8 Ekim 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27370

YÖNETMELİK

Kırıkkale Üniversitesinden:

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM – ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerinde uyulacak esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Anabilim Dalı: Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili Anabilim Dalını,

             b) Dekan: Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

             c) Eğitim-Planlama Koordinasyon Kurulu: Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Planlama Koordinasyon Kurulunu,

             ç) Fakülte: Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

             d) Fakülte Yönetim Kurulu: Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

             e) Öğrenci: Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrenciyi,

             f) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,

             g) Senato: Kırıkkale Üniversitesi Senatosunu,

             ğ) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,

             h) Yıl: Akademik yılı

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıtlarına İlişkin Esaslar

             Öğrenci kabul ve kayıt şartları

             MADDE 5 – (1) Fakülteye öğrenci kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Fakülteye kayıt işlemi adayın bizzat kendisi tarafından yapılır. Posta ile kayıt yaptırılmaz. Ancak geçerli mazereti olan öğrenciler, kendilerinin belirlediği vekilleri veya kanuni temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler. Kayıt olacak öğrencilerde aranan şartlar şunlardır:

             a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması ve denklik belgesinin aslı veya kurumca onaylı suretini ibraz etmek,

             b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav/sınavlar sonucunda, o öğretim yılında Fakülteye merkezi yerleştirme sistemi ile kayıt hakkı kazanmış olmak,

             c) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek,

             ç) Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak,

             d) Her yıl/yarıyıl akademik takvimde gösterilen süre içinde ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenim ücretini yatırmak,

             e) Üniversite tarafından belirlenen matbu evrakları doldurarak kayıt esnasında ibraz etmek.

             (2) Kayıt sonrası öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrenci geçici kimlik kartı veya öğrenci kimlik kartı düzenlenir.

             Öğrenci statüsü

             MADDE 6 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için, her yılın/yarıyılın başında kaydını yaptırmış veya yeniletmiş olması gerekir.

             Kayıt yenileme

             MADDE 7 – (1) Her öğrenci, Senato tarafından belirlenen ya da Fakültece tebliğ edilen akademik takvime göre, yıl/yarıyıl başında belirlenen tarihler arasında katkı payı ödeyerek kaydını yeniletmek zorundadır. Ayrıca;

             a) Geçerli nedenlerle bu süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği sürenin sonuna kadar, katkı payını ödemek ve Dekanlığa başvurmak zorundadır. Başvurular Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

             b) Belirlenen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o yıl derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Mazeretsiz olarak iki yarıyıl üst üste kaydını yeniletmeyen öğrencinin Üniversiteden kaydı silinir.

             c) Öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti olmadıkça, kayıt yenileme işlemini bizzat kendileri yapmak zorundadır.

             ç) Kaydını yenileten öğrenci, o yılın ders programına kaydolmuş sayılır ve derslere devam hakkı elde eder. Sınıfta kalarak aynı sınıf için kayıt yenileten öğrenci, yalnız başarısız olduğu derslere kayıt olmuş kabul edilir ve sadece bu derslerden sorumlu tutulur. Bir üst sınıftan ders alamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

             Eğitim-öğretim süresi

             MADDE 8 – (1) Fakülte, her biri bir akademik yılı kapsayan beş yıldan ve her yıl da güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

             Eğitim-öğretim yılı

             MADDE 9 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Ancak, klinik uygulamalar (stajlar) gerekli görüldüğü durumlarda daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

             Eğitim-öğretim programları ve türleri

             MADDE 10 – (1) Fakültede akademik program iki dönemden oluşur: Bunlardan; birinci dönem temel diş hekimliği bilimleri, ikincisi klinik diş hekimliği bilimleri dönemleridir.

             (2) Dersler; teorik, uygulama, staj, alan ve benzeri çalışma programları şeklindedir ve akademik yılın başında bütün olarak verilir.

             (3) Fakültede yıl esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim yapılır. Devam zorunludur.

             Eğitim - öğretim dönemleri

             MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az onbeş hafta sürer. Yarıyıl/yıl sonunda uygulanan sınavlar ile bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan haftalık ders programı, staj programı ve grupları akademik yıl başlangıcında Dekanlık tarafından ilan edilir.

             (2) Staj programları, akademik takvimin teorik eğitim ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir. Eğitim-öğretim dönemleri, gerektiğinde Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir. İlgili anabilim dalının teklifi üzerine yıl sonu sınavından sonra ve bütünleme sınavı öncesinde yaz staj programları düzenlenebilir.

