22 Ağustos 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27327

YÖNETMELİK

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 3/11/2001 tarihli ve 24572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 4 – Mütevelli Heyeti, Üniversitenin en yüksek karar organı olup Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

             Mütevelli Heyeti üyeleri, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından,  devlet memuru olma niteliklerine sahip adaylar arasından dört yıl süre için seçilen en az yedi üyeden oluşur. Mütevelli Heyeti üyelerinin en az üçte ikisinin lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olması gerekir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Rektör Mütevelli Heyetinin tabii üyesidir. Kurucu Vakıf yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve sıhrî hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyetinde görev alacakların sayısı ikiyi geçemez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyetinde görev alamaz.

             Mütevelli Heyeti üyeleri kendi aralarından dört yıl için bir başkan, başkan da dört yıl için bir başkan yardımcısı seçer.

             Mütevelli Heyeti başkanı, Üniversitenin ita amiridir. Mütevelli Heyetin kendisine verdiği yetkileri kullanır ve bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yürütür.

             Seçilen veya ayrılan Mütevelli Heyet başkan ve üyeleri bir ay içinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

             Bir üyenin süresinin bitmesi veya başka nedenlerle ayrılması halinde yerini seçilen yeni üye eski üyeden kalan süre kadar görev yapar. Mütevelli Heyeti üyelerinden herhangi birinin süresi bitmeden görevden alınması için Vakıf Yönetim Kurulu üye tam sayısının en az üçte ikisinin öneri lehinde oy kullanması gerekir. Mazereti olsa bile altı ay içinde yapılan Mütevelli Heyeti toplantılarının yarıdan bir fazlasına veya üst üste ikisine katılmayan Mütevelli Heyeti üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer ve yerine Vakıf Yönetim Kurulu yeni üye seçer.

             Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; kurucu Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyet üyelerine toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda on ikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli Heyet Başkan ve üyelerine bunun dışında herhangi bir suretle başkaca bir ödeme yapılamaz.

             Rektör, Mütevelli Heyeti Başkanlığına ve başkan vekilliğine seçilemez. Rektör, Rektör atanması ve kendisi ile ilgili konuların görüşüldüğü Mütevelli Heyeti toplantılarına katılamaz.” 

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Mütevelli Heyeti, Üniversitenin temsil dâhil, yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçüde ve süreyle Mütevelli Heyeti Başkanına, Rektöre veya Üniversitenin diğer birimlerine devredebilir.”

             “Basın İlan Kurumu aracılığıyla verilecek ilanlarla ilgili işler hariç Mütevelli Heyet üyeleri, eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları, evlatları, evlat edinenleri ile ortakları,  şahısları veya bağlantılı oldukları firmalar adına Üniversite ile herhangi bir ticarî faaliyette bulunamazlar.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d), (e), (f), (h) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (m) bendi eklenmiştir.

             “b) Akademik ve idarî pozisyonları tarif eder ve bu görevlere yapılacak tayinleri, terfileri ve görevden alınmalarını onaylar.”

             “c) Bu Yönetmelik hükümlerine ve Üniversite ile ilgili diğer mevzuata aykırı olmamak koşulu ile Üniversitenin organ ve birimlerinin kuruluş ve işleyişini düzenleyen Senatoca hazırlanan, Rektörlükçe önerilen yönetmelik, yönerge ve iç işleyişe ilişkin düzenlemeler hakkında karar verir ve yürürlüğe koyar.”

             “d) Rektörlükçe Yükseköğretim Kuruluna önerilecek Üniversitede fakülte, enstitü, yüksekokul, enstitü ve bölümler ile teknoparklar, uygulama ve araştırma merkezleri veya benzeri akademik birimlerin kurulmasına, kapatılmasına veya birleştirilmesine karar verir.”

             “e) Rektörlükçe hazırlanan ve Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen bütçeyi inceler ve onaylar,  Üniversitenin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetir, Üniversitenin inşaat ve her çeşit alım, satım, kiralama işlerinde yatırım ve harcama işlemlerini, onaylanan bütçe çerçevesinde Üniversitenin ilgili birimlerince yapılan uygulamaları denetler, bağışları kabul veya reddeder. Yeni kaynak yaratılmasını sağlar.”

             “f) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapar; atamalarını ve görevden alınmalarını onaylar, öğretim elemanlarına ve diğer çalışanlarına ödenecek ücretleri tespit eder.”

             “h) Üniversiteye alınması Yükseköğretim Kuruluna önerilecek öğrenci sayısı ve burs kontenjanları ile ilgili Senato önerisini onaylar ve verilecek bursun şekil ve miktarını tespit eder.”

             “j) Üniversitenin Rektörünü seçer, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü alarak atama işlemini yapar ve görev süresi dolmadan tayindeki usule uygun olarak Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü alarak görevden alabilir.”

             “m) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 6/A maddesi eklenmiştir.

             “Başkanlık divanı ve görevleri

             MADDE 6/A – Başkanlık Divanı, Mütevelli Heyet başkanının başkanlığında, Rektör, Genel Sekreter ve Başkanın belirleyeceği iki Mütevelli Heyet üyesinden oluşur. En az üç üye ile toplanır.

