3 Eylül 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27338

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Dış Ticaret Müsteşarlığı)’tan:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklerinin merkez teşkilatı ile irtibat büroları ve sosyal tesis personelinin hizmete alınmaları, görev ve yetkileri, nitelikleri, ilerleme, yükselme, görevden alınma şekilleri, disiplin esasları, yükümlülükleri ile unvanlarını düzenlemektedir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakanlık: Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanlığı,

             b) Birlik: İhracatçı Birliklerini, 

             c) Genel Müdürlük: İhracat Genel Müdürlüğünü,

             ç) Genel Sekreterlik: TİM ve ihracatçı birlikleri genel sekreterliğini,

             d) Eleme sınavı: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Sınavı,

             e) Yarışma Sınavı: Giriş Sınavını,

             f) Kanun: 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu,

             g) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

             ğ) Müsteşar: Dış Ticaret Müsteşarını,

             h) Personel : 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak daimi, özel ve belirli süreli hizmet sözleşmeli olarak TİM, birlik, irtibat bürosu ve sosyal tesislerde istihdam edilen personeli,

             ı) TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisini,

             i) Yönetim Kurulu: 5910 sayılı Kanunun 6 ncı ve 13 üncü maddesinde belirtilen Kurulu,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşe Alınma, Sözleşme Türleri, Personel Sayısının Tespiti, Personel Alımında Aranacak Koşullar,

Yer Değiştirme, Nakil ve İlişiğin Sona Ermesi ve Personelin Görev ve

Sorumlulukları, Çalışma Saatleri

             İşe alınma

             MADDE 4 – (1) İstihdam edilecek personel, Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak TİM’in uygun görüşü alınmak kaydıyla yönetim kurulu tarafından işe alınır.

             Sözleşme türleri

             MADDE 5 – (1) İstihdam edilen personele ilişkin sözleşme türleri şunlardır:

             a) Daimi hizmet sözleşmesi: Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan unvanlarla istihdam edilen personel ile yapılan ve esasını bu Yönetmeliğin teşkil ettiği sözleşmelerdir.

             b) Belirli süreli hizmet sözleşmesi: Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak yazılı şekilde TİM/Birlik ile personel arasında yapılan belirli süreli sözleşmelerdir.

             c) Özel hizmet sözleşmesi: Bu Yönetmelikte belirlenen esaslar haricinde ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen unvanlar dışında istihdam edilmek üzere, özel ihtisas gerektiren konularda çalıştırılması gerekebilecek, temininde zorluk çekilen en az dört yıllık yüksek okul mezunu ve konusunda en az yedi yıllık iş tecrübesi bulunan personel ile yapılan sözleşmelerdir.

             (2) İstihdam edilecek personel ile imzalanacak sözleşme, yönetim kurulu adına yönetim kurulu başkanı veya birden fazla birliğin işlerinin yürütüldüğü genel sekreterliklerde koordinatör başkan veya yönetim kurulunun verdiği yetkiye istinaden genel sekreter tarafından imzalanır. Genel sekreter ile yapılacak sözleşme ise yönetim kurulu adına yönetim kurulu başkanı veya birden fazla birliğin işlerinin yürütüldüğü genel sekreterliklerde koordinatör başkan tarafından imza edilir.

             (3) Belirli süreli ve özel hizmet sözleşmeli olarak birlik genel sekreterliklerinde istihdam edilecek personel sayısı, daimi hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personel sayısının yüzde onunu ve herhalükarda beş kişiyi geçemez.

             (4) Yönetim kurulunca belirlenen kadro tespit cetvelinde yer alan kadrolar haricinde personel çalıştırılamaz.

             (5) Daimi, özel ve belirli süreli hizmet sözleşme örnekleri TİM tarafından hazırlanır ve tüm birliklerde kullanılır.

             Personel sayısının tespiti

             MADDE 6 – (1) Hizmetlerin gerektirdiği bütün görevler için, görevi ve unvanı ile ücret grubu veya ücret tavanı belirtilmek suretiyle daimi hizmet ve kadroya bağlı olmaksızın çalıştırılacak özel ve belirli süreli hizmet sözleşmeli personel sayısı bütçe imkanları dahilinde yönetim kurulunun kararı ile tespit edilir, TİM’in uygun görüşü ve Müsteşarlığın onayı ile sonuçlandırılır.

             (2) Birden fazla birliğin işlemlerinin aynı genel sekreterlik tarafından yürütüldüğü durumlarda, İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve ilgili yönetmelik çerçevesinde kadro tespiti, ilgili birliklerin yönetim kurulu kararlarına istinaden yönetim kurulu başkanlarının kararı ile yapılır, TİM’in uygun görüşü ve Müsteşarlığın onayı ile sonuçlandırılır.

             Genel sekreterlik ve unvanlar

             MADDE 7 – (1) Genel sekreterlik; genel sekreter, genel sekreter yardımcıları ile ihtiyaca göre tespit edilen ve aşağıda unvanları belirtilen yeteri kadar personelden oluşur.

             (2) Genel sekreterin, 5910 sayılı Kanunun 8 inci ve 16 ncı maddeleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı ve 44 üncü maddelerinde belirtilen koşulları taşımaları şarttır.

             (3) Genel sekreter yardımcısının,  5910 sayılı Kanunun 8 inci ve 16 ncı maddeleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı ve 44 üncü maddelerinde belirtilen koşulları taşıması şarttır.

             (4) Şube Müdürü: Dört yıllık yüksek okul mezunu olan, TİM, Birlik ve/veya Müsteşarlıkta fiilen en az beş yıl çalışmış ve olumlu sicil almış şef, genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunun (kurullarının) onayı ile şube müdürü unvanıyla çalıştırılabilir.

             (5) Şef: Dört yıllık yüksek okul mezunu olan, TİM, Birlik ve/veya Müsteşarlıkta fiilen en az üç yıl çalışmış ve olumlu sicil almış bulunan uzman veya bilgisayar programcısı, genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunun (kurullarının) onayı ile şef unvanıyla çalıştırılabilir.

             (6) Uzman: Adaylık dönemi dahil, Uzman Yardımcısı kadrosunda, üç yıllık fiili hizmet süresini tamamladıktan sonra ilgili yönetmelik çerçevesinde yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmuş ve olumlu sicil almış olanlar uzman unvanıyla çalıştırılabilir.

             (7) Bilgisayar Programcısı: İlgili yönetmelik çerçevesinde yapılacak Yarışma Sınavında başarılı olanlar fiilen Bilgi İşlem Şubesinde görev yapmak üzere bilgisayar programcısı unvanıyla çalıştırılabilir. Bilgisayar programcısı yarışma sınavına katılabilmek için;

             a) Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yazılı şartları haiz olmak,

             b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak,

             c) Yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin en az dört yıl eğitim veren fakülte veya yüksekokullarının bilgisayar programcılığı bölümleri ile bilgisayar, elektrik, elektronik, bilişim mühendisliği ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

             ç) Eleme sınavından belirlenen asgari puanı almış olmak,

             şartlarını taşıyor olmaları gereklidir.

             (8) Uzman Yardımcısı: İlgili yönetmelik çerçevesinde yapılacak yarışma sınavında başarılı olanlar uzman yardımcısı unvanıyla çalıştırılabilir. Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılabilmek için;

             a) Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yazılı şartları haiz olmak,

             b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak,

             c) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin kamu yönetimi, uluslararası ticaret, matematik, istatistik bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

             ç) Eleme sınavından tespit edilen asgari puanı almış olmak,

             şartlarını taşıyor olmak gereklidir.

             (9) İdari Memur: İlgili yönetmelik çerçevesinde yapılacak idari memur yarışma sınavında başarılı olanlar idari memur unvanında çalıştırılabilir. İdari memur yarışma sınavına katılabilmek için;

             a) Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yazılı şartları haiz olmak,

             b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak,

             c) En az 2 yıllık eğitim veren yüksekokul mezunu olmak,

             ç) Eleme sınavından belirlenen asgari puanı almış olmak,

             gereklidir.

             (10) Şoför: İlgili yönetmelik çerçevesinde yapılacak yarışma sınavında başarılı olanlar şoför unvanıyla çalıştırılabilir. Şoför yarışma sınavına katılabilmek için;

             a) Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yazılı şartları haiz olmak,

             b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak,

             c) En az lise mezunu olmak,

             ç) En az beş yıldır (B) sınıfı ehliyete sahip olmak,

             d) Eleme sınavından belirlenen asgari puanı almış olmak,

             gereklidir.

             (11) Hizmetli: İlgili yönetmelik çerçevesinde yapılacak yarışma sınavında başarılı olanlar hizmetli unvanıyla çalıştırılabilir. Hizmetli yarışma sınavına katılabilmek için;

             a) Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yazılı şartları haiz olmak,

             b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak,

             c) En az lise mezunu olmak,

             ç) Eleme sınavından belirlenen asgari puanı almış olmak,

             gereklidir.

             Personel alımında aranacak genel koşullar

             MADDE 8 – (1) Personel olarak göreve başlamaları için aranan genel koşullar şunlardır:

             a) Türk Vatandaşı olmak,

             b) Askerlik görevini yapmış veya bu görevden muaf olmak,

             c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

             ç) Her bir unvan için bu Yönetmelikte ve ilgili yönetmelik çerçevesinde belirtilen eğitim ve diğer şartları yerine getirmek,

             d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

             e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkum olmamak,

             f) Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

             g) Genel sekreterliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde  belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak.

             ğ) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

             (2) Tespit edilecek kadrolar dahilinde işe alınacak uzman yardımcısı, bilgisayar programcısı, idari memur, şoför ve hizmetlilerin giriş sınavları, atanmaları ve kadrolara ilişkin olarak belirlenecek ilave şartlar TİM tarafından çıkarılacak İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliği ile belirlenir.

             (3) Adaylık süresi iki aydır. Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla, adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde göreviyle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin iş akitleri, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile feshedilir.

             (4) Personelin sözleşme imzalanmadan önce genel koşulları taşıdıklarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

             İşe alınmada başlama süresi

             MADDE 9 – (1) Personelin, sözleşmede belirtilen tarihte göreve başlaması zorunludur.

