (2) Öğrenciler, staj sonu sınavına girebilmek için sınıflarına göre yapmakla yükümlü oldukları pratik veya staj çalışmalarını; ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Öğrencilerin yapmakla sorumlu oldukları bu çalışmalar, ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca hazırlanacak program gereği Fakülte Kurulu kararı ile eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir.

             (3) Dördüncü ve beşinci sınıf staj eğitim programı sona erdikten sonra, stajı olan dersin staj sonu sınavından yedi gün öncesine kadar olan süre; ilgili dersin staj döneminde eksik kalan ödevlerin tamamlanmaları için tanınan süredir. Öğrencilerin devam ve staj çalışmalarına ait durumları ile staj sonu sınav hakkı elde edip edemedikleri, ilgili anabilim dalı tarafından ilgili dersin staj sonu sınav tarihinden en az beş gün önce Dekanlığa bildirilir ve ilan edilir.

             (4) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre ek süre verilen öğrenciler sınav haklarını, ilgili dersin varsa staj ödevlerini, sınav hakkı kullanacakları eğitim-öğretim yılı için Fakülte Kurulunca kabul edilen sayıda ve türde eksiksiz ve başarılı olarak tamamladıkları takdirde kullanabilir.

             Dersler ve kredi değeri

             MADDE 11 – (1) Bir dersin kredi değeri; o dersin haftalık teorik, pratik, uygulama veya laboratuarından oluşur. Derslerin kredileri Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. 

             Sınıf geçme esası ve işleyişi

             MADDE 12 – (1) Her öğretim yılında uygulanan teorik ve pratik dersler ile stajlar bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın ön şartlı dersleridir. Bu nedenle Fakültede eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Öğrenci, kayıt yaptıracağı sınıfın eğitim-öğretim programında yer alan bütün derslerini alır ve usulüne uygun olarak kayıt olduğu o yıla ait derslerin birinden dahi başarısız olursa, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki ortak zorunlu dersler ile seçmeli dersler hariç, ertesi yılda bir üst sınıftan hiçbir ders alamaz ve sadece bulunduğu sınıfta başarısız olduğu dersi/dersleri veya staj/stajları tekrarlar ve bunları başardıktan sonra üst sınıfa geçer.

             (2) Ortak zorunlu dersler ile ve seçmeli derslerden kalanlar mezun oluncaya kadar bu dersleri vermek zorundadır.

             Öğrenci danışmanlığı

             MADDE 13 – (1) Kaydını yaptıran öğrenci için, Fakülte öğretim üyeleri arasından bir danışman görevlendirilir. Yeterli öğretim üyesi bulunmaması halinde, diğer öğretim elemanları da danışman olarak görevlendirilebilir. Danışman, öğrenimi süresince öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma işlemleri danışmanı gözetiminde yapılır.

             (2) Danışmanlığın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için birimde öğrenci izleme dosyası tutulur.

             Devam mecburiyeti

             MADDE 14 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, laboratuarlara ve stajlara devam etmek zorundadır.

             (2) Teorik derslerin %30’undan, uygulamalı dersler, staj ve laboratuarların %20’sinden daha fazlasına katılmayan öğrenciler mazeretlerine bakılmadan devamsız sayılır. Bu durumdaki öğrenciler o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavlarına ve staj sonu sınavına alınmaz.

             (3) Öğrencilerin derslere, uygulamalara ve laboratuarlara devam yükümlülükleri ile uygulamaya ilişkin esaslar Fakülte Kurulunca belirlenir.

             (4) Öğrencilerin devam durumları, belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve değerlendirilir.