             Başkanlık Divanı, Mütevelli Heyetin kendisine verdiği görevleri yerine getirir ve kendisine verilen görevlerin sonuçları hakkında Mütevelli Heyete bilgi verir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 7 – Rektör, Üniversitenin en üst akademik yöneticisidir.

             Rektör, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyet tarafından dört yıl için atanır. Görev süresi sona eren Rektör yeniden atanabilir.

             Rektör yaş haddi 67’dir. Ancak 67 yaşından önce atanmış olanlar görev süreleri bitinceye kadar Rektörlük görevini sürdürebilirler.

             Rektör, Üniversitenin akademik başarısını en üst düzeye ulaştırma sorumluluğunu taşır. Bilimsel üretimin artması, eğitim-öğretim ve hizmet standartlarının iyileştirilmesi için akademik ve idarî personeli teşvik eder. Çağdaş, yaratıcı ve özgür bir Üniversite yaratmak temel görevidir.

             Rektör; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleriyle verilen görev ve yetkiler ile Mütevelli Heyet tarafından verilen görev ve yetkileri kullanır. Rektör, Üniversitenin gelecek yıllardaki gelişmesi ve mevcut eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi, koordinasyonu ve kalitesinin yükseltilmesi konularında Mütevelli Heyetine karşı sorumludur. Mütevelli Heyeti tarafından alınan kararlar ile belirlenen politikaların uygulanmasını sağlamakla görevlidir. Üniversitenin yönetimi ile ilgili konularda Mütevelli Heyeti ile öğretim elemanları arasında irtibatı sağlar. Rektör, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde ilgili Rektör Yardımcısına veya Genel Sekretere devredebilir.

             Rektör, bağlı birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulunun görüş ve önerilerini aldıktan sonra Üniversitenin bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak hazırlar ve her safhada Mütevelli Heyetinin denetimine sunar.

             Rektör, Üniversitenin akademik, idarî, malî ve öğrenci işlerinin yoğunluğunu göz önünde bulundurarak çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi Rektör yardımcısı olarak atanmak üzere Mütevelli Heyetine önerir.

             Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini yerine vekil olarak bırakır ve Mütevelli Heyet Başkanına bilgi verir.

             Üniversitenin akademik ve idari personelinin iznini Rektör, Rektörün iznini Yükseköğretim Kurulu Başkanı verir ve bu konuda Mütevelli Heyet Başkanına bilgi verir.

             Rektörün görevinin sona ermesi ve henüz yenisinin atanmamış olması halinde, Mütevelli Heyeti, Rektör yardımcılarından birini veya bir başkasını Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü alarak Rektör vekili olarak tayin eder.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 9 – Genel Sekreter, öğretim elemanları dışındaki Üniversite personelinin idari amiri olup Rektöre bağlı Üniversitenin tüm idari işlerinden sorumlu yöneticisidir.

             Genel Sekreterin atanması ve görevden alınması Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin kararı ile olur.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (j) ve (k) bentleri eklenmiştir.

             “b) Üniversiteyi ilgilendiren kanun, yönetmelik, yönerge ve uygulama esaslarının taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, Mütevelli Heyetinin onayına sunmak ve yürürlüğe girmelerini sağlamak.”

             “d) Üniversitenin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora gibi bütün eğitim-öğretim programlarına hangi yöntemle öğrenci alınacağını, kontenjan ve koşullarını saptamak ve Mütevelli Heyetine önermek.”

             “j) Öğrencilerden alınacak ücretler hakkında Mütevelli Heyete önerilerde bulunmak.”

             “k)Üniversitede akademik birimlerin açılması, birleştirilmesi veya kapatılması hususunu görüşerek karara bağlamak ve Mütevelli Heyet onayına sunmak.” 

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Faaliyet plân ve programlarının uygulanmasını sağlamak; Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte Mütevelli Heyete sunulmak üzere Rektörlüğe göndermek.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Rektör, ilgili alanda yurt içinde veya dışında çalışan profesörler arasından seçilen ve en az üç kişiden oluşan bir dekan araştırma ve belirleme komisyonu aracılığı ile Üniversite içinden veya dışından profesör unvanına haiz dekan adayını/adaylarını tespit eder. Rektör, komisyonun görüşünü de belirterek uygun gördüğü adayı Mütevelli Heyetine sunar. Mütevelli Heyeti, adayı uygun görmesi halinde tam zamanlı olarak görev yapmak üzere Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra üç yıllık bir süre için dekan olarak atar. Süresi biten dekan üç yıl süre ile aynı usulde yeniden atanabilir.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Öğretim elemanlarının seçimi, değerlendirilmesi, seçilenlerin uygun görülen akademik unvanlarla görevlendirilmeleri ve yükseltilmeleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyularak Üniversitenin yetkili akademik organlarınca yapılır. Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile kesinleşir.”

             “Öğretim yardımcıları, dekanın veya müdürün önerisi ve Rektörün onayı ve Mütevelli Heyet kararı ile atanır.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 21 – Üniversite, yurt içinde veya yurt dışında kendi bilim alanlarında üstün başarı kazanmış veya yaşama değerli katkılarda bulunmuş kişilere, ilgili fakülte kurulunun önerisi ve Senato kararı ile onursal doktora veya onursal profesörlük unvanı verebilir.”

             MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.