             Eğitim – öğretim planları

             MADDE 12 – (1) Eğitim ve öğretim planları; Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan, bir akademik yıl boyunca uygulanacak teorik ve pratik dersleri ve stajları kapsayan planlardır. Planlar, derslerin başlamasından en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir.

             Öğrenim süresi

             MADDE 13 – (1) Fakültede beş yıllık eğitim programı uygulanır. Programı başarı ile tamamlayanlara diş hekimliği diploması verilir. Öğrenciler beş yıllık eğitim-öğretim süresini en fazla sekiz yılda tamamlamak zorundadır. 

             Öğretim dili

             MADDE 14 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçe’dir. Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler ve Sınavlar

             Ders türleri

             MADDE 15 – (1) Fakültede dersler; mesleki zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, stajlar ve ders kurulları gibi öğretim etkinliklerinden oluşur. Bunlardan;

             a) Mesleki zorunlu dersler; Fakültede öğrenim gören bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları derslerdir. Diş hekimliği öğretiminde her öğretim yılında uygulanan teorik ve pratik dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğretimine bağlı derslerdir.

             b) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil dersleri olup her biri en az iki yarıyıl süreli olacak şekilde planlanır.

             c) Seçmeli dersler; öğrencilerin istekleri göz önüne alınarak, Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla belirlenen derslerdir. Bu dersler mesleki seçmeli dersler ve genel seçmeli dersler şeklinde olabilir. Her yarıyılda kaç kredilik seçmeli ders alınacağı Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenip Senato tarafından onaylandıktan sonra akademik yıl başlangıcında ilan edilir. Genel seçmeli dersler, Üniversitenin diğer fakülte ve yüksekokullarından da alınabilir.

             ç) Stajlar; mesleki zorunlu ders statüsünde olup üçüncü, dördüncü ve beşinci akademik yıllarda bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve hasta üzeri uygulamalarıdır. Ayrıca;

             1) Fakültede pratik derslerde veya stajlarda her öğrencinin, her yıl belirli sayıda ve kalitedeki pratik çalışmayı öngörülen sürede yapması veya verilen telafi süresinde tamamlaması ve teslim etmesi zorunludur. Telafi süresi ilgili anabilim dalı tarafından ya her bir pratik çalışmanın sonunda veya ders sonunda verilebilir. Anabilim dalı telafi süresini normal süre ile bitişik olarak da verebilir.

             2) Uygulamanın ne şekilde olacağı ders yılı başında öğrencilere duyurulur. Bu çalışmaları, verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci, o dersi başaramamış sayılır ve yıl sonu sınavına alınmaz. Eksik kalan pratik uygulamayı yıl sonu sınavından sonra ve bütünleme sınavından önce ilgili anabilim dalı tarafından akademik yıl başında belirlenecek ve ilan edilecek kriterlere göre başarıyla tamamladığı takdirde bütünleme sınavına girme hakkı kazanır.

             3) Bu süre içinde de belirtilen pratik uygulamaları başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve o pratik uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. Diş Hekimliği meslek eğitimi staj çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından belirlenir ve akademik yıl başlamadan ilan edilir.

             d) Ders kurulları; birden fazla anabilim dalı, bilim dalı veya programa ait derslerin birlikte yürütüldüğü derslerdir.

             Devam zorunluluğu

             MADDE 16 – (1) Öğrencilerin; teorik derslerin en az %70’ine, pratik ve klinik uygulamaların (stajların) en az %80’ine devamı zorunludur. Devam durumu, Dekanlık tarafından belirlenen usullere uygun olarak öğretim elemanları tarafından yapılan yoklamalarla belirlenir. Devamsızlık; yapılmış olan yoklamalara ve her imza bir ders saati kabul edilerek dersin o akademik yıldaki toplam saatine göre hesaplanır.

             (2) Devamsız öğrencilerin durumu yıl sonu sınavlarından önce ilgili anabilim dalı tarafından ilan edilir. Sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz, ancak raporlu olan süre azami eğitim-öğretim süresi dışında tutulur.

             (3) Pratik derslerin %20 ve teorik derslerin %30’undan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci o ders veya derslerin hiçbir ara sınav ya da yıl sonu sınavına alınmaz ve o dersten başarısız olur.

