6 Eylül 2009 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27341

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2009/15369

             10 Haziran 2009 tarihinde Cezayir’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 13/7/2009 tarihli ve HUMŞ/867 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/7/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                               C. YILMAZ                              M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.               Devlet Bakanı

          H. YAZICI                             F. N.ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                               S. ERGİN

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                              N.ERGÜN                              T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                       V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                    Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İLE CEZAYİR DEMOKRATİK

HALK CUMHURİYETİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ARASINDA ASKERÎ EĞİTİM

ALANINDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

             Bundan böyle birlikte olarak “Taraflar”, ayrı olarak da “Taraf” şeklinde anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı;

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında, 02 Ekim 2003 tarihinde Ankara’da akdedilen ve bundan böyle “Çerçeve Anlaşması” olarak adlandırılacak askerî iş birliği anlaşmasını dikkate alarak;

             Taraflar arasında mevcut olan dostça ilişkileri ve askerî eğitim alanındaki iş birliğini geliştirme isteklerini vurgulayarak;

             Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:

MADDE I

ANLAŞMANIN AMACI

             Bu Anlaşma, Taraflar arasındaki askerî eğitim alanındaki iş birliği mekanizmalarını tesis etmeyi amaçlar.

MADDE II

UYGULAMA ALANI

             2.1 – Bu Anlaşmada öngörülen hükümler; Anlaşmanın 4 üncü maddesi uyarınca, Taraflardan birinin askerî eğitim kurumlarında, birliklerinde ve askerî tesislerinde eğitim görmek maksadıyla kabul edilen veya eğitim ve iş birliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine iştirak eden diğer Tarafın Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, askerî öğrenci ve sivil personel için uygulanır.

             2.2 – Bu hükümler ihtiyaç halinde, misafir edilmek üzere Kabul edilen taraf ülkelerine çağrılan yukarda zikredilen personelin aile fertleri içinde uygulanır.

MADDE III

TANIMLAR

             Bu Anlaşmada yer alan;

             1. “Gönderen Ülke”: Bu Anlaşmanın uygulanması amacıyla, Kabul eden ülkeye personel, malzeme ya da teçhizat gönderen tarafı,

             2. “Kabul Eden Ülke”: Bu Anlaşmanın uygulanması amacıyla, Gönderen Ülkenin personel, malzeme ve teçhizatını ülkesinde bulunduran Tarafı,

             3. “Yetkili Makam”: Bu Anlaşmanın uygulanması ile ilgili olarak Tarafların yetkili makamları:

             – Türk Tarafı adına: Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığını,

             – Cezayir Tarafı adına: Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığını,

             4. “Misafir personel”: Bu Anlaşmanın uygulanması çerçevesinde, Taraflardan birisinden olup, diğer Tarafın Ülkesinde eğitim maksadıyla veya eğitici, öğretmen, danışman, gözlemci vb. sıfatıyla  bulunan askerî veya sivil kişileri,

             5. “Aile fertleri”: Bu Anlaşma kapsamındaki personele refakat eden ve kendi ulusal mevzuatına göre bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları,

             6. “Komutan”: Askerî karargâha, askerî üsse veya askerî birliğe komuta eden ve kendisine bağlı olmak üzere, gönderilen askerî personelin faaliyetlerinden sorumlu olan kişiyi,

             7. “Kıdemli askerî personel”: Bu Anlaşma kapsamında gönderilen askerî/sivil grubun faaliyetlerine nezaret etmeye yetkili, Gönderen Ülkenin kendi mevzuatına uygun olarak atanmış, askerî personel arasındaki en kıdemli personel ifade eder.

