25 Ağustos 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27330 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

             Amaç ve Kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin eklerini oluşturan yirmi meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21’inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin (1) inci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

EKLER

 

1. Bacacı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

2. Bacacı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

4. Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

5. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

6. Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

7. Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

8. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

9. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

10. Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

11. Makina Bakımcı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

12. Makina Bakımcı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

13. Makina Bakımcı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

14. Motor Test Teknisyeni (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

15. Motor Test Teknisyeni (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

16. Otomotiv Boyacısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

17. Otomotiv Boyacısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

18. Otomotiv Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

19. Otomotiv Montajcısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

20. Topoğraf (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı