22 Ağustos 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27327

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2009/15282

             7 Haziran 2005 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 2/4/2009 tarihli ve 5858 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 4/6/2009 tarihli ve HUMŞ/723 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/7/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                    B. ARINÇ                                 A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

          H. YAZICI                                 F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                              F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

 

       M. V. GÖNÜL                              S. A. KAVAF                                C. YILMAZ                                   S. ERGİN

     Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

 

       M. V. GÖNÜL                              B. ATALAY                            A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                        İçişleri Bakanı                             Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                                   R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

 

       M. M. EKER                                M. DEMİR                                  N. ERGÜN                                  T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı     Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.         Sanayi ve Ticaret Bakanı     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                 E. GÜNAY                                                                                      V. EROĞLU

                       Kültür ve Turizm Bakanı                                                                  Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE

UKRAYNA BAKANLAR KURULU ARASINDA

BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ

ANLAŞMASI

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu (bundan sonra "Taraflar" olarak adlandırılacaktır), bilim ve teknolojinin ulusal ekonomilerin gelişmesindeki öneminin bilincinden hareketle, bilimsel ve teknolojik işbirliğinin eşitlik ve karşılıklı yarar ilkelerine dayalı olarak gelişmesi ve güçlenmesi amacı ile aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.

Madde 1

Giriş

             Taraflar, bu Anlaşma'nın hükümleri ile mevcut ulusal mevzuat ve yönetmeliklerine uygun olarak, kendilerine bağlı araştırma birimleri arasında eşitlik ve karşılıklı yarar ilkelerine dayalı bilim ve teknoloji alanında işbirliğini özendirecek ve destekleyeceklerdir. Bu Anlaşma çerçevesinde gerektiğinde ilgili araştırma birimleri arasında ayrıca işbirliği protokolleri imzalanabilecektir. Bu Anlaşma'nın uygulanmasında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı karşılıklı olarak yetkilidirler.

Madde 2

İşbirliğinin Şekli

             İşbirliği, özellikle aşağıdaki biçimlerde gerçekleşecektir:

             a. araştırma sonuçları ile bilim adamları, uzman ve araştırmacı değişimi dahil olmak üzere ortak araştırma ve geliştirme projeleri;

             b. ortak bilimsel toplantı, konferans, sempozyum, kurs, çalıştay ve sergiler vs. düzenlenmesi ve bunlara katılım;

             c. bilimsel ve teknolojik bilgi ve belge değişimi;

             d. araştırma ve geliştirme olanakları ile bilimsel cihazlarının ortak kullanımı;

             e. bilimsel ve teknolojik işbirliğinin, karşılıklı olarak kararlaştırılabilecek diğer şekilleri.

Madde 3

Giderler

             1. Bu Anlaşma'dan kaynaklanan uzman ve bilim insanı ile diğer teknik elemanların değişimlerinin giderleri, karşılıklı olarak aksine bir karara varılmadığı takdirde, aşağıdaki şekilde karşılanacaktır:

             a. Gönderen taraf uluslararası seyahat giderlerini karşılayacaktır.

             b. Kabul eden taraf, ulusal mevzuatına uygun olarak ülke içindeki seyahat giderleri ile iaşe ve ibate giderlerini karşılayacaktır.

             2. Anlaşma'nın uygulamasına katılan kişiler ev sahibi ülkenin sağlık sigortası ve sağlık servisleri hakkında bilgilendirileceklerdir. Taraflardan hiç birinin sigorta ve sağlık giderlerine ilişkin bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 4

Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması

             Fikri mülkiyet haklarının korunması bu Anlaşma'nın Ek 1'inde belirtilen hükümlere göre uygulanacaktır.

Madde 5

Uygulama ve Yasal Hususlar

             1. Anlaşmanın yorumlanması veya uygulanması ile ilgili bir ihtilaf, Taraflar arasındaki görüşmelerle giderilecektir.

             2. Anlaşma çerçevesinde yapılan işbirliği etkinliklerinin yürütülmesi hususunda her bir Taraf, yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak mümkün olan en iyi koşulları sağlamak amacı ile gerekli bütün tedbirleri alacaktır.

