9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27344

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2009/15406

             Ekli “Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretimi Desteklemeleri 2009 Yılı Uygulaması Birim Ödeme Miktarlarına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 28/8/2009 tarihli ve 397 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/9/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 F. ÇELİK                             A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                             F. N.ÖZAK                             M. AYDIN                                F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                        Devlet Bakanı V.                       Devlet  Bakanı

         F. N. ÖZAK                            S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                               S. ERGİN

     Devlet Bakanı V.                        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                            B. ATALAY                             M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                       Dışişleri Bakanı V.                       Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M.M. EKER                            Ö. DİNÇER                              M. ERGÜN                              T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                               V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                            Çevre ve Orman Bakanı

 

YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI VE YURT İÇİ SERTİFİKALI

TOHUM ÜRETİMİ DESTEKLEMELERİ 2009 YILI UYGULAMASI

BİRİM ÖDEME MİKTARLARINA DAİR KARAR

             Birim ödeme miktarları

             MADDE 1 – (1) 11/5/2009 tarihli ve 2009/14990 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesine Dair Karar kapsamında sertifikalı tohum kullanımı ve sertifikalı tohum üretimi desteklemelerinde 2009 yılında aşağıdaki türlere belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

 

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

 

Buğday, yonca

5 (TL/da)

Arpa, tritikale, yulaf, çavdar

3,5 (TL/da)

Çeltik, yer fıstığı

8 (TL/da)

Nohut, kuru fasulye, mercimek

6 (TL/da)

Susam, kolza (kanola), aspir

4 (TL/da)

Patates

20 (TL/da)

Korunga, fiğ

3 (TL/da)

 

 

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

 

Buğday

0,10 (TL/kg)

Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates

0,08 (TL/kg)

Çeltik

0,25 (TL/kg)

Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fiğ

0,50 (TL/kg)

Soya

0,35 (TL/kg)

Kanola

1,20 (TL/kg)

Susam

0,60 (TL/kg)

Yonca

1,50 (TL/kg)

Yer fıstığı

0,80 (TL/kg)

 

             Finansman

             MADDE 2 – (1) Sertifikalı tohum kullanım desteği 2009 yılı ekilişlerine ait destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2009-2010 yılı bütçelerinden karşılanır.

             (2) Sertifikalı tohum üretim desteği 2009 yılı üretimlerine ait destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2010 yılı bütçesinden karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 3 – (1) Bu Karar 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.