             Değişim programları

             MADDE 15 – (1) Üniversite ile yurtiçi veya yurtdışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversiteler arası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir yıl süreyle bu üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıtlar

             Öğrenci kabulü

             MADDE 16 – (1) Fakültenin birinci sınıfına öğrenci kabulü, 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Seçme ve Yerleştirme Sınavları sonuçlarına göre yapılır. Üniversiteye kayıtla ilgili işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

             Yatay geçiş

             MADDE 17 – (1) Başka üniversitelerin diş hekimliği fakültelerinden Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre Fakülteye yatay geçiş yapılabilir. Öğrencilerin yatay geçişlerinin kabulüne ve intibak programlarına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

             (2) AKTS’ye dahil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferi Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

             Öğrenci katkı payı

             MADDE 18 – (1) Öğrenciler, miktarı, ödeme usul ve esasları Bakanlar Kurulunca her öğretim yılı için belirlenen katkı paylarını akademik takvimde öngörülen süreler içinde ödemekle yükümlüdür. Katkı payını ödemeyen veya eksik ödeyen öğrencinin kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz, yapılmış işlemler iptal edilir.

             İlk kayıt

             MADDE 19 – (1) Fakülteye kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen tarihlerde, istenen belgelerle birlikte yapılır. Süresi içinde kaydını yaptırmayan ve/veya istenen belgeleri süresi içinde sağlayamayan öğrenciler kayıt haklarını kaybeder. Belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanların, sahte belge vermiş olanların veya başka bir yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

             (2) Fakülteye ilk kez kaydını yaptıran öğrenci bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde öngörülen ders alma işlemlerini yaparak öğrenimine başlar.

             Kayıt yenileme

             MADDE 20 – (1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre içinde, öğrenci katkı payını yatırarak kayıtlarını yenilemek zorundadır. Süresi içinde kaydını yenilemeyen ve katkı payını ödemeyen öğrenciler o öğretim yılında derslere ve sınavlara giremez. Bu suretle kaybedilen süre öğrenim süresine dahildir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Mazereti nedeniyle kaydını süresi içinde yenileyemeyen öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulunca mazereti kabul edildiği takdirde bir ay içinde kaydını yenileyebilir, bu öğrenciler için geçen süre devamsızlık olarak sayılır.

             İntibaklar

             MADDE 21 – (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken Fakülteye yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenciler, başarmış oldukları dersler için muafiyet talebinde bulunabilir. Bu öğrenciler muafiyete esas olacak belgeleri dilekçelerine bağlı olarak,  kayıt işlemleri sırasında Fakülte Dekanlığına verir. Muafiyet talebinin kabulü ve öğrencinin eğitim-öğretim programına intibakının yapılması; derslerin kapsamı, başarı derecesi, kredisi gibi hususlar dikkate alınarak Fakülte  Yönetim Kurulu tarafından  karara bağlanır.

             Kimlik kartı

             MADDE 22 – (1) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciye bir kimlik kartı verilir. Bu kart, her eğitim-öğretim yılı başında yenilenir. Kimlik kartının kaybolması halinde öğrenci, gerekli kanuni işlemleri yaparak durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.

             Öğrenci statüsü

             MADDE 23 – (1) Fakülteye sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir, dinleyici veya özel öğrenci kabul edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Değerlendirme ve  İlişik Kesme

             Sınavlar

             MADDE 24 – (1) Öğrencilerin öğrenim gördükleri programda bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı,  staj sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavlarıdır.

             (2) Sınavlar test, test-yazılı, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı, yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir.

             (3) Öğrenciler; yarıyıl/yıl sonu sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programından pratik, staj ve teorik olarak sorumludur. Ancak, beşinci sınıf öğrencileri, diş hekimliği diploması alabilmek için mesleklerinin özelliği nedeniyle staj gördükleri dersin tüm  öğrenim süresince verilmiş olan müfredatından pratik, staj ve teorik olarak sorumludur.

             Ara sınav ve dönem içi çalışmalar

             MADDE 25 – (1) Ara sınav, eğitim-öğretim programında yer alan derslerin yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavlarıdır. Dönemlik dersler için en az bir, yıllık dersler için en az iki olmak üzere yarıyılda/yılda her ders için yapılacak ara sınavların sayısı, Fakülte Kurulunca belirlenir. Yarıyıl içindeki ara sınav tarihleri, Dekanlıkça yarıyılın ilk ayı içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerinde sonradan yapılacak değişiklikler sınav tarihinden önce Dekanlıkça ilan edilir. Ara sınavlar dışında, yarıyıl içi çalışmalarından sayılmak üzere, kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir.