MADDE IV

İŞ BİRLİĞİ ALANLARI

             Taraflar, aşağıda sıralanmış olan ve/veya her iki Tarafın mutabakata vardığı eğitim ve öğrenime yönelik diğer özel alanlarda eğitim iş birliği faaliyetlerini gerçekleştireceklerdir:

             1. Harp Akademileri ve GATA eğitimi,

             2. Kuvvetlere bağlı okullar (Askerî Lise, Harp Okulu, Sağlık Okulları) ve Sınıf Okulları eğitimi,

             3. Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatları arasında eğitim ve öğretim,

             4. Kısa süreli eğitim,

             5. Birlik, karargâh ve kurumlarda görev başı eğitimi,

             6. Birlik, karargâh ve kurum ziyaretleri,

             7. Limanlara uğrama ve  yanaşma,

             8. Heyet mübadeleleri,

             9. Tatbikatlara gözlemci davetleri,

             10. Ortak tatbikatlara katılım,

             11. Eğitimin geliştirilmesine yönelik karşılıklı bilgi alışverişi,

             12. Askerî tarih, askerî müzecilik ve askerî yayın alanında karşılıklı bilgi alışverişi,

             13. Askerî sağlık alanında eğitim.

MADDE V

İŞ BİRLİĞİNİN USULLERİ

             5.1 – Eğitim ve öğretim, Kabul eden Ülkenin kriterlerine göre verilecektir.

             5.2 – Bu Anlaşmaya uygun olarak, Gönderen Ülke tarafından sunulacak bir eğitim talebi, eğitim veya kursun başlamasından önceki yılın en geç Mart, ayında Kabul Eden Ülke nezdinde bildirilecektir. Talebin alınmasını müteakip, Kabul Eden Ülke bu talebi kendi olanakları dâhilinde inceleyerek ve Gönderen Tarafa cevabını bildirecektir.

             5.3 – Plan dışı olan istisnai durumlarda, özellikle bu Anlaşmada öngörülen kısa süreli eğitimler ile diğer eğitimler konusunda Taraflar, taleplerini yazılı bir resmi bildirimle iletirler. Taraflar arasında yapılacak istişare sonucunda ve imkânların izin verdiği ölçüde, bu meyandaki ilave talepler planlı ihtiyaçlara dâhil edilebilir.

             5.4 – Gönderen Ülkenin eğitim isteklerine saygı gösterilmesi amacıyla  Gönderen Ülke, ilgili askerî personelin gönderilip gönderilmeyeceği, sayısı ve gereken diğer tüm bilgiler hususunda eğitimin başlamasından en az 45 gün önce Kabul eden Ülkeyi haberdar edecektir. 

             5.5 – İş birliği; her iki Tarafın yasal düzenlemelerine saygı çerçevesinde, mütekabiliyet ve karşılıklı çıkar esasına göre gerçekleştirilecektir.

MADDE VI

EĞİTİM KOŞULLARI

             6.1 – Misafir personelin eğitimi, eğitimin verildiği askerî kurum veya birliklerin programlarına uygun olarak sağlanacaktır. Konular ulusal güvenlikle ilgili hususları içerdiği takdirde, bu durumda kısıtlama uygulanacaktır.

             6.2 – Kabul Eden Ülke, eğitim süresince misafir askerî personele gerekli teçhizat ve malzemelerden hangilerini sağlayacağını ve eğitim bitiminde bunlardan hangilerinin Kabul eden Ülkeye iade edileceğini belirtecektir.

             6.3 – Eğitim ve öğretim için gönderilecek personel Kabul Eden Ülke tarafından tespit edilen kriterlere göre seçilecektir. Seçim işlemine Kabul eden Ülkenin yetkili mercileri de katılır. Kabul Eden Ülke tarafından tespit edilen kriterleri haiz olmayan personel, eğitim ve öğretim için kabul edilmeyecektir. 

             6.4 – Sınav şekilleri ve eğitimle ilgili yaptırımlar, Kabul Eden Ülke tarafından tespit edilecektir.

             6.5 – Taraflar, askerî eğitimin gerçekleştirilmesine ilişkin ayrıntıları protokoller vasıtasıyla belirleyeceklerdir.

             6.6 – Eğitimin gerçekleştirilmesi için yapılacak olan ek protokol veya protokoller, protokollere dayanan anlaşmalar çerçevesinde, aşağıdaki hususları veya lüzumlu addedilen diğer hususları içerebilir:

             a – Eğitimin konusu;

             b – Eğitimin yeri;

             c – Eğitimin şartları;

             d – Eğitim süresince askerî personelin hak ve ödevleri;

             e – Eğitimin başlama ve bitiş zamanı ile eğitime katılacakların sayısı;

             f – Eğitim verilecek personelde aranan nitelikler;

             g – Eğitim süresince askerî personelin güvenliğinin sağlanma yöntemi;

             h – Askerî kişilerin sigortalanma yöntemi;

             i – Hasar ve kayıpların telafi edilme yöntemi;

             j – Eğitime ilişkin ödeminin şart ve usulleri;

             k – Verilen sağlık, bakım, tedavi ve diş tedavi hizmetleri için geri ödeme yöntemi;

             l – İaşe, ibate ve ulaşıma ilişkin düzenlemeler;

             m – Eğitimle ilgili diğer düzenlemeler;

