9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27344

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2009/15401

             21 Nisan 2009 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Metroloji, Akreditasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 5/8/2009 tarihli ve HUMŞ-1243 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/8/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     B. ARINÇ                         A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                                 F. N. ÖZAK                  M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                                  S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                               S. ERGİN

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                               B. ATALAY                    A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                        İçişleri Bakanı                     Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                           R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                 

        M. M. EKER                                 Ö. DİNÇER                         N. ERGÜN                              T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                        

                                                E. GÜNAY                                               V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                            Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LÜBNAN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA TEKNİK DÜZENLEMELER, STANDARDİZASYON,

METROLOJİ, AKREDİTASYON VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ

ALANLARINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTI

             Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sanayi Bakanlığı tarafından temsil edilen Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle “Taraflar” olarak atıfta bulunulacaktır),

             Teknik düzenlemeler, standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi, metroloji ve akreditasyon alanlarında işbirliğini güçlendirmek, ilgili sistemleri arasındaki karşılıklı anlayışı geliştirmek, ticarette teknik engelleri kaldırmak, ikili ticaret akışını geliştirmek, karşılıklı ekonomik ve ticari menfaatleri sürdürmek ve Türk ve Lübnanlı tüketicilerin güvenlik ve sağlıklarını korumak amacıyla,

             Uluslararası arenadaki aktiviteler dahil olmak üzere, işbirliklerini güçlendirmek için kararlı olarak,

             Ticarette gereksiz engelleri bertaraf etmek ve ikili ticaret akışını kolaylaştırmak için bir yol olarak uluslararası standartlar ve kurallarla ulusal mevzuatı uyumlaştırmanın önemini kabul ederek,

             Teknik işbirliğini güçlendirmek ve sözü edilen alanlarda Türkiye ve Lübnan arasındaki mutabakatı ilerletmek amacıyla,

             Uluslararası hak ve yükümlülüklerine halel getirmeksizin

             Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır;

Madde 1

             Taraflar, Türkiye Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Lübnan Sanayi Bakanlığı arasında bu kurumların ilgili yetki alanları dahilinde, teknik işbirliği, iletişim ve bilgi değişimi için düzgün bir bağlantı tesis etmek maksadıyla kapsamlı bir Danışma ve İşbirliği Mekanizması oluşturacaklardır.

Madde 2

             Taraflar,

             - Mutabakat Zaptı’nın uygulaması sürecini yönetmek,

             - Temel kaygıları ele almak,

             - İkili ticarette karşılaşılan teknik engellere uygun çözüm yollarını bulmak,

             - Gelecekteki işbirliği planını hazırlamak,

             üzere sırasıyla Türkiye’de ve Lübnan’da olmak üzere düzenli olmayan aralıklarla gerçekleşecek yıllık toplantıların çağrısını yapabilecek bir Standardizasyon Uzman Grubu tesis edeceklerdir.

Madde 3

             Taraflar, teknik engel kaygılarıyla ilgili uyarı sistemi olarak görev yapmak, ticari sorunları derhal ele almak, tüm makul taleplere cevap vermek, ilgili belgeleri temin etmek ve düzgün bilgi akışını sağlamak üzere Temas Noktaları oluşturacaklardır.

Madde 4

             Taraflar en son mevzuat hakkında bilgi değişiminde bulunacak ve Dünya Ticaret Örgütü Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasının öngördüğü gibi mümkün olan durumlarda taslak teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirme prosedürleri için bildirim sistemi oluşturacaklardır.

Madde 5

             Taraflar, bu Mutabakat Zaptının uygulanmasıyla ilgili bilgi değişimini ve şeffaflığı özellikle çalıştaylar, konferanslar ve ortak araştırma geliştirme projeleri düzenlemek suretiyle geliştireceklerdir.

Madde 6

             Taraflar, standardizasyon, belgelendirme, akreditasyon ve metroloji kurumları arasındaki işbirliğini geliştirecek ve bu kurumları, bu Mutabakat Zaptı temelinde işbirliklerini ilerletmek için teşvik edeceklerdir.

Madde 7

             Taraflar, iki tarafın uluslararası hak ve yükümlülükleri ışığında uygunluk değerlendirme sonuçlarının karşılıklı tanınması imkanlarını araştıracak ve Lübnan ve Avrupa Birliği arasında Sanayi Ürünlerinin Uygunluk Değerlendirmesi ve Kabulü Anlaşması (ACAA) müzakereleri ile eşzamanlı olarak, Standardizasyon Uzman Grubu, ikili ticaretin akışını geliştirmek amacıyla Taraflar arasında paralel bir ACAA’yı sonuçlandırmak için denk müzakerelere başlayacaktır.

Madde 8

             Bu Mutabakat Zaptının uygulanması ve yerine getirilmesinde yetkili makam olarak;

             Türkiye tarafı için: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü),

             Lübnan tarafı için: Sanayi Bakanlığı

             belirlenmiştir.

Madde 9

             İş bu Mutabakat Zaptı, sözkonusu Zaptın yürürlüğe girişi için gerekli olan iç yasal usullerinin tamamlandığına dair son yazılı bildirimin diplomatik kanallar vasıtasıyla alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

             İşbu Mutabakat Zaptı, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 1 yıllık süre için yürürlükte kalacak ve süresinin bitiminden 60 gün önce taraflardan biri Mutabakat Zaptını sona erdirme niyetini diğer tarafa diplomatik yollarla yazılı olarak bildirmediği takdirde, birer yıllık süreler için kendiliğinden uzayacaktır.

             Ankara’da, 21 Nisan 2009 tarihinde, tüm metinler aynı derecede geçerli olmak üzere Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde iki asıl nüsha olarak yapılmıştır. Yorum farklılıkları durumunda İngilizce metin geçerli olacaktır.

 

             Türkiye Cumhuriyeti                                                                                 Lübnan Cumhuriyeti

             Hükümeti Adına                                                                                              Hükümeti Adına

            

             Faruk Nafız Özak                                                                                            Fawzi Salloukh

             Bayındırlık ve İskan Bakanı                                                             Dışişleri ve Göçmenler Bakanı

Andlaşmanın yabancı dil metinlerini görmek için tıklayınız