18 Eylül 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27353

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15433

             Ekli “Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 14/9/2009 tarihli ve 3237 sayılı yazısı üzerine, 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kanunun 3 üncü 8 inci ve geçici 2 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/9/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                        B. ARINÇ                             A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

          H. YAZICI                                     F. N.ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                             B. ARINÇ

       Devlet Bakanı                                  Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                           Devlet  Bakanı V.

 

           E. BAĞIŞ                                      S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                                  Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

 

       M. V. GÖNÜL                                  B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                            İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                                    M. DEMİR                               R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı                   Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                                   Ö. DİNÇER                              N.ERGÜN                                  T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                     E. GÜNAY                                                                          V. EROĞLU

                           Kültür ve Turizm Bakanı                                                      Çevre ve Orman Bakanı

 

BAZI DÜZEY 2 BÖLGELERİNDE KALKINMA AJANSLARI KURULMASINA DAİR

BAKANLAR KURULU KARARLARINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA KARAR

 

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Karara aşağıdaki ek madde eklenmiş ve aynı Karara ekte yer alan “Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esasları” Ek-1 olarak ilave edilmiştir.

“Çalışma usul ve esasları

EK MADDE 1- Bu Kararla kurulan kalkınma ajanslarında kalkınma kurulunun, yönetim kurulunun ve genel sekreterliğin çalışma usul ve esasları ile diğer hususlara ilişkin olarak Ek-1’de yer alan Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esasları uygulanır.”

MADDE 2- 10/11/2008 tarihli ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında  Kararın 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

                “(6) Kalkınma ve yönetim kurulu üyelikleri, aynı anda aynı kişide birleşemez.

(7) Kalkınma kurulu üyelerinden herhangi birinin izin, geçici hastalık, yurt dışında bulunma gibi sebeplerle görevinin başında bulunamadığı durumlarda, söz konusu üyeye vekâlet eden kişi, ilgili üyeye vekâleten kurul toplantılarına katılamaz.

(8) Kalkınma kurulunda temsil edilen kurum ve kuruluşlar ile bunların temsilcilerine ve kurul toplantılarına katılım durumlarına ilişkin bilgiler, ajansın internet sitesinde güncel olarak yayınlanır.”

                MADDE 3- 10/11/2008 tarihli ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karara aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Çalışma usul ve esasları

EK MADDE 1- Bu Kararla kurulan kalkınma ajanslarında kalkınma kurulunun, yönetim kurulunun ve genel sekreterliğin çalışma usul ve esasları ile diğer hususlara ilişkin olarak 31/5/2006 tarihli ve 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esasları uygulanır.”

MADDE 4-  14/7/2009 tarihli ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Kararın 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

                “(6) Kalkınma ve yönetim kurulu üyelikleri, aynı anda aynı kişide birleşemez.

(7) Kalkınma kurulu üyelerinden herhangi birinin izin, geçici hastalık, yurt dışında bulunma gibi sebeplerle görevinin başında bulunamadığı durumlarda, söz konusu üyeye vekâlet eden kişi, ilgili üyeye vekâleten kurul toplantılarına katılamaz.

(8) Kalkınma kurulunda temsil edilen kurum ve kuruluşlar ile bunların temsilcilerine ve kurul toplantılarına katılım durumlarına ilişkin bilgiler, ajansın internet sitesinde güncel olarak yayınlanır.”

MADDE 5-  14/7/2009 tarihli ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karara aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Çalışma usul ve esasları

EK MADDE 1- Bu Kararla kurulan kalkınma ajanslarında kalkınma kurulunun, yönetim kurulunun ve genel sekreterliğin çalışma usul ve esasları ile diğer hususlara ilişkin olarak 31/5/2006 tarihli ve 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esasları uygulanır.”

MADDE 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

EK-1

KALKINMA AJANSLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kalkınma Kurulu

 

                Temel ilkeler

                MADDE 1- (1) Kalkınma kurulunun işleyişinde demokratik ilkeler doğrultusunda adalet, eşitlik, düşünce ve ifade özgürlüğü ve katılımcılık ile iller ve kesimler arasında dayanışma ve uzlaşma esastır.

Görev ve yetkiler

MADDE 2- (1) Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere oluşturulan kalkınma kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek,

b) Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak,

c) Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak,

ç) Toplantı sonuçlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlamak.