             6.7 – Kabul Eden Ülke tarafından, personel ve aile fertlerinin ikametleri, güvenlikleri ve diğer kolaylıklardan yararlanmaları için gerekli tedbirler alınacaktır.

MADDE VII

GİZLİLİK DERECELENDİRİLMESİ YAPILMIŞ BİLGİLERİN KORUNMASI

             7.1 – Taraflar ulusal kanun ve tüzüklere uygun olarak, bu Anlaşmanın uygulanması ya da ortak faaliyetler kapsamında mübadele edilecek bilgi, doküman malzeme ve teçhizata ait tüm bilgilerin güvenliğini sağlamayı taahhüt ederler. Bu çerçevede, aynı derecede gizlilik derecesi taşıyan kendilerine ait bilgilerin korunması için uygulanan önlemleri alacaklardır.

             7.2 – Taraflardan biri, diğer tarafın yazılı mutabakatı olmadan, bu Anlaşma kapsamındaki iş birliği alanlarının hayata geçirilmesi sırasında elde edilen ya da alınan silah, malzeme ve teçhizatı, bunların üretimi ile ilgili teknik belgeleri ya da diğer bilgi ve belgeleri, üçüncü ülkeye ya da tüzel kişilere satmayacak ve devretmeyecektir.

             7.3 – Mübadele edilen bilginin gizlilik derecesi değiştirilemez.

             7.4 – Bu Anlaşmanın hükümlerinin uygulanması sırasında elde edilen bilgi taraflardan  biri tarafından diğer tarafın çıkarları aleyhine kullanılamaz.

             7.5 – İş bu Anlaşmanın uygulanması kapsamında mübadele edilen bilgilerin beklenmedik şekilde açığa çıkması veya sızması halinde, bu durumu tespit eden taraf, diğer tarafı durumdan derhal haberdar eder.

MADDE VIII

ANLAŞMANIN DİĞER ULUSLAR ARASI ANLAŞMALARA UYUMLULUĞU

             Bu Anlaşmanın hükümleri; iki Tarafın, Taraflardan birinin ve/veya diğerinin akdetmiş olduğu diğer uluslararası anlaşmalar çerçevesinde üstlendikleri taahhütlerini etkilemeyecektir.

MADDE IX

ÖZEL DÜZENLEMELER

             9.1 – Eğitimleri süresince ve Kabul eden Ülkenin ülkesinde bulundukları sürece misafir personel ve aile fertleri; üçüncü bir ülke ile girilen herhangi bir silahlı çatışmaya iştirak etmemek ve Kabul eden Ülkenin menfaatlerine ve iç güvenliğine halel getiren faaliyetlerde yer almamakla yükümlüdürler. Misafir personel ve aile fertleri, bu Anlaşmada zikredilenler dışındaki faaliyetleri yerine getirmeyecek ve Kabul eden tarafta başka bir faaliyette bulunmayacaklardır.

             9.2 – Misafir Personelin; Gönderen veya Kabul eden Ülkenin yasalarını ve düzenlemelerini ağır şekilde ihlal etmesi durumunda, Kabul eden Ülkedeki eğitimine son verilecektir. İhlalin ağırlık derecesi Kabul Eden Ülke tarafından takdir edilecektir.

             9.3 – Misafir Personelden; zihinsel yetersizlik, disiplinsizlik ve sıhhi nedenlerle eğitim ve/veya öğretimi takip edemeyecek durumda olanların eğitimine, Okul veya Askerî Akademi Komutanlıkları ile Fakülte Dekanlıklarının kararıyla belirlenecektir. Bunların ilişiklerinin kesilmesi ve eğitim veya öğretimlerine son verilmesi işlemi, Genelkurmay Başkanlığının onayından sonra uygulanacaktır.