             Yer değiştirme ve nakil

             MADDE 10 – (1) Yer değiştirme, personelin aynı veya başka bir yerdeki pozisyona hizmet gereği görevlendirilmesidir. Genel sekreter, gerektiğinde personeli tüm servis ve hizmet birimleri ile irtibat bürolarında, geçici ve daimi olarak görevlendirebilir.

             (2) Yer değiştirme aşağıda belirtilen hallerde yapılabilir:

             a) İşgücü ihtiyacındaki değişimlerin karşılanması,

             b) Personelin nitelik ve yeteneklerine uygun işlerde çalıştırılması,

             c) Farklı hizmetlerde görevlendirilmek suretiyle personelin üst görevlere hazırlanması,

             ç) Teftiş ve soruşturmanın güvenle yürütülmesi,

             d) Acil hallerde inceleme ve soruşturma raporları düzenlenmeden önce, atamaya yetkili makamca gerek görülmesi veya inceleme, soruşturma raporları veya disiplin kurulu kararı neticesinde,

             e) Bu maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen hallerde yine bu fıkradaki usule uygun olarak tevsik edilmesi kaydıyla, sağlık kurulu raporu ile belgelenen sağlık durumu veya eşlerden birinin ayrı ilde çalışıyor olması.

             (3) Nakil, personelin farklı illerde yerleşik genel sekreterlikler arasında yer değiştirmesini kapsar.

             (4) Genel sekreterlikte en az 1 yıl çalışmış personel; talebi halinde, ilgili birliklerin yönetim kurulları kararı çerçevesinde muvafakat sağlanmış olması kaydıyla nakledilebilir. Nakil olan personel tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde yeni görevine başlamak zorundadır. Aynı il sınırları içerisinde yapılan nakillerde bu süre 1 gündür.

             (5) Görevlendirme suretiyle yeni bir göreve atananlar, görev yeri aynı il sınırları içinde ise atama onayının tebliğini izleyen işgünü, başka il sınırları içinde ise tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar. Personelin geçici görevli, izinli veya raporlu olması tebligata engel olmamakla birlikte, yer değiştirme ve nakil süreleri geçici görev, izin veya rapor süresinin bitiminde başlar. İşin gereği olarak devir ve teslim zorunluluğunda bulunan personel için bu süreler devir ve teslimin sona erdiği tarihte başlar. Bu durumda bulunan personel, çalıştığı birim tarafından tarih belirlenerek, personelle ilgili şube müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

             (6) Başka illerdeki genel sekreterlik veya irtibat bürolarına daimi görevle atanan personele l0 günlük, eş ve çocuklarına ise her biri için beşer günlük yurt içi harcırah ödenir. Ayrıca bulunduğu yerden atandığı yere kadar olan mesafe için kilometre başına uygulama usul ve esaslarında belirlenecek miktarda eşya nakil bedeli ödenir. Yukarıda belirtilen hak edişler, ilişiği kesilen genel sekreterlikçe karşılanır. Aynı il içerisinde yapılan atamalarda herhangi bir ödeme yapılmaz.

             (7) Naklolunan yeni genel sekreterlikte göreve başlanıncaya kadar geçen süre içinde personelin tüm özlük ve mali haklarından nakil öncesi hizmette bulunduğu genel sekreterlik sorumludur.

             (8) Mücbir sebepler dışında, bu maddenin beşinci fıkrasında belirlenen sürelerin bitiminden itibaren azami üç işgünü içinde göreve başlamayan personelden fazla geçen sürelerin ücretleri geri alınır ve durumu sicillerine işlenerek haklarında disiplin cezası uygulanır. Bu sürenin üç işgününden fazla olması halinde personelin genel sekreterlikle ilişiği kesilir.

             Geçici görevlendirme:

             MADDE 11 – (1) Geçici görevlendirme, personelin görevi nedeniyle yurt içi ve yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesini kapsar. Geçici görevlendirmeler;

             a) Yurt içi geçici görevlendirme: Genel sekreter dışındaki personelin yurt içi geçici görevlendirmeleri genel sekreterin onayı ile yapılır. Genel sekreterin yurt içi geçici görevlendirmesinde seyahat öncesi yazılı olarak TİM’e ve Müsteşarlığa gerekçeli bilgi verilir.

             b) Yurt dışı geçici görevlendirme: Genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarının yurt dışı geçici görevlendirmeleri için yönetim kurulundan izin alınması, TİM’e ve Müsteşarlığa gerekçeli bilgi verilmesi, diğer personelin yurt dışı geçici görevlendirmeleri için genel sekreterlikten onay alınması zorunludur.

             c) Yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelerde ödenecek harcırah ve diğer giderlere ilişkin hususlar uygulama usul ve esaslarında belirtilir.

             (2) Bu madde çerçevesinde yapılan yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelerde uyulması gereken esaslar TİM tarafından belirlenir. 

             (3) Personel, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Müsteşarlık, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, TİM ve Birlik bünyesi dışında herhangi bir kurum veya kuruluşta görevlendirilemez.

             İlişiğin sona ermesi

             MADDE 12 – (1) Aşağıdaki durumlarda personelin genel sekreterlik ile ilişiği, yönetim kurulu kararı ile sona erer:

             a) İsteği ile görevden ayrılma,

             b) Emeklilik, malullük ve ölüm hali,

             c) 65 yaşını tamamlaması,

             ç) Bu Yönetmelikte ilişiğin kesilmesini gerektirecek diğer hususların gerçekleşmesi hali,

             d) 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre hizmet sözleşmesinin feshini gerektiren diğer haller.

             (2) Personel, yetkili makamlar nezdinde yazılı olarak görevinden ayrılma isteğinde bulunabilir. Bu durumda İş Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

             (3) Personelin tabi olduğu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerince emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla görevden ayrılması ya da ölümü halinde ilgili mevzuat hükümlerine göre yasal hakları verilerek ilişiği kesilir.

             (4) Altmışbeş yaşını tamamlayan personelin, bu tarihi izleyen aybaşından itibaren tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca yasal hakları verilmek suretiyle ilişiği kesilir.

             (5) Bu madde uyarınca ilişiği kesilenler yeniden göreve alınmazlar. Ancak, 1 inci fıkranın (a) bendi uyarınca ilişiği kesilenler, ilişiğin kesildiği tarihten itibaren en az bir yıl sonra, talep etmeleri halinde yönetim kurulunun veya aynı genel sekreterlik bünyesinde birden fazla birlik bulunması halinde yönetim kurullarının alacağı kararlara istinaden yönetim kurulu başkanları tarafından oy çokluğu esasına göre alınacak karar ile tekrar görev alabilirler.

             (6) Bu madde uyarınca ilişiği kesilen personele ait bilgiler, üç gün içinde TİM’e ve Müsteşarlığa bildirilir. Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendi hariç olmak üzere, bu maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerindeki ilişik kesme durumunda TİM’in uygun görüşü alınır.

             Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

             MADDE 13 – (1) Personel görevini, Anayasa, kanun, karar, tüzük, yönetmelik ve talimatlar çerçevesinde, haiz olduğu yetkileri kullanmak suretiyle, zamanında ve en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlü olup mevzuatta açıklık bulunmayan hallerde verilecek emre göre hareket eder.  Personel, görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından bir üst amirine karşı sorumludur. Yöneticiler de, yönetimine verilmiş olan birimlerin düzenli işlemesinden, personelin çalışmasından, gerekli önlemlerin alınmasından ve işlerin zamanında ve gereği gibi sonuçlandırılmasından sorumludur.

             (2) Personel, üstünün verdiği emri yerine getirmekle görevlidir. Personel, aldığı emrin Anayasa, kanun, karar, tüzük, yönetmelik hükümleri ile talimatlara aykırı olduğuna inanırsa veya buna uymanın zararlı olduğunu görürse, bu emri yerine getirmeyerek durumu gerekçesiyle birlikte emri verene derhal bildirir. Üst direnerek, yazılı emir verirse personel emri yerine getirir. Bu takdirde sorumluluk, emri verene ait olur. Ancak, konusu suç teşkil eden emri, personel hiçbir suretle yerine getiremez, yerine getiren personel her ne gerekçe ile olursa olsun sorumluluktan kurtulamaz.

             (3) Personel, görevini yaparken gereken çaba ve basireti göstermek, verimlilik ilkelerini göz önünde bulundurmakla yükümlü olup Anayasa, kanun, karar, tüzük, yönetmelik ve talimatlar ile görev ve yetki dışı davranışlardan ve zarar verecek her türlü işlem ve eylemlerden kaçınmak zorundadır. Bir hizmetin yerine getirilmesi için kullanılan taşıt, araç, gereç ve her türlü eşyanın, unvanı gereği o hizmeti yerine getirmekle yükümlü kılınmış personel tarafından kullanılması zorunludur.

             (4) Personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliğinden doğan zarar, ilgili personel tarafından ödenir.

             (5) Personel, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile 10/8/1990 tarihli ve 90/748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak mal bildirimi vermekle yükümlüdür.

             (6) Görev devir ve tesliminin yerine getirilmemesinden dolayı Birliğin veya TİM’in uğrayacağı her türlü zarardan, buna neden olan personel sorumludur. Sürekli veya geçici olarak görevinden ayrılan personel, yapılması ve sonuçlandırılmasında sorumlu olduğu işi, saklamakla sorumlu olduğu para ve para hükmündeki değerler ile resmi evrak ve belgeleri, demirbaşları, yönetici ise kendi yerine gelene veya vekiline, yönetici değil ise birim yöneticisinin uygun göreceği personele devir ve teslim etmekle yükümlüdür.

             (7) Personel, siyasi faaliyette bulunamaz ve siyasi partilere üye olamaz. Ancak, personelin genel ve yerel seçimlerde aday olabilmeleri ve seçilemeyenlerin durumu hakkında genel hükümler uygulanır.

             (8) Personel, izinsiz başka bir kuruluşta görev alamaz, serbest meslek icra edemez, ticaretle uğraşamaz ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek faaliyette bulunamaz. Personel görev unvanını kullanarak dernek ve vakıf organlarında görev alamaz. Görev unvanını kullanmaksızın dernek ve vakıf organlarında görev alan personel, bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık alamaz.

