8 Ekim 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27370

YÖNETMELİK

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 8/8/2007 tarihli ve 26607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

             “(3) Öğrenciliğinin ilk dört döneminde bulunan ve minimum en az 7 ders yükünü halen tamamlamamış olan öğrencilerin her dönemde en az bir kredili derse kayıt yaptırmaları gerekir, aksi takdirde öğrencilikle ilişikleri kesilmiş olur.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvuran adaylar, öncelikle yabancı diller bölümü tarafından yapılan İngilizce seviye tespit sınavına girerler. Yabancı diller bölümü, giriş sınavından bir gün önce Enstitü Müdürlüğü aracılığıyla sınav sonuçlarını sınav komisyonlarına bildirir. Bilimsel başarı seviyeleri programlara kabul için yeterli görülen, ancak İngilizce seviye tespit sınavında başarısız olan adaylar İngilizce hazırlık sınıfına devam eder. Eğitim süresi en fazla bir yıl olup, bu süre sonunda öğrenciler eğitimlerine başlar. Ayrıca; İngilizce lisans eğitim-öğretimi yapan bölümlerden mezun olan veya kayıt sırasında KPDS’den 100 tam not üzerinden en az 55, ÜDS’den 100 tam not üzerinden en az 55 puan alanlar ile TOEFL ve IELTS’den Senato tarafından belirlenen başarı düzeyinde puan alan ve belgelerini ibraz eden öğrenciler yabancı dil sınavından muaf tutulur.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Doktora programındaki bir öğrenci tezini, GYTE tez yazım kılavuzu kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü doktora programına kayıtlı öğrenciler, doktora tezlerini teslim ederken alan indeksi kapsamındaki dergilerde; Sosyal Bilimler Enstitü doktora programına kayıtlı öğrenciler ise uluslararası indekslerde taranan dergilerde, doktora tezlerinden üretilmiş bir özgün/tam makale yayınlamak veya editör imzalı kabul yazısını eğitim öğretimden sorumlu rektör yardımcısı başkanlığında enstitü müdürlerinden oluşan doktora tez inceleme komisyonuna sunmak zorundadır. Öğrenci, GYTE tez yazım kılavuzu kurallarına uygun olarak hazırlanan doktora tezinin ciltlenmemiş altı nüshasını, tez inceleme komisyonu raporu ve tez teslim tutanağı ile birlikte anabilim dalı başkanlığı vasıtasıyla Enstitü Müdürlüğüne iletir. Öğrenci Enstitüden alacağı yeni bir tutanakla birlikte asil ve yedek jüri üyelerine imza karşılığı tezlerini teslim eder ve ilgili tutanağı Enstitü Müdürlüğüne geri getirir.”

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/8/2007

26607

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

Tarihi

Sayısı

1

19/1/2008

26761

2

22/2/2008

26795

3

16/11/2008

27056

4

11/4/2009

27197