             9.4 – Gönderen Ülke; gerekli gördüğü takdirde, herhangi bir zamanda ve sebep göstermeksizin Kabul eden Ülkede bulunan misafir personeli ve aile fertlerini geri çağırma hakkına sahiptir. Kabul Eden Ülke, bu şahısların mümkün olan en kısa zamanda ülkelerine dönmeleri için gerekli kolaylıkları sağlar.

             9.5 – Savaş, silahlı çatışma, toplumsal başkaldırı ve uluslararası kriz durumunda; Kabul Eden Ülke, Gönderen Ülkeden personelini geri çağırmasını talep edebilir. Gönderen Ülke, bu talebi derhal karşılayacaktır.

MADDE X

HUKUKİ DÜZENLEMELER

             10.1 – Misafir personel ve aile fertleri; ikamet ve çıkış dâhil, kabul eden Ülkede bulundukları sürece, Kabul Eden Ülkenin giriş, çıkış ve ikamete ilişkin olanlarda dahil olmak üzere yürürlükteki yasalara ve düzenlemelerine tabi olacaktır.

             10.2 – Misafir personel; Kabul Eden Ülkenin cezai ve inzibati mevzuatı bakımından, Kabul Eden Ülke askerî personeli statüsünde telakki edilecektir. Bununla birlikte, aşağıda gösterilen hallerde Gönderen Ülkenin yargı yetkisi uygulanacaktır:

             a. Münhasıran Gönderen Ülkenin malına ve emniyetine karşı misafir personel ve aile fertleri tarafından işlenen suçlar;

             b. Eğitmen, öğretici, danışman veya gözlemci sıfatı ile gönderilen personelin, kendi ülkesine karşı görevlerine ilişkin bir eylem veya ihmalinden doğan suçlar;

             10.3 – Kabul Eden Ülke ülkesinde bulunan misafir personel ve aile fertleri, bu ülkenin yasalarına saygılı olacaktır. Kabul eden Ülkenin kanunlarını, kurallarını, örf ve adetlerini ihlal etmeleri halinde, misafir personelin faaliyetlerine son verilecek ve Gönderen Ülkeye geri gönderilecektir.

MADDE XI

DİSİPLİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

             11.1 – Misafir personel; Kabul Eden Ülkenin birlik, karargâh ve kurumlarında yürürlülükte olan disiplin kurallarına ve talimatlara aynen uymak zorundadır.

             11.2 – Misafir personel disipline aykırı davranış halinde Kabul eden Ülkenin mevzuatına tabi olacaktır.

             11.3 – Kıdemli askerî personel, kendi personeline Ülkesinin mevzuatı çerçevesinde disiplin cezası verebilir. Disiplin işlemi, misafir personelin bulunduğu yerin amiri tarafından talep edilmiş ise, yapılan işlemin sonucu en kısa zamanda yazılı olarak cezalandırılmayı talep eden makama bildirilecektir.

MADDE XII

MALİ DÜZENLEMELER

             12.1 – Genel olarak, misafir personel ve aile fertlerinin eğitim, ibate, iaşe ve diğer faaliyetlerine ilişkin masraflar, Gönderen Ülke veya ilgili personel tarafından karşılanacaktır. Bununla birlikte, yüksek maliyet getirmeyen bazı durumlarda veya mütekabiliyet halinde ulaşım, iaşe, ibate ve diğer giderler hariç olmak üzere, eğitim ücreti alınmayabilir veya özel bir indirime tabi tutulabilir. Bu, tamamen Kabul eden Ülkenin yetkili makamının takdirindedir.

             12.2 – Bu maddenin 1 inci paragrafında yer alan giderler; Gönderen Ülke tarafından, eğitim süresinin veya faaliyetin sona ermesini takip eden doksan (90) gün içinde, Kabul eden Ülkenin yetkili makamı tarafından belirlenen banka nezdinde açılan bir hesaba ABD Doları cinsinden yatırılacaktır. Ulusal para birimiyle ABD Doları arasındaki kur bedeli, ödeme gününde belirlenecektir.

             12.3 – Misafir personel ve aile üyelerinin eğitim, konaklama ve faaliyetleri dışındaki masrafları gönderen ülke veya ilgili personel tarafından karşılanacaktır.

