8 Ekim 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27370

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

ASKERÎ KANTİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 22/3/2002 tarihli ve 24703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî Kantin Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             “c) İş hacmi ve şube sayısı fazla olan kantinlerde heyete bir depo sorumlusu, farklı kışlalarda bulunan veya yan kuruluşları fazla olan kantinlerde ise ihtiyaç halinde yan kuruluş sorumluları ilâve edilir.” 

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Kantin heyetinin asıl ve yedek üye adayları, seçimden önce, tahsil ve yetenekleri dikkate alınmak suretiyle, görevlendirilmesi düşünülen görev yerlerine göre ayrı ayrı belirlenerek, kışla komutanlığı tarafından aday gösterilir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Kantin heyetinin seçimi, her yılın Kasım ayının ilk haftasında yapılır. Yeni kantin heyeti, devreden kıymetleri teslim alarak 1 Ocak tarihinde göreve başlar. Yeni heyet göreve başlarken mal beyanında bulunur. Bu husus kışla komutanlığınca takip edilir. Kışla komutanlığı tarafından yeni heyetin tecrübe kazanması için, eski heyet ile birlikte Aralık ayı sonuna kadar iki haftayı geçmeyecek şekilde, çalışmaları sağlanır. Ancak, 31 Aralık tarihine kadar muhasebe kayıtlarındaki imza yetkisi eski heyete aittir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen sebeplerle boşalan üyeliklere, seçim sonu tutanaklarındaki sıraya göre yedek üyeler görevlendirilir. Yedek üyelerin görevlendirilmesinde öncelik, aday olarak belirlendiği görev yerindedir. Bir görev yerinde yedek üye bulunmaması halinde seçime katılan diğer yedek üyelerden biri kışla komutanı tarafından yazılı emirle görevlendirilir. Kantin heyetinin, üye sayısındaki eksiklik nedeniyle oluşturulamaması halinde, seçim derhal yenilenir.

             İzin, istirahat ve benzeri nedenlerle iki aydan kısa süreli olarak görevden ayrılan asıl üyenin yerine, kasa ve muhasebe görevleri aynı üyede olmamak şartıyla kantin başkanının uygun göreceği üye görevlendirilir. Kantin başkanının ayrılması halinde ise, üyelerden en kıdemlisi ikiz görevli olarak kantin başkanlığı görevini yürütür.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Kantin heyeti; kantin hizmeti ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi, kantin hesaplarının tutulması, kantine ait mahkemelik alacakların takip edilmesi, kantine ait belge, defter ve evrakların muhafazası ve teftişe tâbi dönem teftişinin verilmesi ile görevli ve sorumludur.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığı “Kapatılma ve seferberlik hali” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “Seferberlik ilânı ile kantin heyet başkanı ve üyeleri; kantin sefer görev yerine götürülecekse kışla komutanı tarafından görevlendirilen personele; kışla güvenlik sınırları içerisinde kantin unsuru bırakılacak ise kışlada kalacak tesellüm heyetine, emredilen miktarda kantin sermayesini, belgelerini ve demirbaşlarını devir teslim belgesi ile devreder ve asli görev yerlerine katılırlar.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

             “d) Söz konusu satış işleminde;

             1) Konsinye usulü satış ile ilgili hususlar, teklif yolu ile belirlenecek resmi/özel kuruluş veya firmalar ile kantin işletmesinden sorumlu kantin heyeti arasında yapılacak sözleşmede tespit edilir. 

             2) Sözleşme süresi bir (1) yıldır. Sözleşme yapılacak firma ya da kişi asgari üç (3) firma, kuruluş veya kişi arasından teklif usulü ile seçilir. Buna ilişkin belgeler denetimlerde aranır.

             3) Vergi dairesine kayıtlı olmayan kişi, kuruluş veya firma ile sözleşme yapılmaz.

             4) Sözleşme tarihi itibarıyla, kesinleşmiş vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgelerin ilgili kantin heyetine sunulması gerekir.

             5) Konsinye satış yapılacak reyonlardaki mallar için mal sahibine ve kantine kalacak oranlar ayrı ayrı belirtilmek suretiyle, kantin heyeti bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen oranı geçmeyecek şekilde kâr oranını firmayla ortaklaşa belirler ve fiyat bu şekilde oluşturulur.

             6) Malın gönderilmesinde sevk irsaliyesi düzenlenmelidir. Düzenlenen bu irsaliyede malın konsinye olarak satılacağını belirtmek için irsaliye üzerine “konsinye olarak teslim edilmiştir” ibaresi açıkça yazılmalıdır.

             7) Mal veya eşya, kantine giriş esnasında kantin heyeti tarafından kontrol edilir. Fiyat etiketi Kantin Başkanlığınca tanzim edilip mühürlenir. Pos kasa bulunan kantinler için, ay sonunda pos kasalardan satış raporu alınarak satılan miktar Kantin Başkanlığına fatura edilir. Pos kasa bulunmayan kantinlerde konsinye satış yapılacak reyonlara ayrı ayrı birer yazar kasa tahsis edilerek günlük ve aylık alınacak satış raporları doğrultusunda satılan miktar kantin başkanlığına fatura edilir.           

