22 Ağustos 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27327

YÖNETMELİK

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ALIM-SATIM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 29/4/2002 tarihli ve 24740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Alım-Satım Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 5 – Alım-satım işleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

             a) Alım-Satım işleminin başlaması: Alım veya satım işini talep eden birimin talebi, Rektörün onayı ve Teknik ve İdarî İşler Müdürlüğüne sevki ile alım-satım işlem prosedürünün ilk aşaması gerçekleşir. Teknik ve İdarî İşler Müdürlüğü bu Yönetmelikte ve yönergelerde belirtilen gerekli evrakları hazırlar.

             b) Yaklaşık bedelin saptanması: Alım isteğinde bulunan birim yetkililerince bir ön inceleme ile o günkü piyasa koşulları ve birim fiyatları göz önünde tutularak yaklaşık bedel tespiti yapılır ve Teknik ve İdari İşler Müdürlüğüne bildirilir.

             c) Şartname ve sözleşmelerin hazırlanması: Şartnameler ve sözleşmeler, ihaleleri yapılacak iş ve hizmetlerin gerçekleşmesine ilişkin her türlü özellik ve ayrıntıları içeren teknik, idari ve hukuki belgelerdir. Şartnameler ihaleyi açacak veya alım yapacak birimin talebi ve Teknik ve İdari İşler Müdürlüğünün kontrolü ve başkanlığında ortak olarak hazırlanır. Şartname ve sözleşmelerin hazırlanmasında Hukuk Müşavirliğinin ve Mali İşler Müdürlüğünün görüşlerinin ve onay paraflarının alınması şarttır.

             c) Şartnamede bulunacak bilgiler ve gerekli belgeler: Satın alınacak malzeme veya cihaz, ihale edilecek inşaat ve tesisat ve ithalat işlerinin özelliğine göre, alım-satım öncesi hazırlanacak şartname ile, teklifi uygun görülen gerçek kişi, ortak girişim veya tüzel kişilerle yapılacak şartname, proje ve sözleşme taslakları, Teknik ve İdari İşler Müdürlüğü tarafından ilgili birim desteği ile hazırlanır. Hukuk Müşavirliğince ve Malî İşler Müdürlüğünce görüş bildirilir. Gerekli hallerde, teknik şartnameler ve projeler konu hakkında uzmanlaşmış yerli ve yabancı kişi veya kuruluşlara da hazırlattırılabilir.

             d) Katılımcı olamayacak kişiler: Basın İlan Kurumu ile ilgili işler hariç aşağıda sayılanlar, doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamına giren işlemlere katılamazlar:

             1) İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve üyeleri, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü, İzmir Ekonomi Üniversitesi  üst düzey yöneticileri ile bu kişilerin ikinci dereceye kadar, ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımları ile ortakları,

             2) Bu Yönetmelik kapsamına giren işleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ve bu görevlilerin ikinci dereceye kadar, ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımları ile ortakları,

             3) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler,

             4) İzmir Ticaret Odası Meslek Komitesi Üyeleri, Meslek komitesi üyesi tüzel kişilik ise bunların Odadaki temsilcileri, ortakları ve yetkilileri, ortağı bulundukları tüzel kişiler ile bu kişilerin ikinci dereceye kadar, ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımları, ortakları doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri ve başkaları adına vergiler hariç aylık toplam 10.000 (onbintürklirası) TL’yi aşan işler için.

             Üniversitenin yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine teklif veremezler ve katılamazlar.

             e) Duyuru gerektirmeyen durumlar: Aşağıda belirtilen alım-satım işlemlerinde başkanlık divanının kararıyla duyuru yapma zorunluluğu yoktur.

             1) Yapılması acilen zorunlu olan işlerde,

             2) Yapımı belli bir sanatçı veya işçi elinde bulunan güzel sanatlarla ilgili işlerin yaptırılması veya alınmasında,

             3) Yapımı ve alımı tek kişi ya da firma elinde bulunan her türlü mal ve/veya hizmetlerin karşılanmasında.

             f) Teminat; alım-satım yöntemlerinden ihalenin seçilmesi durumunda ihaleye katılımlarda, isteklilerden, ihalenin kesinleşmesinden sonra yükleniciden yaklaşık bedel üzerinden belirtilen oranlarda veya maktuen alınan işin önemsenmesini ve güvenirliliğini sağlayacak maddi değerdir. Her ne sebeple olursa olsun Üniversitece alınan teminatlar üzerine istekliler veya yükleniciler tarafından ihtiyati tedbir konulamaz, haciz yapılamaz.

             Alım ve ihalelerde alınabilecek teminatlar; tedavülde olan Türk Parası, teminat vermeye yetkili limiti müsait bankalardan alınacak banka teminat mektupları, Rektörlük tarafından ihalenin özelliğine göre kabul edilebilecek dövizler.

             Kabul edilebilir teminatlar; geçici, kesin ve avans olmak üzere üç çeşittir. Alınabilecek tüm banka teminat mektupları limit içi olmak zorundadır. Teminatlar;

             1) Geçici teminat: İhaleye gireceklerden, işin yaklaşık bedeli belli olan işlerde %5 ila %10 oranında; yaklaşık bedeli belli olmayan işlerde ise Üniversitenin takdir edeceği maktu bir miktar, geçici teminat olarak alınır. Geçici teminatlar en az üç aylık olmalıdır.

             2) Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden şartnameye uygun kesin teminat alınır ve bu teminat tutarı hiçbir şekil ve şartta geçici teminat miktarının altında olamaz. Kesin teminat süresiz olmalıdır.