             12.4 – Misafir personel ve aile fertleri ; gümrük , vergi ve alım-satım konularında Kabul eden Ülkenin mevzuatına tabi olacaklardır.

MADDE XIII

ZARAR VE ZİYANLARIN GİDERİLMESİ VE TAZMİNATLAR

             13.1 – Personelin görevini yerine getirirken veya görevi vesilesiyle yol açtığı zararlar, Menşe Ülke tarafından tazmin edilecektir.

             13.2 – Gönderen Ülke; kendi personelinin, bu Anlaşmada yer alan faaliyetlerin icrası esnasında yaralanma, sakatlanma veya ölümleri halinde tazminat talebinde bulunmayacaktır.

             13.3 – Üçüncü şahısların uğradığı maddi zarar ve ziyan dâhil olmak üzere, Kabul Eden Ülkenin uğradığı maddi zarar ve ziyan konusunda personelin sorumluluğu, tazminat miktarı ile ödeme usulleri, Çerçeve Anlaşmasının  dayandığı temel anlaşmanın 6. Maddesinde öngörülen Karma Komite tarafından belirlenecektir.

             13.4 – Uçuş eğitimi sırasında oluşacak zarar, ziyan ve hasarların tazmininde; bunların kasıtsız bir hatadan kaynaklandığının belirlenmesi halinde, tazminat talep edilmeyecektir. Personelin kusurlu bulunduğunun tespiti halinde; yukarıdaki fıkrada bahse konu komisyonun belirleyeceği miktar ölçüsünde tazminat talep edecektir.

MADDE XIV

PERSONELİN YÖNETİMİ VE STATÜSÜ

             14.1 – Personelin Statüsü:

             a. Misafir personele, bu Anlaşmada belirlenmiş görevlerin dışında görev verilmeyecektir.

             b. Kabul Eden Ülke Ülkesinde kalmalarına müsaade edilen misafir personel ve aile fertleri hiçbir siyasi faaliyette yer alamazlar.

             14.2 – Kıyafet:

             a. Askerî Lise Harp Okulu ve Astsubay Meslek yüksek Okulu eğitimine gönderilen askerî öğrenciler, Kabul eden Ülkenin sağlayacağı askerî üniformayı giymek zorundadırlar. Bu öğrenciler Gönderen Ülke tarafından verilen bir askerî sembolü tanınmaları için üniformalarına takabilirler.

             b. Diğer personel Kabul eden ülkenin birlik ve kurumları içerisinde kendi ülkelerinin veya Kabul eden ülkenin askeri kıyafetlerini giyecekler, bu birlikler ve kurumlar dışında sivil kıyafet giyeceklerdir.

             Bununla beraber, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için, Kabul Eden Taraf, misafir personele, kendi Silahlı Kuvvetleri  tarafından kullanılan eğitim ve çalışma elbiselerinin aynını temin  edecektir.

             14.3 – İzin:

             a. Misafir personelin tatil, izin ve diğer namevcudiyet durumları, eğitim planına uyumlu ve Kabul eden ülkenin aynı konumdaki personeli için geçerli kurallarına göre düzenlenecektir.

             b. Kabul Eden Ülke askerî hastanesinin istirahatını onaylamasına binaen, misafir personel sürekli olarak ilgili Eğitim Kurumunca belirlenen süre kadar eğitimde mevcut olmayabilir. Bu istirahat bitiminde ilgilinin eğitimini sürdüremeyecek durumda olması halinde, faaliyetine son verilebilir ve Kabul eden tarafın muvafakati ile bu şahıs başka bir personel ile değiştirilebilir.

             c. Kabul Eden Taraf Ülkenin ülkesi dışında yapılacak tatiller haricinde kullanılacak izinler; her iki tarafın yetkili makamları arasında varılacak mutabakata uygun olarak, Kabul eden tarafın yetkili makamınca verilecektir.

             d. Misafir personel, Kabul eden Ülkede uygulanan çalışma saatlerine ve buna ilişkin esaslara tabi olacaktır.

             e. Kabul Eden Ülke’nin Ülkesi dışındaki tüm ulaşım masrafları, Gönderen Ülke Tarafından karşılanacaktır. Kabul Eden Ülke, eğitim veya görev çerçevesinde ulaşım desteği sağlayabilir.