             8) Konsinye olarak satılmak üzere bekleyen malın mülkiyeti satış vaki oluncaya kadar malı gönderene aittir.

             9) Malın satılamaması halinde, değiştirilmesi ihtiyacı doğduğunda veya malın reddine karar verilmesi durumunda mal yükleniciye iade edilir.

             10) Satılan mal için kesilecek faturanın, irsaliye tarihinden itibaren değil, satışın gerçekleştiği tarihten itibaren yedi gün içinde düzenlenmesi gerekir.  

             11) Reyonda satılacak mal ve eşya sözleşmede belirlenir; bunun dışında mal ve eşya satılamaz.

             12) Askeri kantinlerde konsinye usulü satışlarda firma personeli çalıştırılmaz.

             13) Reyonda satılan her türlü mal ve eşyanın hesabı mutlak surette kantin kasasında işlem görür, işletme defterine girişi yapılır.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 19 – Askerî kantinin kuruluş sermayesi 100 Türk Lirası olup, aşağıdaki yollardan biri veya birkaçı ile karşılanarak, ihtiyaca yeterli hâle gelmesi sağlanır. 

             a) Genel olarak yapılacak bağışlar,

             b) Sermayesi ve geliri fazla olan kantinlerden sermayesi kısıtlı olan kantinlere, bu kantinlerin müştereken bağlı bulunduğu en az kolordu veya eşiti seviyesindeki komutanlığın onayı ile verilecek mal ve para,

             c) Kuruluş aşamasındaki promosyonlar,

             ç) Gelir getiren yan kuruluşların sermayelerinden yapılacak nakiller,

             d) Düzenlenecek müsamere ve eğlence gelirleri

             Kantin sermayesi her ay, en az Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bir önceki ayın Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranı kadar arttırılır.

             Bu işlemde; Tüketici Fiyatları Endeksi, % 4 ve daha az ise en az Tüketici Fiyatları Endeksi oranı kadar, % 4’ten fazla ise % 4 oranında arttırma yapılır.

             Bu oran, Millî Savunma Bakanlığı tarafından her ay yayımlanır. Enflasyondaki olağandışı artışlar hâlinde, bu oran Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir.

             Kantin sermayesinin ihtiyaç duyulan miktarın çok üstüne çıkması durumunda; takvim yılına başlangıç sermayesinin en fazla % 25’ine kadar olan kısmı, öncelik erbaş ve erlere yönelik projeli kışla gelişim faaliyetlerinde olmak üzere, askerî kantinin hizmet verdiği birlik/kurumların, ödeneği olmayan veya kâfi gelmeyen diğer resmî ve zarurî işlerine, en az kolordu seviyesindeki (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında eşiti) komutanlığın teklifi ve ilgili kuvvet komutanlığının onayı ile o yıl içerisinde harcanabilir.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 22 – Kantine alınacak malların cins ve miktarı;

             a) Muhafaza ve satış imkânları,

             b) Sermayenin yeterlilik durumu,

             c) Kantinden istifade eden personelin istekleri,

             ç) Satış istatistikleri,

             dikkate alınarak kantin heyetleri tarafından tespit edilir ve mal alım ihtiyaç listeleri kışla komutanı tarafından onaylanır.

             Kantinden istifade eden personelin isteklerini tespit etmek amacıyla anket düzenlenebilir.

             Her ay sonunda yapılan sayımlar neticesinde az ve çok tüketilen malların listesi sayım listesine eklenir.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir.

             “a) Kantinde satılacak mallar, ihtiyaç listesine göre toptan veya perakende olarak, birinci elden ve askerî kantinlere en yakın merkezlerden temin edilir.”

             “d) Kantinde satılacak mallar, piyasa araştırması yapılmak suretiyle alınır.”

             “h) Kantinde satılmak üzere alınan mallara ait faturaların ödemesi yapılmadan ve mal satışa sunulmadan önce, müşterek sorumluluk gereği, cins, miktar ve maliyetleri hakkında bilgi edinilmek maksadıyla, faturanın arkası kantin heyeti tarafından imzalanır ve kantin başkanı tarafından onaylanır.”

             “ı) Promosyon alımları da dâhil olmak üzere tüm mal alım sözleşmeleri, bir mali yıl içerisinde tamamlanacak şekilde ve bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen ihtiyaç tespit esasları dikkate alınmak suretiyle, o mali yıl içerisinde görev yapacak kantin heyeti tarafından yapılır. Yeni sözleşme yapılıncaya kadar eski sözleşme ile alıma devam edilebilir. Bu süre 30 takvim gününü geçmez.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Yapılan bütün alımların karşılığında fatura alınır. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde, fatura düzenleme yükümlülüğü bulunmayanlardan mal veya hizmet alınması halinde ise, faturada bulunması gereken bilgileri içeren ve örneği EK-12’de yer alan harcama pusulası düzenlenir ve kantin başkanına onaylatılır. Faturada;

             a) Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası,

             b) Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,

             c) Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,

             ç) Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı,

             d) Satılan malın teslim tarihi ve irsaliye numarası ile imza ve bedelin tamamen alındığına dair beyanın,

             bulunması zorunludur.”

