19 Eylül 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27354

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2009/15425

             26 Mayıs 2009 tarihinde Brüksel’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Topluluğu’nun Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı’nın (2007-2013) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programına Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 26/6/2009 tarihli ve HUMŞ/804 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/8/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                B. ARINÇ                                 A. BABACAN                                        M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                             Devlet Bakanı

 

          H. YAZICI                             F. N.ÖZAK                           M. Z. ÇAĞLAYAN                                      F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                                      Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                                C. YILMAZ                                           S. ERGİN

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                                      Adalet Bakanı

 

       M. V. GÖNÜL                          B. ATALAY                            A. DAVUTOĞLU                                     M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                             Dışişleri Bakanı                                     Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                                   R. AKDAĞ                                         B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                                    Ulaştırma Bakanı

 

        M.M. EKER                            Ö. DİNÇER                                  N.ERGÜN                                          T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                 E. GÜNAY                                                                                      V. EROĞLU

                       Kültür ve Turizm Bakanı                                                                  Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN AVRUPA TOPLULUĞU'NUN REKABET

EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI'NIN (2007-2013)

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK

PROGRAMINA KATILIMI KONUSUNDA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE

AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA

MUTABAKAT ZAPTI

             Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan;

             Bir tarafta,  Avrupa Topluluğu  adına,  bundan  böyle   "Komisyon"  olarak  anılacak  olan AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU ve

             Diğer tarafta, bundan böyle "Türkiye" olarak anılacak olan TÜRKİYE CUMHURİYETİ,

             1. Avrupa Topluluğu ve Türkiye arasında, 26 Şubat 2002 tarihinde imzalanan ve 5 Eylül 2002'de3 yürürlüğe giren Türkiye'nin Topluluk Programlarına Katılımı Hakkındaki Genel İlkelere İlişkin Çerçeve Anlaşma'nın (bundan böyle "Çerçeve Anlaşma" olarak anılacaktır), her bir programa katılım konusunda mali katkı da dahil olmak üzere özel hüküm ve koşulları belirleme yetkisini Komisyona ve Türkiye'nin yetkili makamlarına bırakarak, Türkiye'nin Topluluk programlarına katılımı konusundaki genel ilkeleri ortaya koyduğunu,

             2. Çerçeve Anlaşmanın 1'inci maddesine uygun olarak, Anlaşmanın yürürlüğe girmesini müteakip oluşturulan veya yenilenen ve Türkiye'nin katılımına imkan veren bir açılış hükmü içeren Topluluk Programlarına Türkiye'nin katılabileceğini,

             3. Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının, 1639/2006/AT sayılı ve 24 Ekim 2006 tarihli Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (2007-2013)2 oluşturulmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı ile oluşturulduğunu,

             4. Bu Kararın 4(b) maddesine göre, bir katılım-öncesi stratejiden faydalanan katılım sürecindeki ülkeler ve aday ülkelerin, bu ülkelerin Topluluk programlarına katılımları konusunda münferit Çerçeve Anlaşmalar ve Ortaklık Konseyi Kararlarında belirtilen genel ilkeler ile genel hüküm ve koşullara uygun olarak Çerçeve Programa katılabileceklerini

             göz önünde bulundurarak,

             AŞAĞIDAKİ HUSUSLARI KARARLAŞTIRMIŞLARDIR:

Madde 1

Program

             Türkiye, "Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasında Türkiye'nin Topluluk Programlarına Katılımı Hakkındaki Genel İlkelere İlişkin Çerçeve Anlaşma"da belirtilen koşullara uygun olarak ve bu Mutabakat Zaptının 2’nci maddesinde yer alan hüküm ve koşullarda, Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programına (bundan böyle "Program" olarak anılacaktır) katılır.

Madde 2

Programa katılıma ilişkin hükümler ve şartlar

             1. Türkiye, 1639/2006/AT sayılı ve 24 Ekim 2006 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararında belirlenen amaçlar, kriterler, usuller ve sürelere uygun olarak Program faaliyetlerine katılır.

             2. Türkiye'den Programa katılmaya ehil kurumlar, kuruluşlar ve bireyler tarafından yapılan başvuruların sunulmasında, değerlendirilmesinde ve seçilmesinde uygulanan hüküm ve şartlar, Avrupa Birliği Üye Devletlerinden katılan ehil kurum, kuruluş ve bireylere uygulananlarla aynı olacaktır.