             14.4 – Ölüm:

             a. Kabul Eden Ülke, bir askerî personel veya bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinden birinin ölümü halinde, Gönderen Taraf Ülke’nin, yetkili makamını durumdan derhal haberdar etmek zorundadır.

             b. Kabul Eden Ülke, Gönderen Ülke’nin talebi üzerine müteveffanın cenazesinin; Kabul eden Ülke’deki en yakın uluslararası havaalanı, liman veya çıkış kapısına nakli için her türlü kolaylığı sağlamak ve harcamaları üstlenmek yükümlülüğündedir. Bu noktadan sonra, cenazenin nakli Gönderen Ülke’nin sorumluluğuna olacaktır.

MADDE XV

TEDAVİ VE SIHHİ YÜKÜMLÜLÜKLER

             15.1 – Askerî personel ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri; Kabul eden Ülke’nin kendi askerî personeli ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine sağladığı acil muayene, ilk yardım ve diş bakım imkânlarından faydalanacaklardır. Diğer tüm tedavi, ilaç ve her türlü sağlık hizmetleri için yapılan harcamalar ile hastaların ülkesine gönderilme masrafları Gönderen Ülke tarafından karşılanacaktır.

             15.2 – Sıhhi tedavi ve diş bakımı desteği kapsamı dışında tutulan aşağıdaki hizmetlere ilişkin masraflar, Gönderen Ülke tarafından karşılanacaktır:

             a. Sivil doktorlar veya diş hekimleri tarafından yapılan ayakta tedaviler,

             b. Askerî ambulanslarla yapılmayan hasta nakilleri,

             c. Sivil sağlık kuruluşlarındaki yatarak tedaviler,

             d. Gençleşme kürleri, osteoproz tedavisi, yardımcı üreme teknikleri tedavileri ve özel tedavi usulleri,

             e. Görme ve işitme cihazları,

             f. Ortopedik ve diğer yardımcı aletler,

             g. Suni azalar,

             h. Diş laboratuarlarının yaptığı hizmet ve malzemeler,

             i. Doğum hizmetleri.

             15.3 – Misafir personel ve aile fertlerine, muayene ve diş bakımı haricinde, tedavi ve diğer her türlü sağlık hizmeti için yapılan harcamalar, Kabul eden Ülke’nin yetkili makamının tercihine göre her eğitim ve kurs döneminin sonunda veya üç (3) ayda bir, Gönderen Ülke’nin yetkili makamına bildirilecektir. Gönderen Ülke’nin yetkili makamı, bildirim tarihinden itibaren en geç bir (01) ay içinde Kabul eden Ülke’nin belirteceği banka hesabına ödemede bulunacak ve ödeme makbuzunu Kabul eden tarafın yetkili makamına ulaştıracaktır.

MADDE XVI

SOSYAL FAALİYETLER

             Misafir personel ve aile fertleri, imkanlar dahilinde, Kabul eden Ülke’nin mevzuatına uygun olarak; Misafir personel ve aile fertleri, askerî yemekhaneler, kantinler ve satış mağazalarından ve askerî sosyal alanlardan faydalanabilirler.

             a. Personelin görev yaptığı garnizonda bulunan ve Kabul eden Ülke’nin resmi olarak müsaade ettiği sosyal tesislerden (Dinlenme Kampları hariç) mevcut imkânlar dâhilinde günübirlik,

             b. Diğer garnizonlardaki sosyal tesislerden ise (Dinlenme Kampları hariç) Kabul eden Ülke’nin müsaadesi ile günübirlik veya konaklama maksadıyla yürürlükteki mevzuat ve belirlenen ücret tarifesine göre faydalanacaklardır.

             c. Misafir Askerî Personel görev yaptığı yere veya eğitim gördüğü birlik, karargah ve kurumlarda bulunan kantin, tabldot gibi diğer tesislerden birlik komutanlıklarının müsaadesiyle faydalanacaktır. 

MADDE XVII

ŞAHSİ BORÇLAR

             Misafir personel, hangi sebeple olursa olsun Kabul eden Ülke’yi kesin olarak terk ederken şahsi ve aile fertlerine ait borçları tasfiye etmek zorundadır. Misafir personelin tasfiye edemediği şahsi borçlarını, Gönderen Ülke tasfiye etmekle sorumludur.