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

             “f) Kantine bağlı olarak çalışan ve üretim yapan yan kuruluşlarda üretilen yiyecek ve içeceklerin belirli bir standartta olması için içerisine konacak erzakın cinsini ve miktarını gösteren, örneği EK-22’de yer alan muaddel cetveli hazırlanır ve birlik/kışla komutanına onaylatılır. Söz konusu bu yiyecek ve içeceklerin satış fiyatları, örneği EK-23’te yer alan maliyet cetveli ile belirlenir. İmal için alınan malzemelerin alış fiyatı değiştikçe, maliyet cetveli yeniden düzenlenir. Yan kuruluş hesabı, muaddel cetvelinde belirtilen partinin veya porsiyonun satış fiyatı üzerinden hesaplanır ve alınır. Maliyet cetveli kantin başkanı tarafından onaylanır.”

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 32 – Satıştan elde edilen hâsılat, faiz gelirleri ve kantinin nakdî sermayesi, kışlanın bulunduğu yerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasında, kantin heyeti adına açılacak Türk Lirası cinsinden bir hesaba yatırılır. Ödeme ve tahsilâtın banka vasıtasıyla yapılmasına ağırlık verilecektir. Bankadan para çekme işlemi çift imza ile yapılır. Görevliler nezdinde, kantinin bağlı bulunduğu birlik komutanı veya kurum amirleri tarafından belirlenen miktarın üzerinde nakit bulundurulmayacaktır. Bu miktar, kantinin bir ay önceki günlük satış ortalamasının beş katını geçemez.”

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “MADDE 35 – Promosyon gelirleri:

             a) Kullanılacak mal olarak alınmış ise, ilgili ordu mal saymanlığınca fatura bedelleri üzerinden kuruşlu belge kesilerek irada alınır.

             b) Satılacak ürün (emtia) olarak alınmış ise, kantin işletme defterine sıfır alış fiyatı üzerinden kaydedilir. Satış fiyatı, emsali malın satış fiyatı ile aynı olacak şekilde işlem yapılır. Ay içerisinde alınan emtia promosyonu EK-5’te yer alan ay sonu kapaması örneğine uygun olarak, işlem gören (satılan) mal tutarından çıkarılarak kantin brüt kârından ayrılır.

             c) Nakit ve ürün (emtia) promosyon gelirleri, EK-9’da yer alan kantin bilânçosunun 2 nci maddesi “kantin gelirleri” hanesine, “emtia” ve/veya “nakit” olarak kaydedilir. Ayrıca kasa defterine girdisi yapılarak, muhasebe kayıtlarına intikali sağlanır. Promosyon gelirleri, aynı malî yıl içerisinde bir defada veya parça parça harcanabilir.

             ç) Bu şekilde elde edilecek gelir, öncelikle erbaş ve erlerin eğitim ihtiyaçları ile birliklerin ödeneği olmayan öncelikli ihtiyaçlarının temininde ve kantin sermayesinin enflasyona karşı güçlendirilmesinde kullanılır. Bu gelirlerden üst komutanlıklara pay gönderilmez. Promosyon bağış sözleşmeleri ile yapılan işlemlerin belge ve dayanakları, kantin heyetleri tarafından teftiş evrakına dâhil edilmek üzere teftişi alan Millî Savunma Bakanlığı müfettişlerine ibraz edilir.”

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin I ve II numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “1) Bakım ve onarım için sarf edilerek yok olan mallara ilişkin faturaların arkasının, kullanıldığı yerler belirtilerek, yetkililerce imzalanması ile sarf işlemi tamamlanmış olur. Ayrıca bir sarf belgesi düzenlemesine gerek yoktur. Ancak, inşaat malzemesi alınması halinde bunların sarfı “2 nci keşif belgesi” düzenlenmek suretiyle yapılır ve düzenlenen belgenin bir sureti ilgili taşınmaz mal saymanına gönderilir.”

             “2) İnşaat malzemesi de olsa, alınan sarf malzemelerinin sarfiyatı sonucunda yeni bir mal elde edilmiş ise, “sarf imal istihsal belgesi” düzenlenir. İta amirinin onayını müteakip, ait olduğu mal saymanlığının kayıtlarına intikal ettirilerek irada alınır.”

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “ç) Kantin Kasa Defteri: Kantin nakit hareketlerinin tespit ve takibine yarayan ve örneğine EK-6’da yer verilen bir defterdir. Kasa subayı tarafından, örneğine EK-21’de yer verilen kullanma talimatına göre tutulur, muhasebeci tarafından kontrolü yapılır, ay sonunda kantin heyeti tarafından imzalanarak kışla/birlik komutanına onaylatılır.”

             “e) Mal Sayım ve Tartı Çizelgesi: Tüm kantin heyeti ve reyon sorumluları tarafından ay sonlarında veya gerektiği zaman, kantinlerdeki mal mevcudu ile değerini saptamak amacıyla üç nüsha olarak düzenlenen ve örneğine EK-8’de yer verilen çizelgedir. Bir nüshası satış şubesinde, bir nüshası kantin muhasebesinde, bir nüshası da ambar sorumlusunda bulunur. İdari denetlemelerde ihtiyaç duyulması halinde, denetleme için görevlendirilen heyet tarafından sayım yapılır. Bu durumda sayıma kantin heyeti ve reyon sorumluları da katılır.