             (9) Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler, bu maddenin 8 inci fıkrasında belirtilen yasak kapsamı dışındadır:

             a) Halka açık sermaye şirketlerine ortak olunması,

             b) Yönetim Kurulu tarafından, asli görevlerin yapılmasına engel oluşturmayacağının belirlenmesi ve yine yönetim kurulu tarafından belirlenen sürelerle sınırlı olmak kaydıyla, her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alınması,

             c) TİM’in olumlu görüşü ve Müsteşarlık onayı ile, TİM ve birliğin iştiraki olan şirketin yönetim kurulu veya denetim kurulu üyesi olarak görev alınması,

             ç) TİM tarafından uygun görülmesi kaydıyla, sosyal, mesleki ve benzeri kuruluşlarda görev alınması,

             d) Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurullarına üye olunması ve özel kanunlarda belirtilen görevlerin yapılması,

             e) Bilirkişilik ve hakemlik gibi görevlerin yapılması.

             (10) TİM veya Birliklerin iştiraki olan şirketlerin sadece yönetim kurulları veya denetim kurullarında görev alacak personelin, bu görevlerinden dolayı her ne ad altında olursa olsun alacağı brüt huzur hakları toplamı, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde Yüksek Planlama Kurulu’nca belirlenen brüt huzur hakkından fazla olamaz. Bu personel adına tahakkuk ettirilen ücret, huzur hakkı, prim, temettü ve benzeri ödemelerin, bu fıkrada belirtilen miktarı aşan kısmı personele verilmeyerek, ilgili şirket veya doğrudan personel tarafından bir ay içinde temsil olunan TİM veya Birlik bütçesine gelir olarak kaydedilmek üzere, TİM’e veya ilgili birliğe verilir. Bu fıkra hükmü dışında, her ne ad altında olursa olsun ücret veya huzur hakkı aldığı tespit edilen personel hakkında, ticaret yapmak veya personele yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmaktan dolayı bu Yönetmeliğin disiplin cezasına ilişkin ilgili hükümleri uygulanır.

             (11) Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları yasaklanan faaliyetlerde bulunanlar bu durumu 15 gün içinde TİM veya Birliğe bildirmekle yükümlüdürler.

             (12) Personel, Birlik ve TİM bünyesinde açılan ihalelere dolaylı ve/veya dolaysız olarak katılamaz. Doğrudan veya aracı eliyle hediye isteyemez, görevleri sırasında olmasa dahi, çıkar sağlama amacıyla iş sahiplerinden hediye kabul edemez, borç para isteyemez, alamaz ve bunların kefaletini kabul edemez. Bu yasaklar personelin eş ve çocukları için de geçerlidir.

             (13) Personel, yetkili makamların izni olmaksızın, konumu ve görevlerinden dolayı öğrenmiş olduğu,  TİM’e, Birliğe, Birlik üyesi firmalara ve ilişkili kuruluşlara ait sırlar ile açığa vurulması sakıncalı bilgileri, görevlerinden ayrılmış olsalar dahi her ne şekilde olursa olsun açıklayamaz ve veremez.

             (14) Personel tarafından göreviyle ilgili konularda basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuruluşlarına ya da üçüncü şahıslara bilgi, haber ve demeç verilemez. Ancak, Yönetim Kurulunca belirlenen hususlarla ilgili olarak, sadece Genel Sekreter veya vekili tarafından basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuruluşlarına ya da üçüncü şahıslara bilgi, haber ve demeç verilebilir. Bu fıkra hükümlerine aykırı davrananlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili ceza ve disiplin hükümleri uygulanır.

             Çalışma saatleri, devam zorunluluğu ve fazla çalışma

             MADDE 14 – (1) TİM ve Birlik merkezinde ve/veya irtibat bürolarında çalışan personelin ortalama toplam haftalık çalışma süresi 40 saattir. Bu süre cumartesi ve pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgenin ve hizmetin özelliklerine göre TİM tarafından tespit edilir ve tüm Genel Sekreterliklere bildirilir.

             (2) Personel, kendisine verilen işleri mesai saati içerisinde bitirmek zorundadır. Ancak, işlerin mesai saatinde bitirilememesi durumunda Genel Sekreterce gerekli görülmesi halinde, işin gereği olarak, personel mesai saatleri dışında hafta tatili ya da ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalıştırılabilir.

             (3) Sosyal tesislerde çalıştırılan personelin çalışma gün ve saatleri genel mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili Genel Sekreter tarafından belirlenir.

             (4) İşin niteliği veya işin sonuçlandırılması gibi nedenlerle gerektiğinde Genel Sekreterliklerde fazla çalışma, 4857 sayılı İş Kanunu  çerçevesinde olmak kaydıyla yönetim kurulu kararına istinaden yapılabilir. Ancak, fazla çalışma süresinin toplamı ayda yirmi iki saatten fazla olamaz.

             (5) Personel, tespit edilmiş bulunan çalışma saatlerinde görevinin başında bulunmak ve çalışmasının tümünü işine hasretmek mecburiyetindedir. Görev yerini amirinin müsaadesi dışında terk edemez. Özürsüz veya izinsiz göreve gelmeyenlere veya iş yerini terk edenlere, bu Yönetmeliğin ilgili ceza ve disiplin hükümleri uygulanır.

             (6) Personel ikamet ettiği il hudutlarını hafta tatillerinde ve resmî tatillerde ancak çalıştığı birimin amirinin bilgisi dahilinde terk edebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Grup ve Basamak, Ücretler, Sosyal Yardımlar, Tazminatlar

             Grup ve basamak

             MADDE 15 – (1) İlk defa işe alınacak daimi personelin öğrenim durumlarına göre başlayacakları ve yükselebilecekleri ücret grup ve basamakları aşağıda gösterilmiştir.

                                                                              G İ R İ Ş                       YÜKSELEBİLECEĞİ

             Öğrenim Durumu                             Grup           Basamak              Grup             Basamak

             Yüksek Okul  ( 4 yıllık)                       9                   2                        1                      3

             Yüksek Okul  (3 yıllık)                        9                   1                        2                      3

             Yüksek Okul   (2 yıllık)                     10                   3                        2                      2

             Lise                                                    10                   1                        3                      3

             Ortaokul/İlköğretim Okulu                11                   1                        5                      3

             İlkokul Mezunu                                 11                   1                        5                      1

             (2) Yüksek lisans yapanlar bir üst basamaktan, doktora yapmış olanlar bir üst gruptan göreve başlatılırlar.

             (3) Daimi Hizmet Sözleşmeli Genel Sekreter, 1. Grup 3. Basamaktan ücretini alır.

             (4) Genel Sekreter Yardımcısı 1. Grup 2. Basamak, Şube Müdürü 4. Grup 1. Basamak ve Şef 7. Grup 1. Basamaktan düşük ücretle çalıştırılamaz. Mevcut kadro derecesi bu maddede belirtilen grup basamağa gelinceye kadar aynı grup ve basamaktan ücret almaya devam ederler.

             (5)  Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen unvanlar müktesep hak teşkil etmez.

             (6) Ücretleri peşin olarak ödenen, ancak ay içinde görevden ayrılan veya iş akdi feshedilen personelin ücretleri, görevden ayrılış tarihleri dikkate alınarak çalışmadığı günler için ödenen ücret ve ikramiye tutarları geri alınır.

             (7) Belirli süreli hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmesi düşünülen personelden, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yaş sınırı hariç olmak üzere sekiz, dokuz, on ve onbirinci fıkralarında belirtilen şartları taşıyanların ücreti, ilgili fıkrada belirtilen unvanlara işe başlamada hak tanınan aylık çıplak ücretinden fazla olmamak üzere Yönetim kurulu/kurulları tarafından belirlenir.  Belirli süreli hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personele grup ve basamak ilerlemesi yapılmaz. Daimi personele yapılan ücret artışları belirli süreli hizmet sözleşmeli personele aynı oranda yansıtılır.

             (8) Özel hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmesi düşünülen personelin ücreti Yönetim kurulu/kurulları tarafından belirlenir. Özel hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personele grup ve basamak ilerlemesi yapılmaz. Daimi personele yapılan ücret artışları özel hizmet sözleşmeli personele aynı oranda yansıtılır.

             Basamak ilerlemesi ve grup yükselmesi

             MADDE 16 – (1) Daimi personelin,

             a) Basamak ilerlemesi için, bulunduğu basamakta 1 yıl çalışması ve bir önceki yıl sicilinin olumlu olması,

             b) Grup yükselmesi için, bulunduğu grubun 3. basamak aylığını 1 yıl almış olması ve son 3 sicilinden, biri son sicil olmak üzere ikisinin olumlu olması şarttır.

             (2) Unvan verilmek suretiyle grupları yükseltilen personele, müktesepleri yükseltildikleri gruba gelinceye kadar,  yükseldikleri grubun birinci basamağından ücret ödenir.

             Ücretlerin hesaplanması ve ödenmesi

             MADDE 17 – (1) Daimi hizmet sözleşmeli personelin aylık ücreti;

             a) Temel Ücret: Brüt ücret gösterge rakamlarının Devlet Memurları için uygulanan cari katsayı ile çarpılması,

             b) Taban Aylık: Taban aylık göstergelerinin Devlet Memurları için uygulanan cari taban aylık katsayısı ile çarpılması,

             c) Ek Gösterge:  Ek gösterge rakamlarının Devlet Memurları için uygulanan cari katsayı ile çarpılması,

             ç) Kıdem Aylığı: Daimi personele, genel sekreterlik ve Müsteşarlıkta fiilen çalıştığı süreye ilişkin kıdemi esas alınarak tespit edilecek göstergelerin cari katsayı ile çarpılması,

             d) İş Güçlüğü Tazminatı: İş güçlüğü gösterge rakamlarının Devlet Memurları için uygulanan yan ödeme katsayısı ile çarpılması,

             suretiyle hesaplanan ve bu rakamlardan oluşan çıplak ücrettir.

             (2) Aylık ücret, diğer maddelerde kriterleri belirlenerek verilmesi gereken sosyal yardım ve tazminatlar (kıdem ve ihbar tazminatı hariç) ilave edilerek giydirilmiş ücret olarak her aybaşında peşin olarak ödenir.