             3. Bu Anlaşma, Tarafların yaptığı diğer uluslararası sözleşme ve anlaşmalardan doğan yükümlülüklerinin hiçbirinin geçerliğini veya yürütülmesini etkilemeyecektir.

Madde 6

Yürürlüğe Girme ve Sona Erme

             1. Bu Anlaşma, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli olan tüm ulusal yasal işlemlerin tamamlandığını bildiren son bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

             2. Bu Anlaşma, beş yıllık bir dönem için yürürlükte kalacak ve her iki Taraftan biri bu Anlaşmanın sona erdirilmesi için yazılı olarak niyetini bildirmediği sürece beş yıllık dönemler halinde otomatik olarak yenilenecektir. Sona ermesi, sözkonusu ihbar tarihinden altı ay sonra olacaktır.

             3. Bu Anlaşmanın sona ermesi, aksine bir karara varılmadığı takdirde, Anlaşmanın sona erdiği tarihte tamamlanmamış ve bu Anlaşma çerçevesinde yürütülen proje ve programları etkilemeyecektir.

             Ankara’da 7 Haziran 2005 tarihinde Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce olarak ikişer kopya halinde ve her metin asıl sayılmak üzere düzenlenmiştir.  Anlaşmanın yorumlanmasında farklılık olduğu durumlarda İngilizce nüsha geçerli olacaktır.

 

             Türkiye Cumhuriyeti                                                            Ukrayna Bakanlar

             Hükümeti Adına                                                                    Kurulu Adına

 

             Kürşad  TÜZMEN                                                               Borys TARASYUK

             Devlet Bakanı                                                                        Dışişleri Bakanı

EK 1

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KULLANIMI VE KORUNMASI

             Madde 1 - Tanımlar

             1.1 Bu Ek'in amacı çerçevesinde:

             "fikri mülkiyet" 14 Temmuz 1967 tarihinde Stokholm'de imzalanan ve 2 Ekim 1979 tarihinde tashih edilen Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu kuruluş Anlaşması’nın Madde 2'deki anlamına işaret eder.

             "sonuçlar" fikri faaliyetin sonuçlarına işaret eder.

             “Tarafın katılımcısı" bu Anlaşma çerçevesinde yapılan işbirliği çalışmalarının tamamlanmasına doğrudan katılan bir Tarafın organizasyonu, kurum, kuruluş, bireyine işaret eder.

             Madde 2 - Mülkiyet ve Sonuçların Korunması

             2.1 Taraflardan her biri, bu Anlaşmanın imzalanmasından önce sahip olduğu sonuçların veya bu Anlaşma dışında yapılan bir çalışına neticesinde elde edilecek sonuçların (patentli veya patentsiz) mülkiyetine sahip olmaya devam edecektir.

             2.2 İşbirliğinden elde edilen fikri faaliyet sonuçlarının hakları, karşılıklı bilimsel ve teknolojik işbirliği çerçevesinde Tarafların her bir katılımcısının katkısı dikkate alınarak, Tarafların katılımcıları tarafından imzalanan sözleşmelerdeki şartlara göre dağıtılır.

             2.3 Taraflar, koruma gerektirecek kalitedeki sonuçlar için sınai mülkiyet sertifikası başvuru işlemleri de dahil olmak üzere, bu sonuçların korunması için alınması gereken tedbirler ve adımlar konusunda birbirlerine danışacaklardır.

             2.4 Fikri faaliyet sonuçlarının korunması kapsamında mülkiyet hakkı için başvurularda, önceliklerin belirlenmesi sırasında Taraflar, aşağıdaki hususları dikkate alacaklardır:

             - Türkiye'de elde edilen sonuçların mülkiyet hakkı için yapılacak başvuru işlemleri ilk önce Türk tarafınca Türkiye'de yapılacaktır;

             - Ukrayna'da elde edilen sonuçların mülkiyet hakkı için yapılacak başvuru işlemleri ilk önce Ukrayna tarafınca Ukrayna'da yapılacaktır;

             2.5 Taraflar, bu sonuçların korunması için Türkiye ve Ukrayna dışındaki ülkelerden fikri mülkiyet hakkı belgesi almanın uygun olacağına karar verirlerse genel bir anlaşmayla uygun tedbirleri alacaklardır.