             (4) Ortak zorunlu dersler dışındaki tekrarlanan derslerde önceki yıl devam şartı yerine getirilmiş olsa da devam şartı aranır.

             Sınıf geçme esası ve işleyişi

             MADDE 17 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre yapılır. Kaydını yenileyen öğrenci, o yıl akademik programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır.

             (2) Mesleki zorunlu derslerden herhangi birisinden kalan öğrenci bir üst sınıfa geçemez.

             (3) Devamsızlık dışında ortak zorunlu derslerden kalan öğrenciler, bir üst sınıfa geçebilir ve sonraki yıl o dersin yalnızca sınavlarına girebilir.

             Ders muafiyetleri

             MADDE 18 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, akademik yılın ilk dört haftası içinde daha önceki yüksek öğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu dersler için, muaf olmak isteğiyle Dekanlığa yazılı başvuruda bulunabilir.

             (2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, konu; ilgili dersin öğretim üyesinin müfredat uyumluluğu hususundaki görüşleri doğrultusunda, Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını karara bağlar. Muaf sayılan derslerin tekabül ettiği yarıyıl/yıl sayısı hesaplanır. Bu süre, Fakültenin akademik yılı azami süresinden düşülür.

             (3) Öğrenci, intibak ettiği sınıfın programına ait kalan derslerden sorumludur. Öğrencilerin kredi hesaplamalarında intibak ettirildikleri sınıftaki eşdeğer dersin kredisi esas alınır.

             Danışman görevlendirilmesi

             MADDE 19 – (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı olmak üzere, öğretim yarıyılı/yılı başlamadan önce eğitim-planlama koordinasyon kurulunun önerisi dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulunca bölüm öğretim üyeleri arasından danışmanlar görevlendirilir.

             (2) Danışmanlar ayrıca, öğrencilerin seçmeli ders seçimlerinde yönlendirici olmak ve ders kayıtlarının kurallara uygun olmasını sağlamakla görevlidir. Danışmanların görevlerine ilişkin diğer hususlar Fakülte Yönetim Kurulunca ayrıca belirlenir.

             Sınavlar

             MADDE 20 – (1) Sınavlar; ara sınav, yıl sonu sınavı, staj sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, ek sınav, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar; yazılı, sözlü, her ikisi birden veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama, staj ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili dersten sorumlu anabilim dalı ya da dallarının önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

             (2) Sınav tarihleri en az iki hafta önce ilan edilir. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadır. Dini ve milli bayramlar dışında gerekli görülen hallerde Cumartesi, Pazar günleri veya hafta içi öğlen tatillerinde de sınav yapılabilir.

             (3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Ara sınav: Her teorik ve pratik ders için her yarıyıl en az bir ara sınav yapılır. Tüm ara sınavların, derslerin bitiminden bir hafta öncesine kadar tamamlanmış olması gerekir. Ara sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere; kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler, projeler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalı kurulunun teklifi ile Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Beşinci sınıf klinik uygulamalarında (stajlarda) ara sınav zorunlu değildir, ancak anabilim dalının teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile beşinci sınıf klinik uygulamalarında (stajlarda) ara sınav yapılabilir. Programda yer alan derslerden bir günde en çok iki dersin ara sınavı yapılır.

             b) Yıl sonu sınavı: Bir dersin yıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yıl sonunda veya akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Yıl sonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulaması olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Ders kurulları şeklinde yürütülen derslerde ana bilim dallarının not ortalamaları hesaplanır ve ders kurullarının ara sınav ve yıl sonu notu olarak belirlenir.

             c) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin yıl sonu sınavından en az ondört gün sonra yapılır. Bu sınava, yıl sonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen, yıl sonu sınavına girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan veya yıl sonu sınavına girme hakkına sahip olmayıp ilgili anabilim dalı tarafından akademik yıl başında ilan edilen kriterlere göre pratik uygulamalarına katılıp başarılı olan öğrenciler girebilir. Ayrıca;

             1) Klinik uygulamalarda (stajlarda), akademik yılın başında ilan edilen ödevleri eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamadıkları için dördüncü ve beşinci sınıf staj öğrencileri, eksik kalan ödevlerini, ilgili dersin yıl sonu sınavı tarihine kadar başarılı olarak tamamlayamadıkları takdirde yıl sonu sınavına giremezler. Öğrenciler; yıl sonu sınavı sonrasında ve bütünleme sınavından önce ilgili anabilim dalı tarafından akademik yıl başında ilan edilen kriterlere göre pratik uygulamalarına katılmak ve başarılı olmak kaydıyla yalnız bütünleme sınavına girerler.