(2) Kalkınma kurulu, özellikle bölge kalkınma stratejisinin, bölgenin potansiyellerini ortaya çıkaracak ve bölgenin kalkınması yönünde etkili ve verimli bir biçimde kullanılmasını sağlayacak, bölgenin sorunlarına makul ve etkili çözümler üretecek ve bölgenin geleceğine yönelik güçlü bir perspektif sunacak şekilde hazırlanması yönünde aktif ve yoğun olarak çalışır. Bu çalışmaların yürütülmesi sırasında, alt komisyon ve benzeri mekanizmaları kullanarak, bölgenin tüm toplum kesimlerinin görüş ve önerilerini azami düzeyde alır.

                İlk toplantı

                MADDE 3- (1) Kalkınma kurulu, kuruluş kararnamesinin yayımlandığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde, ajans merkezi olarak tespit edilen ilde ve ajans merkezi olarak tespit edilen ilin valisinin başkanlığında ilk toplantısını yapar.

                (2) Kalkınma kurulunun ilk toplantı tarihi ve yeri, başkan tarafından tespit edilerek, temsilci gönderecek ilgili kuruluşlara toplantı gününden en az bir hafta önce yazılı olarak bildirilir ve kalkınma kurulu ilk toplantıya çağrılır.

                (3) Başkan tarafından yoklama yapılarak çoğunluğun olduğu tespit edildikten sonra kurulun en genç iki üyesi geçici kâtip olarak davet olunur ve toplantı gündemi başkan tarafından okunur.

                (4) İkisi yedek olmak üzere dört kâtip üye oy çokluğuyla seçilir ve geçici kâtipler yerlerini seçilen asıl kâtip üyelere bırakırlar. Kâtip üyeliği için yeterli sayıda aday çıkmaması halinde başkan, boş olan kâtip üyeliği sayısının iki katı oranında aday belirler ve bu kişiler üzerinden aynı usulde seçime gidilerek geri kalan üyeler belirlenir. Kâtip üyeler iki yıl için görev yapar.

                (5) Kalkınma kurulu, asıl kâtip üyelerin seçimini müteakiben, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili ile tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda görev yapmak üzere, özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşlarından üç asıl temsilci ve sıralı olarak altı yedek temsilci seçer.

                (6) Kalkınma kurulu başkan ve başkan vekilinin seçiminde aday sayısının ikiden fazla olması halinde seçim iki turlu yapılır. İlk turda adaylar arasından en fazla oyu alan iki kişi ikinci turdaki oylamaya katılır. İkinci turda, toplantıya katılanların çoğunluğunun oyunu alan aday başkan, diğer aday ise başkan vekili olarak seçilir. İkinci turda katılanların çoğunluğu sağlanamazsa, tekrar ikinci tur oylama yapılır ve bu oylamada en çok oyu alan kişi başkan, diğer aday ise başkan vekili seçilir.

                (7) Kalkınma kurulu başkan ve başkan vekilinin görev süresi iki yıl olup, başkan veya başkan vekilinin temsil ettiği kurum ile mensubiyeti sona erdiğinde ya da ölüm, istifa, iflas, kısıtlanma ile bir yılı aşan hürriyeti bağlayıcı mahkûmiyet cezası alması durumlarında, bunların kuruldaki görevleri de sona erer ve takip eden ilk toplantıda yeniden bu pozisyonlar için seçim yapılır.   

                (8) Bir ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda asıl üye olarak görev alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin her birisi için ayrı ayrı seçim yapılır. Bu seçimlerde toplantıya katılanların çoğunluğundan az olmamak üzere en fazla oyu alan adaylar yönetim kuruluna seçilirler. Toplantıya katılanların çoğunluğunun sağlanamadığı durumlarda, en fazla oy olan iki aday arasında yeniden seçime gidilir ve bu turda en fazla oy alan aday yönetim kuruluna seçilir. Yedek üyeler için ise ayrı ve tek bir seçim yapılır ve bu seçimde katılanların çoğunluğunun oyunu almış olmak şartı aranmaz. Yedek üye seçiminde eşit oy çıkması halinde kuraya başvurulur.

                (9) Başkan ve başkan vekili seçiminde kâtip üyeler, tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda görev yapmak üzere yapılacak temsilci seçiminde ise başkan ve başkan vekili ile kâtip üyeler de aday olabilirler. Başkan ve başkan vekili seçiminde kâtip üyeler, tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda görev yapacak temsilcinin seçiminde ise başkan ve başkan vekili ile kâtip üyeler de oy kullanır.