             2.6 Başvuru işlemlerinin yapıldığı günden itibaren bir ay içinde Taraflar belgelerin ve eklerinin bir kopyasını karşı Tarafa iletecektir.

             2.7 Fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin her başvuruda, esas uygulayıcılara danıştıktan sonra, bu Anlaşma çerçevesinde korunması istenen sonuçların elde edilmesine katkıda bulunan bilim insanlarının isimleri her iki Taraf tarafından mucit olarak adlandırılacaktır.

             2.8 Kendi araştırma gereksinimleri için her bir Taraf, özel sözleşmelere bağlı olarak elde edilen patentli veya patentsiz sonuçların ücretsiz olarak kullanım hakkına sahip olacaktır.

             2.9 Taraflar, bu Anlaşmanın uygulanması çerçevesinde özellikle ortak araştırma projesinin bir parçası olarak yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar hakkında söz konusu sonuçların korunmasına ilişkin ortak bir karar alabilmek amacıyla birbirilerine bilgi vereceklerdir.

             Madde 3 - Sonuçların Kullanımı

             3.1 Taraflar, ivedilikle, elde edilen sonuçların değerlendirilmesi için gerekli bütün önlemleri alacaklardır. Taraflar, fikri mülkiyet haklarının ilgili ülkelerdeki kullanım şartları ve koşullarını birlikte kararlaştıracaklardır. Bu haklarla ilgili işlemleri yerine getirme görevi Taraflardan birine, ikisine birlikte veya üçüncü bir tarafa verilebilir.

             3.2 Taraflar, el verdiğince elde edilen fikri mülkiyet haklarının ticari amaçlı ve uygun zaman diliminde kullanılmasını sağlayacaklardır.

             3.3 Aksine özel bir anlaşma olmadıkça, sonuçların ticari kullanımından elde edilen gelir Tarafların katkılarıyla orantılı olarak dağıtılacaktır.

             3.4 Bir patentin veya ortak mülkiyeti olan bir bilgisayar yazılımının taklit edilmesi durumunda Taraflar, karşılıklı anlaşmayla, taklit eden(ler)e karşı yasal işleme gerek olup olmadığına karar vereceklerdir. Anlaşma sağlandığında bu yasal işlemler Taraflardan biri tarafından, her iki taraf adına ve giderler paylaşılarak başlatılabilir. Taraflardan biri yasal işlemlerin başlatılmasından kesinlikle vazgeçerse diğer Taraf bu işlemleri masrafları, riskleri ve kazançları üstlenerek başlatabilir.

             3.5 Taraflardan her biri, bu sonuçların elde edilmesine katkıda bulunan kurumlara, çalışanlara veya yerel katılımcılara yapılacak ödeme ve verilecek ödülleri kendileri belirleyeceklerdir.

             Madde 4 - Giderler

             4.1 Fikri mülkiyet haklarının korunmasının elde edinilmesi ve sürdürülmesine ilişkin giderler Türkiye'de Türk tarafınca ve Ukrayna'da Ukrayna tarafınca karşılanacaktır.

             4.2 Türkiye veya Ukrayna dışındaki bir ülkede bu hakların korunmasının elde edinilmesi ve sürdürülmesine ilişkin giderler gerektiğinde tarafların katkılarıyla orantılı olarak karşılanacaktır.

             Madde 5 - Çekilme

             5.1 Taraflardan biri, bir başvurudan geri çekilmek isterse veya özellikle başvuru işlemleri ve yürürlükle ilgili giderler olmak üzere, başvuru giderlerini paylaşmayı ya da ödemeyi red ederse, bu durumdan diğer Tarafı derhal haberdar edecektir. Paragraf 2.3 ün hükümleri geçerli kalmak şartıyla, diğer Taraf, masrafları üstlenerek kendi adına başvuru işlemlerini başlatabilir veya işlemlere devam edebilir. Çekilen Taraf formalitelerin tamamlanmasında her türlü yardımı yapacaktır.