             2) Beşinci sınıf staj sonu sınav notu başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavına toplu olarak akademik takvimde belirtilen bütünleme sınav döneminde alınırlar. Ancak, bütünleme sınavında başarısız olarak bir sonraki eğitim-öğretim yılında bir staj grubuna intibakı yapılan mezuniyet aşamasındaki beşinci sınıf öğrencilerine bütünleme sınav hakkı; öğrencinin başvurusu üzerine, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, takip eden staj sonu sınav döneminde kullandırılabilir.

             ç) Tek ders sınavı: Bütünleme sınav sonuçlarına göre bulunduğu sınıfta ilk yılını okuyan ve pratik ve staj dersleri hariç olmak üzere en çok bir teorik dersten (F) notunu alarak sınıfta kalan öğrenciye tek ders sınavı hakkı verilir. Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra beş iş günü içerisinde eğitim-planlama koordinasyon kuruluna yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanır. Bu süreler sonunda verilecek dilekçelere herhangi bir işlem yapılmaz. Öğrencinin yapılan bu sınavdan başarılı olabilmesi için en az C (60) alması gerekir. Bu sınavlar Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte yapılır. 

             d) Ek sınav: Beş yıllık fakülte programından sekiz yıl sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, bütünleme sınavlarının sonuç ilanını takip eden bir ay içinde dilekçe ile başvurmaları halinde, kayıtlı olduğu yüksek öğretim kurumundan mezun olabilmeleri ve devam edip de başarısız oldukları bütün dersleri için, biri bütünleme olmak üzere, iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

             1) Öğrenciler, ek sınav haklarını; azami öğrenim sürelerini tamamladıkları yarıyılı izleyen ilk ve ikinci genel sınav döneminde, yarıyıl/yıl sonu bütünleme sınavlarına girerek kullanır.

             2) Bu sınavlar sonunda; başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl; ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.

             3) Bunlardan uygulaması olan dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Ancak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

             4) Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler; katkı payını ödemeye devam eder, ancak, sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamaz.

             5) Ek sınavlardan yararlandıktan sonra mezun olamayıp açılacak sınavlara girme hakkı elde eden öğrencilere, ayrıca tek ders sınav hakkı verilmez ve diğer öğrencilerle birlikte ara sınav, yarıyıl/yıl sonu, bütünleme sınavlarına girerler. Öğrenci ek sınav hakkını bir kez kullanabilir.

             e) Muafiyet sınavı: Yabancı dil dersinden ilk yıl içinde Rektörlük tarafından yapılabilir.

             f) Mazeret sınavı: Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeret sınav hakkı, sadece ara sınavlar için verilir. Yıl sonu sınav ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Ayrıca;

             1) Mazeret sınavının hangi tarihte açılacağı ve bu sınavların programı, Fakülte Yönetim Kurulunca tespit ve ilan edilir. Bu sınavlara katılacak öğrenciler, giremedikleri ara sınavın müfredat programından sorumludur.

             2) Mazeret sınavı için ayrı bir mazeret sınavı açılmaz. Mazeret sınav hakkı aynı ders için birden fazla kullanılmaz.

             3) Sağlık mazeretinin kabulü için, sağlık raporunun, Üniversite hastaneleri, olmadığı takdirde diğer sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir. Sağlık raporunun, rapor süresinin bitiminden sonra üç gün içinde tasdiki ve Dekanlığa verilmesi zorunludur.

             4) Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Senato onayı ile programda teorik olarak görülen dersin her eğitim-öğretim yılı için belirlenen ve toplam ders saatinin ¼’ünü geçmeyen bölümü uygulamalı olarak yaptırılabilir. Bu dersin sınav sonucu tek not ve teorik ders sonucu olarak ilan edilir.

             Başarı notunun belirlenmesi

             MADDE 21 – (1) Bir dersteki başarı durumu, ara sınav ile yıl sonu veya bütünleme sınavının not ortalamasının birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Buna göre bir dersin başarı notu, öğrencinin ara sınavlarının aritmetik ortalamasının %40’ı ile yıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60’ının toplanmasıyla elde edilen nottur. Öğrencinin ara sınavlarının aritmetik ortalaması ne olursa olsun yıl sonu veya bütünleme sınavından en az 60 alması gerekir. 0,5 ve üzeri kesirler bir üst sayıya tamamlanır.

