18 Eylül 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27353

TEBLİĞ

Gümrük Müsteşarlığından:

60 SERİ NO.LU GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) VE

1 SERİ NO.LU GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE (YETKİLENDİRİLMİŞ

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ) DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

             MADDE 1 – 19 Ocak 2008 tarih ve 26761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Tebliğin (Gümrük İşlemleri) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             “(c) Genel ve özel antrepolara eşya giriş ve çıkış işleminin tespit edilmesi.”

             MADDE  2 – 60 Seri No.lu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d)  bendinde geçen "tıbbi ve cerrahi teçhizat" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

             MADDE 3 – 60 Seri No.lu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (i) ve (j) bendlerinde geçen "şekil şartlarının ve bu belgelerin" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

             MADDE 4 – 60 Seri No.lu Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             “Birinci fıkranın (c) bendi uyarınca genel ve özel antrepolara eşya giriş ve çıkışlarını kontrol edecek bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, antreponun her açılış ve kapanışında gerekli tedbiri alır.”

             MADDE 5 – 60 Seri No.lu Tebliğin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

                “Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentleri kapsamındaki tespit işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, üç genel antrepoyu geçmemek üzere toplam sekiz antrepo için rapor düzenleyebilir.”

             MADDE 6 – 60 Seri No.lu Tebliğin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek ve sonraki fıkralar teselsül ettirilmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

             “(6) Birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen tespit işlemleriyle ilgili olarak belirlenen asgari ücretin tespit raporuna konu nihai kullanım izin belgesi kapsamı eşya için alınan teminat miktarını aşması halinde bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.”

             MADDE 7 – 60 Seri No.lu Tebliğin 4 üncü maddesinin onbirinci ve onüçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             "(11) Birinci fıkranın (g), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen tespit işlemlerine ilişkin yükümlü ile gümrük müşaviri arasındaki sözleşmenin herhangi bir nedenle bir yıldan daha kısa bir süre önce fesh edilmesi halinde durum derhal ilgili gümrük müşaviri tarafından gerekçesi ile birlikte, işlemler bir başmüdürlük bünyesinde yapılmış ise ilgili başmüdürlüğe birden fazla başmüdürlük bünyesinde yapılmış ise Gümrük Müsteşarlığına bildirilir. Sözleşmenin fesh edilmesi halinde yükümlünün dönemsel olarak birinci fıkranın (g), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen işlemleri incelenerek gerekli müeyyideler uygulanır.

             (13) Birinci fıkranın (g), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen tespit işlemlerinin dönemsel olarak yaptırılmadığının tespiti halinde, yükümlünün dönemsel olarak birinci fıkranın (g), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen işlemleri incelemeye alınır."

             MADDE 8 – 60 Seri No.lu Tebliğin 4 üncü maddesinin ondördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

             “(15) Birinci fıkranın (g), (i) ve (j) bendlerinde belirtilen tespit işlemlerinin dönemsel kontrolü ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespiti yıllık olarak yapılır.”

             MADDE 9 – 60 Seri No.lu Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:

             “(3) Tespit işlemleri ile ilgili olarak Müsteşarlıkça belirlenen asgari fiyatın altında hizmet verdiği, dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ile ya da tespit işlemini yaptıran yükümlü ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde olduğu tespit edilen yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgeleri iptal edilir. Bu şekilde yetki belgeleri iptal edilen yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine beş yıl süre geçmeden tekrar yetki belgesi verilmez. Ayrıca, dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleri hakkında da Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılır.

             (4) Üçüncü fıkradaki işlemleri yapan veya yaptığı tespit edilen antrepo sahipleri ve işleticilerinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile yapmış olduğu tespit sözleşmesi ilk seferinde iptal edilir ve işletme uyarılır. İkinci kez aynı işlemin tesisi halinde antrepo açma ve işletme izni iptal edilir.”

             MADDE 10 – 60 Seri No.lu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “bir örneği Gümrük Müsteşarlığına” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

             MADDE 11 – 60 Seri No.lu Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

              “(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan tespit işlemleri için gümrük müşavirleri, genel ve özel antrepolara eşya giriş ve çıkışında gerekli tedbirleri alarak aynı gün yaptıkları tespitleri aylık genel bir rapora bağlar ve bu aylık genel raporun bir örneğini gümrük antreposunu denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğüne, bir örneğini de yükümlüye sunar.”

             MADDE 12 – 60 Seri No.lu Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

              “(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (g), (i) ve (j) bentlerindeki tespit işlemine ilişkin olarak bir yıllık dönemi kapsayacak şekilde  her dönemi (yılı) takip eden dönemin (yılın) Mart ayının son gününe kadar düzenlenen raporların bir örneği işlemler bir başmüdürlük bünyesinde yapılmış ise ilgili başmüdürlüğe, birden fazla başmüdürlük bünyesinde yapılmış ise Gümrük Müsteşarlığına, bir örneği ise yükümlüye sunulur.”