             5.2 Paragraf 5.3 ün şartları uyarınca ve paragraf 5.1 de belirtilen şartlara ve koşullara göre başvuruyu yapan veya işlemlere devam eden taraf, hakların kullanımından elde edilen geliri almayı hak edecektir.

             5.3 Ortak işlemlere başlamadan önce, Taraflar, gerektiğinde, fikri mülkiyet belgeleri talep edecekleri ülkelerin listesini saptayabilirler. Taraflardan biri yukarıda belirtilen listede yer almayan ülkelerde başvuru işlemlerini yapmak istemezse, ayrı bir anlaşmayla mutabakata vararak, diğer Taraf bu ülkelerde fikri mülkiyet haklarını kendi adına talep edebilir. Madde 2 de ki şartlardan farklı olarak yapılan gelir dağılımına ilişkin özel düzenlemeler özel anlaşmalarla yapılabilir.

             Madde 6 - Yavınlar-Gizlilik

             6.1 Madde 6.4'teki hükümlere bağlı olarak taraflardan her biri işbirliğinden elde edilen sonuçları yayınlama hakkına sahip olacaktır. Ancak, her hangi bir yayımdan önce Taraflar üçüncü tarafların haklarına zarar vermeyeceklerini garanti edeceklerdir.

             6.2 Taraflardan her biri yayımlanmasını istemediği işbirliği faaliyetinden doğan veya üretilen bilgileri mümkün olan en kısa sürede belirliyecektir. Bunlar:

             - Konunun uzmanları tarafından bilinmeyen veya yasal yollarla kolaylıkla erişilemeyen bilgiler;

             - Gizliliği nedeniyle mevcut veya potansiyel ticari değer taşıyan bilgiler;

             - İlgili  ülkelerin  yetkili  makamlarınca gizliliği  garanti  altına almak için gerekli önlemler alınmış bilgiler;

             6.3 Ortak çalışmaya ilişkin gizli bilgiye ulaşım hakkına sahip Taraf, bilginin gizli kalmasını sağlıyacaktır.

             6.4 Bu tür bilgilerin Taraflardan biri tarafından yayımlanması veya açıklanması diğer Tarafın önceden yazılı onayına bağlı olacaktır. Ancak, bu hüküm, bu tür bilgilerin konu olan araştırmayı yapan kuruluşlar veya kamu kuruluşlarına açıklanması sırasında geçerli olmayacaktır. Kendisinden bilgi açıklanması talepte bulunulan Taraf, talepte bulunan tarafa, talebin alınmasından sonraki bir ay içinde kararını bildirecektir. Bu süre sonunda talep, kabul edilmiş sayılacaktır. Bu hüküm Anlaşmanın sona ermesinden sonra altı ay süreyle uygulanacaktır.

             6.5 Yayımlanmasına izin verilen bilgi sadece bu Anlaşma çerçevesindeki ortak çalışma için kullanılabilir.

             Madde 7 - Araştırma Sözleşmesi

             7.1 Üçüncü bir taraf, bu Anlaşmanın Tarafları ile bir araştırma sözleşmesi yapmak isterse Taraflar birbirlerine danışacaklar ve Taraflar adına görüşmeleri yürütmek ve sözleşmeyi imzalamak üzere aralarından birini yetkili olarak atayacaklardır. Sözleşme üçüncü taraf ile işbirliği koşullarını belirleyecek ve bu Anlaşmada ortaya konan fikri mülkiyet hakları üçüncü taraf için de geçerli olacaktır. Sözleşme metni imzadan bir ay önce karşı tarafa gönderilecek ve gönderilen Taraf görüşünü bir ay içinde bildirecektir. Bu süre içinde yanıt gelmemesi durumunda sözleşme kabul edilmiş sayılacaktır.

 

Yabancı Dil  metin için tıklayınız.