22 Ağustos 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27327

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15315

             Ekli “Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 19/8/2009 tarihli ve 653 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/8/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                    B. ARINÇ                             A. BABACAN                                    M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

          H. YAZICI                                 F. N. ÖZAK                      M. Z. ÇAĞLAYAN                                H. YAZICI

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                               Devlet  Bakanı V.

 

           E. BAĞIŞ                                  S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                                       S. ERGİN

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                                  Adalet Bakanı

 

       M. V. GÖNÜL                              B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                                 M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                        İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı                                 Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                               R. AKDAĞ                                     B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                                Ulaştırma Bakanı

 

       M. M. EKER                               Ö. DİNÇER                             N. ERGÜN                                     Ö. DİNÇER

Tarım ve Köyişleri Bakanı       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

 

                                 E. GÜNAY                                                                                  V. EROĞLU

                       Kültür ve Turizm Bakanı                                                              Çevre ve Orman Bakanı

 

BAZI MALLARA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ VE ÖZEL

TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

             MADDE 1 – (1) 30/11/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 ve 89.03 G.T.İ.P. numaralı mallarda uygulanacak özel tüketim vergisi oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

             MADDE 2 – (1) 30/11/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere, 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 ve 89.03 G.T.İ.P. numaralı malların tesliminde katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir.

             (2) Mükellefler, bu Karar kapsamında teslim edecekleri mallar nedeniyle yüklendikleri ve indirim yoluyla telafi edemedikleri katma değer vergisi bakımından, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen iade hakkından faydalanamazlar.

             MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.