9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27344

YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından:

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 17/5/2009 tarihli ve 27231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “Şubat” ibaresi “Haziran” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.