             Değerlendirme

             MADDE 22 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonuçları sayısal puan ile ilan edilir. Öğrencinin girmediği sınavın puanı sıfırdır. Bir dersin sınav sonucunun, harf notuna karşılık gelen puan aralıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde tanımlanır:

             Başarı Puanı                              Başarı Notu                    Katsayı

             90-100                                              A1                               4,0

             85-89                                                A2                               3,5

             75-84                                                B1                               3,0

             65-74                                                B2                               2,5

             60-64                                                 C                                2,0

             59-00                                                 F                                0,0

             Geçer (kredisiz ders)                         G                                 -

             Geçmez (kredisiz ders)                     F1                                 -

             Devamsız                                          F2                                 -

             Sınava girmedi                                   F3                                 -

             Ağırlıklı ortalamalar

             MADDE 23 – (1) Ağırlıklı not; bir dersin kredisi ile o dersten alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilen sayıdır.

             (2) Yarıyıl/yıl sonu ağırlıklı ortalama; bir yarıyılda/yılda alınan her bir dersin kredisi ile alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımları toplamının o yarıyıl/yıl alınan tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

             (3) Genel ağırlıklı ortalama; tüm yarıyılda/yıllarda alınan derslerin her birinin kredisi ile alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımları toplamının tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

             Sınavın geçerliliği

             MADDE 24 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

             Sınav sonucuna itiraz

             MADDE 25 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarıyla ilgili olarak, notların ilanından itibaren en geç beş işgünü içinde eğitim-planlama koordinasyon kuruluna yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İtiraz ilgili ders sorumlusunca incelenerek sonuç Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç öğrenciye bildirilir.

             Sınav evrakının saklanması

             MADDE 26 – (1) Her türlü sınav evrakı ilgili anabilim dalı tarafından iki yıl süre ile saklanır.

             Sınav sonuçlarının ilanı

             MADDE 27 – (1) Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilan edilir. Sınav sonuçları Rektörlüğün belirlediği yöntemle ilgili birimlerce ilan edildiği anda kesinleşir.

             Bitirme tezi

             MADDE 28 – (1) Fakültede öğrenim gören bir öğrenci, beşinci akademik yıldan itibaren bitirme tezi adı altında bir çalışma yapar. Bu tezin; öğrencinin öğrenimi ile ilgili bir konuda teorik veya uygulamalı çalışmalar yaparak vardığı sonuçları yeterli şekilde ifade edebileceğini gösterir düzeyde olması gerekir.

             (2) Bitirme tezi alacak öğrenci, beşinci akademik yıl başlangıcından itibaren Dekanlığa bir dilekçe ile başvurur. Dekanlık, öğrencinin bu çalışmasını yönetecek bir öğretim üyesini görevlendirir. Fakülte Yönetim Kurulu her öğretim üyesinin o yıl yöneteceği bitirme tezlerinin sayısını belirler.

             (3) Tez konusu, öğrencinin ilgi alanına göre tez yöneticisi tarafından belirlenir. Çalışmanın yönetici tarafından yeterli görülmesi halinde, bitirme tezi üç nüsha ve Fakültenin tez hazırlama kılavuzuna uygun olarak hazırlanır ve tez yöneticisine teslim edilir.

             (4) Tamamlanan tezin, yönetici tarafından kabul edilmesi durumunda, yönetici tezi onayladığını yazıp imzalayarak, tez nüshalarından bir nüshayı kendine saklar, bir nüshayı anabilim dalı başkanına teslim etmek üzere gönderir. Üçüncü nüsha ise Fakülte kütüphanesine teslim edilir. Anabilim dalı başkanı, tez yöneticisinin yazısı üzerine durumu öğrenci işlerine bildirir.

             (5) Tezin reddi halinde, durum tez yöneticisi tarafından anabilim dalı başkanlığına bildirilir. Bu durumda öğrenci yeni bir bitirme tezi başvurusunda bulunmak mecburiyetindedir. Yeni başvuru, öncekinden farklı bir anabilim dalına da yapılabilir.