                Toplantı zamanı ve toplantı ve karar yeter sayısı

                MADDE 4- (1) Kalkınma kurulu, kurul başkanının daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Kurulun toplantı tarihleri kurul başkanı tarafından belirlenir. Kurulun toplantı tarihi ve yeri, ajansın kurulu olduğu bölgeye dâhil illerin her birindeki en az bir yerel gazetede, ajansın ve valiliklerin internet sitelerinde ilan edilir.

                (2) Kurul, yönetim kurulunun isteği, toplam üye sayısının en az beşte birinin yazılı talebi üzerine, kurul başkanı tarafından olağanüstü gündemle toplantıya çağrılır. Bu toplantıda, çağrıda belirtilen konuların dışında başka bir husus görüşülemez.

                (3) Birden fazla ilden oluşan bölgelerde kurul toplantıları, zorunlu haller dışında, alfabetik sıraya göre bölge illerinde yapılır.

                (4) Kalkınma kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır. Toplantı yeter sayısı sağlanamayan hallerde onbeş günü aşmayacak şekilde yeni toplantı tarihi başkan tarafından belirlenir ve bu yeni toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaz. Yapılacak ikinci toplantıda üye tam sayısının yarıdan bir fazlası sağlanamadığı takdirde bu durum Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirilir.

                (5) Kalkınma kurulu, katılanların çoğunluğu ile karar alır. İşaretle ve açık oylamalarda eşitlik halinde başkanın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır. Başkan çekimser oy kullanamaz. Toplantı ve karar yeter sayılarının hesabında kesirli sayılar tam sayıya yükseltilir. Katılanların çoğunluğunun sağlanamadığı durumlarda yeniden oylama yapılır ve bu turda çekimser oy kullanılamaz.

                Toplantı gündemi ve çağrı usulü

                MADDE 5- (1) Toplantının tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantının yapılacağı günden en az bir hafta önce üyelere bildirilir. Toplantının tarihi, yeri, saati ve gündemine ilişkin bilgilerde meydana gelen değişiklikler uygun vasıtalarla üyelere derhal bildirilir ve ilan olunur. Toplantının yeri ve saatinde yapılan değişikliklerde en az bir hafta önceden bildirim zorunluluğu uygulanmaz.

                (2) Kalkınma kurulu toplantılarının tarihi, saati, yeri ve gündemi ile bunlarda meydana gelen değişiklikler, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler içinde İçişleri Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirilir.

                (3) Olağanüstü toplantının, buna ilişkin talebin başkanlığa intikalinden itibaren en geç on gün içinde yapılması zorunludur.

                (4) Toplantı gündemi, bir önceki kalkınma kurulu toplantısında kararlaştırılabilir. Bunun yanı sıra toplantıdan önce kurul başkanı gündeme konu ekleyebileceği gibi, toplam üye sayısının beşte birinin yazılı talebi üzerine de gündeme konu eklenir. Ayrıca yönetim kurulunun veya Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşülmesini istediği konular, takip eden ilk kalkınma kurulu toplantısında gündeme alınarak öncelikle görüşülür.

                (5) Kalkınma kurulunda gündeme bağlılık esastır. Toplantı sırasında, gündem değişikliği yapmak, gündemden konu çıkarmak veya gündeme konu eklemek, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun kararı ile mümkündür.

                (6) Kalkınma kurulu üyelerinin toplantılara iştiraki ile ilgili ulaşım, iaşe ve ibate giderleri genel sekreterlikçe karşılanır.

                Başkanlık divanı

                MADDE 6- (1) Başkanlık divanı, başkan ve iki kâtip üyeden oluşur. Başkanın bulunmadığı durumlarda başkan vekili kurula başkanlık eder. Başkan vekilinin de bulunmaması durumunda, varsa kâtip üyeler, yoksa hazır bulunan en az iki kurul üyesi tarafından imzalanmış tutanakla durum tespit edilerek toplantı yapılmaksızın kurul kapatılır ve durum en geç bir hafta içerisinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirilir.

                Görüşmeler ve yönetim

                MADDE 7- (1) Gündeme geçilmeden önce, başkan tarafından görevlendirilen kâtip üye, bir önceki birleşimde alınan kararları kurula okur. Ayrıca başkan, kurula sunulacak konular varsa bildirir, üyelerce kurul başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçeleri kurula sunar.