             Sayım çizelgelerinin her sayfası, satış sorumlusu dâhil olmak üzere sayım yapanlar tarafından parafe edilir ve son sayfası, bu kişilerce açık kimlikleri yazılarak imza edilir.”

             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Gider Belgeleri: Kantin gelirlerinden yapılan harcamalara ilişkin fatura, yazar kasa fişi ve tutanaklardan ibarettir. Yazar kasa fişleri dosya kâğıdına yapıştırılarak tutanak hâline getirilir ve arkası, kullanıldığı yerler belirtilerek malı kullanan personel, diğer yetkililer ve kantin heyeti tarafından imzalanarak komutanın onayına sunulur. Bu faturalar, yazar kasa fişleri ve tutanaklar tarih sırasına göre numaralanarak dosyalanır.”

             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 51 – Hesap denetlemesi, askerî kantinin bir hesap yılı içersindeki faaliyetlerinin ve bütün gelir gider belgelerinin incelenerek kesin sonuca varılması amacı ile Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Dairesi Başkanlığına bağlı hesap müfettişleri tarafından 15/10/2002 tarihli ve 24907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Hesap Teftiş Yönetmeliğine göre yapılır.”

             MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4, EK-5, EK-7, EK-9 ve EK-12 ekteki şekilde değiştirilmiş, Yönetmeliğe aşağıdaki EK-21, EK-22 ve EK-23 eklenmiştir.

             MADDE 20 – Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

 

“EK-4

             ................................... KANTİNİ İŞLETME DEFTERİ KULLANMA TALİMATI

1. İŞLETME DEFTERİ DAİMA MÜREKKEPLİ VEYA DOLMA KALEM İLE DOLDURULACAKTIR. KESİNLİKLE TÜKENMEZ KALEM KULLANILMAYACAKTIR.

2. İŞLETME DETERİNDE “SİLİNTİ” VE “KAZINTI” YAPILMAYACAKTIR. MECBUR KALINDIĞI TAKDİRDE, YANLIŞ VEYA HATALI YAZILAN RAKAM VE İFADELER OKUNACAK ŞEKİLDE, ÜZERLERİ “TEK ÇİZGİ” İLE ÇİZİLECEK, ÜSTÜNE VEYA ALTINA DOĞRUSU YAZILIP YAN TARAFI PARAFLANACAKTIR.

3. DEFTERİN İLK SAYFASINDAKİ İMZA ÖRNEKLERİ VE KİMLİK BİLGİLERİ BÖLÜMÜ, GÖREVLİ VE SORUMLU PERSONEL TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

4. İŞLETME DEFTERİNİN HER SAYFASININ SAĞ ÜST KÖŞESİNE BİR RAKAMINDAN BAŞLANARAK GELİR VE GİDER HANESİNE AYNI RAKAM GELECEK ŞEKİLDE, SAYFA NUMARASI VERİLECEKTİR.

5. HER SAYFANIN ÜST ORTA KISIMLARINA, HANGİ YILIN HANGİ AYINA AİT OLDUĞU YAZILACAKTIR. (ÖRN: OCAK 2001,TEMMUZ 2001)

6. HER SAYFANIN SOL ÜST KÖŞELERİ VEYA ORTAK UZUN KENARLARIN ÜST KISMI, İTA AMİRLİĞİNİN MÜHRÜ İLE MÜHÜRLENECEKTİR.

7. İŞLETME DEFTERİNİN KAÇ SAYFADAN İBARET OLDUĞU DEFTERİN İLK VEYA SON SAYFASINA RAKAMLARLA VE YAZI İLE UYGUN OLARAK YAZILARAK İTA AMİRLİĞİNCE ONAYLANACAKTIR. (KİMLİK, İMZA, MÜHÜR).

8. İŞLETME DEFTERİ KAPAĞININ ÜZERİNE “.....................K.LIĞI 2001 BÜTÇE YILI KANTİN İŞLETME DEFTERİ”, “İŞLETME DEFTERİ 1 OCAK 2002 - 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN FAALİYET VE İŞLEMLERİ KAPSAR” İBARELERİ ŞABLON İLE YAZILACAKTIR.

9. BİR ÖNCEKİ YILIN SON AYININ BİLÂNÇOSUNA GÖRE BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDİLEN BÜTÜN MALLARIN ALIŞ TUTARLARI, SATIŞ TUTARLARI VE KÂR MİKTARLARI, KENDİSİNDEN BİR SONRAKİ YILIN İLK AYININ İLK GÜNÜNÜN KAYIT VE İŞLEMLERİNDEN ÖNCE, YENİ YILIN İŞLETME DEFTERİNİN İLK BİR VEYA İKİ HANESİNE KIRMIZI KALEM İLE RAKAM VE YAZI İLE YAZILACAK VE BU NAKLİ YEKÜNLERİN KARŞISINDAKİ “AÇIKLAMALAR” VEYA “DÜŞÜNCELER” HANESİ, O SENENİN VEYA MÜTEAKİP SENENİN TEFTİŞİNİ ALACAK MÜFETİŞCE AÇIK KİMLİK YAZILARAK İMZA VE MÜHÜRLENECEKTİR. BU İŞLEMLERDEN SONRA ANCAK YENİ BİR YILIN “İLK” İŞLEMLERİ BU İŞLETME DEFTERİNE YAZILACAKTIR.