             (3) Aday personel ile belirli süreli ve özel hizmet sözleşmeli personelin ücretleri ay sonunda ödenir.

             İkramiye

             MADDE 18 – (1) Daimi hizmet sözleşmeli personele, verim ve göreve bağlılığı dikkate alınarak, bütçeden; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları içerisinde yılda 4 defa giydirilmiş ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Ayrıca daimi hizmet sözleşmeli personele, bir önceki yıl işe başlayan personel ile ücretsiz izin alan personel için kıstelyevm uygulanmak suretiyle TİM’in oluru ile Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki adet teşvik ikramiyesi verilebilir.

             (2) Aday personel, bu dönemin başarıyla tamamlanmasını müteakip, işe başladığı tarih itibariyle kıstelyevm uygulanarak ikramiyeye hak kazanır.

             (3) Belirli süreli ve özel hizmet sözleşmeli olarak çalışan personele ikramiye verilmez.

             Kıdem ve ihbar tazminatı

             MADDE 19 – (1) Personele, kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinde yürürlükteki İş Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

             Lisan tazminatı

             MADDE 20 – (1) Daimi hizmet sözleşmeli personele, Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında;

             A düzeyinde puan alanlara           : 5.000

             B düzeyinde puan alanlara           : 3.300

             C düzeyinde puan alanlara           : 1.650

gösterge rakamlarının devlet memurlarına uygulanan maaş katsayısı ile çarpılmak suretiyle,  belge ibraz tarihini takip eden ayın ilk gününden itibaren bildiği her bir yabancı dil için ayrı ayrı brüt lisan tazminatı ödenir.

             (2) Alınan yabancı dil bilirliğini gösterir belgelerin geçerlilik süresi, belge tarihinden başlamak üzere 5 yıldır. Bu süre sonunda yeni belge ibraz etmeyenlerden (A) ve (B) düzeyinde olanların tazminatları bir alt düzeye indirilir. (C) düzeyinde olanların ise tazminatları kesilir.

             Kasa ve mali sorumluluk tazminatları

             MADDE 21 – (1) Genel sekreterlikte, nakit ve değerli evrakı fiilen elinden geçiren ve tazmin ile sorumlu bulunan daimi hizmet sözleşmeli azami beş personele, muhtemel açıklarını kapatmak amacıyla, genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunun ortak kararı ile aylık ücretinin %15’ini aşmamak kaydıyla, belirlenecek oranda aylık kasa ve mali sorumluluk tazminatı ödenir.

             (2) Bu tazminat yürütülen görev ile ilgili olup müktesep hak teşkil etmez.

             Bilgisayar tazminatı

             MADDE 22 – (1) Bilgi işlem şubesinde fiilen çalışan şube müdürü, şef, bilgisayar programcısı ve bilgisayar işletmeni kadrosunda istihdam edilen daimi hizmet sözleşmeli personele, genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunun ortak kararı ile aylık ücretinin %15’ini aşmamak kaydıyla, belirlenecek oranda aylık bilgisayar tazminatı ödenir.

             İstanbul özel tazminatı

             MADDE 23 – (1) İstanbul’un yaşam şartları dikkate alınarak, İstanbul sınırları içerisinde görev yapmakta olan daimi ve belirli süreli hizmet sözleşmeli personele uygulanmak üzere, aylık çıplak ücretin % 20’si oranında brüt tazminat ödenir.

             Sosyal yardımlar

             MADDE 24 – (1) Personele ödenecek sosyal yardımlar:

             a) Doğum yardımı: Daimi personele, doğan her çocuğu için bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen bir aylık çıplak ücreti tutarında doğum yardımı yapılır. Eşlerden her ikisinin de genel sekreterlik personeli olması halinde bu yardım sadece birine verilir.

             b) Evlenme yardımı:  Daimi personelin evlenmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen iki aylık çıplak ücreti tutarında evlenme yardımı yapılır. Eşlerden her ikisinin de genel sekreterlik personeli olması halinde bu yardım yalnızca eşlerden birine verilir.

             c) Ölüm yardımı ve cenaze giderleri: Personelin ölümü halinde; eşine, eşi yoksa bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına, o da yoksa anne, baba veya kardeşine toplam 6 aylık çıplak ücreti tutarında ölüm yardımı yapılır. Personelin eşinin, çocuklarının, anne ve babasının ölümü halinde aldığı aylık çıplak ücretin % 50’si oranında brüt cenaze masrafları yardımı yapılır. Cenaze masraflarının bu miktardan daha fazla olması halinde,  cenazeye ilişkin harcama meblağının toplamı, belge ibraz edilmek kaydıyla ödenir. Bu durumda ayrıca cenaze yardımı yapılmaz.

             ç) Sağlık yardımı: Personel ile bakmakla yükümlü olduğu kimseler için, esasları TİM tarafından belirlenmek üzere grup sağlık sigortası yaptırılabilir. Ayrıca, daimi personel ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin sağlık kuruluşları raporuyla tevsik edilen ve devamlılık arz eden rahatsızlıklarının tedavisi ile acil ve zorunlu ameliyat giderleri, giderlere ilişkin belgelerin ibraz edilmesi kaydıyla, Yönetim kurulunun kararına istinaden genel sekreterlikçe karşılanır.

             d) Öğrenim yardımı: Genel sekreterliklerde daimi hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personelin ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören çocuklarına eğitim yardımı yapılır. Bu yardımın esasları ve miktarı TİM tarafından belirlenir.

             e) Kira yardımı: Genel sekreter ve yardımcılarına, temsil görevinin gerektirdiği şartları haiz bir yerde ikametlerine imkan sağlamak amacıyla satın almak veya kiralamak suretiyle, lojman tahsis edilir. Lojman tahsis edilememesi durumunda kira yardımı yapılır. Lojman tahsisi ile kira yardımına ilişkin usul ve esaslar TİM tarafından belirlenir. Genel sekreter ve yardımcılarına görevleri süresince tahsis edilen lojmana ait aidat, yakıt, elektrik ve su giderleri ile zorunlu olmayan tadilat giderleri lojman tahsis edilen genel sekreter veya yardımcısı tarafından karşılanır. Genel sekreterlik veya yardımcılığı görevinin sona ermesini müteakiben en geç 2 ay içinde lojmanın boşaltılması zorunlu olup bu sürenin aşılması halinde aşılan süre için rayiç kira bedeli üzerinden kira tahsil edilmesi ve tahliye için gerekli yasal işlemler derhal başlatılır.

             f) Yemek yardımı: Personele yönetim kurulu kararı ile öğle yemeği çıkarılabilir. Öğle yemeği çıkmayan genel sekreterlik merkezinde, irtibat bürolarında, temsilciliklerde ve diğer görev yerlerinde çalışan personele, esasları TİM tarafından tespit edilmek üzere yemek yardımı yapılır. 

             g) Ulaşım yardımı: Genel sekreter dışında herhangi bir genel sekreterlik personeline makam aracı tahsis edilmez. Ancak, genel sekreter yardımcılarına, yönetim kurullarınca uygun görülmesi halinde, araç tahsis edilebilir. Araç tahsis edilmeyen genel sekreter yardımcılarına, esasları TİM tarafından tespit edilmek üzere ulaşım yardımı yapılır.

             Ödenecek ücret, mali ve sosyal haklar

             MADDE 25 – (1) Personelin bu Yönetmelikte yer alan ücret ile diğer mali ve sosyal hakların ödenmesine ilişkin uygulama usul ve esasları, TİM tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulur.      

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İzinler

             İzinler

             MADDE 26 – (1) Personele yıllık, sosyal, mazeret, hastalık, doğum ve ücretsiz izin kullandırılır.

             Yıllık izin

             MADDE 27 –  (1) Personelin yıllık izne hak kazanabilmesi için işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de dahil olmak üzere, en az 1 yıl çalışmış olması gerekir. Bu süre doldurulduktan sonra,

             a) 1 yıldan 5 yıla (5 yıl dahil) kadar hizmeti olanlara 14 işgünü,

             b) 5 yıldan fazla, 15 yıldan az hizmeti olanlara 20 işgünü,

             c) 15 yıldan fazla, 20 yıldan az hizmeti olanlara 26 işgünü,

             ç) 20 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara 28 işgünü,

             ücretli yıllık izin verilir. Bu fıkra hükmü çerçevesinde tespit edilen yıllık izin süresinin belirlenmesinde hizmet süresi, personelin Birlik, TİM, Müsteşarlık ve Müsteşarlığın diğer bağlı kuruluşlarında çalıştığı sürelerin dikkate alınması sureti ile hesaplanır. TİM ve Birlikte geçirilen hizmet süresi dışındaki sürelerin personel tarafından belgelenmesi şarttır. 

             (2) Birlikte ilk defa göreve başlayanlar 1 (bir) yıllık süreyi tamamlamadan yıllık izin kullanamaz. Ancak, zorunlu durumlarda, bu personele bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen mazeret izni kullandırılabilir.

             (3) Personel, yıllık iznini hak kazanmış olduğu tarihten itibaren bir yıl içinde kullanmak zorundadır. Yıllık izin hakkından vazgeçilemez. Personelin yıllık iznini kullanmak istememesi halinde bu izin, TİM ve Birlik tarafından personelin gelecek hizmet yılı içinde belirlenen bir zamanda personele zorunlu ve sürekli olarak kullandırılır.

             (4) Yıllık izinler iş durumu ve personelin isteği dikkate alınarak, birim yöneticisinin ve genel sekreterin, genel sekreter için Yönetim Kurulunun (kurullarının) uygun gördüğü zamanlarda ve aşağıda belirlenen esaslara uygun olarak kullanılır. 

             a) Yıllık izinlerin bölünmeden kullanılması esastır. Ancak, iş durumu ve personelin isteği dikkate alınarak, izin süreleri, bir bölümü on işgününden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.

             b) Yıllık izin istekleri izin formu doldurularak yapılır. İzin formlarını kimlerin onaylayacağı genel sekreter tarafından belirlenir.

             c) Yıllık izin istekleri, izin başlangıç tarihinden itibaren zorunlu nedenler hariç en az bir hafta önce yapılır ve personel izin talebi onaylanmadan görev yerinden ayrılamaz.