                (2) Toplantıda gündem maddeleri sırasıyla okunur ve görüşmeye başlanır. Ancak kurul başkanı gündemin sırasında değişiklik yapabilir. Görüşmelerde konuşmak için önceden başkanlıktan söz istenmesi gerekir.

                (3) Üyelerin gündem dışı konuşma isteği yazılı olarak başkana bildirilir. Üyelere söz verilip verilmemesi ile konuşma süresi ve zamanını belirleme yetkisi başkana aittir.

                (4) Kurul, ajansı ilgilendirmeyen konular ile şahsi, etnik veya siyasi konularda dilek ve temennilerde bulunamaz, görüşme yapamaz ve karar alamaz.

                (5) Kalkınma kurulu, başta strateji geliştirme ve planlama çalışmaları olmak üzere, detaylı olarak ele alınması gereken hususlarda, üyeleri arasından komisyonlar veya araştırma grupları kurabilir. Bunların yapısı ve çalışma usulleri kurul tarafından belirlenir.

                (6) Kurul görüşmeleri herkese açık olup toplantı yeri seçiminde bu husus da göz önüne alınır. Ancak kurul görüşmelerini olumsuz yönde etkilemekte ısrar eden kişiler toplantı salonundan çıkarılır ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.  

                (7) Kalkınma kurulu, yurt içinde veya yurt dışında eğitim, meslek yahut iş kariyeri açısından önemli başarılar elde edenlerden bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağı düşünülen kişileri, görüş ve önerilerini almak üzere toplantılarına davet edebilir. Kalkınma kurulu gerek gördüğü takdirde, gündemdeki konularla ilgili olarak, uzman kişi veya kuruluş temsilcilerini davet edip görüşlerine başvurabilir.

                (8) Kalkınma kurulu, gündemiyle ilgili olmak ve ajansın tarafsızlık ve gizlilik kurallarını ihlal etmemek kaydıyla, ajans faaliyetleriyle ilgili bilgi ve belgeleri yönetim kurulundan veya genel sekreterden isteyebilir.

                (9) Kalkınma kurulunun sekretarya işlemleri, genel sekreterlik tarafından yürütülür.

                (10) Yönetim kurulunu temsilen en az iki üye ile ajans genel sekreteri, kalkınma kurulu toplantılarına katılırlar ve alınacak kararlar hakkında görüş bildirirler; ancak oylamalara katılmazlar. İçişleri Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı gerek gördüğü takdirde kalkınma kurulu toplantılarına temsilci gönderebilir.

                Kurulda düzenin sağlanması

                MADDE 8- (1) Kurul başkanı, kurul çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Kurul görüşmeleri sırasında; söz alan üyeler konu dışına çıkamaz, şahsi, etnik veya siyasi konularda dilek ve temenniler dile getiremez, kişilik haklarını zedeleyici ifadeler kullanamaz ve kurulun düzenini bozacak davranışta bulunamazlar. Bu şekilde davranışta bulunmakta ısrar eden üye toplantıdan çıkarılır.

                Oylama usulleri

                MADDE 9- (1) Kalkınma kurulunda açık sayım kuralları geçerli olup oylama usulleri gizli oylama, işaretle oylama ve açık oylama olmak üzere üç türlüdür.

                a) Gizli oylama; kurul üyelerinin oy pusulasına seçeceği kişi veya kişilerin adlarını veya kabul, ret veya çekimser kelimelerini yazıp, tanıtıcı hiçbir işaret koymadan sandığa atmasıdır. Gizli oylamalarda kullanılacak oy pusulaları zarfla birlikte başkanlıkça mühürlü şekilde düzenlenir. Üyeler, seçimlerde oy pusulasına isim yazmak, oylama konusu görüşler hakkında ise kabul, ret veya çekimser kelimesini yazmak suretiyle oylarını kullanırlar. Bundan sonra kâtip üyeler tarafından başkanın gözetimi altında sandıktaki oy pusulaları sayılır ve üye adedince olduğu tespit edildikten sonra zarflar açılır. Bunlarda yazılı isimler veya kabul, ret veya çekimser kelimeleri sayı olarak tespit edilir. Sonuç başkan tarafından kurula bildirilir. Gizli oylamalarda, oylarda eşitlik halinde oylama bir defa daha tekrarlanır, yine eşitlik olursa kuraya başvurulur. Kura birbirinin aynı olan ve üzerinde adlar veya kabul veya ret kelimeleri yazılı bulunan kâğıtlar bir torbaya konularak kâtip üyelerden biri tarafından çekilir. Torbadan çekilen isim veya görüş kazanmış olur.