10. MAL ALIM FATURA VE TUTANAKLARI İLE İLGİLİ OLARAK DEFTERİN GİDER VE GELİR SAYFALARINA, SIRASI İLE AŞAĞIDAKİ HANELER AÇILACAKTIR:

             a) KANTİN İDARÎ HEYETİNCE GÜNCEL OLARAK VERİLEN SIRA NUMARALARI,

             b) TARİHLERİ,

             c) SERİ HARF VE NUMARALARI,

             ç) SATIN ALINAN MALIN CİNSİ,

             d) MALIN MİKTAR VE ÖLÇÜSÜ,

             e) BİRİM ALIŞ FİYATI,

             f) ALIŞ TUTARI,

             g) BİRİM SATIŞ FİYATI,

             ğ) SATIŞ TUTARI,

             h) KÂR,

             ı) AÇIKLAMALAR

11. İŞLETME DEFTERİNDE HER SAYFANIN ALIŞ VE SATIŞ TUTARLARI İLE KÂR MİKTARLARI, AYRI AYRI HESAPLANIP, KIRMIZI KALEM İLE SAYFANIN BİTİMİNE YAZILARAK BİR ÇİZGİ İLE KAPATILACAKTIR. BU İŞLEM HER SAYFA İÇİN PERİYODİK OLARAK DEVAM ETTİRİLECEKTİR.

12. İŞLETME DEFTERİNDE HER SAYFANIN, ÜST TARAFINDAKİ NAKDÎ YEKÛNLAR (ALIŞ VE SATIŞ TUTARLARI İLE KÂR MİKTARLARI) KIRMIZI KALEMLE YAZILACAKTIR.

13. HER AYIN SON GÜNÜNÜN BİTİMİNDEN SONRAKİ MÜSTAKİL BİR SAYFAYA NİHAYET BULAN BU AYIN AY SONU KAPAMASI ASKERÎ KANTİN YÖNETMELİĞİ EK-5’TE YER ALAN ÖRNEĞİNE UYGUN ŞEKİLDE YAZILACAKTIR.

14. BU ÖZET HESABA UYGUN VE TEFERRUATLI OLARAK AYLIK BİLÂNÇOLAR, ASKERÎ KANTİN YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN ÖRNEĞİNE UYGUN ŞEKİLDE ÇIKARILACAKTIR.

15. KASA DEFTERİ AY SONU GİREN HANESİ TOPLAMI, KANTİN İŞLETME DEFTERİ AY SONU KAPAMASI, İŞLEM GÖREN MAL SATIŞ TUTARI İLE YAN TESİSLER KÂR TOPLAMININ TOPLAMINA EŞİT OLACAKTIR.

 

............. KIŞLA/BİRLİK KOMUTANI”

 

“EK-5

 

................KOMUTANLIĞI KANTİNİNİN  ŞUBAT  200... AYI HESAP ÖZETİ

(KANTİN İŞLETME DEFTERİ AY SONU KAPAMASI

SIRA NO

AÇIKLAMA

ALIŞ TUTARI

SATIŞ TUTARI

KÂR

1

OCAK 2002’DEN DEVREDEN MAL

 

 

 

2

ŞUBAT 2002’DE ALINAN MAL

 

 

 

3

TOPLAM (1 + 2 )

 

 

 

4

MART 2002’YE DEVREDEN MAL

 

 

 

5

KALAN (3-4)

 

 

 

6

FİRELER

 

 

 

7

KANTİN İŞLETME GİDERLERİ

 

 

 

8

ŞUBAT 2002’DE SİLAHLI KUVVETLER SİGARASI KÂRI

 

 

 

9

ŞUBAT 2002’DE YAPILAN SATIŞ TUTARI [5-(6+7+8)]

 

 

 

10

PROMOSYON GELİRİ

 

 

 

11

KANTİN BRÜT KÂRI (9-10)

 

 

 

 

 

KASA SORUMLUSU               MUHASEBECİ                  MUBAYAACI                ÜYE                KANTİN BAŞKANI

 

TASDİK OLUNUR.

 

TARİH

 

 

 

KIŞLA/BİRLİK KOMUTANI”

 

                                                                                                                                                                                “EK-7

PARA TESLİM DEFTERİ

 

Sıra No

Tarih

Nakit

Kredi Kartı Fişi (*)

Teslim Edenin Adı, Soyadı ve İmzası

Teslim Alanın Adı, Soyadı ve İmzası

Rakamla

Yazıyla

Rakamla

Yazıyla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

(*) POS cihazı kullanılmayan kantinlerde bu sütun alınmaz.