             MADDE 13 – 60 Seri No.lu Tebliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "(6) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (g), (i) ve (j) maddeleri kapsamında düzenlenen tespit raporlarının Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen süreden veya  Müsteşarlıkça söz konusu raporlara ilişkin süre uzatımı yapılmış ise bu sürenin bitiminden sonra ilgili idareye sunulması durumunda anılan raporlar değerlendirmeye alınmaz. Bu durumda; tespit işlemini yaptıran yükümlü hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin onüçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır."

             MADDE 14 – 29 Mayıs 2008 tarih ve 26890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin 14 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:               

             “(1) İptal veya feshedilen tespit sözleşmelerine ilişkin olarak ilgili gümrük müdürlüğüne ya da gerekli hallerde ilgili Başmüdürlüğe veya Müsteşarlığa, gerekçesi belirtilmek suretiyle yazılı olarak bildirimde bulunulur.

              (4) Tespit sözleşmelerine ilişkin fesih ve iptal işlemlerinin ilgili gümrük müdürlüğünce ya da ilgili Başmüdürlük veya Müsteşarlıkça dikkate alınabilmesi için söz konusu işlemlerin ve işlem tarihlerinin usulüne uygun olarak ispatlanması gerekir.”

             MADDE 15 – 1 Seri No.lu Tebliğin 17 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             “(6) Genel ve özel antrepolara eşya giriş ve çıkış işleminin tespitinde, Ek-6’da yer alan ilgili sayım tutanağı düzenlenir. Bu antrepolara eşya giriş ve çıkış işleminin tespitinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince, sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak çalıştırılan ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında Müsteşarlığa bildirimi yapılmış olan kişilerden biri görevlendirilebilir. Düzenlenecek sayım tutanağı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri adına bu kişi tarafından imzalanabilir. Bu durumda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile adına tutanağı imzalayan kişi mali ve hukuki açıdan müteselsilen sorumludur.”

             MADDE 16 – 1 Seri No.lu Tebliğin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasının sonuna aşağıdaki ifade eklenmiştir:

             “Söz konusu kişilerin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştıkları süreler, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen staj süresinden sayılır. Bu kişilerin gümrük müşavir yardımcısı olmaları durumunda, anılan Kanunun 228 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen şartları haiz olmaları kaydıyla, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştıkları süreler değerlendirmeye alınır.”

             MADDE 17 – 1 Seri No.lu Tebliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             “(4) Şartlı veya olumsuz tespit raporu düzenlenmesi halinde ya da düzenlenmesini gerektiren durumlarla karşılaşıldığında keyfiyet derhal ilgili gümrük idaresine, gerekli hallerde bir dilekçeyle Müsteşarlığa bildirilir. Söz konusu raporda yer alan olumsuz tespitlere dayanak oluşturan belgelerin ve bu tespitlere ilişkin çalışma kâğıtlarının örnekleri de tespit raporuna eklenir."

             MADDE 18 – 1 Seri No.lu Tebliğin 2 no.lu ekinde yer alan “Tespit Kodları” Bölümündeki tabloya AN7 Tespit Kodu satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir:

 

Genel antrepolara eşya giriş ve çıkışlarının tespiti

AN8

 

             MADDE 19 – 1 Seri No.lu Tebliğin 5 no.lu ekinde yer alan Rehberin “B- Tespit İşlemlerine İlişkin Özel Bilgiler” Bölümünün 6.5 ve 7.5 no.lu alt başlığının son bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             "- Her bir giriş/çıkış işleminin tespitine ilişkin sayım tutanaklarının asılları veya elektronik veri depolama araçları (CD, DVD vb.) ile gönderilen örnekleri.”             

             MADDE 20 – 1 Seri No.lu Tebliğin 5 no.lu ekinde yer alan Rehberin “B- Tespit İşlemlerine İlişkin Özel Bilgiler” Bölümünün 7 No.lu anabaşlığı altında yer alan 7.4 no.lu alt başlığında yer alan  "bir örneğini Gümrük Müsteşarlığına" ibaresi metinden çıkarılmıştır.

             MADDE 21 – 1 Seri No.lu Tebliğin 5 no.lu ekinde yer alan Rehberin “B- Tespit İşlemlerine İlişkin Özel Bilgiler” Bölümünün 8 No.lu anabaşlığı altında yer alan 8.1, 8.2.1 ve 8.2.4 no.lu altbaşlıklar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             8.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

             Ek-3’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “GC1”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Kısmi veya Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejimine Konu Bazı Eşyanın Rejimin Öngördüğü Şekilde Kullanılıp Kullanılmadığının Süre Uzatımlarının Değerlendirilmesi Açısından Tespiti” yazılacaktır.