             3. Türkiye, Programa katılmak için aşağıda yer alan 3'üncü madde uyarınca, her yıl Avrupa Birliği'nin Genel Bütçesine mali katkıda bulunur. Türkiye'nin Programa katılımına ve Programın uygulanmasına ilişkin mali katkısı, Programın yürütülmesi, yönetimi ve işletilmesi için gerekli önlemlerin değişik biçimlerinden kaynaklanan mali yükümlülükleri karşılamak amacıyla her yıl Avrupa Birliği Genel Bütçesinden taahhüt ödenekleri için tahsis edilen miktara eklenir.

             4. Talepler, sözleşmeler ve raporlara ilişkin prosedürler ile Programın diğer idari konuları için Topluluk resmi dillerinden birisi kullanılır.

—————————

3 AB Resmi Gazetesi L 61, 2.3.2002, s.29

2 AB Resmi Gazetesi L 310, 9.11.2006, s. 15

Madde 3

Mali Katkı

             Türkiye'nin mali katkısının hesaplanması ve ödenmesine ilişkin kurallar Ek l'de düzenlenmiştir.

             Türkiye'nin talebi halinde, mali katkının bir bölümü, Topluluğun ilgili dış yardım aracından karşılanabilir.3

Madde 4

Raporlama ve Değerlendirme

             Komisyon ve Avrupa Toplulukları Sayıştayı'nın Programın izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Türkiye'nin Programa katılımı, Komisyon ve Türkiye tarafından müştereken sürekli olarak izlenir.

             Türkiye, ilgili raporları Komisyona sunar ve bu bağlamda Topluluk tarafından sağlanan diğer özel faaliyetlerde yer alır.

             Mali kontrol, geri alım ve sahtecilik karşıtı diğer tedbirlere ilişkin kurallar Ek II'de hükme bağlanmıştır.

Madde 5

Son Hükümler

             1. Bu Mutabakat Zaptı, 1 Ocak 2009'dan başlayarak Program süresince uygulanır. Avrupa Topluluğu, Programda önemli herhangi bir değişiklik yapmadan süreyi uzatmaya karar verirse, uzatma kararını takip eden bir ay içinde tarafların herhangi bir itirazda bulunmaması halinde, bu Zaptın süresi de aynı şekilde kendiliğinden uzamış sayılır.

             2. Taraflar, Program süresinin herhangi bir zamanında, Programa katılımı sonlandırma niyetlerini önceden yazılı olarak bildirmek suretiyle bu Zaptı feshedebilirler. Aşağıdaki hükümle de bağlı olarak, fesih yazılı bildirimden itibaren üç takvim ayı sonra yürürlüğe girer.

             3. Program süresinin sona ermesi ve/veya Zaptın feshi, devam etmekte olan proje ve faaliyetleri ya da bu proje ve faaliyetlerin uygulanmasına ilişkin olarak sürenin sona erdiği veya feshin geçerli olduğu tarihten daha önceki bir tarihte akdedilen sözleşmeleri etkilemez.

             4. Ekler, işbu Mutabakat Zaptının ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

             5. İşbu Mutabakat Zaptı, ancak tarafların ortak mutabakatı ile yazılı olarak

             değiştirilebilir.

Madde 6

Yürürlüğe Giriş

             1. İşbu Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyetinin yürürlüğe giriş için gereken iç yasal prosedürlerini tamamladığını Avrupa Komisyonu'na diplomatik kanallar aracılığıyla yazılı olarak bildirdiği tarihte yürürlüğe girer.

             2. İşbu Mutabakat Zaptı, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir.

             İşbu Mutabakat Zaptı, İngilizce dilinde tanzim edilmiştir.

 

             26 Mayıs 2009 tarihinde Brüksel'de                       26 Mayıs 2009 tarihinde Brüksel'de

             imzalanmıştır. imzalanmıştır.

 

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına,                      Avrupa Topluluğunu temsilen

                      Komisyon Adına,

 

             Sayın Volkan BOZKIR                                              Sayın Fabio COLASANTI

 

             Büyükelçi, Türkiye Cumhuriyeti                       Bilgi Toplumu ve Medya Genel Müdürü

             Daimi Temsilcisi

—————————

3 Topluluğun dış yardım aracından yapılacak yardımın toplam miktarı, bu yardıma ilişkin yıllık Ulusal Programdaki Finansman Zaptı'nda gösterilecektir (özel katılım öncesi fonlar).

