18 Ağustos 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27323

YÖNETMELİK

Sermaye Piyasası Kurulundan:

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER

PİYASASI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak için ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla kurulan Gelişen İşletmeler Piyasasının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/10/1983 tarihli ve 91 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanım ve kısaltmalar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Borsa, İMKB: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasını,

             b) Borsa Başkanı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanını,

             c) Borsa Başkanlığı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığını,

             ç) Bülten: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından yayımlanan günlük bülteni,

             d) Gelişen İşletmeler Piyasası, GİP: Borsa kotasyon şartlarını sağlayamayan, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin menkul kıymetlerinin işlem görebileceği piyasayı,

             e) Gelişen İşletmeler Piyasası Listesi, GİP Listesi: Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görebilecek menkul kıymetleri gösterir listeyi,

             f) Halka arz: Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulmasını; halkın bir anonim şirkete katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesini; payların borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesini; Kanuna göre halka açık anonim şirketlerin sermaye artırımları dolayısıyla paylarının satışını,

             g) İMKB Takas ve Saklama Merkezleri Yönetmeliği: 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Merkezleri Yönetmeliğini,

             ğ) İMKB Yönetmeliği: 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğini,

             h) Kanun: 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

             ı) Kotasyon Yönetmeliği: 24/6/2004 tarihli ve 25502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğini,

             i) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,

             j) Piyasa danışmanı: Piyasa danışmanlığı görevini yerine getirebilecek olan şirketi,

             k) Piyasa danışmanlığı anlaşması: Paylarının GİP Listesine kabulü için başvuruda bulunan şirket ile piyasa danışmanı arasında tarafları temsile yetkili kişilerce imzalanan anlaşmayı,

             l) Piyasa Danışmanı Listesi: Piyasa danışmanlığı görevini yerine getirebilecek olan şirketlerin listesini,

             m) Piyasa yapıcı: Bir menkul kıymetin piyasasının dürüst, düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, likit ve sürekli bir piyasasının oluşmasını teşvik etmek amacıyla çift taraflı alış ve satış kotasyonu vermekle yükümlü olan aracı kuruluşu,

             n) Sistem: Elektronik Alım Satım Sistemini,

             o) SPK: Sermaye Piyasası Kurulunu,

             ö) Şirket: Menkul kıymetlerinin Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabulü için başvuru yapan veya menkul kıymetleri halen Gelişen İşletmeler Piyasası Listesinde bulunan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip anonim şirketleri,

             p) Tahsisli satış: Sermaye artırımlarında artırılan sermayeyi temsil eden payların halka arz edilmeyerek, doğrudan dışarıda yerleşik kişi/kişilere, kayıt öncesi belirlenmiş yurt içinde yerleşik kişi/kişilere tahsisli olarak satışını,

             r) Takasbank: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketini,

             s) Yönetim Kurulu: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulunu,

             ifade eder.

İKİNCİ KISIM

GİP Listesi, Şirket ve Piyasa Danışmanına İlişkin Usul ve Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

GİP Listesi ve Şirkete İlişkin Düzenlemeler

             GİP Listesine kabul ve GİP'te işlem görme

             MADDE 4 – (1) SPK tarafından kayda alınan menkul kıymetler GİP Listesine kabul edilebilir ve GİP’te işlem görebilir. Payların GİP Listesine kabulü ve GİP’te işlem görmesine ilişkin usul ve esaslar bu Yönetmelikle düzenlenmiş olup, diğer menkul kıymetlerin GİP Listesine kabul edilmesi ile işlem görmesine ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve SPK’nın onayı ile yürürlüğe girer.

             (2) GİP Listesine kabul işlemi, sadece mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ya da tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek paylar için yapılır.

             (3) Bir şirketin mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ya da tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek payları GİP’te esas olarak aynı işlem sırasında işlem görür. Ancak, şirketin farklı haklara sahip payları bulunuyor ise, Yönetim Kurulunun kararıyla birden fazla işlem sırası açılabilir.

             (4) GİP bünyesinde söz konusu payların işlem görebileceği değişik pazarlar Yönetim Kurulu kararı ile teşekkül ettirilebilir. Teşekkül ettirilen pazarlar ve buralarda işlem görecek menkul kıymetler Bültende ilan edilir. Pazarlar teşekkül ettirildikleri usule göre kaldırılabilir.