 

 

 

KASA SORUMLUSU                                        MUHASİP                                         MUBAYAA ÜYESİ

 

 

 

 

ONAY

 

 

 

KANTİN BAŞKANI”

 

 

                                                                                                                                                                   “EK-9

 

................................... KOMUTANLIĞI   KANTİNİ    .........  20..  AYI  BİLANÇOSU

 

1. SERMAYE ARALIK 2000 AYINDAN DEVREDEN

(A+B+C-Ç)

                                                                                            ..................

   A. NAKİT

           (1) Kasada

                 (a) Para

                 (b) Çek

                 (c) Slip

           (2) Bankada

           (3) Promosyon

                 (a) Kasa

                 (b) Banka

    B.MAL (ALIŞ FİATINDAN)

    C. KANTİN ALACAKLARI

          (1) Verilen avanslar

          (2) Adlî mercilere intikal ettirilen (x)

    Ç. KANTİN BORÇLARI

          (1) Kredili alım nedeniyle oluşan piyasa borçları

          (2) Alınan avanslar

                                                                     .....................

                                   ........................

.......................

.......................

.......................

                                    .......................

                                    .......................

........................

........................

                                                                     .......................

                                                                     .......................

                                    .......................

                                    .......................

                                                                     ........................

                                    .......................

                                    .......................

2. KANTİN GELİRLERİ (A+B+C+Ç+D+E)

                                                                                             ................

    A.Kantin Brüt Kârı (xx)

    B. S.K. Sigarası Kârı

    C. Kasa Fazlası

    Ç. Faiz Gelirleri

    D. İş Ocakları

         (1) Çay Ocağı

         (2) Berber

         (3) Kuaför

         (4) Pide Fırını

         (5) Hamburger

         (6) Tost         

         (7) Bilârdo

         (8) Terzi                                    

         (9) Simit

         (10)Tavuk Döner

         (11)Telefon Kart Bayii

         (12)Kasa Fazlası              

         (13)............

    E. Ay İçerisinde Alınan Promosyon Gelirleri

         (1) Ticarî Mal Promosyonu

         (2) Nakit Promosyon (varsa)

                                                                     .......................

                                                                     .......................

                                                                     .......................

                                                                     .......................

                                                                     .......................

                                   ......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

                                                                    .......................

                                 ......................

                                 .......................

3. KANTİN GİDERLERİ  (A+B+C+Ç+D)

                                                                                          .................

    A. Onaylı giderler

         (1) Kantin ve İş Ocakları Kârından

         (2) Promosyon Gelirinden

    B. İşletme Giderleri

    C. Fireler (Satış fiyatından)

    Ç. S.K. Sigarası kârı

    D. Aidatlar (%......)

         (1) Gnkur. Bşk.lığı (%3)

         (2) TSK Eğitim Vakfı (%8)

         (3) Kuvvet K.lıkları (%10)

         (4) TSK Mehmetçik Vakfı (%3)

         (5) .....                       (%    )

                                                                 ......................

                                 ......................

                                 ......................

                                                                 ......................

                                                                 ......................

                                                                 ......................

                                                                 ......................

                                 ......................

                                 ......................

                                 ......................

                                 ......................

                                 ......................

 

4.  KÂR    (2-3)

                                                                                             ...............

5. SERMAYE, .......... 20.. AYINA DEVREDEN  (1+4)

                                                                                             ...............

   A. NAKİT

           (1) Kasada

                 (a) Para

                 (b) Çek

                 (c) Slip

           (2) Bankada

           (3) Promosyon

                 (a) Kasa

                 (b) Banka

    B.MAL (ALIŞ FİATINDAN)

    C. KANTİN ALACAKLARI

          (1) Verilen avanslar

          (2) Adlî mercilere intikal ettirilen (x)

    Ç. KANTİN BORÇLARI

          (1) Kredili alım nedeniyle oluşan piyasa borçları

          (2) Alınan avanslar

                                                                     .....................

                                   ........................

.......................

.......................

.......................

                                    .......................

                                    .......................

........................

........................

                                                                     .......................

                                                                     .......................

                                    .......................

                                    .......................

                                                                     ........................

                                    .......................

                                    .......................

(x) Mahkeme alacaklarının yıllara göre açılımı bilânçonun arkasına dökülmelidir.

(xx) Ay içinde alınan ticari mal promosyonu ve S.K. sigara kârı işletme defterinden hesaplanarak brüt kârından düşülmelidir.

 

 

KANTİN BAŞKANI      MUHASEBECİ          KASA SORUMLUSU           DEPO SORUMLUSU                  MUBAYAA ÜYESİ               MUBAYAA ÜYESİ

 

ONAY

....../....../ 20..

 

 

KIŞLA/BİRLİK KOMUTANI”

 

“EK-12

 

HARCAMA PUSULASI

 

Dairesi :

SATIN ALINAN MAL VEYA HİZMETİN

Çeşidi

 

Miktarı

 

Birim Fiyatı

 

Tutarı

 

Yalnız ..........................................................TL., ...................................  Kuruştur.

Açıklama :

..../..../....

                   Malı Satan veya                                                             Satın Almayı veya

                             Hizmeti Yapanın                                                             Hizmeti Yaptıranın

 

T.C./Vergi Kimlik No. : ..............................                     Adı Soyadı : .........................................

Adı Soyadı                 : ..............................                     Unvanı       : .........................................

