3 Eylül 2009 Tarihli ve 27338 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15318     Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2009/15328     Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatı Olarak Ankara İli’nde Yer Alan Devlet Geleneksel Türk Tiyatrosu Topluluğu ile Devlet Halk Ozanları Topluluğu Müdürlüklerinin Kaldırılması Hakkında Karar

2009/15329     İçişleri Bakanlığının Merkez Teşkilatında, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Bünyesinde 1 Adet Daire Başkanlığı ile 3 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2009/15336     İran Menşeli Naylon İplik İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

2009/15344     Borçlanma Araçlarının İhraç Limitlerine Dair Karar

2009/15346     Diyanet İşleri Başkanlığının Merkez Teşkilatında 2 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2009/15347     Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

2009/15350     Dış Ticaret Müsteşarlığının Taşra Teşkilatının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

2009/15354     Bazı Yerleşim Yerlerinin “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti ve Bazı Yerleşim Alanlarındaki Üçüncü Sınıf Tarım Arazilerinde Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi Hakkında Karar

2009/15355     Türk Tasarım Danışma Konseyi Hakkında Karar

2009/15362     Bazı İllerde Mahalli İdare Birliklerinin Kurulması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

—   Maliye Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Ulaştırma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—   Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

—   Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliği

—   Askeri Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar

—   Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistemlerinin Kurulması, Kullanım İzinlerinin Verilmesi, Ruhsatlandırılması ile Tarifelerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

—   Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

—   İzmir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—   Trakya Üniversitesi Yandal Programı Yönetmeliği

—   Trakya Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—   Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.nin Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