             GİP Listesine kabul kriterleri ve payların GİP Listesine kabulü

             MADDE 5 – (1) Şirket paylarının GİP Listesine kabul başvurularında;

             a) Payların GİP Listesine kabulü için başvuruda bulunan şirketin anonim şirket statüsünde olması, kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun tabi olduğu mevzuata uygun olduğunun belgelenmesi,

             b) GİP Listesine kabul başvurusunun, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ya da tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek paylar için yapılmış olması,

             c) İMKB Kotasyon Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen kotasyon şartlarından en az birinin şirket tarafından sağlanamamış olması,

             ç) Şirket ana sözleşmesinin işlem görecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar içermemesi,

             d) Şirket ile Piyasa Danışmanı Listesinde yer alan bir piyasa danışmanı arasında başvuru tarihi itibarı ile en az iki yıl süre ile geçerli bir piyasa danışmanlığı anlaşmasının imzalanmış olması,

             e) Başvuru tarihi itibariyle son yıl sonu finansal tablolarının bağımsız denetimden geçmiş olması, ancak bağımsız denetime esas bilanço tarihinden itibaren dokuz ay geçmesi halinde ayrıca altı aylık ara dönem finansal tablolarının da bağımsız denetimden geçmesi

             gerekmektedir.

             (2) Piyasa danışmanının şirkete ilişkin raporunun olumlu görüş içermesi durumunda, Yönetim Kurulu söz konusu raporu ve genel şartları dikkate alarak şirket paylarının GİP Listesine kabul edilip edilmemesine karar verir.

             (3) GİP Listesine kabul edilecek paylar sadece halka arz yoluyla yapılacak sermaye artırımı veya tahsisli sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek paylardan oluşur. Şirket payları GİP Listesinde bulunduğu sürece bu madde kapsamı dışında kalan ve GİP Listesinde bulunmayan paylar için ortakların yapacağı GİP Listesine kabul başvurusu Borsa tarafından reddedilir.

             GİP Listesine kabul başvurusu

             MADDE 6 – (1) GİP Listesine kabul başvurusu ihraçcı şirket ve piyasa danışmanının birlikte imzalayacağı bir dilekçe ile yapılır. Dilekçe ekine bu Yönetmelikte belirtilen belgelerin eklenmesi zorunludur. Belge eksikliği durumunda gerekli belgeler tamamlanıncaya kadar başvuru değerlendirmeye alınmaz.

             (2) Başvuru dilekçesi ile birlikte başvuruya eklenecek belgelerin piyasa danışmanı ve şirket yetkilileri tarafından hazırlanıp imzalanması esas olup, sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan şirket yönetimi ve piyasa danışmanı birlikte sorumludur. İhraççı şirket gerek piyasa danışmanı gerekse Borsa tarafından talep edilecek her türlü bilgi ve belgeyi ibraz etmek zorundadır.

             (3) GİP Listesine kabul başvurusu, SPK kayıt başvurusu ile eşzamanlı olarak yapılır.

             GİP Listesine kabul başvurusuna eklenecek belgeler

             MADDE 7 – (1) Başvuru dilekçesi ekinde Borsaya aşağıda sayılan bilgi ve belgelerin iletilmesi gerekmektedir:

             a) Aşağıda yer alan ve içeriği Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek noter onaylı beyan ve taahhütname,

             1) Onay ve uyumluluk beyanı: Piyasa danışmanı ve şirketi temsile yetkili kişiler tarafından imzalanan, payların GİP Listesine kabul başvurusu esnasında Borsaya sunulan ve kamuya duyurulan bilgi ve belgelerin doğruluğunun onaylandığına, GİP’in kuruluş ve faaliyet amacı ile şirketin paylarını ihraç amacının uyumlu olduğuna ilişkin beyandır. Söz konusu beyan ekine piyasa danışmanı tarafından hazırlanarak piyasa danışmanını temsile yetkili kişiler tarafından imzalanan ve bu beyana dayanak teşkil eden bilgileri içeren rapor eklenir.