             (2) Beşinci sınıf stajlarında ara sınav zorunlu değildir, ancak anabilim dalının teklifi ve Fakülte Kurulunun onayı ile beşinci sınıf stajlarında ara sınav yapılabilir.

             (3) Ara sınav ve kısa süreli sınavlar dışında, başarı notuna esas olmak üzere,  öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler, projeler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalı kurulunun teklifi ile Fakülte Kurulunca belirlenir.

             Yarıyıl/yılsonu sınavı

             MADDE 26 – (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl/yıl sonunda gireceği sınavdır.

             (2) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; yarıyıl/yılbaşında kayıt olmak, derse devam etmek, yarıyıl/yıl içinde açılacak en az bir yazılı ara sınava, stajlar hariç katılmak ve dersin pratik-teorik uygulaması ve diğer gereklerini yerine getirmek zorunludur. Pratik ve stajı olan derslerde ilan edilen sayı ve türde uygulamayı eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorunludur.

             (3) Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen dersler, ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulunca belirlenir.

             Staj sonu sınavı

             MADDE 27 – (1) Staj sonu sınavı, staj eğitim programları sonunda ve bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde öngörülen koşullarda yapılır.

             Bütünleme sınavı

             MADDE 28 – (1) Bütünleme sınavları; yarıyıl/yıl sonu sınavı sonucunda başarısız olan öğrencilere sadece başarısız oldukları dersler için verilen sınav hakkıdır ve akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bütünleme sınavı Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile bir eğitim öğretim yılı sonunda da yapılabilir.

             (2) Stajlarda, eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen ödevleri eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamadıkları için ilgili dersin yarıyıl sonu veya staj sonu sınavına girme hakkı elde edemeyen dördüncü ve beşinci sınıf staj öğrencileri, eksik kalan ödevlerini, ilgili dersin bütünleme sınav tarihinden yedi gün öncesine kadar başarılı olarak tamamladıkları takdirde, yalnız bütünleme sınavına girebilirler.

             (3) Beşinci sınıf staj sonu sınav notu başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavına toplu olarak en son staj grubunun staj sonu sınavından en az yedi gün sonra ve akademik takvimde belirtilen tarihler arasındaki bütünleme sınav döneminde alınır. Ancak, bütünleme sınavında başarısız olarak bir sonraki eğitim-öğretim yılında bir staj grubuna intibakı yapılan beşinci sınıf öğrencilerine bütünleme sınav hakkı öğrencinin başvurusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla takip eden staj sonu sınav döneminde kullandırılabilir.

             Mazeret sınavı

             MADDE 29 – (1) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler, ara sınav haklarını yarıyıl/yıl içinde Fakülte Dekanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz.

             Tek ders sınavı

             MADDE 30 – (1)  Bütünleme sınav sonuçlarına göre bulunduğu sınıfta ilk yılını okuyan ve en çok bir dersten başarısız olarak sınıfta kalan öğrenciye bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra beş iş günü içerisinde yazılı dilekçelerini Dekanlığa vererek bu haktan yararlanır. Bu süreler dışında verilecek dilekçelere her hangi bir işlem yapılmaz. Bu sınavdan alınan not dönem sonu sınavı yerine geçer ve bu şekilde değerlendirilir.  Bu sınavlar, Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır.

             Sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi

             MADDE 31 – (1) Sınav sonuçları, öğrencilere ilan edilerek duyurulur. Öğrenciler maddi hata gerekçesi ile Dekanlığa yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar sınav sonucunun ilanından itibaren en geç yedi gün içinde yapılır. İtiraz Dekanlıkça ilgili ders sorumlusuna iletilir. Ders sorumlusu tarafından yeniden yapılacak değerlendirmenin sonucu öğrenciye Dekanlıkça bildirilir. İtiraz süresinin bitiminden sonra sınav sonucuna yapılacak itirazlar ve ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından talep edilecek not değişiklikleri işleme konulmaz. İtiraz süresi içinde öğretim elemanı tarafından yapılacak not değişikliği talepleri, en geç onbeş gün içinde, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılarak Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.