MADDE XVIII

GÜMRÜK VE PASAPORT İŞLEMLERİ

             18.1 – Misafir personel ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri,; Kabul eden Ülke’nin, yabancıların ülkede seyahatine ilişkin  yasal düzenlemelerine ve Kabul Eden Ülke’nin ülkeye giriş ve ülkeden çıkışta uygulanan gümrük usullerine tabi olacaklardır.

             18.2 – Bununla birlikte Kabul Eden Ülke, kendi mevzuatı çerçevesinde mümkün olan idari desteği sağlayacaktır.

MADDE XIX

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

             19.1 – Bu Anlaşma hükümlerinin uygulanması veya yorumlanmasında ortaya çıkması muhtemel her türlü güçlük, aykırılık veya anlaşmazlık, Çerçeve Anlaşmasında VI. Maddede öngörülen karma komite çerçevesinde taraflar arasında görüşme ve müzakere yoluyla dosthane şekilde çözümlenecektir.

             19.2 – Taraflar, çözüm için uluslararası mahkemelere veya üçüncü ülkelere başvurmayacaklardır.

MADDE XX

TADİL VE GÖZDEN GEÇİRME

             20.1- Bu Anlaşma, Taraflarca karşılıklı olarak kabul edildiğini gösteren mektupların otuz (30) gün içerisinde diplomatik kanallar vasıtasıyla teati edilmesi sonrasında, her zaman tadil edilebilir ve/veya gözden geçirilebilir.

             20.2- Tadilat veya gözden geçirme tarafların her birinin kendi ulusal hukuk usullerinin tamamladığını teyit eden NOTA’ nın alınması ile yürürlüğe girer.

MADDE XXI

YÜRÜRLÜK SÜRESİ VE FESİH

             21.1- Bu Anlaşma beş (5) yıllık süre için akdedilmiştir. Taraflardan biri geçerlilik süresi sona ermeden doksan (90) gün  önce yazılı olarak sona erdirme talebinde bulunmaması durumunda bir (1) er yıllık sürelerle otomatik olarak uzayacaktır.

             21.2- Bu Bnlaşma iki taraftan birisinin talebini yazılı olarak bildirmesi ve karşı tarafın bu talebi almasından itibaren otuz (30) gün içerisinde sona erdirilebilecektir.

             21.3- Bu Anlaşma, her iki tarafın ulusal hukuki usullerine uygun olarak, onayladığını bildiren Notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir.

             21.4- Bu Anlaşmanın sona ermesi veya feshi, iki Taraf başka bir şekilde karşılaştırmadığı takdirde, Anlaşmaya dayanan protokol ve sözleşmelerin icrasına halel getirmez.

             21.5- Bu Anlaşmanın sona ermesi ya da feshi durumunda, Çerçeve Anlaşmanın 7 nci Maddesinin hükümleri geçerliliğini koruyacaktır.

MADDE XXII

NİHAİ HÜKÜM

             Buna dayanarak, iki Tarafça yetkili kılınan temsilciler, bu Anlaşmayı imzalamışlardır.

             Bu Anlaşma Cezayir’de, 10 Haziran 2009 tarihinde Türkçe, Arapça ve Fransızca dillerinde ve her biri aynı derecede geçerli olmak üzere ikişer nüsha olarak düzenlenerek imzalanmıştır. Yorum farklılığı durumunda Taraflar Fransızca metne başvuracaklardır.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                       CEZAYİR DEMOKRATİK HALK

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI                                             CUMHURİYETİ MİLLİ SAVUNMA

ADINA                                                                                         BAKANLIĞI ADINA

 

İMZA          :                                                                                İMZA             :

İSİM            : Yaşar GÜLER                                                        İSİM                : Cherif ZERRAD

RÜTBESİ    : Tümgeneral                                                            RÜTBESİ        : Tuğgeneral

ÜNVANI     : Genelkurmay Eğitim                                              ÜNVANI        : Cezayir Millî Halk Ordusu

                       Daire Başkanı                                                                                   Genelkurmay Temin ve

                                                                                                                                Yetiştirme Daire Başkanı

Andlaşmanın yabancı dil metinlerini görmek için tıklayınız