             (16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

             - TCGB Tescil No

             - TCGB Tescil Sayısı

             - Geçici İthalat Türü (Kısmi/Tam)

             - GTİP Kodu

             - GTİP Açıklaması

             Ayrıca (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

             “….…………………. sayı ve ………………… tarihli gümrük beyannamesi/gümrük beyannameleri/ATA Karnesi/ATA Karneleri ile ……………………… Gümrük Müdürlüğü’nde tescil edilen, kısmi/tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu ………………… GTİP’li/lerdeki …………………………. cinsi eşyanın geçici ithal izni kapsamında tahsis yeri ve amacına ve giriş ayniyetine uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı, süre uzatım talebinin gümrük mevzuatının geçici ithalat rejimi hükümlerine uygun olup olmadığı tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”

             8.2.1 Genel Bilgiler

             Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

             - Eşyanın geçici ithalatını yapan kişinin vergi numarası ve ticaret unvanı,

             - İlgili gümrük beyannamesinin/gümrük beyannamelerinin/ATA Karnesinin/ATA Karnelerinin  tescil tarih ve sayısı,

             - Geçici ithalatın tam muafiyet suretiyle mi, yoksa kısmi muafiyet suretiyle mi yapıldığı,

             - Eşyanın cinsi (mesleki teçhizat, tıbbi ve cerrahi teçhizat, ambalaj maddeleri, özel nitelikli eşya ve numuneler gibi).

             8.2.4 Sonuç

             Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

             “….…………… sayı ve ………………… tarihli gümrük beyannamesi/gümrük beyannameleri/ATA Karnesi/ATA Karneleri ile ……………………… Gümrük Müdürlüğü’nde tescil edilen, kısmi/tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu ………………… GTİP’li/lerdeki …………………………. cinsi eşyanın geçici ithal talebine ilişkin tahsis yerine, amacına ve giriş ayniyetine uygun şekilde kullanılmakta olduğu, süre uzatım talebinin gümrük mevzuatının geçici ithalat rejimi hükümlerine uygun olduğu tespit edilmiştir.”

             MADDE 22 – 1 Seri No.lu Tebliğin 5 no.lu ekinde yer alan Rehberin “B- Tespit İşlemlerine İlişkin Özel Bilgiler” Bölümünün 9 No.lu anabaşlığı altında yer alan 9.1, 9.2.1 ve 9.2.4 no.lu altbaşlıklar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

              9.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

              Ek-3’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “NK1”; (5) no.lu “TESPİT TÜRܔ alanına ise “Nihai Kullanım Konusu Eşyanın Nihai Kullanım Amacına Uygun Kullanımda Olup Olmadığının Tespiti” yazılacaktır.

             (16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

             - TCGB Tescil Tarihi

             - TCGB Tescil Numarası

             - İzin Veren Gümrük İdaresi

             - Denetleyici Gümrük İdaresi

             - Nihai Kullanım İzninin Tarihi

             - Nihai Kullanım İzninin Sayısı

             - GTİP

             - GTİP Açıklaması

             Ayrıca (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

             “……………………… Gümrük Müdürlüğünde tescil edilen ……………… sayı ve …………. tarihli gümrük beyannamesi/beyannameleri muhteviyatı ……………… sayılı nihai kullanım izin başvuru formu ile nihai kullanıma tabi tutulması talep edilen ………………. GTİP’li …………………………. cinsi eşyanın …../...../....... tarih ve ............ sayılı nihai kullanım izin belgesinde öngörülen nihai kullanım amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı ilgili firmanın mali kayıtları üzerinden tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”

             9.2.1 Genel Bilgiler

             Nihai kullanım konusu eşyanın nihai kullanım amacına uygun kullanımda olup olmadığının tespitine ilişkin olarak her bir nihai kullanım izin belgesi için düzenlenecek tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

             - Nihai kullanım izin başvurusuna ilişkin gümrük beyannamesi/beyannamelerinin tescil tarih ve sayısı,

             - Giriş gümrük idaresi, çıkış gümrük idaresi, denetleyici gümrük idaresi,

             - Nihai kullanım izninin geçerlilik süresi,

             - Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyanın GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı, miktarı, kıymeti,

             - Teminatı veren kişi/kurumun vergi numarası, ticaret unvanı,

             - Teminatın tutarı,

             - Nihai kullanım izin tarih ve sayısı,

             - Üretiminde veya işlenme faaliyeti sonucunda ortaya çıkacak eşyanın GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı,

             - Hesapların/Kayıtların Türü.

              9.2.4 Sonuç

             Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“ …………… tescil sayılı …./…/…. tarihli gümrük beyannamesi/beyannameleri kapsamı ………. GTİP’li eşyanın İthalat Rejimi Kararı’nda söz konusu eşya için öngörülen nihai kullanım faaliyetine tabi tutulduğu tespit edilmiştir.”