                b) İşaretle oylama; kurul üyesinin elini kaldırarak veya ayağa kalkarak oyunu kullanmasıdır. İşaretle oylamada alınan oyları tespit etmek başkanlık divanına aittir. Çoğunluk olup olmadığından şüphe ve tereddüt edilirse, bir defa daha oya başvurulur. Yine şüphe giderilemediği takdirde ad okunmak suretiyle açık oya başvurulur.

                c) Açık oylama; üzerinde üyelerin ad ve soyadları yazılı oy pusulalarının sandığa atılması veya varsa elektronik oylama mekanizmasının çalıştırılması ya da üyelerin adlarının okunması üzerine, adı okunan üyenin ayağa kalkarak oyunu beyan etmesi suretiyle yapılan oylamadır. Sandığa atılmak suretiyle yapılan oylamalarda sandık, başkanın gözetiminde ve kurul önünde kâtip üyeler tarafından açılır. Oy pusulaları sayılır ve çeşitleri ayrı ayrı tutanaklara geçirildikten sonra başkan sonucu kurula bildirir.

                (2) Kalkınma kurulunda, tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek işleri gizli oylama ile karara bağlanır. Bunun dışındaki işlem ve kararlarda oylama usulüne karar vermek yetkisi başkana aittir.

                Tutanak düzenlenmesi ve birleşime son verilmesi

                MADDE 10- (1) Kurul görüşmeleri ve karara bağlanan konular, kâtip üyeler tarafından tutanağa geçirilir. Tutanak düzenlenmesinde, görüşmelerin doğru ve zamanında tutanağa geçirilmesini teminen her türlü teknik araç ve gereçten faydalanılır.

                (2) Alınan kararlara ilişkin tutanaklar toplantı sonunda başkanlık divanınca kurula bildirilir. Tutanaklarda esası etkileyen hatalar kurul kararı ile esası etkilemeyen hatalar ise başkanın onayıyla düzeltilir. Tutanaklar toplantı sonunda başkan ve kâtip üyelerce imzalanır.

                (3) Birleşime son verme yetkisi başkana aittir.

                Kurul kararları

                MADDE 11- (1) Kalkınma kurulu kararları, ajansın internet sitesinde kamuoyuna duyurulur ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirgesi yayımlanır. Toplantı sonuçları, karar özetleri ile birlikte en geç bir hafta içerisinde İçişleri Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Kurulu

Yapısı ve oluşumu

MADDE 12- (1) Yönetim kurulu, ajansın karar organıdır.

(2) Yönetim kurulu, tek ilden oluşan bölgelerde vali, büyükşehir belediye başkanı, il genel meclisi başkanı, sanayi odası başkanı, ticaret odası başkanı ile kalkınma kurulu tarafından özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden; birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur.

(3) Birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde, ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde, yönetim kurulunda yer alacak temsilci, her iki yılda bir Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilgili ajans ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirilir. Görevi sona eren üyeler tekrar seçilebilir.  

(4) Ajansı, yönetim kurulu başkanı temsil eder. Yönetim kurulunun başkanı validir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan vekili seçer.

(5) Birden fazla ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulu başkanlığı; ilk yıl ajans merkezi olarak tespit edilen ilin valisi tarafından, müteakip yıllarda illerin alfabetik sırasına göre bölgedeki valiler tarafından birer yıl süreyle dönüşümlü olarak yürütülür.

Yönetim kurulu üyeliği

MADDE 13- (1) Tek ilden oluşan bölgelerde kalkınma kurulu tarafından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görevi sona eren üyeler tekrar seçilebilir. Bu üyelerden birinin ölümü, istifası, iflası, kısıtlanması, bir yılı aşan hürriyeti bağlayıcı bir ceza alması, temsil ettiği kuruluşun kalkınma kurulu üyeliğinin sona ermesi veya temsil ettiği kuruluşa mensubiyetinin herhangi bir şekilde ortadan kalkması halinde, üyelik kendiliğinden sona erer. Ayrıca geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç defa ve her halükarda toplam altı defa yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyelerin üyelikleri de kendiliğinden düşer. Bu durumda söz konusu üyenin kalan görev süresi sırasına göre yedek üyelerce tamamlanır.