             ç) Yıllık izinler yurt dışında da geçirilebilir. İzin, izin formunda belirtilen adres dışında bir yerde geçirilecekse durum TİM ve Birlikte personelden sorumlu birime bildirilir.

             d) Denetim sırasında imza yetkili veya hakkında işlem yapılan personelin izin kullanmasında denetim yapanın uygun görüşünün alınması gereklidir. 

             e) İzin sırasında denetim, soruşturma veya başka nedenlerle birim yöneticileri tarafından göreve çağrılan personel, kalan iznini daha sonra kullanmak üzere görev yerine dönmek zorundadır. Bu personel, iznini asıl yerleşim yeri dışında geçirmekte ise, göreve dönüş ve görevi bitiminde iznine tekrar devam etmek istemesi durumunda, gidişle ilgili yol giderleri ve yolda geçen süreye ilişkin harcırah kendisine ödenir ve görevde bulunduğu günler iznine eklenir.

             f) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı nedeniyle rapor alan personelin ise rapor tarihinden itibaren yıllık izni kesintiye uğrayacağından, bu tarihten sonra raporda belirtilen tedavi ve istirahat süresi ile ilgili hastalık izni işlemeye başlayacaktır. Hastalık raporu alan personelin bu rapor dolayısıyla kesintiye uğrayan yıllık izin süresinin, izninin devamında veya başka bir zamanda kullanılması genel sekreterin onayıyla mümkündür.

             (5) Personelin yıllık izinlerini gösterir izin kayıt belgeleri TİM ve birliklerde personelden sorumlu birim tarafından tutulur.

             (6) TİM veya başka Birliklere nakil olanların kullanılmamış izin hakları, nakil olunan Birlik veya TİM tarafından kullandırılır.

             Sosyal izin

             MADDE 28 – (1) Personelin isteği üzerine, belgelenmesi koşuluyla, aşağıdaki hallerde ve sürelerde ücretli sosyal izin verilir.

             a) Kendisinin evlenmesi halinde 5 gün,

             b) Eşi, ölü olarak doğmuş olanlar dahil olmak üzere çocuğu veya kardeşi ile kendisinin veya eşinin anne veya babasının ölümü halinde 5 gün,

             c) Eşinin doğum yapması halinde 5 gün,

             ç) Çocuğunun evlenmesi halinde 3 gün.

             (2) Bu izinlerin, yukarıdaki şartların oluşmasından itibaren en çok 10 gün içinde kullanılmaya başlanması şarttır.

             Mazeret izni

             MADDE 29 – (1) Acil ve zorunlu haller ile geçerli özrünün varlığı halinde, bir takvim yılında toplam on günü geçmemek üzere mazeret izni verilebilir.

             Hastalık izni

             MADDE 30 – (1) Personelden hastalananlara, sağlık durumları çalışmaya müsait olmayanlara sosyal sigortalar mevzuatı çerçevesinde yetkili kuruluşlarca veya varsa işyeri hekimliğince verilen raporlara dayanılarak hastalık izni verilir. Hastalık izni süresi sosyal sigortalar mevzuatının ilgili hükümlerine göre tanınmış süredir. Bu şartlara uygun olarak istirahat alan personelin durumu, bizzat veya bir yakını vasıtası ile birliğe bildirilir. Asıl görev yerinde çalışmakta iken istirahat verilen personel, hastalık raporunda aksi belirtilmedikçe bu süreyi aynı yerde geçirmek zorundadır. Hastalık süresi için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak İş göremezlik ödeneğinin tamamı, personel tarafından TİM veya birlik hesaplarına yatırılır.

             Doğum izni

             MADDE 31 – (1) Kadın personele, doğum haliyle ilgili olarak aşağıdaki esaslara göre izin verilir.

             (2) Kadın personele, doğumdan önce ve doğumdan sonra sağlık raporuyla belgelemek kaydıyla İş Kanununda belirtilen sürelerde ücretli izin verilir. 

             (3) Ancak, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporuyla belgeleyen kadın personel, İş Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde isterse doğumdan önceki iznin bir bölümünde işyerinde çalışabilir. Bu durumda kadın personelin isteği halinde, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası izin süresine eklenir.

             (4) Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi iznin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası doğum izni süresine eklenir.

             (5) Aylıklı doğum izni sürelerinden sonra kadın personele çocuklarını emzirmeleri için dört ay süre ile günde üç saat, daha sonraki altı ay süre ile günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı kadın personelin tercihine bırakılır.

             Ücretsiz izin

             MADDE 32 – (1) Daimi hizmet sözleşmeli personele, belgelenmesi koşuluyla aşağıdaki hallerde:

             a) Bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması halinde, belgelemek kaydıyla, istekleri üzerine 3 aya kadar, ücretsiz izin nedeninin devamı halinde ise bu durumlarını sağlık raporuyla belgelemek kaydıyla bu sürenin bitiminden itibaren ilave 3 aya kadar,

             b) Doğum yapan personele, isteği halinde, doğum sonrası ücretli izin süresinin bitim tarihinden itibaren başlamak üzere 6 aya kadar,

             c) Personelin hizmeti süresince bir defaya mahsus olmak üzere yurt dışında kendi imkanları ile mesleki öğrenim yapacak personele bu durumlarını belgelemek kaydıyla 2 yıla kadar,

             ç) Yetiştirilmek üzere (burslu gidenler dahil) Devlet tarafından yurt dışına gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine veya yurt dışına sürekli görevli atanan memurların eşi olan personele, her defasında 1 yıldan az olmamak ve eşlerinin öğrenim veya görev sürelerini geçmemek üzere, en çok 4 yıla kadar (Ancak, yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen öğrenci ve memurların öğrenim süresinin 1 yıldan az olması halinde, bunların eşi olan personele verilecek ücretsiz izin süresinde “1 yıldan az olmama” şartı aranmayacak ve öğrenim süresini geçmemek üzere ücretsiz izin verilebilecektir.),

             d) En az 5 hizmet yılını dolduran personele, zorunlu hallerin doğması ve bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 6 aya kadar,

             e) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınan personelin kadrosu saklı tutulur ve silah altında bulunduğu sürece ücretsiz izinli sayılır. Bu personel, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde TİM ve  birliklere başvurması halinde, askerlik nedeniyle ayrıldığı tarihteki kıdeme ilişkin hakları dikkate alınarak göreve başlatılır. Terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde TİM ve birliklere başvurmayan personelin bu madde ile ilgili hakları ortadan kalkar ve TİM ve birlikler ile ilişiği sona erer. Bu çerçevede muvazzaf askerlik hizmetinde geçirilen süreler ile bu sürelere ilgilinin isteği üzerine 30 gün eklenmesi suretiyle,

             ücretsiz izin verilebilir.

             (2) Ücretsiz izin süresi fiili hizmet süresinden sayılmaz.

             (3) Ücretsiz iznin, alınma nedenlerinin dışında kullanıldığının tespiti halinde personelin ilişiği kesilir.

             (4) Personelin bu madde çerçevesinde belirlenmiş bulunan yıllık, sosyal, mazeret, hastalık, doğum ve ücretsiz izin sürelerinin bitiminde görevine başlaması zorunludur. İzin süresinin bitiminde görevine başlamayanlar hakkında bu Yönetmeliğin 12 nci  maddesinin birinci fıkrasının  (ç) bendi  uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ceza ve Disiplin Hükümleri, Sicil ve Görevde Yükselme

             Disiplin cezası

             MADDE 33 – (1) Disiplin cezası, hizmetlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla, Anayasa, kanun, karar, tüzük, yönetmelik hükümleri ile talimat ve emirlerin yüklediği sorumluluk ve ödevleri yerine getirmeyen veya bunlara aykırı davranışlarda bulunan personel hakkında, bu Yönetmelikteki usul ve esaslar dahilinde, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre verilen cezadır.

             (2) Personele verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

             a) Uyarma: Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezası gerektiren fiil ve haller şunlardır:

             1) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Müsteşarlık, TİM veya birlikçe belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunmasında, kullanılmasında ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

             2) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek,

             3) TİM veya birlikçe belirlenen tasarruf önlemlerine uymamak,

             4) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,

             5) Birlik personeli vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

             6) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

             7) Mevzuatta açıkça belirtilmiş hususları ihmal etmek, gereksiz yere işi geciktirici yazışmalara yol açmak,

             8) Resmi yazışmalarda saygısız ibareler kullanmak veya yazılara belirli süre içinde cevap vermemek,

             9) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

             b) Kınama: Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

             1) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Müsteşarlık, TİM veya birlikçe belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunmasında, kullanılmasında ve bakımında kusurlu davranmak,

             2) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetleri hakkında bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin onbirinci fıkrası çerçevesinde belirlenen usule uygun bildirimde bulunmamak,

             3) Görev sırasında amire, hal ve hareketi ile saygısız davranmak,

             4) Hizmet dışında, personele duyulan itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak,

             5) Taşıt, araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

             6) Resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

             7) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, söz ve hareketle sataşmak,

             8) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve elektronik ortam da dahil olmak üzere, bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak, bunlar ile her türlü ahlak ve edep dışı elektronik kaydı üçüncü şahıslara göndermek,

             9) Verilen emirlere gerekçesiz itiraz etmek,

             10) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak, bu durumu itiyat  haline getirmek,

             11) Huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak,

             12) Herhangi bir makamdan zaman belirtilerek sorulan hususlara bir özrü olmaksızın süresi içinde cevap vermemek veya istenilen bilgi ve dokümanı zamanında göndermemek,

             13) Görevini amirlerinin izni olmadan başkasına devretmek,

             14) Görevlilerden başkasının girmesi yasak olan yerlere girmek veya girilmesine göz yummak.

             c) Ücretten Kesme: Personele, İş Kanununun 38 inci maddesi çerçevesinde sözleşmede belirtilen sebeplere dayalı olarak ücretten kesme cezası verilir. Hizmet sözleşmelerinde aşağıdaki hallerin ücretten kesme cezasına konu olacağı dercedilir.

