8 Ekim 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27370

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ YER BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bunların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez (YEBİM): Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin amacı ve faaliyet alanları

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

             a) Türkiye ve dünyada maden, mermer, kaya ve toprakların bileşimini, oluşum şeklini, ekonomik olarak değerlendirilme özelliğini, saflığını, kökenini, doğal kaynakların enerjide kullanımını, potansiyelini, bulunuş yerlerini, bulunmalarını, yapısal durumunu incelemek ve bu konuda araştırma yapabilecek bilim adamı yetiştirmek,

             b) Kamu kurum ve kuruluşları ile kendi konusunda araştırmalar yapmak, bu çalışmalara YEBİM araştırmacılarının katılımını sağlamak,

             c) Yenilenebilir enerji, maden, mermer, toprak kaynaklarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi jeoarkeoloji ve arkeometri konularında projeler hazırlamak ve çözümler üretmek,

             ç) Yer bilimi konusunda yurtiçi ve yurtdışında yapılan çalışmaları derlemek ve bunları değerlendirmek; yapılmakta olan çalışmaları incelemek ve desteklemek,

             d) Yer bilimi konusunda yayımlanan kitap, gazete, dergi, broşür, afiş, ses ve görüntü kayıtlarından oluşan yer bilimi kütüphanesi ve dokümantasyon birimini kurmak,

             e) Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleyerek Merkezin faaliyet alanını ilgilendiren konularda bilgi ve görüş alışverişini gerçekleştirmek, elde edilen sonuçları kamuoyuna duyurmak,

             f) Yer bilimi ile ilgili kitap ve dergi yayımlayarak bu alan üzerinde çalışan bilim insanlarının bilgi ve tecrübelerini kalıcı eserler haline getirmek,

             g) Yer bilimi konusunda eğitim çalışmaları düzenlemek,

             ğ) Yer bilimi çalışmaları ve ilgili kuruluşlar arasında işbirliğinin gelişmesini sağlamak.

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunladır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür

             MADDE 7 – (1) Müdür; jeoloji, toprak veya jeofizik disiplinlerinde profesör veya doçent unvanına sahip Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Müdürün önerisi ile jeoloji, toprak ve jeofizik disiplinlerinde en az doktora unvanına sahip Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiği zaman, yardımcılarının da görevi sona erer.

             Müdürün görevleri

             MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

             c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak,

             ç) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, denetlemek,

             d) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,

             e) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

             f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Rektörün onayına sunmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

             (2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

             b) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak,

             c) Merkez çalışmalarıyla ilgili araştırma, inceleme, derleme ve yayın konularındaki proje ve talepleri değerlendirmek,

             ç) Yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, amaç ve görevlerine uygun proje, analiz ve inceleme yapmak,

             d) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,

             e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; bu Yönetmelikte belirtilen çalışma alanlarında bilgi, tecrübe ve eser sahibi uzman bilim insanları ve bu alanla ilgili çalışmalarda bulunan kurum temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en çok on üyeden oluşur. Danışma Kurulu; Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır ve salt çoğunluk aranmadan tavsiye niteliğinde kararlar alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.