(2) Yönetim kurulu üyeliği, üyelerin temsil ettikleri kurum ve kuruluşlardaki görevlerini sürdürmelerine engel teşkil etmez. Ancak yönetim kurulu üyeliği, kalkınma kurulu üyeliği ile birleşemez. Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kuruluna seçilen kalkınma kurulu üyesi üyelikten istifa etmiş sayılır. Bununla birlikte yönetim kurulundaki görev süresi dolan üye, ilgili kuruluş tarafından kalkınma kuruluna yeniden temsilci olarak gönderilebilir.

(3) Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin bütün toplantılarda hazır bulunmaları esastır. Ancak üyelerden herhangi birinin izin, geçici hastalık, yurt dışında bulunma gibi sebeplerle görevinin başında bulunamadığı durumlarda, söz konusu üyeye vekâlet eden kişi, ilgili üyeye vekâleten kurul toplantılarına katılamaz. Bununla birlikte yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin ölüm, emeklilik, istifa, azil, başka yere tayin, geçici olarak görevden uzaklaştırılma gibi sebeplerle görevinin sona erdiği veya yeni atanmış olmakla birlikte henüz göreve başlamamış olduğu durumlarda, söz konusu üyeye vekâlet eden kişi kurul toplantılarına katılabilir. Yönetim kurulu üyelerinden mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayacak olanlar, mazeretlerini toplantıdan önce yazılı olarak yönetim kuruluna sunar. Acele hallerde, yazılı bildirim sonradan yapılmak kaydıyla, diğer iletişim araçlarıyla durum başkan veya başkan vekiline bildirilebilir.

(4) Yönetim kurulu üyeleri, ajans ile ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve ajansla ilgili çalışmaları sırasında öğrendikleri çalışma alanlarındaki sırları, görevlerinden ayrılmış olsalar bile ifşa edemezler, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar.

(5) Yönetim kurulu üyeleri, kendileri, eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarını doğrudan ilgilendiren konular ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere veya temsil ettikleri kuruluşa verilecek desteklere ilişkin toplantıya ve oylamaya katılamazlar. Böyle bir durumda söz konusu üye, durumunu en kısa süre içerisinde yönetim kuruluna bildirmek zorundadır.

Görev ve yetkileri

MADDE 14-  (1) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına sunmak,

b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek,

c) Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak,

ç) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek,

d) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek,

e) Ajans bütçesini onaylamak ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek,

f) Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak,

g) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek,

ğ) Personelin işe alınması ve işine son verilmesi konularında karar vermek,

h) Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini, bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak,

ı) Genel sekreteri belirlemek ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına sunmak,

                i) Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek,

j) Özel kesimdeki yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek ve bunun için ajansın kurulu olduğu bölge illerinde yatırım destek ofisleri teşkil etmek.

(2) Yönetim kurulu, gerekli gördüğü hallerde, yukarıda sayılan görev ve yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla genel sekretere devredebilir. Bu çerçevede, ajans faaliyetlerinin hızlı, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, taraflarca en kısa sürede gerekli işlemler yapılır.

                İlk toplantı

                MADDE 15- (1) Yönetim kurulu, bir ilden oluşan bölgelerde ilk kalkınma kurulu toplantısından itibaren, birden fazla ilden oluşan bölgelerde ise kuruluş kararnamesinin yayımlandığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde ilk toplantısını yapar.

                Toplantı ve karar yeter sayısı

                MADDE 16- (1) Yönetim kurulu, üye tam sayısının yarısından en az bir fazlası ile her ay asgari bir kez toplanır. Yönetim kurulu tarafından mutat bir toplantı zamanı belirlenmişse kurul davete ihtiyaç olmaksızın kendiliğinden toplanır. Böyle bir toplantı günü öngörülmemişse toplantı tarihi, yönetim kurulu başkanı veya onun yokluğunda başkan vekili tarafından tespit edilir ve toplantıdan en az bir hafta önce üyelere genel sekreterlik tarafından bildirilir.

                (2) Yönetim kurulu, ajans merkezinin bulunduğu il dışındaki bölge illerinde de toplantı yapar. Buna göre, yönetim kurulunun ajans merkezinin bulunduğu il dışındaki bölge illerinin her birinde; iki ilden oluşan bölgeler için yılda en az dört defa, üç ilden oluşan bölgeler için yılda en az üç defa, dört ve beş ilden oluşan bölgeler için yılda en az iki defa ve altı ilden oluşan bölgeler için yılda en az bir defa toplanması gerekir.