Adresi                        : ...............................                     İmzası       : .........................................

                                    ................................

İmzası                        : ...............................

 

 

 

          Bu belge, fatura veya fatura yerine geçen belgeleri düzenleme zorunluluğu bulunmayan kişilerden yapılan iş, mal veya hizmet alımlarında düzenlenir.

”

                                                                                                 “EK-21

 

............................... KASA DEFTERİ KULLANMA TALİMATI

 

1. KASA DEFTERİ, DAİMA MÜREKKEPLİ VEYA DOLMA KALEM İLE DOLDURULACAKTIR. KESİNLİKLE TÜKENMEZ KALEM KULLANILMAYACAKTIR.

2. KASA DEFTERİNDE “SİLİNTİ” VE “KAZINTI” YAPILMAYACAKTIR. MECBUR KALINDIĞI TAKDİRDE, YANLIŞ VEYA HATALI YAZILAN RAKAM VE İFADELER, OKUNACAK ŞEKİLDE ÜZERLERİ “TEK ÇİZGİ” İLE ÇİZİLECEK, ÜSTÜNE VEYA ALTINA DOĞRUSU YAZILIP, YAN TARAFI PARAFLANACAKTIR. 

3. DEFTERİN İLK SAYFASINDAKİ İMZA ÖRNEKLERİ VE KİMLİK BİLGİLERİ BÖLÜMÜ, GÖREVLİ VE SORUMLU PERSONEL TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

4. KASA DEFTERİNİN HER SAYFASININ SAĞ ÜST KÖŞELERİNE, BİR RAKAMINDAN BAŞLANARAK, SAYFA NUMARASI VERİLECEKTİR.

5. HER SAYFANIN ÜST ORTA KISIMLARINA HANGİ YILIN HANGİ AYINA AİT OLDUĞU YAZILACAKTIR. (ÖRNEK OCAK 2004, TEMMUZ 2004)

6. HER SAYFANIN ÜST KÖŞESİ VEYA İKİ SAYFANIN BİRLEŞTİĞİ ORTA KISMIN ÜST TARAFI KIŞLA K.NIN MÜHRÜ İLE MÜHÜRLENECEKTİR.

7.                KASA DEFTERİNİN KAÇ SAYFADAN İBARET OLDUĞU DEFTERİN SON SAYFASINA RAKAMLA VE YAZI İLE UYGUN OLARAK YAZILACAK, KIŞLA K.LIĞINCA ONAYLANACAKTIR. (KİMLİK, İMZA, MÜHÜR)

8.                KASA DEFTERİ KAPAĞINA “....... KOMUTANLIĞI 2004 BÜTÇE YILI KANTİN KASA DEFTERİ 1 OCAK 2004-31 ARALIK 2004 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN FAALİYET VE İŞLEMLERİ KAPSAR” İBARELERİ ŞABLON İLE YAZILACAKTIR.

9.                BİR ÖNCEKİ YILIN SON AYININ DEVİR MİKTARI BİR SONRAKİ YILIN İLK AYININ İLK GÜNÜ İLK HANESİNE YILDAN YILA DEVİRDE:

“ARALIK 2003’TEN OCAK 2004’E DEVİR” ŞEKLİNDE,

AYDAN AYA DEVİRDE İSE:

“OCAK 2004’DEN ŞUBAT 2004’E DEVİR” ŞEKLİNDE İBARE KULLANILACAKTIR.

10. KASA DEFTERİNE GÜNLÜK İŞLEMLER GÜNÜ GÜNÜNE İŞLENECEK. YANİ; GİREN, ÇIKAN, KALAN, MİKTARLAR ANINDA İŞLENEREK KASADAKİ PARA MEVCUDUNUN HER AN GÖRÜLECEK DURUMDA BULUNMASI SAĞLANACAKTIR. HER GİRİŞ VE ÇIKIŞ İÇİN AYRI SIRA NUMARASI VERİLECEKTİR.

11. DEFTERİN SAYFA SONLARINDA TOPLAM GİREN, TOPLAM ÇIKAN VE KALAN MİKTARLARI MUTLAKA KIRMIZI KALEMLE YAZILACAK VE BU TOPLAMLAR DİĞER SAHİFENİN İLK HANESİNE NAKLEDİLECEKTİR. TOPLAM VE NAKİLLER İÇİN SIRA NUMARASI VERİLMEYECEKTİR.

12. HER AYIN HESAPLARININ SONUNA KANTİN İDARE HEYETİNİN VE İTA AMİRİNİN İSİMLERİ AÇILACAK, İMZA EDİLEREK İTA AMİRİNCE ONAYLANACAKTIR.

13. İSİM KAŞELERİ SİYAH, MÜHÜR İSE KIRMIZI OLACAKTIR.

14. KASA DEFTERİNİN BAŞ TARAFINA KASA DEFTERİ KULLANMA TALİMATI YAPIŞTIRILACAK VEYA İLİŞTİRİLECEKTİR.

15. KASA DEFTERİNE BİR TAKVİM YILININ HESAPLARI YAZILARAK, AİT OLDUĞU YILIN TEFTİŞİNE TABİ OLARAK MÜFETTİŞE İBRAZ EDİLECEK VE HESAP TEFTİŞİ SONUNDA AMBALAJ SANDIĞINA KONULARAK M.S.B. ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜNE (LODUMLU/ANKARA) GÖNDERİLECEKTİR.