             2) Borsada işlem görme taahhütnamesi: Şirketi temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış SPK ve Borsa düzenlemelerine uyulacağına ilişkin taahhütnamedir.

             b) Şirket ile piyasa danışmanı arasında düzenlenerek tarafları temsile yetkili kişilerce imzalanmış piyasa danışmanlığı anlaşması,

             c) Şirket ve piyasa danışmanı tarafından imzalanmış şirket bilgi formu,

             ç) Son yıl sonu finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporu. Bağımsız denetime esas bilanço tarihinden itibaren dokuz ay geçmesi halinde ayrıca altı aylık ara dönem finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporu,

             d) SPK’dan alınan Kurul Kayıt Belgesi,

             e) İhracın halka arz yöntemi ile yapılması durumunda SPK onaylı izahname ve sirküler, tahsisli satış yöntemi ile yapılması durumunda GİP İşlem Görme Bilgi Formu,

             f) Varsa aracı kuruluşlar ile yapılan anlaşmaların örnekleri,

             g) Şirketi ve piyasa danışmanını temsile yetkili kişilerin noter onaylı imza sirküleri,

             ğ) Şirketin kuruluş ana sözleşmesi ile ana sözleşme değişikliklerinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshaları ile en son değişiklikleri içerir, toplu şekilde hazırlanmış ve şirketi temsile yetkili kişilerce imzalanmış ana sözleşmesi,

             h) Ana sözleşmede yer alan pay gruplarına ve bu gruplara tanınan imtiyaz ve kısıtlamalara ilişkin bilgiler,

             ı) GİP Listesine kabul başvurusunda bulunulan paylar içinde nama yazılı paylar bulunması durumunda bu payların devir ve temlikinde beyaz cironun kabul edildiğine dair şirketin yönetim kurulu kararı,

             i) Halka arza veya tahsisli satışa ilişkin satış sonuçları,

             j) Şirketin kamuyu aydınlatma ve yatırımcı ilişkileri amacı ile kullanacağı internet sitesi adresi,

             k) GİP Listesine kabul başvurusunda bulunulan payların MKK tarafından kaydileştirildiğine ilişkin belge,

             l) Borsa tarafından talep edilecek diğer bilgi ve belgeler.

             GİP’te işlem görmeye başlama

             MADDE 8 – (1) Şirket payları, en erken GİP Listesine kabul başvurusunun Yönetim Kurulu tarafından onaylanması kararının Bültende ilanını izleyen ikinci işlem gününde ikincil piyasada işlem görmeye başlar.

             İlan yükümlülüğü

             MADDE 9 – (1) Payları GİP Listesine kabul edilen şirket, başvuru ekinde yer alan, şirket bilgi formunu, finansal tablolarını ve Borsa tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeleri internet sitesinde daimi olarak ilan etmek zorundadır.

             (2) Borsa, şirket tarafından internet sitesinde ilan edilen söz konusu bilgi ve belgelere yatırımcıların nasıl ulaşabileceğine dair basın duyurusu yapılmasını talep edebilir; gideri şirket tarafından karşılanmak şartıyla, uygun gördüğü şekil ve zamanda ilan ettirebilir. İlan edilen bilgi ve belgeler kamunun incelemesine açık tutulur.

             (3) Yönetim Kurulu bu maddenin birinci fıkrasında yer alan bilgi ve belgelerin ilan, usul ve esaslarına ilişkin sair düzenlemeleri yapabilir.

             Birleşmelerde GİP Listesine kabul

             MADDE 10 – (1) Devralma yoluyla veya yeni ortaklık kurulması yoluyla gerçekleşecek birleşme işleminin tarafı olarak payları GİP Listesinde bulunan bir şirketin tasfiyesiz infisah etmesi ve tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda şirket GİP Listesinden çıkarılır. Devralan/yeni kurulan şirketin, GİP Listesinden çıkarılan şirketin birleşme öncesi GİP Listesinde bulunan paylarına karşılık ihraç edeceği payların GİP Listesine alınması için kabul başvurusu yapması zorunludur. Bunların dışında kalan devralan/yeni kurulan şirkete ait paylar için GİP Listesine kabul başvurusu yapılamaz.

             (2) GİP Listesinde bulunan bir şirketin, GİP Listesinde bulunan başka bir şirketi devralması durumunda devralan ve tüzel kişiliği sona eren şirketler hakkında bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

             (3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında yapılan GİP Listesine kabul başvurularının değerlendirilmesinde 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen GİP Listesine kabul kriterleri dikkate alınır.

             (4) GİP Listesinde bulunan şirketin, GİP Listesinde bulunmayan bir şirketi devralması ve tüzel kişiliğini devam ettirmesi durumunda devraldığı şirketin paylarına karşılık ihraç edeceği paylar için GİP Listesine kabul başvurusu yapılamaz.  

             (5) Birleşmelerde devralan/yeni kurulan şirketin bağımsız denetimden geçmiş birleşmeye esas alınacak ara dönem finansal tablolarının ilan edilmesi zorunludur. Söz konusu ara dönem finansal tabloları bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ara dönem finansal tabloları olarak kabul edilebilir.