             1) Kasıtlı olarak, verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde Müsteşarlık, TİM veya birlikçe belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak ve hor kullanmak,

             2) Özürsüz veya izinsiz olarak bir veya iki işgünü göreve gelmemek,

             3) Resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel çıkar sağlamak için kullanmak,

             4) Görevle ilgili konularda, yükümlü olduğu kişilere yalan, yanlış ve/veya yanıltıcı beyanda bulunmak,

             5) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

             6) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

             7) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek,

             8) Toplu müracaat veya şikayette bulunmak,

             9) Hizmet içinde personelin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

             10) Yasaklanmış her türlü yayını görev yerinde bulundurmak,

             11) Disiplin suçu niteliğinde olmak üzere amir ve iş arkadaşları hakkında uydurma şikayetlerde ve ihbarlarda bulunmak,

             12) Denetim görevini yerine getiren yetkililerin inceleme veya soruşturma için gidecekleri yerleri, oradaki personele önceden bildirmek,

             13) Görevle ilgili olarak iş ilişkisi içinde bulunulan kişi veya kuruluşlardan doğrudan veya aracı eli ile hediye kabul etmek,

             ç) Yıllık Ücret Artışından Yararlandırılmama: Fiilin ağırlık derecesine göre personelin bir sonraki yıla ait ücret artışından yüzde 25 ila yüzde 40 oranında eksik yararlandırılmasıdır. Hizmet sözleşmelerinde aşağıdaki hallerin yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezasına konu olacağı dercedilir. Yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

             1) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

             2) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

             3) Amirlerine veya astlarına karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, Müsteşarlık, TİM veya Birlik personeli hakkında şeref ve haysiyet kırıcı eleştirilerde bulunmak,

             4) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

             5) Gerçeğe aykırı rapor, belge düzenlemek,

             6) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek,

             7) Ticaret yapmak veya personele yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

             8) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

             9) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

             10) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

             11) Amirine, astlarına, iş arkadaşları veya iş sahiplerine söz ve hareketle sataşarak, bunları tehdit etmek,

             12) Haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Birlik itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödememek,

             13) Cezai bir suç isnadı niteliğinde olmak üzere, Birlik personeli hakkında uydurma şikayet ve ihbarda bulunmak,

             14) Hizmet binalarında ve müştemilatında Ceza Kanunu anlamında kumar veya bahis oynamak veya oynatmak,

             15) Kendisine veya başkalarına yarar sağlamak amacıyla yetki ve nüfuzunu kötüye kullanmak veya alım, satım ve ihale işlerine hile ve fesat karıştırmak,

             16) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

             17) İzin almadan ve devir teslim yapmadan görev yerini terk etmek suretiyle hizmetin durmasına veya aksamasına sebebiyet vermek,

             18) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

             (3) Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanır.

             (4) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

             (5) Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

             Disiplin amiri, disiplin ve yüksek disiplin kurulu

             MADDE 34 – (1) Genel sekreterliklerde disiplin amiri genel sekreterdir. Genel sekreterin disiplin amiri ise yönetim kurulu başkanı/koordinatör başkandır.

             (2) Birinci sicil amirinin teklifi üzerine; uyarma ve kınama cezaları disiplin amirlerince, ücretten kesme ve yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezaları genel sekreterin teklifi üzerine disiplin kurulunca verilir.

             Disiplin ve yüksek disiplin kurulunun oluşumu

             MADDE 35 – (1) Genel Sekreter ve yardımcıları dışındaki genel sekreterlik çalışanları için Disiplin Kurulu; genel sekreter, genel sekreterlikte insan kaynaklarından sorumlu birimin bağlı olduğu genel sekreter yardımcısı ve insan kaynaklarından sorumlu birim amirinden oluşur. Genel sekreter yardımcısı bulunmayan genel sekreterliklerde, genel sekreter, genel sekreterlikteki insan kaynaklarından sorumlu birim amirine ilave olarak diğer bir birim amirini disiplin kurulu için görevlendirir.

             (2) Genel Sekreter ve yardımcıları dışındaki genel sekreterlik çalışanları için Yüksek Disiplin Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Sekreterliğin bünyesinde birden fazla birlik var ise Yönetim Kurulu Başkanlarının kendi aralarında seçecekleri bir Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında, Genel Sekreter, insan kaynaklarından sorumlu birimin bağlı olduğu genel sekreter yardımcısı, genel sekreter yardımcısı bulunmayan genel sekreterliklerde ise insan kaynaklarından sorumlu birimin amiri ile genel sekreter tarafından belirlenecek iki şube müdüründen oluşur.

             (3) Genel Sekreter ve yardımcıları için Disiplin Kurulu, yönetim kurulu başkanı, bir başkan vekili/yardımcısı, muhasip üye ve iki yönetim kurulu üyesinden; birden fazla birliğe hizmet veren genel sekreterliklerde ilgili yönetim kurulu başkanlarından oluşur. İki birliğe hizmet veren genel sekreterliklerde, ihracatı fazla olan birliğin başkan yardımcısı da kurul üyesidir. 

             (4) Birlik Genel Sekreter ve yardımcıları için Yüksek Disiplin Kurulu, TİM Başkanı, iki başkanvekili, muhasip üye ve bir yönetim kurulu üyesinden oluşur. TİM genel sekreter ve yardımcıları için Yüksek Disiplin Kurulu, İhracat Genel Müdürü, Genel Müdürlükten bir genel müdür yardımcısı ve bir daire başkanı, TİM Başkanı ve TİM Başkanvekillerinden birinden oluşur.

             (5) Kurulların Başkan ve üyeleri kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sihri hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri, disiplin soruşturmasını yaptıkları personele ilişkin kurul toplantılarına katılamazlar. Kurullar, Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Başkan ve üyelerin görev başında bulunmamaları halinde Kurula vekilleri katılır. Kurulların başkanlarının bu fıkrada sayılan sebepler ile toplantılara katılamamaları halinde başkanlık görevi en kıdemli üye tarafından yürütülür. Bu fıkrada belirtilen nedenle toplantılara katılmayan üyeler toplantı yeter sayısının tespitinde göz önünde bulundurulmaz.

             Disiplin ve yüksek disiplin kurulunun işleyişi

             MADDE 36 – (1) Kurulların raportörlüğü insan kaynaklarından sorumlu birim tarafından yürütülür. Kurullarda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varılınca açık oylama yapılır. Kurullar, salt çoğunluk ile karar verirler. Oylamada çekimser kalınamaz. Oyların eşit olması halinde başkanın oy verdiği taraf çoğunluğu sağlamış olur. Başkan, oyunu en son kullanır. Karar Başkan tarafından açıklanır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.

             (2) Kurul üyeleri, çekilmeleri ile retleri söz konusu olmadığı sürece, toplantılara katılmak zorundadır. Görevde olmayan, çekilen veya reddedilen üyelerin yerlerine görev yapacak üyeler on beş gün içerisinde belirlenir. Çekilme ve ret talepleri yazılı olarak ve gerekçeleri belirtilerek yapılır.

             (3) Kurullar, gerektiğinde ilgili gördüğü kişileri davet ederek bilgi ve görüş alabilir, her türlü evrakı inceleyebilir, tanık ve bilirkişi dinleyebilir veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

             (4) Kurullar soruşturmanın genişletilmesine karar verebilir.

             (5) Kurullarda, ivedi veya öncelikle görüşülmesi kaydıyla gönderilen dosyalar, diğer dosyalardan önce gündeme alınarak görüşülür ve karara bağlanır.

             (6) Üyeler kendilerine havale edilen dosyaları en geç yedi gün içinde inceler.

             (7) Disiplin Kurulu, ücretten kesme cezası ile ilgili işlerde soruşturma dosyasını aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde kararını verir.

             (8) Yıllık ücret artışından yararlandırılmama ile ilgili karar Disiplin Kurulunca, soruşturma dosyasına göre verilir. Ancak bu süre her halde 3 ayı geçemez.

             (9) Karar, karar verme süresi içinde raportörler tarafından yazılır. Başkan ve üyelerce imzalanır. Karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir.

             (10) Disiplin amirlerince verilen disiplin cezaları bu amirler, ücretten kesme ve yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezası atamaya yetkili makam tarafından en geç kararların verildiği tarihi izleyen 15 gün içinde ilgiliye tebliğ edilmek üzere Genel Sekreterliğe iletilir.

             Disiplin amirinin yetki ve sorumlulukları, disiplin amirlerinin kararlarına karşı itiraz ve görevden uzaklaştırma

             MADDE 37 – (1) Disiplin amirleri, hizmetin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelikler ile talimatların emrettiği görevleri yerine getirmeyenlere, yasakladığı işleri yapanlara, uyulması zorunlu bulunan hususlara uymayanlara, fiilin niteliğine ve ağırlık derecesine göre yetkisi dahilinde bulunan disiplin cezalarını vermeye yetkilidirler. Disiplin amiri sıfatıyla Genel Sekreter tarafından verilen disiplin cezalarına karşı Yönetim Kurulu Başkanına/Koordinatör Başkana, disiplin amiri sıfatıyla Yönetim Kurulu Başkanı/Koordinatör Başkan tarafından verilen disiplin cezalarına karşı ise disiplin cezasının tebliğinden itibaren TİM Başkanına 7 gün içerisinde itiraz edilebilir. Yetkili mercii itirazı otuz gün içerisinde inceleyip sonuçlandırmakla yükümlüdür.

             (2) Disiplin amirleri, kendilerine verilen yetkileri, hizmetin gereği gibi yürütülmesini teminen; personele Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve talimatlar ile tanınan hakları da dikkate alarak, hakkaniyet ve eşitliği sağlayacak tutum ve davranış içinde kullanmak ile yükümlüdür.

             (3) Bu genel sorumluluğun dışında disiplin amirleri; personelin uyarma, kınama, ücretten kesme, yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezalarından biriyle cezalandırılması gereken disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren bu maddede yer alan zamanaşımına ilişkin süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatmak, gerekli cezaları uygulamak ve disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğramasını önlemek zorundadırlar.

             (4) Bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; uyarma, kınama, ücretten kesme ve yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezalarında 1 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

             (5) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

             (6) Personel hakkında savunma alınmadan disiplin cezası verilemez.  Soruşturmayı yapanın veya yetkili Disiplin Kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte savunmasını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.                  (7) Disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde personel hakkında ayrıca ceza kovuşturması yapılmasına engel olmaz. Aynı olaydan dolayı personel hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez. Personelin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.