             (6) Öğretim üyesi mazereti nedeniyle tez yöneticiliği görevinden ayrılırsa, ilgili anabilim dalı tarafından aynı tezin yöneticiliğine başka bir öğretim üyesi görevlendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diplomalar, Yatay Geçiş, Değişim Programları,

Kayıt Dondurma, Silme ve Sildirme

             Mezuniyet

             MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları ve Fakültedeki eğitim-öğretim programını başarıyla tamamladıkları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan öğrenciler mezuniyete hak kazanmış sayılır.

             (2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesine yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programını tamamladığı tarihtir.

             (3) Öğrencilere diploma veya geçici mezuniyet belgesi verilebilmesi için, katkı payları ile ilgili tüm yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması ve öğrenci kimliğinin geri verilmiş olması zorunludur.

             Diplomalar

             MADDE 30 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

             a) Temel diş hekimliği bilimleri önlisans diploması: Diş hekimliği eğitimine başlayıp tamamlayamayan öğrencilerin önlisans diploması alabilmesi ve meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

             b) Diş hekimliği diploması: Fakülte akademik programında bulunan bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. Diplomanın şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

             Yatay geçişler

             MADDE 31 – (1) Fakülteye yapılacak yatay geçişler; 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda, mevcut kontenjan sınırları içinde gerçekleştirilir. Fakülte Kurulu tarafından belirlenecek kontenjan, ders yılının başlamasından en geç bir ay önce Rektörlüğe bildirilir. Yatay geçiş başvuruları Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve sonuç her akademik yılın ilk beş işgünü içinde ilan edilir.

             Değişim programları

             MADDE 32 – (1) Üniversite ile yabancı ülkelerdeki yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci değişim programları uygulanabilir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi ve bu konudaki diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

             Kayıt dondurma

             MADDE 33 – (1) Öğrenciler haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle, mazeretlerini belgelemek şartıyla veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak yurtdışı burs, staj ve araştırma imkânlarının doğması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla eğitim-öğretim süresince en çok iki kez ve en fazla bir yıl kayıt dondurabilir. Askerlik sebebiyle kayıt donduran öğrencinin, terhis olduğu yıla kadar kaydı dondurulur.

             Kayıt silme ve sildirme

             MADDE 34 – (1) Aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin Fakülte ile ilişiği kesilir:

             a) Mazeretsiz olarak süresi içerisinde üst üste iki defa kaydını yenilememek,

             b) 2547 sayılı Kanunda belirtilen eğitim-öğretim süresi içinde öğrenimini tamamlayamamak,

             c) 2547 sayılı Kanundaki azami eğitim-öğretim süresi sonunda devam zorunluluğunu yerine getirmediği dersi bulunmak,

             ç) Kendisine tanınan ek sınav haklarını da kullanmasına rağmen gerekli başarıyı sağlayamamak,

             d) Yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olmak,

             e) Kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olmak.

             (2) Ayrıca, kayıt sırasında verdikleri belgelerde noksanlık, tahrifat olanlar ya da Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) hariç, başka bir yüksek öğretim kurumunda da öğrenci olduğu anlaşılanlar kesin kayıtları yapılmış ve Üniversiteden mezun olmuş olsalar bile Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrencilere verilen tüm belgeler, diploma dahil iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Tebligat-adres bildirme

             MADDE 35 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği daimi adrese iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

             (2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Dekanlığa dilekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek hak iddia edemezler.

             Giyim ve genel görünüş

             MADDE 36 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

             Disiplin

             MADDE 37 – (1) Öğrencilerin eğitimleri süresince; disiplin iş ve işlemlerinde 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             Harçlar

             MADDE 38 – (1) Üniversite öğrencileri, her yarıyılda ilgili mevzuatla belirlenecek öğrenim harçlarını ödemek zorundadır. Herhangi bir nedenle kaydı silinen bir öğrenciden daha önce alınan harçlar geri ödenmez. 2547 sayılı Kanun uyarınca belirlenen öğrenim harçlarını veya ücretlerini ödemeyenlerin kayıtlarının yenilenmemesi veya silinmesi ile ilgili hususlar Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 16/8/2009 tarihli ve 27321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırıkkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları ile Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

             İntibak

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Fakülteye kayıtlı öğrenciler yazılı başvuruda bulunarak bu Yönetmelik hükümlerine tabi olarak eğitimlerini sürdürebilirler. 

             Yürürlük

             MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.