18 Eylül 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27353

GENELGE

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından:

             Konu       :                2010-2012 Dönemi

                                Yatırım Programı Hazırlıkları

GENELGE

2009/1

             Vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunun artırılması temel amacı doğrultusunda, ekonomik büyümenin kalkınma sürecinin sosyal boyutunu da dikkate alacak şekilde sürdürülebilir kılınması, istihdamın artırılması ve kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin yükseltilmesi politikasına hizmet edecek şekilde kamu yatırım ödeneklerinin öncelikli alanlarda kullanımı ve kullanımda  etkinliğin artırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

             Bu çerçevede, kamu yatırımları, küresel krizden çıkış sürecinde ekonominin yeniden sürdürülebilir büyüme sürecine girmesine hizmet edecek şekilde gerçekleştirilecek, özel sektör öncülüğünde gerçekleştirilmesi hedeflenen büyümeye ve istihdama azami oranda katkı sağlanması esas alınacaktır.

             Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki öncelikli alt yapı alanlarına  yönlendirilirken, diğer taraftan yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına özen gösterilecektir.

             Dokuzuncu Kalkınma Planında ortaya konulan temel politika ve öncelikler ile ülkemizde ve dünyada yaşanan son ekonomik gelişmeler dikkate alınarak hazırlanan  2010-2012 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da yer alan amaç, politika ve öncelikler  ile, yine aynı dönem için hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan’da ortaya konulan mali çerçeve ve bütçe tahminleri; yatırım programı hazırlıklarına temel teşkil edecektir. Ayrıca, Orta Vadeli Program’la uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planları da program ve bütçe hazırlıklarında dikkate alınacaktır.

             Bu çerçevede, 2010-2012 dönemi yatırım programı hazırlıklarında sektörel bazda  eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, içme suyu ile bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamu yatırımları; Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi başta olmak üzere ekonomik ve sosyal altyapı projelerine yoğunlaştırılacak, AB’ye üyelik yönünde ortaya konulan politika ve önceliklerin hayata geçirilmesi için gereken yatırımlar hızlandırılacaktır. GAP Eylem Planı ve diğer bölgesel  programlar kapsamında yer alan projelerin, sağlanan ilave kaynaklar da dikkate alınarak, hızla tamamlanmasına yönelik tedbirler zamanında alınacaktır.

             Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, kamu yatırım programında devam eden projelerden  en kısa sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilecek  projelere öncelik verilecek, yeterli kaynak tahsisi ile bu nitelikteki projelerin zamanında tamamlanmaları sağlanacaktır. Bu nitelikteki projeler dışında, acil ve zorunlu haller hariç olmak üzere, gerçekleştirilmesi bir yıldan fazla sürecek yeni proje teklifinde bulunulmayacaktır. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılmasını sağlayacak bakım ve onarımların zamanında gerçekleştirilebilmesi için gerekli ödenek teklifinde bulunulacaktır.

             Kamu kaynaklarının kısıtlı olduğu gerçeği de göz önünde bulundurularak,  kamu altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde Kamu-Özel İşbirliği  modellerinin kullanımı  yaygınlaştırılacaktır.

             Bütün kamu kuruluşları, 2010-2012 dönemi yatırım tekliflerini Dokuzuncu Kalkınma Planı ve  Orta Vadeli Program’da yer alan amaç ve öncelikler ile ilişkisini kurarak yapacaklar, yeni yatırım tekliflerini  ayrıntılı sektör çalışmaları ile nitelikli yapılabilirlik etütlerine  dayandıracaklardır.

             Bütün yatırımcı kamu kuruluşlarının, DPT Müsteşarlığının 30 Temmuz 2009 tarihli yazısına binaen sundukları yatırım tekliflerini, yukarıda belirtilen hususları dikkate alarak, Orta Vadeli Program’ın temel amaçları ve öncelikleri, Orta Vadeli Mali Plan’da ve “2010-2012 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi” ekinde belirtilen yatırım teklif tavanları, öncelikler ve esaslar ile uyumlu olmak üzere, 28 Eylül 2009 tarihine kadar revize ederek Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermelerini önemle arz /rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Dr. Cevdet YILMAZ

                                                                                                                                                           Devlet Bakanı

 

EKLER

 

2010-2012-Ekler-1-8

2010-2012-Rehber-EYLÜL

2010-2012-Tablolar- EYLÜL