16. GİREN VE ÇIKAN PARA MİKTARLARININ KAYNAKLARI, GÜNCEL OLARAK KASA DEFTERİNİN İLGİLİ HANELERİNE AÇIK, NET VE ÖZET OLARAK YAZILMIŞ OLACAKTIR.

17. GEREK MAL ALIM FATURA VE TUTANAKLARINDA, GEREKSE ONAYLI GİDERLER İÇİN ALINAN FİŞ, FATURA VEYA TUTANAKLARDA SIRA NUMARALARI İLE HANGİ AYA AİT OLDUĞUNU GÖSTEREN KASA ÇIKTI NUMARALARI OLACAKTIR. KOLAYLIK SAĞLAMAK İÇİN BUNLARI İÇEREN (AŞAĞIDA ÖRNEKLERİ OLAN) KAŞELER YAPTIRILARAK FATURALARIN UYGUN YERLERİNE BASILIP EL YAZISI İLE BELGE SIRA NUMARALARI VE KASA ÇIKTI NUMARALARI YAZILACAKTIR.

KASA ÖRNEKLERİ

 

       MAL ALIM FATURALARI İÇİN                                 ONAYLI GİDER FATURA VE TUTANAKLARI İÇİN

İŞLETME DEFTERİ         SIRA NO     : 2

 

KASA ÇIKTI NO              : MART-7

 

AYLIK MASRAF BELGELERİ DÖKÜM         SIRA NO   : 7

 

KASA ÇIKTI NO                                                  MART-87

 

18. GİREN VE ÇIKAN MİKTARLAR AYLIK OLARAK ŞERİDE ÇEKİLEREK TOPLANACAK, GİREN TOPLAMI = İŞLETME DEFTERİ AY SONU KAPAMASI SATIŞ TUTARI+YAN KURULUŞ KÂR TOPLAMI,

ÇIKAN TOPLAMI =AYLIK MAL ALIŞ FATURALARI TOPLAMI+AYLIK GENEL GİDER FATURALARI TOPLAMI. (NOT: YAN KURULUŞ GİDERLERİ KANTİN KASASINDAN SAĞLANIYORSA GİREN KISMINA “KÂR” YERİNE “YAN KURULUŞ GELİR TOPLAMI” YAZILIR.)

FORMÜLLERİ UYGULANARAK; İŞLETME DEFTERİ, PARA TESLİM DEFTERLERİ VE AYLIK MASRAF BELGELERİ DÖKÜM ÇİZELGESİ İLE KARŞILAŞTIRMA YAPILACAK, EŞİTLİK SAĞLANDIĞI TAKDİRDE KANTİN HEYETİ TARAFINDAN İMZALANARAK KIŞLA KOMUTANLIĞINA ONAYLATILACAKTIR. 

19. BU DEFTER KASA SB/ASTSB. TARAFINDAN TUTULUR. HESAPLARIN KONTROLÜ MUHASEBECİ TARAFINDAN YAPILIR.

 

KIŞLA/BİRLİK KOMUTANI”

 

                                                                                                                                                                                “EK-22

 

......................................................... KOMUTANLIĞI KANTİNİNE BAĞLI

YAN KURULUŞLARA AİT MUADDEL CETVELİ

 

 

ÜRÜN ADI            : HAMBURGER

TARİH                   :

İŞLETME ADI      :

1 PARTİ :

1 PORSİYON       :

 

 

 

 

HAMBURGER

1 PARTİ (.... ADET)

1 PORSİYON

MİKTAR

ÖLÇÜ BİRİMİ

MİKTAR

ÖLÇÜ BİRİMİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        KASA SORUMLUSU                         MUHASİP                    MUBAYAA ÜYESİ                 KANTİN BAŞKANI 

 

 

 

 

ONAY

 

 

 

KIŞLA/BİRLİK KOMUTANI”

 

                                                                                                                                                                                “EK-23

 

.........................................................KOMUTANLIĞI KANTİNİNE BAĞLI

YAN KURULUŞLARA AİT MALİYET CETVELİ

 

ÜRÜN ADI            : HAMBURGER

TARİH                   :

İŞLETME ADI      :

1 PARTİ :

1 PORSİYON       :

SATIŞ FİYATI     :

 

HAMBURGER

1 PARTİ (.... ADET)

1 PORSİYON

MİKTAR

ÖLÇÜ BİRİMİ

FİYATI

(TL)

TUTARI

(TL)

MİKTAR

ÖLÇÜ BİRİMİ

FİYATI

(TL)

TUTARI

(TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇIPLAK MALİYET

 

 

 

 

 

 

 

 

KÂR ORANI %10

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞLETME GİDERİ % 5

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

KDV TUTARI

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

SATIŞ FİYATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASA SORUMLUSU                                                    MUHASİP                                             MUBAYAA ÜYESİ

 

 

 

ONAY

 

 

KANTİN BAŞKANI”