18 Eylül 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27353

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

2010-2012 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere Orta Vadeli Program (2010-2012) Bakanlar Kurulu tarafından, Orta Vadeli Program esas alınarak hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan (2010-2012) ise Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bütçe Çağrısının ekinde yer alan Bütçe Hazırlama Rehberi ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberine uygun olarak merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini hazırlamaya başlayacaklardır.

2010–2012 döneminde, ekonominin yeniden sürdürülebilir bir büyüme dönemine geçişini sağlamak, istihdamı artırmak ve küresel krizin etkileriyle bozulan kamu dengelerini düzeltmek maliye politikasının temel öncelikleri arasında yer almaktadır.

Kamu kaynaklarının kullanımında, Orta Vadeli Program ile belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda hareket edilecek, yürütülmekte olan faaliyet ve projeler gereklilik, etkinlik ve verimlilik açısından gözden geçirilerek kamu harcamalarının sağlıklı bir temele kavuşturulması sağlanacaktır.

Mali yönetim ve kontrol ile iç denetim faaliyetlerinin genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde etkin bir şekilde uygulanması için gerekli çalışmalar sürdürülecek, bu faaliyetlere yönelik teknik ve idari kapasite artırılacaktır. Mali saydamlığı ve hesap verme sorumluluğunu güçlendirecek düzenlemeler yapılarak uygulamalar geliştirilecektir.

Karar verme süreçlerini güçlendirmek, mali saydamlık ve hesap verilebilirliği artırmak amacıyla kamu idarelerinde stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

Kamu idareleri, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartları esas alarak gider ve gelir tekliflerini hazırlayacaklardır.

Çok yıllı bütçeleme anlayışı, kamu harcamalarının etkin bir şekilde önceliklendirilmesine dayandığından, kamu idarelerinin tekliflerini hazırlarken Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plana uygun olarak hizmet önceliklerini iyi belirlemeleri ve kaynak dağılımını sağlıklı bir şekilde yapmaları gerekmektedir.

2010-2012 yılları bütçe hazırlık çalışmalarına katılacak kamu idareleri ile personeline, yoğun emek ve mesai isteyen bu süreçte üzerlerine düşecek görevi en iyi şekilde yerine getirecekleri inancıyla başarılar diler, bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

 

                                                                                                                                         Mehmet ŞİMŞEK

                                                                                                                                           Maliye Bakanı

 

EKLER

 

01-2010-2012 rehber açıklama

02-kurumsal (2010-2012)

03-fonksiyonel (2010-2012)

04-fintipi (2010-2012)

05-ekonomik-gider (2010-2012)

06-ekonomik-gelir (2010-2012)

07-finansman (2010-2012)

08-standartlar (2010-2012)

09-Doldurulacak Formlara İlişkin Bilgiler (2010-2012)

10-Rehber Tabloları (2010-2012)