             MADDE 23 – 1 Seri No.lu Tebliğin 5 no.lu ekinde yer alan Rehberin “B-Tespit İşlemlerine İlişkin Özel Bilgiler” Bölümünün 11 No.lu anabaşlığı altında yer alan 11.2.3 no.lu altbaşlığındaki;

              "- A.TR dolaşım belgelerinin 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın “A.TR Dolaşım Belgesinin Şekli” başlıklı 4 üncü maddesinde belirtilen şekil şartlarını -bu şartlar tek tek sayılmak suretiyle- taşıdığı,

             - A.TR dolaşım belgelerinin Kararın 7 nci maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak doldurulduğu," şeklindeki ifadeler metinden çıkarılmıştır.             

             MADDE 24 – 1 Seri No.lu Tebliğin 5 no.lu ekinde yer alan Rehberin “B-Tespit İşlemlerine İlişkin Özel Bilgiler” Bölümünün 11, 14 ve 15 No.lu anabaşlıkları altında yer alan 11.1, 14.1 ve 15.1 no.lu altbaşlıklarının son paragrafındaki "şekil şartları yönüyle" ifadesi metinden çıkarılmıştır.

             MADDE 25 – 1 Seri No.lu Tebliğin 5 no.lu ekinde yer alan Rehberin “B-Tespit İşlemlerine İlişkin Özel Bilgiler” Bölümünün 11, 14 ve 15 No.lu anabaşlıkları altında yer alan 11.2.4, 11.3, 14.2.4, 14.3 ve 15.3 no.lu altbaşlıklarındaki "şekil şartlarının ve bu belgelerin" ifadesi metinden çıkarılmıştır.

             MADDE 26 – 1 Seri No.lu Tebliğin 5 no.lu ekinde yer alan Rehberin “B-Tespit İşlemlerine İlişkin Özel Bilgiler” Bölümünün 14 No.lu anabaşlığı altında yer alan 14.2.2 no.lu altbaşlığındaki;

             "- A.TR Dolaşım Belgelerinin şekil şartlarının incelendiği," ifadesi metinden çıkarılmıştır.

             MADDE 27 – 1 Seri No.lu Tebliğin 5 no.lu ekinde yer alan Rehberin “B-Tespit İşlemlerine İlişkin Özel Bilgiler” Bölümünün 14 No.lu anabaşlığı altında yer alan 14.2.3 no.lu altbaşlığındaki;

              "- A.TR dolaşım belgelerinin 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın “A.TR Dolaşım Belgesinin Şekli” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan şekil şartlarını sağladığı,

             - A.TR dolaşım belgelerinin anılan Kararın 7 nci maddesine uygun olarak düzenlendiği," şeklindeki ifadeler metinden çıkarılmıştır.

             MADDE 28 – 1 Seri No.lu Tebliğin 5 no.lu ekinde yer alan Rehberin “B-Tespit İşlemlerine İlişkin Özel Bilgiler” Bölümünün 15 No.lu anabaşlığı altında yer alan 15.2.2 no.lu altbaşlığındaki;

             "-EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikaları ve/veya fatura beyanları/EUR.MED fatura beyanlarının şekil şartlarının incelendiği," ifadesi metinden çıkarılmıştır.

             MADDE 29 – 1 Seri No.lu Tebliğin 5 no.lu ekinde yer alan Rehberin “B-Tespit İşlemlerine İlişkin Özel Bilgiler” Bölümünün 5 No.lu anabaşlığı altında yer alan 15.2.3 no.lu altbaşlığındaki;

             "-EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikaları ve/veya fatura beyanları/EUR.MED fatura beyanlarının ilgili yönetmelikler  çerçevesinde belirlenmiş şekil şartlarını sağladığı," ifadesi metinden çıkarılmıştır.

             MADDE 30 – 1 Seri No.lu Tebliğin 5 no.lu ekinde yer alan Rehberin “B- Tespit İşlemlerine İlişkin Özel Bilgiler” Bölümünün 11, 14 ve 15 No.lu anabaşlıkları altında yer alan 11.4, 14.4 ve 15.4 no.lu altbaşlıklar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             “60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri her dönemi (yılı) takip eden dönemin (yılın) Mart ayının son gününe kadar düzenleyecekleri raporun bir örneğini işlemler bir başmüdürlük bünyesinde yapılmış ise ilgili başmüdürlüğe, birden fazla başmüdürlük bünyesinde yapılmış ise Gümrük Müsteşarlığına ve bir örneğini de tespit işlemini yaptıran kişiye sunacaklardır.”

             MADDE 31 – 1 Seri No.lu Tebliğin 5 no.lu ekinde yer alan Rehberin “B- Tespit İşlemlerine İlişkin Özel Bilgiler” Bölümünün 11, 14 ve 15 No.lu anabaşlıkları altında yer alan 11.5, 14.5 ve 15.5 no.lu altbaşlıklar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             “Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespiti yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin özet bilgilerini içeren bir liste bulunur. Söz konusu eklerin asılları yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Mezkur rapor ekini oluşturan bilgi ve belgeler, elektronik ortamda da saklanabilir.”

             MADDE 32 – 1 Seri No.lu Tebliğin 5 no.lu ekinde yer alan Rehberin “B- Tespit İşlemlerine İlişkin Özel Bilgiler” Bölümünün 12 No.lu anabaşlığı altında yer alan 12.1, 12.2.1 ve 12.2.4 no.lu altbaşlıklar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             “12.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

              Ek-3’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “GC2”; (5) no.lu “TESPİT TÜRܔ alanına ise “Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejimine Konu Özel Nitelikli Eşyanın Kullanımı Sonucunda Elde Edilen Ürünlerin Hangi Oranda Türkiye Gümrük Bölgesinden İhraç Edildiğinin Tespiti” yazılacaktır.

             (16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

             - TCGB Tescil Tarihi

             - TCGB Tescil Sayısı

             - GTİP

             - GTİP Açıklaması

             - Varsa sözleşme veya gönderici firma yazısının tarih ve sayısı

             (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

             “……………………… Gümrük Müdürlüğü’nce tescilli …………… sayı ve ………………… tarihli gümrük beyannamesi/gümrük beyannameleri/ATA Karnesi/ATA Karneleri ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu ……………………. GTİP’li/lerdeki …………………………. cinsi eşyanın kullanımı sonucu elde edilen  ürünün Türkiye gümrük bölgesinden ihraç edilen miktarı tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”

             12.2.1 Genel Bilgiler

             Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

             - Eşyanın geçici ithalatını yapan kişinin ticaret unvanı,

             - Geçici ithalat konusu eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin/gümrük beyannamelerinin/ATA Karnesinin/ATA Karnelerinin  tescil sayı ve tarihi,

             - Eşyanın cinsi,

             - Firmanın kapasite raporu ve muhasebe kayıtlarına ilişkin bilgiler,

             - Geçici ithalat konusu eşyanın kullanımı sonucu elde edilen eşyanın ihracatına ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil sayı ve tarihleri.

             12.2.4 Sonuç

             Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

             “……………………… Gümrük Müdürlüğü’nce tescilli …………… sayı ve ………………… tarihli gümrük beyannamesi/gümrük beyannameleri/ATA Karnesi/ATA Karneleri ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu ……………….. GTİP’li/lerdeki …………………………. cinsi eşyanın kullanımı sonucu elde edilen ürünün …………… sayı ve ………………… tarihli gümrük beyannamesi/gümrük beyannameleri ile %......’inin Türkiye gümrük bölgesinden ihraç edildiği tespit edilmiştir.”             

             MADDE 33 – 1 Seri No.lu Tebliğin 5 no.lu ekinde yer alan Rehberin “B- Tespit İşlemlerine İlişkin Özel Bilgiler” Bölümünün 12 No.lu anabaşlığı altında yer alan  12.3 no.lu altbaşlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:           

             "12.3- Çalışma Kâğıtları ve Bunlarda Yer Alması Gereken Asgari Bilgiler

             Kullanılacak çalışma kâğıtlarının içeriği, bu Tebliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususları ve geçici ithal edilen eşyanın kullanımı sonucu elde edilen ürünlerin  hangi beyanname ile ne kadar miktarda ihraç edildiğine ilişkin beyanname bazında bilgileri ihtiva edecek şekilde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince belirlenir."

             MADDE 34 – 1 Seri No.lu Tebliğin 5 no.lu ekinde yer alan Rehberin “B- Tespit İşlemlerine İlişkin Özel Bilgiler” Bölümünün 13 No.lu anabaşlığı altında yer alan 13.1 no.lu altbaşlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:                           

             "13.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

             Ek-3’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “GK1”; (5) no.lu “TESPİT TÜRܔ alanına ise “Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Kapsamında İbra İşlemine İlişkin Tespit ” yazılacaktır.

             (16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

             - Rejim Başvuru Formu No

             - Rejim Başvuru Formu Tarihi

             - İlgili Gümrük Müdürlüğü

             - İzin Belgesi No

             - İşlemeden Önceki GTİP

             - İşlemeden Sonraki GTİP       

             (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

             “……………… vergi numaralı ……………………………………….. ticari ünvanlı gerçek/tüzel kişinin  ……… nolu Gümrük  Kontrolü Altında İşleme Rejimi İzin Başvuru Formu üzerine  ……………… Gümrük Müdürlüğü’nce verilen ………. nolu İzin Belgesi kapsamı ……………….. GTİP’li …………… kg/m/adet/m2 miktarında işlenecek eşyanın .…….. süre içerisinde işlenerek ………………….. GTİP’li işlem görmüş eşya elde edilip edilmediği, bu eşyanın da …………… Gümrük Müdürlüğü’nce tescil edilmiş …………..sayı ve …………tarihli gümrük beyannameleri ile serbest dolaşıma sokulup sokulmadığı, gerek işleme  faaliyetinin  gerekse işlenmiş ürünün serbest dolaşıma sokulmasının ilgili izin belgesindeki kayıt  ve koşullara uygun olup olmadığı, mevzuata aykırı bir durumun mevcut olup olmadığı tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”   

             MADDE 35 – 1 Seri No.lu Tebliğin 5 no.lu ekinde yer alan Rehberin “B- Tespit İşlemlerine İlişkin Özel Bilgiler” Bölümünün 13 No.lu anabaşlığı altında yer alan 13.2.4 no.lu altbaşlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:         

             "13.2.4 Sonuç

             Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerlerin doldurulması ve aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“………………………. tarih/sayılı izin belgesi kapsamı ............................. tarafından tescil edilen ……………… no.lu gümrük beyannameleri muhteviyatı eşyaya ilişkin gümrük kontrolü altında işleme rejimi ibra işleminin yapılmasının uygun olacağı tespit edilmiştir.”