EK-I

Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) altında yer alan Bilgi ve

İletişim Teknolojileri Politika Destek Programına (ICT PSP) Türkiye'nin

Mali Katkısını Düzenleyen Kurallar

             I. Türkiye'nin mali katkısının hesaplanması

             1. Programa katılmak için Türkiye tarafından Avrupa Birliği Genel Bütçesine yapılacak mali katkı yıllık olarak, Programın uygulanması, yönetimi ve işletilmesinden kaynaklanan mali sorumlulukların yerine getirilmesini teminen Avrupa Birliği'nin Genel Bütçesinde taahhüt ödenekleri için o sene tahsis edilen miktarla orantılı olarak ve bu miktara ek olarak belirlenir.

             2. Türkiye'nin katkısını düzenleyen orantı katsayısı, piyasa fiyatlarıyla Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYİH), piyasa fiyatlarıyla Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ile Türkiye'nin GSYİH'larının toplamına bölünmesi ile elde edilir.

(Piyasa fiyatlarıyla Türkiye'nin GSYİH'sı)/(Piyasa fiyatlarıyla AB üyesi 27 ülke GSYİH'ları+Türkiye'nin GSYİH'sı) = oran katsayısı

(Orantı katsayısı) x (AB Genel Bütçesinde Program için tahsis edilen yıllık miktar) = Türkiye'nin Programa yıllık katkısı.

             Bu oran, Avrupa Birliği bütçesinin ön taslağının yayımlandığı tarihte Avrupa Toplulukları İstatistik Bürosunda (Eurostat) bulunan ilgili yıla ait en güncel istatistiki veriler temel alınarak hesaplanır.

             3. Türkiye'nin ödeyeceği katkı payı, Programın yıllık bütçesinin %2'sini geçemez. Türkiye'nin katkısının hesaplanmasında, Programın yıllık miktarının %2'si ile orantı katsayısı sonucunda elde edilen miktarlar arasından küçük olan miktar temel teşkil edecektir.

             4. Bu en küçük miktara aşağıdaki kademeli oranlar uygulanacaktır:

             (1) 2009'da %75

             (2) 2010'da %80

             (3) 2011'de %85

             (4) 2012'de %90 ve

             (5) 2013'de %95

             5. Türkiye'nin katkısı her bir mali yıl için aşağıdaki şekilde belirlenir:

             - Yukarıdaki 2'nci paragrafta belirlenen orantı katsayısı veya 3'üncü Paragrafta belirlenen %2 tavanının, 4'üncü paragrafa göre belirlenen kademeli oranla çarpımı sonucu belirlenen katkı.

             6. Programa katılmak için Türkiye tarafından Avrupa Birliği Genel Bütçesine ödenecek mali katkı aşağıdaki gibidir:

2009 yılı için 1.573.500 Avro

             Takip eden yıllar için aşağıda hesaplanan gösterge niteliğindeki katkı miktarları, yıllık GSYİH büyümesinin AB için % 2,8 ve Türkiye için % 5,1 olacağı varsayımına dayanır.

             - 2010 yılı için 1.801.600 Avro,

             - 2011 yılı için 2.050.200 Avro,

             - 2012 yılı için 2.424.600 Avro ve

             - 2013 yılı için 2.778.085 Avro

             7. Komisyon, bu Mutabakat Zaptı yürürlüğe girdikten sonra mümkün olan en kısa sürede, aşağıdaki bilgileri konuya ilişkin açıklayıcı belgelerle birlikte Türkiye'ye iletir.

             - Avrupa Toplulukları ön taslak bütçesi harcama cetvelindeki Program ile ilgili taahhüt ödeneklerindeki miktarlar,

             - Türkiye'nin Programa katılımına ilişkin olarak, 1, 2, 3 ve 4'üncü paragraflarda ifade edilen şartlar uyarınca, ön taslak bütçeye dayanarak hesaplanan tahmini katkı miktarı.

             8. Genel bütçe nihai olarak kabul edildikten sonra Komisyon, bu Ek'in 7'nci maddesinin ilk fıkrasında ifade edilen kesin miktarları, Türkiye'nin Programa katılımına ilişkin bir harcama cetveliyle Türkiye'ye bildirir.

             9. Türkiye'nin katkısı, Program ile sağlanan en iyi uygulamalar, tematik ağlar ve diğer uygulama tedbirlerini de içermek üzere projelerin yönetimi, uygulanması ve işletilmesi ile ilgili maliyetleri kapsar.

