22 Ağustos 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27327

TEBLİĞ

Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğü’nden:

BASIN İLÂN KURUMU TEŞKİLİNE DAİR 195 SAYILI KANUN'UN

49 UNCU MADDESİNDE YER ALAN BASIN AHLAK ESASLARI

HAKKINDA 129 SAYILI GENEL KURUL KARARI'NIN 1 İNCİ

MADDESİ (g) BENDİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

GENEL KURUL KARARI

             Karar No: 183                                                                                                                             14 Ağustos 2009

             MADDE 1 – Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinde yer alan Basın Ahlak Esasları hakkındaki 18 Kasım 1994 tarihli ve 129 sayılı Genel Kurul Kararının 1 inci maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             “g) Gazete ve dergiler, verdikleri gerçeğe aykırı bilgilerden dolayı, yollanacak, yayın organına ve üçüncü kişilere hakaret ve suç unsuru içermeyen cevap ve düzeltme metinlerini; bunların gönderilmesine sebep olan yazının etkisini bütünüyle giderecek şekilde, günlük süreli yayınlarda cevap ve düzeltme metinlerinin alındığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda ise cevap ve düzeltme metinlerinin alındığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlar.”

             MADDE 2 – Bu Genel Kurul Kararı Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe girer.