             (8) Personele, vuku bulan olaydaki birden fazla fiili için çeşitli disiplin cezalarının uygulanması gerektiği hallerde, fiillerine uyan cezalardan en ağırı verilir.

             (9) Cezayı gerektiren bir fiilden sonra herhangi bir sebeple Genel Sekreterlikteki görevinden ayrılmak, disiplin kovuşturmasına veya cezanın verilmesine engel olmaz.

             (10) Kesinleşen disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Ücretten kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. Verilen disiplin cezaları sıralı sicil amirlerine bildirilir.

             (11) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama cezalarına karşı itiraz bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinde belirtilen bir üst disiplin amirine yapılabilir. Ücretten kesme ve yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezalarına karşı itiraz Yüksek Disiplin Kurulu’na başvurulabilir.

             (12) Disiplin amirleri ve Kurullar tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile cezaya ilişkin karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.

             (13) İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

             (14) Disiplin cezaları personelin siciline işlenir. İtiraz üzerine kaldırılan cezalar sicilden silinir. Personel, uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 3 yıl, diğer cezaların uygulanmasından 5 yıl sonra atamaya yetkili makama başvurarak, verilmiş olan cezaların sicil dosyasından silinmesini isteyebilir. Personelin yukarıda belirtilen süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar sicil dosyasına işlenir. Ancak, ücretten kesme cezası ile yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezasının sicilden silinmesinde Disiplin Kurulunun görüşü alındıktan sonra bu fıkra hükmü uygulanır.

             (15) Görevden uzaklaştırma, hizmetlerin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.

             (16) Görevden uzaklaştırma tedbirini almaya ve uygulamaya, Genel Sekreter yetkilidir. Genel Sekreter ve yardımcıları için bu tedbir, Müsteşarlığın olumlu görüşü alınmak kaydıyla yönetim kuruluna aittir.

             (17) Görevinden uzaklaştırılan personel hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 işgünü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. Personeli görevden uzaklaştırdıktan sonra personel hakkında derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garez veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan yetkililer, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidir. Haklarında mahkemelerce ceza kovuşturması yapılan personel de bu Yönetmelikte belirtilen yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilir.

             (18) Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde personel görevine başlatılır. Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkililer, ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

             (19) Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan personele bu süre içinde aylık ücretlerinin 3/4’ü ödenir. Bu gibi personel, Yönetmelikte öngörülen sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler. Ancak, ikramiyeler ödenmez. Personelin göreve tekrar başlatılması zorunlu olan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylık ücretlerinin kesilmiş olan 1/4’leri ile ödenmeyen ikramiyeleri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre hizmet süresi değerlendirmelerinde göz önüne alınır.

             (20) Soruşturma sonunda disiplin hükümleri uyarınca cezai bir işlem uygulanmasına gerek kalmayan personel hakkında alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, Genel Sekreter tarafından derhal kaldırılır. Genel Sekreter ve yardımcısına ilişkin tedbirin kaldırılması işlemi Müsteşarlığın olumlu görüşü alınmak kaydıyla yönetim kurulu tarafından yapılır. Görevden uzaklaştırma tedbirini keyfi olarak veya garez veya kini dolayısıyla kaldırmayan görevli hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidir. 

             (21) Soruşturma sonunda yetkili mercilerce,

             a) Haklarında disiplin cezası verilenlerle, disiplin cezası verilmesine gerek görülmeyenler,

             b) Yargılamanın men’ine veya beraatına karar verilenler,

             c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar,

             ç) Görevlerine ve işlerine ilişkin olsun veya olmasın çalışmasına engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler,

             için bu kararların kesinleşmesi üzerine, haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.

             (22) Haklarında mahkemelerce ceza kovuşturması yapılan personel ile haklarında disiplin cezası verilenlerle, disiplin cezası verilmesine gerek görülmeyenler, yargılamanın men’ine veya beraatına karar verilenler ve hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri, personelin kovuşturmaya konu olan fiilleri, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir. 

             (23) Personel hakkındaki soruşturmayı disiplin amirleri veya Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulu yapabilir.

             Personelin çalışmasının değerlendirilmesi

             MADDE 38 – (1) Personelin genel durumu ve çalışmaları yıllık olarak değerlendirilir. Bu değerlendirme gizli sicil raporları kullanılarak yapılır.

             (2) Sicil amirleri sicil raporu doldurdukları her personeli:

             a) Dış görünüşü (Kılık kıyafet),

             b) Muhakeme, kavrayış, ifade kabiliyeti,

             c) Azim ve sebatkârlık, dürüstlük, sır saklama ve beşeri münasebetlerdeki başarısı,

             ç) Alkol, kumar vb. kötü alışkanlıkları görevle bağdaşmayacak ölçüde sürdürme gibi halleri,

             d) Güvenilir olmama, şahsi menfaatlerini aşırı ölçüde düşünme, yalan söyleme, dedikodu yapma, kıskançlık, kin tutma gibi kötü huy ve davranışları,

             bakımından genel bir değerlendirmeye tabi tutarlar.

             (3) Gizli sicil raporu aşağıdaki işlemlerde kullanılır:

             a) Yükselme, nakil ve yer değiştirme,

             b) Teşvik ikramiyesi,

             c) Disiplin cezaları,

             ç) Adaylığın sona erdirilmesi.

             (4) Personelin sicil amirleri aşağıda belirtilmiştir. Buna göre:

             a) Birinci sicil amiri: Personelin çalışmasından sorumlu olan en yakın yöneticidir.

             b) İkinci sicil amiri: Birinci sicil amirinin görev ve yetki bakımından bağlı bulunduğu yöneticidir.

             c) Üçüncü sicil amiri: Birinci ve ikinci sicil amirlerinin yaptıkları değerlendirmeler sonucunda bulunan ortalama başarı puanları arasında 10 puan fark bulunması halinde görüşüne başvurulan ikinci sicil amirinin bir üstü olan yöneticidir.

             (5) Sicil amirleri, yanlarında çalışıyor olsalar bile eşleri ile ikinci dereceye kadar olan (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları için sicil raporu düzenleyemezler. Bunlar için sicil amirleri bir üst yöneticidir.

             (6) Bir önceki yıla ait ve en az fiilen 6 aydan fazla görevde bulunan personelin gizli sicil raporu takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar doldurulur ve insan kaynaklarından sorumlu birim amirine gönderilir.

             (7) Gizli sicil raporunun doldurulmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur:

             a) Gizli sicil raporu sicil amirleri tarafından el yazısı ile kazıntısız ve silintisiz olarak doldurulur.

             b) Hakkında gizli sicil raporu doldurulacak personelin sicil amirlerinin yanında en az  6 ay çalışmış olması gerekir. Gizli sicil raporunun doldurulduğu tarihte altı ayını tamamlamamış olan personelin gizli sicil raporu 6 aylık hizmet süresinin tamamlanmasından sonra verilir.

             c) Bir sicil amiri yanında 6 aydan fazla çalıştıktan sonra görev yeri değişenlere ilişkin gizli sicil raporu eski sicil amirleri tarafından doldurulur.

             ç) Kendi rızası ile işten ayrılma, emeklilik veya ölüm hallerinde birinci sicil amirinin yerini ikinci, ikincinin yerini üçüncü sicil amiri alır. Bunun mümkün olmaması halinde yeni sicil amirinin yanında geçecek 3 aylık süre sonunda gizli sicil raporu doldurulur.

             d) Gizli sicil raporu, herhangi bir etki altında kalınmadan, duygusal davranılmadan, adilane ve objektif değerlendirmelere dayanılarak personelin sicil döneminde edinilen bilgi ve izlenimlerden yararlanılarak doldurulur. Değerlendirme sonucuna göre personelin olumlu yönleri ile olumsuz yönleri, kusur ve noksanları hakkında düşünceler, sicil raporunun kişilik değerlendirilmesine ait bölümüne ayrı ayrı açık ve gereğine göre kısa veya ayrıntılı olarak yazılır. Sicil amirlerinin personelin genel durum ve davranışları hakkındaki düşünceleri not takdirlerinde dikkate alınır.

             (8) Değerlendirilen personelin olumsuz yönleri sicil amirlerince kendilerine yazılı olarak bildirilir.

             (9) Gizli sicil raporu, aşağıda belirtilen puan esasına göre oluşturulan değerlendirme grupları kapsamında değerlendirilir.

             Puan               Değerlendirme Grubu

               0–59             Zayıf

             60–75             Orta

             76–89             İyi

             90–100           Çok İyi

             (10) Birinci ve ikinci sicil amirleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda tüm sorular için verilen puanlar toplanıp, soru sayısına bölünerek her iki amirin verdiği başarı puanları ayrı ayrı bulunur. İnsan kaynaklarından sorumlu birim amiri tarafından birinci ve ikinci sicil amirince verilen ortalama başarı puanlarının toplamının sicil amiri sayısına bölünmesi suretiyle genel ortalama başarı puanı bulunur. Üçüncü sicil amirinin görüşüne başvurulan hallerde bu amirin görüşü esas alınır.

             (11) Genel ortalama başarı puanının grup ve basamak ilerlemesi için en az 60 olması gerekmektedir. 59 ve daha düşük puan alanlar olumsuz sicil almış sayılır. Sicil notu ve ortalaması hesaplanırken kesirler tam sayıya tamamlanır.

             (12) Olumsuz sicil almış personele durum, genel sekreter tarafından yazılı olarak 1 ay içinde bildirilir. Olumsuz sicil alan personel, bu duruma 1 ay içinde, atamaya yetkili makam nezdinde yazılı olarak itirazda bulunabilir. Bu durumda, atamaya yetkili makam kararını 2 ay içinde ilgiliye yazılı olarak bildirir. İki defa üst üste olumsuz sicil alan personel, bir başka sicil amiri yanında, bir sicil dönemi daha denenir. Bu sicil amirinden de olumsuz sicil alanların Genel Sekreterlikle ile ilişiği kesilir.