             10. Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programını onaylayan 24 Ekim 2006 tarihli ve 1639/2006/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararının 46(1)(b) maddesinde atıfta bulunulan Komitenin (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yönetim Komitesi) çalışmalarına ya da Programın uygulanmasına ilişkin olarak yapılan diğer toplantılara gözlemci olarak katılmak amacıyla Türk temsilciler ve uzmanlar tarafından karşılanan ulaşım bedelleri ve harcırahlar; Avrupa Birliği üye ülke temsilcileri için halihazırda yürürlükte olan usullere uygun olarak ve aynı esaslarla Komisyon tarafından geri ödenir.

             11. Avrupa Birliği Genel Bütçesine uygulanan Mali Tüzük4, Türkiye katkısının yönetimi için de uygulanır.

             II. Türkiye'nin mali katkısını ödemesi

             1. Bu Mutabakat Zaptının yürürlüğe girmesini müteakip ve izleyen her bütçe yılının başında, Komisyon Türkiye'ye, bu Mutabakat Zaptındaki maliyetlere karşılık gelen bir fon çağrısını Avro cinsinden yapar.

             2. Bu katkı, Komisyonun Avrupa para biriminde (Avro) açılan banka hesabına Avro olarak yatırılır.

             3. Türkiye, yıllık maliyetlere ilişkin katkı payı ödemesini, kendisine yapılan ödeme çağrısına uygun olarak ve çağrı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde yapar. Katkının ödenmesinde herhangi bir gecikme, Türkiye'nin son ödeme tarihinden sonra kalan borcu üzerinden gecikme faizi ödemesini gerektirir. Faiz oranı, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi C serisinde yayımlanan, Avrupa Merkez Bankasının, ödemenin yapılması gereken ayın ilk takvim gününde ana refinansman işlemlerinde uyguladığı faiz oranına % 3,5 puan eklenerek belirlenir.

             Katkının ödenmesindeki gecikme, Programın tamamının ya da bir bölümünün etkin uygulanmasını ve yönetimini önemli ölçüde tehlikeye sokacak nitelikte ise ve Komisyonun Türkiye'ye resmi bir hatırlatma mektubu göndermesinden itibaren 20 iş günü içinde ödeme yapılmazsa, Topluluğun Program kapsamındaki proje ve faaliyetlerin uygulanmasına ilişkin halihazırda kabul ettiği sözleşme ve hibe anlaşmalarından doğan yükümlülüklerine halel gelmeksizin, Türkiye'nin ilgili yıla ilişkin Programa katılımı askıya alınır.

EK-II

Mali Denetim, Geri Alım ve Sahteciliğin Önlenmesine Yönelik Diğer Tedbirler

             I. Topluluk denetimleri ve sahteciliğin önlenmesine yönelik tedbirler

             1. Avrupa Birliği genel bütçesine uygulanan Mali Tüzük5 ve işbu Mutabakat Zaptında atıfta bulunulan diğer düzenlemelere uygun olarak, programların Türkiye'de yerleşik yararlanıcıları ile yapılan sözleşmeler, Komisyon temsilcileri veya Komisyon'un yetki verdiği diğer kişiler tarafından, yararlanıcıların ve onların alt yüklenicilerinin bina ve müştemilatlarında herhangi bir zamanda, mali ve diğer denetimlerin yapılabilmesine imkan tanır.

—————————————

4 25 Haziran 2002 tarihli ve 1605/2002 sayılı Avrupa Topluluklarının genel bütçesine ilişkin Mali Tüzük hakkındaki Konsey Tüzüğü (AT, Euratom) (AB Resmi Gazetesi L 248, 16.09.2002 s.1) ve Avrupa Topluluklarının genel bütçesine ilişkin Mali Tüzük (AB Resmi Gazetesi L 357, 32.12.2002, s.l) hakkındaki 25 Haziran 2002 tarihli ve 1605/2002 sayılı Konsey Tüzüğünün (AT, Euratom) uygulanmasına ilişkin ayrıntılı kuralları düzenleyen 2342/2002 sayılı ve 23 Aralık 2002 tarihli Komisyon Tüzüğü (AT, Euratom)

5 Dipnot 4'e bakınız.

             2. Komisyon temsilcileri ve Komisyonca yetki verilen diğer kişiler, bu denetimleri yerine getirmek için, elektronik ortamlardaki bilgiler de dahil olmak üzere, gerekli her türlü mekan, iş, belge ve bilgiye uygun erişim hakkına sahiptir. Bu erişim hakkı, işbu Mutabakat Zaptında atıfta bulunulan araçların uygulanabilmesi için aktedilecek olan sözleşmelerde açıkça belirtilir. Avrupa Sayıştayı da Komisyonla aynı haklara sahiptir.