                (3) Yönetim kurulu toplantılarına başkanın yokluğunda başkan vekili başkanlık eder.

                (4) Yönetim kurulu, toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik durumunda, başkanın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır. Karara karşı görüşte olan üyeler bunun sebeplerini açıkça ve detaylı olarak yazarlar ve imza ederler.

                (5) Ajans genel sekreteri, oy hakkı olmamak kaydı ile yönetim kurulu toplantılarına katılır. Yönetim kurulu gerek gördüğü takdirde, başta kalkınma kurulu başkan ve başkan vekili olmak üzere, belli bir konuda uzman kişileri, gündemdeki konu ile ilgili kimseleri veya kuruluş temsilcilerini toplantılara davet edip görüşlerine başvurabilir. Ayrıca İçişleri Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı da gerekli gördüğü durumlarda yönetim kuruluna temsilci gönderebilir.

                Yönetim kurulunun çalışma usulleri

                MADDE 17- (1) Yönetim kurulu çalışmalarını aşağıdaki usul ve esaslara göre yürütür:

                a) Yönetim kurulu toplantılarında gündem, genel sekreterin görüşü alınmak suretiyle başkan tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden en az üç gün önce ekleri ile birlikte yönetim kurulu üyelerine bildirilir. Genel sekreterliğin gündemdeki konulara ilişkin inceleme, sonuç ve önerilerini içeren raporlar da gündemle birlikte üyelere dağıtılır.

                b) Kalkınma kurulunun ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşülmesini istediği konular, ilk yönetim kurulu toplantısında gündeme alınarak öncelikle görüşülür. Yönetim kurulu, kalkınma kurulu tarafından alınan tavsiye niteliğindeki kararlara katılmadığı takdirde bunun gerekçesini açık ve detaylı bir biçimde kararında gösterir.

                c) Yönetim kurulu tarafından alınan kararlar yazılır ve birbirini izleyen sayfa numaralı bir deftere tarih ve numara sırasıyla geçirilir. Ayrıca toplantıda görüşülen konuları ve alınan kararları özetleyen toplantı tutanağı tutulur ve toplantı sonunda üyeler tarafından imzalanır.

                d) Yönetim kurulunun sekretarya işlemleri genel sekreterlikçe yürütülür. Karar örneklerinin aslına uygunluğu yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından onaylanır.

                (2) Yönetim kurulu toplantısında görüşülen konular ve alınan kararlar hakkında basın ve yayın organlarına yönetim kurulu başkanı ya da yetkilendirdiği durumlarda yönetim kurulu üyelerinden birisi veya genel sekreter tarafından açıklama yapılabilir.

                (3) Yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar, en geç bir hafta içerisinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına ve kalkınma kuruluna gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Sekreterlik

                Genel sekreter

MADDE 18- (1) Genel sekreter, genel sekreterliğin en üst amiridir. Genel sekreterin görevde bulunmadığı durumlarda, genel sekreterin uygun gördüğü çalışma birimi başkanlarından birisi vekaleten görev yapar.

                (2) Genel sekreter, yönetim kuruluna karşı sorumludur.

                Genel sekreterin görev ve yetkileri

MADDE 19- (1) Genel sekreterin görev ve yetkileri şunlardır;          

a) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak,

b) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak,

c) Ajans gelirlerini toplamak, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine göre belirlenen usul ve esaslar ile ilgili diğer mevzuata ve bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak,

ç) Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek,

d) Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak,

e) Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek, malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek,

f) Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak,

g) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek,

ğ) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak,

h) Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek,

ı) Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek,

i) Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak,

j) Ajansın sekreterya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek,

k) Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak,

l) Yönetim kurulu toplantılarına katılmak,

m) Program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesi ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımlara ilişkin olarak yönetim kuruluna teklif sunmak,

n) Bütçe sonuçlarını bütçe döneminin bitiminden sonraki Mart ayı içinde yönetim kuruluna sunmak,

o) Ajansın faaliyetleri, hesapları, işlemleri ve performansını denetlemek ve kalkınma kuruluna ve yönetim kuruluna iç denetim raporu sunmak.

