1 Eylül 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27336

YÖNETMELİK

Karabük Üniversitesinden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez (KBÜ-UZEM): Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Karabük Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları ve Uygulama İşlemleri

             Merkezin amaçları

             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

             a) Üniversitenin bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan lisans, lisansüstü eğitim-öğretim programı ve faaliyetleri kapsamındaki plan, program, koordinasyon ve uygulamaları yürütmek,

             b) Yükseköğretimin zaman ve mekan sınırlılığını gidererek yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak,

             c) Yükseköğretimde üretilen bilgiyi zaman ve mekandan bağımsız tüm ilgililere ulaştırmak,

             ç) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkanları ile eğitim-öğretimin başarısını yükseltmek,

             d) Üniversitedeki akademik birimler arasında etkileşimi ve yardımlaşmayı desteklemek,

             e) Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında etkileşim ve yardımlaşmaya katkı sağlamak,

             f) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

             g) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmaları için ders kapsamlarını hazırlamak,

             ğ) Gerek Üniversite içi, gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

             h) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak veya önermek,

             ı) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

             Merkezin faaliyet alanları ve uygulama işlemleri

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları; iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı eğitimle yapılan lisans, yüksek lisans dersleri, kurslar, seminerler ve konferansları kapsar.

             (2) Merkezde uzaktan eğitim; eşzamanlı (senkron) veya eşzamansız (asenkron) etkileşimli sunumlar ya da etkileşimsiz sunumlar ile yapılır.

             (3) Uzaktan eğitimde internet, diğer veri iletişim ağları, radyo, televizyon, telefon ve posta gibi iletişim araçları kullanılabilir. Eğitimde basım, ses, görüntü, bilgisayar (elektronik ortam) ve teknolojinin sunduğu gereçler kullanılır.

             (4)  Elektronik ortamda bilgisayarların gereç olarak kullanıldığı uzaktan eğitimde; bilgisayar ortamında eğitim, bilgisayar yönetiminde eğitim, bilgisayar destekli eğitim ve teknolojideki gelişime göre diğer teknikler kullanılır.

             (5) Merkez; kamu, özel sektör ve ulusal, uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri ile dersler ve eğitim programları planlar, düzenler, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar; uzaktan yükseköğretim kapsamında diğer yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlar ve yürütür; diğer kurum, kuruluş ve yükseköğretim kurumlarından uzaktan eğitim kapsamında Üniversiteye sağlanacak kurslar, seminerler, konferanslar ve derslere ilişkin planlama, düzenleme, uygulama ve koordinasyonu gerçekleştirir.

             (6) Merkez amaçları doğrultusunda; uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip eder, uygulamalar için sistem tasarımı yapar, uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik işleri yürütür; uzaktan eğitim ve bunun teknolojik ve iletişim alt yapısı konularında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer.

             (2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere  Yönetim Kurulu üyelerinden iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, yokluğunda yardımcılarından birini vekil bırakır.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

             b) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

             c) Merkezin faaliyet alanı kapsamında çalışmalar yapmak,

             ç) Fakülteler, enstitüler, meslek yüksekokulları, Sürekli Eğitim Merkezi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkez programları ve faaliyetleriyle ilgili koordinasyonu sağlamak,

             d) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

             e) Yıllık bütçeyi hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

             f) Her yıl sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dahil altı kişiden oluşur. Diğer üç üye; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.  Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

             b) Rektöre sunulacak faaliyet raporu ile çalışma programını görüşmek,

             c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,

             ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

             d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

             Danışma kurulu

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı fakülteler, meslek yüksekokulları, enstitüler ve sürekli eğitim merkezi yönetim kurulları ve Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlarının seçeceği birer üyeden ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanından oluşur. Müdür, Danışma Kurulu Başkanıdır.

             (2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden Danışma Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine o üyelerin ait olduğu birimden olmak üzere kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.

             Danışma  kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün daveti üzerine olağan olarak yılda en az bir kere, gerekli hallerde daha sık olmak üzere toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli kararları alır. Kurul toplantısı ve kararları için salt çoğunluk aranır.

             (2) Danışma Kurulunun görevi; Müdür tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca onaylanmış yıllık faaliyet raporunu, bütçe ile çalışma programını, eğitim faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak, bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi  Rektörü yürütür.