             3) Avans teminatı: Verilecek avans tutarında banka teminat mektubu alınır. Avans teminat mektupları süresiz olmalıdır.

             Geçici ve kesin teminatlar verildikten sonra, yüklenicinin talebi halinde, onay merciinin onayı alınmak kaydıyla, bu Yönetmelikte öngörülen aynı değerdeki diğer teminatların biri ile değiştirilebilir.

             İhalenin yapılmasından sonra, geçici ihale kararı yetkili merci tarafından karara bağlanıncaya kadar, ihaleye katılanların geçici teminatları iade edilmez.

             Yetkili merciinin onayından sonra en fazla üç isteklinin geçici teminatları, derece sırasına göre, içlerinden birisi ile sözleşme yapılıncaya kadar tutulur. Diğerleri talep halinde iade edilir. Sözleşme imzalandıktan ve gerekli kesin teminat alındıktan sonra tüm geçici teminatlar iade edilir.

             Taahhüdün sözleşme şartlarına uygun şekilde yerine getirildiğinin anlaşılmasından ve yüklenicinin bu işten dolayı Üniversiteye hiçbir yükümlülüğünün kalmadığının tespitinden sonra teminatlar iade edilir.

             Yapım işlerinde ise geçici kabul tutanağının onaylanması, varsa geçici kabulde görülen kusurların giderilmesi ve bu kusurlar bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olmaması şartı ile yarısı, kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra da kalanı yükleniciye geri verilebilir.

             g) Avans: Her nevi inşaat, tesisat ve tamirat malzeme alımları ve benzeri işlemler için cari sirkülerde belirtilen yetkiler çerçevesinde yetkili birimlerin onay ve kararı ile, taahhüdün yerine getirilmemesi halinde protesto çekmeğe ve hüküm istihsaline hacet kalınmaksızın, varsa istihkaklarından mahsup edilmek, istihkakları yoksa, sair surette tahsil edilmek kaydıyla ve süresiz banka teminat mektubu mukabilinde, yapılacak iş veya taahhüt bedelinin herhangi bir oranında ihale veya alım-satım şartnamesinde belirtilen avans verilebilir.

             ğ) Komisyonlar: Alım-satım işinin büyüklüğüne ve özelliğine göre alım-satım işleri komisyonlar vasıtasıyla yapılabilir.

             Mütevelli Heyet veya Rektörlük onayı alınmak suretiyle sürekli veya geçici alım-satım komisyonları kurulabilir.

             Komisyon başkan ve üyelerinin resmi görevli, izinli veya raporlu olmaları nedeniyle komisyon toplantısına katılamayacağı durumlarda, bir üst makamın onayı alındıktan sonra, yerlerine vekilleri katılırlar. Bu gerekçelerin dışında, tespit edilmiş üyeler ve başkan, komisyon çalışmalarına kesinlikle katılmak zorunda olup katılmayan üye hakkında komisyon başkanı, komisyon başkanının katılmaması halinde bir üst makam tarafından disiplin hükümleri uygulanır.

             Yapılacak alım-satım işleminin büyüklüğü ve komisyonların gerekli gördüğü durumlarda İzmir Ticaret Odası Oda Mülkleri Komisyonundan veya en az üç uzman kişiden oluşturulacak alt komitelerden görüş alınabilir.

             Alım-satım işleminin ihale yöntemi ile yapılması durumunda; komisyon, bedeli ne olursa olsun her çeşit ihaleyi yapar.

             Komisyon, aşağıda kayıtlı başkan ve üyelerinden oluşur.

             Başkan             : Rektör veya görevlendireceği herhangi bir kişi,

             Üye                  : Genel Sekreter,

             Üye                  : Malî İşler Müdürü,

             Üye                  : İhtiyaç duyan talep eden birim amiri,

             Üye                  : Teknik ve İdarî İşler Müdürü.

            

             Oy hakkı olmayan üyeler;

             Üye                  : Hukuk Müşaviri,

             Raportör          : Teknik ve İdarî İşler Müdürlüğünün görevlendirileceği bir kişi,

             Tercüman         : Gerekli hallerde,

             Teknik Personel: Gerekli hallerde Rektör’ün çağrısı ile katılırlar.

             Komisyon kararları, yetkili makamın onayı ile kesinlik kazanır.

             h) Alım-satım işlemlerinin bölünmezliği: Yaptırılacak işler, satın almalar veya satışlar daha küçük parçalara bölünmek suretiyle yetki limitlerinin altına düşürülmeyeceği gibi, işlemler aynı komisyon üyeleri tarafından tekemmül ettirilir.

             ı) Sözleşme: Alım-satım işleminin gerekliliği, büyüklüğü ve Rektörlüğün uygun gördüğü işlemlerde yazılı sözleşme yapılır.

             Müteahhitler, ihalenin ilgili mercilerce kabul edildiğinin veya onaylandığının kendilerine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde şartnameye uygun olarak kesin teminatlarını Üniversite veznesine vermeye; şartnamede yazılı damga vergisi, resim, harç ve masrafları kendine ait olmak üzere imzalayacakları sözleşmeyi veya taahhütnameyi Üniversiteye tevdi etmeye mecburdurlar. 15 günlük müddetin son günü Pazar veya resmi tatile tesadüf ettiği takdirde müddet müteakip iş günü bitimine kadar uzamış sayılır.

             Sözleşmeye ilgili şartnameler eklenir.

             Sözleşmeye bağlanan iş Üniversitenin yazılı muvafakati olmadıkça, başkasına devredilemez. Aksi takdirde sözleşme Üniversite tarafından feshedilir. Devre muvafakat edilmesi halinde, devralacaklarda ilk ihale şartları aranır.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.