             Ders başarı notu

             MADDE 32 – (1) Bir dersteki başarı durumu; öğrencinin yarıyıl/yıl içindeki ara sınavlar,  kısa süreli sınavlar, ödevler, uygulamalar gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl/yıl sonu sınav başarısı birlikte değerlendirilerek belirlenir. Yarıyıl/yıl sonu sınavının ders başarı notuna etkisi % 40, % 50 veya % 60 olabilir. Ortak zorunlu derslerde yarıyıl/yıl sonu sınavının ders başarı notuna etkisi % 60’dır. Yarıyıl içi başarının ve yarıyıl/yıl sonu sınavının ders başarı notuna etkisi, dersin sorumlu öğretim elemanının görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Öğrencinin ara sınavı not ortalaması ne olursa olsun başarılı sayılması için yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alması gerekir.

             Notlar

             MADDE 33 – (1) Ders başarı derecesi, başarı notu, katsayısı ve puan karşılığı aşağıda verilmiştir:

             Başarı Derecesi            Başarı Notu      Katsayı            Puanı

             Pekiyi                                 AA                4.00             94 - 100

             İyi-Pekiyi                           BA                3.50              87 - 93

             İyi                                       BB                3.00              80 - 86

             Orta-İyi                              CB                2.50              73 - 79

             Orta                                    CC                2.00              65 - 72

             Zayıf-Orta                          DC                1.50              58 - 64

             Zayıf                                  DD                1.00              50 - 57

             Başarısız-Zayıf                  FD                0.50              45 - 49

             Başarısız                             FF                 0.00               0 - 44

             Geçer                                  YT                   -                      -

             Kalır                                   YZ                   -                      -

             Muaf                                  MU                  -                      -

             Mazeretli                           MZ                  -                      -

             Devamsız                           DZ                0.00                   -

             Sınava Girmedi                   GR                0.00                   -

             (2) Başarı notu tablosuna göre;

             a) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

             b) Bir dersten alınan DC ve DD notları bu dersin koşullu olarak başarıldığını belirtir.Öğrencinin o yıla ait genel not ortalamasının en az 2.00 olması halinde DC ve DD notları alınan dersler başarılmış sayılır.

             c) Bir dersten DZ, GR, FD, FF ve YZ notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmamış sayılır.

             ç) Yarıyıl/yıl içinde derslere devam koşulunu sağlamayan öğrencilere DZ notu verilir. Bu öğrenciler, yarıyıl/yıl sonunda sınava alınmaz.

             d) Yarıyıl/yıl sonunda sınavlara girme hakkı olduğu halde girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmadan GR notu verilir.

             e) DZ ve GR notları, FF gibi işlem görür ve not ortalamasına katılır.

             f) YT notu, kredisiz derslerin başarı notu olarak verilir.

             g) YZ notu, kredisiz derslerin başarısızlık notu olarak verilir.

             Not ortalaması

             MADDE 34 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yılsonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.

             (2) Bir yarıyılın/yılın not ortalaması; o yarıyılda/yılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama,  virgülden sonraki üçüncü hane yuvarlanarak, virgülden sonraki iki hane esas alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine işlenir.

             (3) Bir eğitim-öğretim yılında sağladıkları genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler bulundukları sınıfı başarmış olarak  bir üst sınıfta öğrenimlerine devam eder.

             Yüksek onur ve onur öğrencileri

             MADDE 35 – (1) Her eğitim-öğretim yılı sonunda, o yıla ait akademik ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50- 4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi, Dekanlık tarafından her yıl sonunda ilan edilir. Öğrencilerin başarı belgeleri Dekanlık tarafından kendilerine verilir.