             3. Bu Mutabakat Zabtı çerçevesi içinde, Komisyon/OLAF (Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi), 11 Kasım 1996 tarihli ve 2185/96 sayılı (Euratom, AT) Konsey Tüzüğü'nün usul hukuku hükümlerine uygun olarak, Türkiye topraklarında yerinde kontrol ve denetim yapmaya yetkilidir.

             Bu kontrol ve denetimler, Türk makamlarının belirlediği yetkili merciler ile yakın işbirliği içinde hazırlanıp yürütülür ve bu mercilere, gerekli tüm yardımı yapabilmeleri için kontrol ve denetimlerin hedefi, amacı ve yasal dayanağı hakkında zamanında bilgi verilir.

             İlgili Türk makamları da istedikleri takdirde, yerinde kontrol ve denetimler ortaklaşa yürütülebilir.

             Programın katılımcılarının yerinde yapılacak kontrol ve denetimlere karşı koymaları halinde, Türk makamları ulusal mevzuata uygun hareket ederek, Komisyon/OLAF müfettişlerine, görevlerini yerine getirmek üzere yerinde kontrol ve denetlemeyi gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları gerekli yardımı sağlar.

             Komisyon/OLAF, yerinde yapılan kontrol ve denetim sırasında tespit ettiği tüm usulsüz vaka veya şüpheli durumları mümkün olan en kısa sürede Türk mercilerine bildirir. Her hal ve kârda, Komisyon/OLAF bu tür kontrol ve denetimlerin sonuçları hakkında yukarıda belirtilen makamları bilgilendirmek zorundadır.

             II. Bilgi ve danışma

             1. İşbu Ek'in usulüne uygun bir şekilde uygulanması için, yetkili Türk ve Topluluk makamları düzenli bir şekilde bilgi alışverişi yaparlar ve taraflardan birinin talebi üzerine danışmalarda bulunurlar.

             2. Yetkili Türk makamları, bu Mutabakat Zaptında atıfta bulunulan araçların uygulanabilmesi için yapılan sözleşmelerin akdedilmesi veya uygulamasına dair tespit ettikleri tüm usulsüz vaka veya şüpheli durumları Komisyona gecikmeksizin bildirir.

             III. İdari tedbir ve cezalar

             Türk Ceza Kanunu'nun uygulanmasına halel getirmeksizin, Avrupa Birliği genel bütçesine uygulanan Mali Tüzük uyarınca Komisyon tarafından idari tedbir ve cezalar uygulanabilir.

             IV. Geri alım

             Komisyon tarafından işbu Mutabakat Zaptı kapsamında alınan ve Devletler dışındaki kişilere parasal yükümlülükler getiren kararlar Türkiye'de icra edilebilir. Bu kararların icrasında, icranın uygulanacağı ülkede yürürlükte bulunan hukuk usulü kuralları uygulanır. İcra emri, Türkiye Hükümeti'nin bu amaçla belirleyeceği ve Komisyon'a bildireceği ulusal makam tarafından, kararın yetkili merci tarafından verilip verilmediğinin doğrulanması dışında başka bir işleme gerek kalmaksızın karara eklenir. Bu işlemler, Komisyonun başvurusu üzerine tamamlandığında, Komisyon konuyu doğrudan yetkili makamın önüne getirmek suretiyle, ulusal mevzuat uyarınca icraya geçebilir. Komisyon kararının hukuka uygunluğu, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı denetimine tabidir.

             Bu Zabıt kapsamında olan bir sözleşmede yer alan tahkim şartına uygun olarak Avrupa Toplulukları Adalet Divanı tarafından verilen kararlar da aynı şartlarda icra edilir.

             V. Doğrudan iletişim

             Komisyon, Türkiye'de yerleşik Program katılımcıları ve onların alt yüklenicileri ile doğrudan iletişim kurar. Katılımcılar ve alt yükleniciler, bu Mutabakat Zaptında atıfta bulunulan araçlar ve bu araçların uygulanabilmesi için yapılan sözleşmeler gereği sunmaları gereken tüm ilgili bilgi ve belgeleri Komisyon'a doğrudan ibraz edebilirler.

 

İngilizce Metin için tıklayınız.