             MADDE 36 – 1 Seri No.lu Tebliğin 5 no.lu ekinde yer alan Rehberin “B- Tespit İşlemlerine İlişkin Özel Bilgiler” Bölümünün 17 No.lu anabaşlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             “17.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

             Ek-3'te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına 'PD1'; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise 'Gümrük Yükümlülüğü Sona Erdikten Sonra İlgili Kurumlarca Yapılacak Kontrol Sonuçlarına Göre Gümrük Gözetiminin Sonlandırılmasına İlişkin Tespit' yazılacaktır.

             (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

             "...................tarafından 15/5/2008 tarih ve 26877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No:8) hükümlerine tabi olarak ithal edilen eşyanın gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra gümrük gözetiminin sonlandırılmasına ilişkin işlemleri tespit edilecektir.”

 

             17.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

             17.2.1 Genel Bilgiler

             Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

             − Geçici depolama yeri veya antrepo kodu, adresi,

             − Geçici depolama yeri veya Antrepo işleticisinin adı,

             − İlgili Gümrük Müdürlüğü,

             − TCGB Tescil Tarihi,

             − TCGB Tescil Sayısı,

             − Eşyanın GTİP’i,

             − Eşyanın denetiminden sorumlu kamu kurum veya kuruluşu,

             − Tespit işleminin tarihi.

             (Rapor döneminde birden fazla tespit olması halinde her bir tespit için yukarıdaki bilgiler ayrı ayrı belirtilir.)               

             17.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

             Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

              − İlgili gümrük rejimleri itibariyle gümrük mevzuatının öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirildiği tarihi takip eden 3 iş günü içinde eşyanın denetiminden sorumlu kamu kurum veya kuruluşu tarafından yetkilendirilmiş gümrük müşavirine herhangi bir bildirim yapılıp yapılmadığı,

             − İlgili kurumca 3 günlük süre içinde denetime başlanıp başlanmadığı,

             − İlgili kurumca denetim için ek süre belirtilip belirtilmediği, ek süre belirtilmişse kaç gün olduğu,

             − Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği,

             − Geçici depolama yeri veya antrepo stok kayıtlarının incelendiği,       

             17.2.3 Değerlendirmeler

             Hazırlanacak tespit raporunun yapılan değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

             − Eşyaya ilişkin gümrük gözetiminin sonlandırılmasının 15/5/2008 tarih ve 26877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No:8) ile eşyanın denetiminden sorumlu kamu kurum veya kuruluşunun ilgili mevzuatındaki hükümlerine uygun olduğu,

             − Gümrük gözetiminin sona erdirilmesine ilişkin engel bir durumun olmadığı,      

             17.2.4 Sonuç

             Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

             ".............tescil sayılı ..................tescil tarihli gümrük beyannamesi kapsamı ……….... GTİP'li eşyanın gümrük yükümlülüğünün sona erdiği ................ tarihinden itibaren ... iş günü içinde .................. Bakanlığınca/Kurumunca, beyanname kapsamı eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılabileceğine ilişkin bildirim yapılmış olması/ herhangi bir bildirim yapılmamış olması, nedeniyle ....................... kod numaralı geçici depolama yerinden/antrepodan çıkış işlemleri tamamlanarak gümrük mevzuatına uygun şekilde gümrük gözetimi sona erdirilmiştir."

             17.3 Çalışma Kâğıtları ve Bunlarda Yer Alması Gereken Asgari Bilgiler

             Kullanılacak çalışma kâğıtlarının içeriği, bu Tebliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususları ihtiva edecek şekilde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince belirlenir.

             17.4 Tespit Raporunun Gönderilmesi

             60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri, geçici depolama yerleri ile antrepolara alınan ve ilgili kurumların kontrolüne tabi eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasına ilişkin olarak aynı gün yaptıkları tespitleri içerir raporun bir örneğini tespit tarihini takip eden ayın ilk üç işgünü içinde ilgili gümrük müdürlüğüne, bir örneğini de yükümlüye sunacaktır.