             (13) Gizli sicil raporları, insan kaynaklarından sorumlu birim amiri tarafından saklanır. Başka bir Genel Sekreterliğe naklen atananların gizli sicil raporları kapalı ve imzalı bir zarf içerisinde yeni atandığı Genel Sekreterliğe gönderilir. Emekliye ayrılan, işine son verilen veya ölen personelin gizli sicil raporları kapalı ve imzalı bir zarf içinde özlük dosyasına kaldırılır.

             (14) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi çerçevesinde görevlendirilen personelin görev süresinin 6 ayı aşması halinde, bu personele ilişkin gizli sicil raporları görev yapılan birimin sıralı sicil amirlerince bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde doldurulur ve bu raporlar kapalı ve imzalı bir zarf içerisinde personelin bağlı olduğu Genel Sekreterliğe gönderilir.

             Görevde yükselme

             MADDE 39 – (1) Yükselme, personelin yetki ve sorumluluk bakımından üst göreve getirilmesidir. Personelin yükselebilmesi için bu Yönetmelik ve ilgili yönetmelik  hükümleri uyarınca, yükseleceği unvan için aranılan şartların (yaş haddi ile eleme sınavı şartı hariç) yanı sıra aşağıda belirtilen koşulların bulunması gerekir:

             a) Yükselme için boş bir kadro bulunması kaydıyla, yükselecek personelin üst görevin gerektirdiği yetenek ve yeterliliğe sahip olması, son üç yıl olumlu sicil notu almış olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmaması,

             b) Üst görevin gerektirdiği yetenek ve yeterliliğe sahip olması,

             c) Gerekli görülmesi halinde usul ve esası TİM tarafından belirlenen yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olunması,

             ç) Yükselmenin yetkili makamca uygun görülmesi.

             (2) Bu koşullardan herhangi birinin noksanlığı halinde yükselme yapılamaz. Ayrıca, kendilerine disiplin cezası olarak ücretten kesme cezası veya yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezası verilenler yönetici olarak görev yapamazlar. Yükselme dönemi içinde kullanılan ücretsiz izin süreleri, yurt dışı lisansüstü eğitimde geçen süreler ile askerlikte geçen süreler dikkate alınmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Personele İlişkin Dosya, Belge ve Kayıtlar

             Özlük dosyaları

             MADDE 40 – (1) Personel için bir özlük dosyası açılır. Bu dosyada, ilgilinin görev istek formu, nüfus cüzdanının onaylı örneği, cumhuriyet savcılığından alınan adli sicil belgesi, öğrenim belgesinin onaylı sureti, sağlık raporu, askerlik durumunu gösterir belge, başka kurum veya kuruluşta çalışmış ise hizmet belgesi, yabancı dilleri ve derecelerine ilişkin belge/belgelerle, atama, yükselme, yer değiştirme, nakil, izin ve benzeri her türlü özlük işlemlerine dair her türlü onay, yazışma ve diğer belgeler bulunur.

             (2) Özlük Dosyaları personelin sicilinin bir parçası sayılır. Görevden ayrılan personele ait özlük dosyaları arşive kaldırılır.

             Gizli sicil dosyası

             MADDE 41 – (1) Personel için bir gizli sicil dosyası tutulur. Bu dosyada, gizli sicil raporları, Disiplin Kurulu kararları, denetim raporları ve mahkeme kararları ile gizli kalması gereken diğer yazışmalar saklanır.               

             Özlük ve gizli sicil dosyalarının önemi ve gizliliği

             MADDE 42 – (1) Personelin, işe başlama, yükselme, yer değiştirme, nakil veya disiplin ile emekliye ayrılma ve ilişiğin kesilmesi işlemlerinde özlük ve gizli sicil dosyaları başlıca dayanaktır. Bu dosyalara yalnızca söze dayanılarak hiçbir kayıt ya da belge konulamaz. Dosyalarda kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlışlar, kelime ve cümleler okunacak şekilde çizilip, doğrusu üzerine ya da kenarına yazılarak yetkili tarafından imza edilir. Sicile işlenen hususlar, ancak, atamaya yetkili makamların kararı ile düzeltilebilir. Genel Sekreterlikte yeniden görev alan personelin eski ve yeni sicil ve özlük dosyaları birleştirilir.

             (2) Özlük ve gizli sicil dosyalarının gizliliği esastır. Disiplin kurulu, soruşturma komisyonu, disiplin amirleri ve Müsteşarlık denetim birimleri, haklarında soruşturma yapılanların özlük dosyalarını ve gizli sicil raporlarını inceleyebilirler.

             Sicil numarası

             MADDE 43 – (1) Personele sicil numarası verilir. Görevden ayrılanların sicil numaraları başkasına verilmez. TİM ve Birliklerde yeniden görev alan personele eski sicil numarası verilir, eski ve yeni sicil dosyaları birleştirilir.

             Kimlik kartı

             MADDE 44 – (1) Personele, fotoğraflı ve onaylı kimlik kartı verilir. Unvan değişikliğinde kimlik kartı yenilenir. Kimlik kartlarında silinti ya da kazıntı yapılmaz. Kimlik kartını kaybeden personel, durumu derhal ilgili birime bildirir. Görevden ayrılanların kimlik kartları geri alınarak iptal edilir.

             Hizmet belgesi

             MADDE 45 – (1) Görevden ayrılanlara, istekleri üzerine; görev unvanlarını ve sürelerini, tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşlarını, işe başlama ve ayrılma tarihlerini, ücretlerini ve ayrılma nedenlerini gösterir fotoğraflı ve onaylı hizmet belgesi verilir.

             Adres ve aile durumu

             MADDE 46 – (1) Personel; bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerini, çocuklarının öğrenim durumlarını, ücretlerinden başka gelirlerinin bulunup bulunmadığını ve sürekli oturma adresleri ile istenilen diğer bilgileri, göreve başladıklarında, bu iş için düzenlenen aile durumu formuyla beyan eder. Adresinde, eğitim ve medeni durumunda değişiklik olan personel, durumu insan kaynakları birimine bildirir. Bu bildirim sırasında değişikliğe ilişkin belgeler de eklenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Vekalet

             MADDE 47 – (1) Vekaletin fiilen yapılması esastır. Yönetim pozisyonlarında görev yapanların, izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle görevlerinde bulunmadıkları sürelerde veya boş bulunan yönetim pozisyonlarında vekaletin bir ast veya eşit unvanda bir personel tarafından yürütülmesi esastır. Bu durumda, vekalet verilecek personel, genel sekreterin onayı ile belirlenir. Genel Sekreter için 3 aya kadar yönetim kurulu, 3 aydan uzun süreli vekalet hallerinde ise yönetim kurulunun kararı ve Müsteşarlık onayı gerekir. Genel Sekreterliğe vekalet edenlere, vekalet görevinde bulunduğu üçüncü aydan itibaren, vekalet ettiği unvanın ücreti ile diğer mali ve sosyal haklar verilir. Ancak bu durum vekalet eden için müktesep hak oluşturmaz.

             (2) Asıl görevinin bulunduğu il dışındaki bir görev için vekalet verilenlere, vekaleti süresince esas görevine ilişkin ücretine ek olarak, harcırah uygulamaları çerçevesinde ödeme yapılır.

             Yönetmelikte bulunmayan haller

             MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

             Düzenleme yetkisi

             MADDE 49 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak ihtilaflarla, uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Müsteşarlık yetkilidir.

             Kazanılmış izin hakkı

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte personelin, daha önce tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre o yıl için kullanmaya hak kazandıkları ve daha önceki yıllar için hak kazandıkları halde kullanmadıkları yıllık izinleri, eski mevzuat hükümlerine göre tespit edilmiş bulunan esaslara göre kullandırılır.

             Huzur hakkı

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Birliğin iştiraki olan şirketlerin yönetim kurulları veya denetim kurulları üyesi olarak görev alan personel, Yönetmeliğin 13 üncü maddesi sekizinci fıkrasında yer alan huzur hakkına ilişkin hükme derhal uymak zorundadır.

             Personele ilişkin geçiş hükümleri

             GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Genel Sekreterliklerde daimi kadroda olup fiilen şoför görevi yapanlar bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan şoför kadrosuna atanırlar.

             (2) TİM ve Birliklerde bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte görevde olup dört yıllık yükseköğrenim mezunu bulunanlardan, idari memur ve bilgisayar işletmeni unvanı ile çalışanlara, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde talepleri halinde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak  yazılı veya sözlü sınavda başarılı olmak şartıyla, yaşa ilişkin koşullar aranmaksızın uzman yardımcısı unvanı verilir. Bilgisayar işletmeni unvanı ile çalışanlardan uzman yardımcısı unvanı alamayanlar, bilgisayar işletmeni unvanı ile görevlerine devam ederler. Ancak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, TİM ve Birliklerde bilgisayar işletmeni unvanıyla yeni personel istihdam edilemez.

             (3) TİM ve Birliklerde bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte geçici hizmet sözleşmesiyle çalışanlar, talepleri halinde yaptıkları iş ve eğitim durumları dikkate alınarak idari memur, şoför veya hizmetli unvanında kadrolarda daimi hizmet sözleşmesi ile istihdam edilirler.

             (4) TİM ve Birliklerde raportör olarak çalışanlar uzman, raportör yardımcısı olarak çalışanlar ise uzman yardımcısı unvanıyla ve aynı özlük haklarıyla görevlerine devam ederler.

             (5)  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, özel hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personelin cari sözleşmelerinde ikramiye ödenmesi hükme bağlanmış ise, sözleşmenin bitim tarihine kadar ikramiye ödenmeye devam edilir.

             (6) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce belirli süreli ve özel hizmet sözleşmeli olarak istihdam edilen personel için bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan personel sayısı sınırı uygulanmaz.

             (7) Daimi hizmet sözleşmeli personelin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte özel ilköğretim okullarının 6, 7 ve 8 inci sınıfları ile özel liselerde okuyan veya bu okullara kayıt yaptırmış bulunan çocuklarının okul ücretlerinin yüzde 50’si, ilköğretim öğrencileri ilköğretim okulunu bitirinceye, lise öğrencileri ise liseyi bitirinceye kadar TİM ve Birliklerce ödenmeye devam edilir.

             Yürürlük

             MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.