                Çalışma birimleri

                MADDE 20- (1) Genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile genel sekreterlik bünyesinde çalışma birimleri kurulur ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirilir. Çalışma birimlerinin sayısı beşten fazla olamaz.

                (2) Çalışma birimleri arasındaki işbölümü, genel sekreter tarafından belirlenerek, yönetim kurulunun onayına sunulur ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirilir.

                (3) Çalışma birimi başkanları, uzman personel arasından genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hususlar

                Ajansın sekretarya işlemleri

                MADDE 21- (1) Genel sekreter görevlendirilinceye kadar ajansın sekretarya işlemleri, ajans merkezi olarak gösterilen ilin valiliği tarafından yürütülür.

                Ajansın ismi ve amblemi

                MADDE 22- (1) Yönetim kurulu, kuruluş kararnamesinin yayımlandığı tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde, kısaltması ile birlikte ajansın ismini ve amblemini belirler ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına sunar.

                (2) İsim ve amblemin, kurumsal kimlik ve itibar ile bölgenin tanıtımı ve imajı açısından taşıdığı önemle uyumlu ve bölgenin tamamını temsil ve ifade edebilir nitelikte olması gözetilir. İsim ve amblem, siyasi veya etnik bir görüş veya düşünceyi ifade edemez, çağrıştıramaz. İsim ve amblemin tespitinde, başta kalkınma kurulu olmak üzere, ilgili tarafların katılımına, akademik ve uzmanlık kuruluşlarının görüş ve katkılarının alınmasına özen gösterilir.

                (3) Zorunlu haller dışında, kısaltması ile birlikte ajansın ismi ve amblemi, en az beş yıl geçmedikçe değiştirilemez.

Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler

MADDE 23- (1) Ajans, bütün organlarıyla birlikte bölgedeki kurum ve kuruluşlar ile yakın işbirliği ve koordinasyon tesis eder ve bunun geliştirilmesi yönünde aktif olarak çalışır.

(2) Ajansın, başta Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı olmak üzere, merkezi veya yabancı kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonuna ilişkin ana faaliyetler Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı koordinasyonunda yürütülür.

                Yetkili makamlar

                MADDE 24- (1) Ajansta izin ve disiplin işlemleri için;

a) Uzman ve destek personeli bakımından ilgili çalışma birimi başkanı,

b)Yatırım destek ofisi koordinatörü, çalışma birimi başkanları, iç denetçi ve hukuk müşavirliği hizmetinden sorumlu uzman personel bakımından genel sekreter,

c) Genel sekreter bakımından yönetim kurulu başkanı,

                    yetkilidir.  

(2) Ajans personelinin görev yaptığı il dışında bir yerde görevlendirilmesi;

        a) Uzman ve destek personeli bakımından bir haftayı geçmeyen yurt içi görevlendirmelerde ilgili çalışma birimi başkanının, bu süreyi geçen yurt içi görevlendirmelerle yurt dışı görevlendirmelerde genel sekreterin,

b)Yatırım destek ofisi koordinatörü, çalışma birimi başkanları, iç denetçi ve hukuk müşavirliği hizmetinden sorumlu uzman personel bakımından genel sekreterin,

                izni ile mümkündür.

(3) Genel sekreter bakımından ise görev amaçlı bölge dışına seyahatlerde yönetim kurulu başkanına önceden bilgi verilmesi, görev amaçlı yurt dışına seyahatlerde yönetim kurulu başkanından izin alınması gerekir.

                Gizlilik ve tarafsızlık beyanı

                MADDE 25- (1) Yönetim kurulu üyeleri, kalkınma kurulu başkan ve başkan vekili ile genel sekreter, ajanstaki görevlerine başlarken, ajans ile ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ifşa etmeyeceklerine, görevlerini yerine getirirken herkese eşit muamelede bulunacaklarına, liyakat esaslarına bağlı kalacaklarına, ajans menfaatlerini kendi menfaatleri veya başkasının menfaatlerinden üstün tutacaklarına dair gizlilik ve tarafsızlık beyanı belgesi imzalarlar.

                Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi

                MADDE 26- (1) Ajansların faaliyet ve işlemlerine ilişkin bilgiler, ajans organlarında görev alanlara dair bilgiler ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından gerekli görülen diğer hususlar, ajanslar tarafından gecikmeye mahal vermeksizin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca oluşturulan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine kaydedilir.