             17.5 Tespit Raporunun Ekleri

             Hazırlanacak tespit raporunun ekinde, geçici depolama yerleri ile antrepolardan çıkış işlemlerinde aranılacak belgelerin yanında aşağıda belirtilen belgelerin yer alması gerekir:

             − İlgili kurumun 3 iş günü içinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirine eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılabileceğine ilişkin yapacağı bildirim,

             − 3 iş günü içinde ilgili kurum tarafından herhangi bir bildirim olmaması durumunda, bu durumun tespitine ilişkin yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yazılı beyanı,

             − İlgili kurumun ek süreye ihtiyaç duyması halinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirine yapacağı ek süre bildirimi.”

             MADDE 37 – 1 Seri No.lu Tebliğin 5 no.lu ekinde yer alan Rehberin “B- Tespit İşlemlerine İlişkin Özel Bilgiler” Bölümünün sonuna 17 No.lu ana başlıktan sonra gelmek üzere aşağıdaki ana başlık eklenmiştir:

             “18- GENEL ANTREPOLARA EŞYA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARININ TESPİTİ

             18.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

             Ek-3’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “AN8”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Genel antrepolara eşya giriş ve çıkışlarının tespiti” yazılacaktır.

             (16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

             - Antrepo Kodu

             - Antrepo Adresi

             - İlgili Gümrük Müdürlüğü

             (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

             “ …………………. tarafından ……..-……. tarih aralığında beyan edilecek, ……………………… Gümrük Müdürlüğünün denetiminde bulunan …...… kodlu antreponun stok kayıtlarına giriş ve çıkışı işlemleri tespit edilecektir.”

             18.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

             18.2.1 Genel Bilgiler

             Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

             - Antrepo kodu, adresi, hangi gümrük idaresinin denetimi altında işletildiği,

             - Antrepo işleticisinin adı,

             - Tespit işleminin tarihi ve bu tarihte gerçekleştirilen eşya giriş ve çıkış işlemlerinin sayısı.

             18.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

             Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak,  en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

             - Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldığı,

             - Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği,

             - Antrepo stok kayıtlarının incelendiği,

             -Her bir giriş/çıkış işleminin tespitine yönelik Ek-6’da yer alan sayım tutanağının düzenlendiği.

             18.2.3 Değerlendirmeler

             Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

             - Eşya giriş çıkış işlemlerinin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve sair mevzuattaki antrepolara ilişkin maddelerde yer alan düzenlemelere uygun olduğu,

             -  Eşya giriş çıkış işlemlerine ilişkin tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,

             - Antrepoda bulunan eşyanın (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayımdan önceki miktarı,

             - Antrepoda bulunan eşyanın (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayımdan sonraki miktarı.

             18.2.4 Sonuç

             Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:            

             a) Giriş işlemleri için;               

“…………………. sayılı/tarihli gümrük beyannamesinde/beyannamelerinde/özet beyanda/özet beyan yerine geçen belge veya belgelerde beyan edilen miktardaki eşyanın …………….…………..... Gümrük Müdürlüğünün denetiminde bulunan …...……..  kodlu antrepoya …………tarihinde  tam olarak alındığı,  antrepoya alınan bu  eşyanın; gümrük mevzuatına uygun  şekilde beyan edildiği ve antrepoya konulduğu şekliyle stok kayıtlarına alındığı tespit edilmiştir.” 

             b) Çıkış işlemleri için;

“…………………. sayılı/tarihli gümrük beyannamesinde/beyannamelerinde/özet beyanda/özet beyan yerine geçen belge veya belgelerde beyan edilen miktardaki eşyanın ……………………......… Gümrük Müdürlüğünün denetiminde bulunan …...…..  kodlu antrepodan …………tarihinde tam olarak çıkarıldığı, antrepodan çıkarılan bu eşyanın; gümrük mevzuatına uygun şekilde beyan edildiği ve stok kayıtlarının çıkış işlemine uygun olduğu tespit edilmiştir.”

             18.3- Çalışma Kâğıtları ve Bunlarda Yer Alması Gereken Asgari Bilgiler

             Kullanılacak çalışma kâğıtlarının içeriği, bu Tebliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususları ihtiva edecek şekilde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince belirlenir.

             18.4- Tespit Raporunun Gönderilmesi

             60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri genel antrepolara ilişkin eşya giriş ve çıkışında gerekli tedbirleri alarak aynı gün yaptıkları tespitleri aylık genel bir rapora bağlayacak ve bu aylık genel raporu ve eki sayım tutanaklarıyla birlikte takip eden ayın ilk üç (3) işgünü içerisinde gümrük antreposunu denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğüne, bir örneğini de yükümlüye sunacaktır.