             İlişik kesme

             MADDE 36 – (1) Öğrencinin;

             a) Bu Yönetmelikte belirtilen süreler ve koşullar içerisinde öğrenimini tamamlayamaması ya da tamamlayamayacağının anlaşılması,

             b) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal ve bedensel rahatsızlık nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığının iki yılı aşması ve yeniden alınacak sağlık raporunun incelenmesi sonucunda öğrenimine devam edemeyeceğine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilmiş olması,

             c) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

             ç) Kendi isteği ile kaydını alması

             durumunda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

             Mezuniyet koşulları

             MADDE 37 – (1) Aşağıdaki koşulları yerine getiren öğrenci öğrenimini tamamlamış ve mezuniyeti için gerekli koşulları sağlamış sayılır:

             a) Kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak,

             b) Eğitim-öğretim programının gerektirdiği minimum krediyi almak,

             c) Genel akademik ortalaması en az 2.00 olmak.

             Diplomalar

             MADDE 38 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir;

             a) Temel diş hekimliği bilimleri ön lisans diploması: Diş hekimliği eğitimi programına kayıtlı öğrenciler; Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan ve 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması alabilirler.

             b) Diş hekimliği diploması: Beş yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayanlara diş hekimliği diploması ve diş hekimi unvanı verilir.

             (2) Diplomalar, Dekan ve Rektör tarafından imzalanır. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrencilere, Dekanın imzası bulunan geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

             Mezuniyet derecesi

             MADDE 39 – (1) Öğrenimlerini tamamlayarak diploma alan öğrencilere, ayrıca, öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, başarı katsayısını, aldıkları ders, proje, laboratuvar, seminer gibi çalışmaları başarı notları ile birlikte gösteren bir öğrenim belgesi (diploma eki) verilir.

             (2) Öğrenim belgesinde mezuniyet derecesi; genel akademik ortalaması 3.50 - 4.00 olan öğrenciler için yüksek onur öğrencisi, genel akademik ortalaması 3.00 - 3.49 olan öğrenciler için onur öğrencisi olarak belirtilir. Genel akademik ortalaması 2.00 - 2.99 olan öğrenciler için mezuniyet derecesi belirtilmez.

ALTINCI BÖLÜM

Mazeretler ve İzinli Sayılma

             Mazeretler

             MADDE 40 – (1) Öğrencinin mazeretli izinli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin, kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren onbeş gün içinde Dekanlığa bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

             (2) Öğrencilerin sağlık raporu ile mazeretli izinli sayılabilmesi için sağlık raporlarının, 24/6/2007 tarihli ve 26562 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınması gerekir. Ancak, ayakta tedaviye ilişkin beş günden az sağlık raporuna dayalı mazeretler kabul edilmez. Öğrenciler raporlu oldukları süre içinde derslere, uygulamalara ve sınavlara giremez, girmiş oldukları derslerin ve uygulamaların yoklamaları ve sınavların notları geçersiz sayılır.

             (3) Ayrıca öğrencinin; askere alınması, tutuklanması ve tutukluluğunun takipsizlik ile sonuçlanması veya üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmesi ve/veya öğrencilik sıfatının kaldırılmasını gerektirmeyen mahkumiyet durumlarında da öğrenci Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır.

             (4) Bir yarıyılda/yılda mazeretli olunan toplam süre, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen devamsızlık sınırlarını aşarsa, öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan, o yarıyıl/yıl için öğrenci Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır. Bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

             İzinler

             MADDE 41 – (1) Öğrencilere; kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya çıkması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile iki yarıyıl izin verilebilir. Öğrenci eğitim-öğretim süresi içinde bu imkandan bir kez yararlanabilir. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için yarıyıl/yıl başlangıcından önce Dekanlığa başvurması gerekir. Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde öngörülen öğrenci değişim programları eğitim-öğretimin bir parçası olup, izinden sayılmaz. İzinli olunan süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Disiplin

             MADDE 42 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında,  2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             Tebligat ve adres bildirme

             MADDE 43 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

             (2) Bildirdiği adresi değişen öğrenci yeni adresini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek zorundadır. Adresi değiştiği halde bildirmeyen veya yanlış ve/veya eksik adres veren öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine yapılan tebligat öğrencinin kendisine yapılmış sayılır.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik 2009-2010 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü yürütür.