             18.5- Tespit Raporunun Ekleri

             Hazırlanacak tespit raporunun ekinde aşağıda belirtilen belgelerin yer alması gerekir:

             - Giriş veya çıkış işlemine konu olan gümrük beyannameleri/özet beyan/taşımacılıkta kullanılan diğer belgelerin tarih ve sayıları, işlemin türü (giriş/çıkış), her bir belge kapsamında yer alan eşyanın türü veya GTİP’leri ve kap adedi veya miktarlarını gösteren liste, (İlgili belge sayısının tamamı yazılacaktır. Örneğin; 08060200AN000001)

             - Her bir giriş/çıkış işleminin tespitine ilişkin sayım tutanaklarının tarih ve sayılarını gösteren liste,

             - Her bir giriş/çıkış işleminin tespitine ilişkin sayım tutanaklarının asılları veya elektronik veri depolama araçları (CD, DVD vb.) ile gönderilen örnekleri.”

             MADDE 38 – 1 Seri No.lu Tebliğin EK 6.A no.lu “Sayım Tutanağının Düzenlenmesiyle İlgili Kurallar” başlıklı bölümünün birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“1. Genel ve özel antrepolara ilişkin eşya giriş ve çıkış işlemi için aynı gün içinde sayım tutanağı düzenlenir.”

             MADDE 39 – 1 Seri No.lu Tebliğin EK 6.A no.lu “Sayım Tutanağının Düzenlenmesiyle İlgili Kurallar” başlıklı bölümünün üçüncü maddesinde geçen “- Eşyanın özel antrepoya giriş tarihi,” ifadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             “- Eşyanın genel/özel antrepoya giriş tarihi,”

             MADDE 40 – 1 Seri No.lu Tebliğin EK 6.A no.lu “Sayım Tutanağının Düzenlenmesiyle İlgili Kurallar” başlıklı bölümünün dördüncü maddesinde geçen “- Eşyanın özel antrepodan çıkış tarihi,” ifadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             “- Eşyanın genel/özel antrepodan çıkış tarihi,”

             MADDE 41 – 1 Seri No.lu Tebliğin EK 6.F No.lu “Eşyanın Geçici Depolama Statüsünden Çıkarılarak, Antrepo Rejimi Statüsüne Girişine İlişkin Sayım Tutanağı Örneği” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:            

             “EK 6.F- Eşyanın Geçici Depolama Statüsünden Çıkarılarak, Antrepo Rejimi Statüsüne Girişine İlişkin Sayım Tutanağı Örneği

SAYIM TUTANAĞI

Sayı: …. 

İşlem Tarihi: …./…./20….

 

             …………………….. Gümrük Müdürlüğü’nün ..../…./20…. tarihli, ……………. tescil sayılı …………….… özet beyan kapsamı ……………. kaptan oluşan ………….. brüt ağırlığındaki ………….. cinsi eşya …………………. kodlu antrepodan/geçici depolama yerinden çıkarıldı.

             …………………….. Gümrük Müdürlüğü’nün ..../…./20…. tarihli, ……………. tescil sayılı antrepo beyannamesi/beyannameleri kapsamı ……………. kaptan oluşan ………….. brüt ağırlığındaki ………….. cinsi eşya ……………. kodlu antrepoya boşaltıldı.  ..../…./20… tarihinde işbu tutanak ilgililerce imza altına alındı.

 

Notlar:

1)…………………………………………………………………………………………………….

2)…………………………………………………………………………………………………….

 

Antrepo Sahibi                                    Varsa Gözetim                                Yetkilendirilmiş

veya yetkilisi                                       Memuru/                                         Gümrük Müşaviri

             Antrepo Memuru                   ya da adına

                                                            görevlendirdiği

                                                            çalışanı

 

Adı Soyadı                                          Adı Soyadı                                      Adı Soyadı

 

İmza     imza/kaşe                                imza/kaşe”

 

             MADDE 42 – 1 Seri No.lu Tebliğin “EK 8- A.TR Tablosu” ibaresi “EK 8.A- A.TR Tablosu” olarak değiştirilmiş ve sonrasına ilaveten aşağıda yer alan “EK 8.B- EUR 1 Tablosu” eklenmiştir.

 

EK 8.B- EUR 1 Tablosu

EUR 1 No/Tarih : 

 

2 no’lu Kutu Firma Adı & Vergi Numarası

Menşe Ülkesi

İhraç Ülkesi

Eşyanın GTİP

Uygulanan Mevzuat ve Atıf Yapılan Madde/Maddeler

3 üncü Ülke Girdisi Kullanıldıysa; Girdinin Menşe Ülkesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             GEÇİCİ MADDE 1 – 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği'nin (Gümrük İşlemleri) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (i) ve (j) bentlerindeki tespit işlemlerine ilişkin olarak hazırlanan, Tebliğ’in 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sürenin geçirilmesinden sonra ve iş bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Müsteşarlığa veya Başmüdürlüğe gönderilmiş 2008 yılı ikinci dönemine ilişkin dönemsel tespit raporlarına ilişkin olarak yükümlülere 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği'nin (Gümrük İşlemleri) 8 inci maddesi hükmüne aykırı davranış nedeniyle her bir tespit raporu başına Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.     

             MADDE 43 – Bu Tebliğin 8, 12 ve 30 uncu maddeleri 01.01.2010 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 44 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.