             GİP Listesine ilave kabul başvurusu zorunluluğu

             MADDE 11 – (1) Payları GİP Listesinde bulunan şirketin bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle ihraç edeceği payların dağıtım tarihinin Borsaya bildirilmesi, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından GİP Listesine ilave kabul başvurusu olarak kabul edilir.

             (2) Şirketin sermaye artırımı nedeniyle ihraç edeceği payların sermaye artırımı öncesinde GİP Listesinde bulunan mevcut paylara karşılık gelen kısmının GİP Listesine kabulü için, piyasa danışmanı ve şirketi temsile yetkili kişilerin birlikte imzalayacakları GİP Listesine ilave kabul başvurusu dilekçesinin, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin SPK’dan alınan belge veya Ticaret Sicili Tescil Belgesi ve bilgi formu ile birlikte ilgili belgelerin tamamlanmasından itibaren iki iş günü içinde Borsaya gönderilmesi gereklidir.

             (3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen paylar bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen GİP Listesine kabul kriterleri aranmaksızın GİP Listesine kabul edilir ve ortaklara dağıtım tarihinden itibaren ilgili düzenlemeler çerçevesinde GİP’te işlem görmeye başlar.

             GİP Listesi

             MADDE 12 – (1) GİP Listesine kabulüne Yönetim Kurulunca karar verilen payların özellikleri ile bunları ihraç eden şirkete ilişkin bilgiler GİP Listesine kaydedilir ve Bültende ilan edilir.

             İMKB Hisse Senetleri Piyasası pazarlarına başvuru zorunluluğu

             MADDE 13 – (1) Payları GİP’te işlem gören şirketin, bağımsız denetimden geçmiş son yıl sonu finansal tabloları esas alınarak İMKB Kotasyon Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartları birlikte sağlaması halinde, yıl sonu bağımsız denetim raporunun kamuya açıklanmasından itibaren sekiz hafta içinde paylarının İMKB Hisse Senetleri Piyasası pazarlarından birinde işlem görebilmesi için başvuruda bulunması gereklidir. Bağımsız denetim raporunun kamuya açıklandığı tarih itibarı ile İMKB Kotasyon Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca en az 250 gerçek ve/veya tüzel kişi ortağı bulunmayan şirketler bu yükümlülükten muaftır. Başvurunun sonuçlandırılması için Borsa tarafından talep edilebilecek bilgi ve belgelerin tamamlanması gerekmektedir.

             (2) Şirket, yıl sonu bağımsız denetim raporunun kamuya açıklanmasından itibaren en geç iki iş günü içinde, bu maddenin birinci fıkrası kapsamında şirketin değerlendirmesini yapmak ve başvuru zorunluluğu doğdu ise bu durumu kamuya açıklamakla yükümlüdür.

             (3) Yönetim Kurulu bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreleri uzatabilir.

             (4) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında paylarının İMKB Hisse Senetleri Piyasası pazarlarından birinde işlem görebilmesi için gerekli başvurunun şirket tarafından süresi içinde yapılmaması halinde şirket paylarının işlem sıraları geçici olarak durdurulur.

             (5) Bu maddenin uygulanma usul ve esasları Yönetim Kurulunca düzenlenir.

             GİP Listesinden çıkarılma

             MADDE 14 – (1) GİP Listesinde bulunan şirket payları aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile GİP Listesinden çıkarılabilir:

             a) Şirket paylarının İMKB Hisse Senetleri Piyasası pazarlarından birinde işlem görebilmesi için yapılan başvurunun kabul edilmesi,

             b) Şirketin iflasına karar verilmiş olmasının, tasfiye veya süre dolma gibi herhangi bir nedenle sona ermesinin Borsaya bildirilmesi,

             c) Şirketin işlem sırasının herhangi bir nedenle dört ay süre ile kapalı kalması,

             ç) Şirketin kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini ihlal etmesi, söz konusu ihlale en kısa sürede son vermemesi ve/veya bu durumu birçok defa tekrarlaması,

             d) Şirketin GİP Listesi ücretlerini ödememesi ve Borsaya olan mükellefiyetlerini yerine getirmemesi,

             e) Şirketin piyasa danışmanı ile anlaşmasının herhangi bir neden ile sona ermesi ve piyasa danışmanı bulunmaması nedeniyle işlem sırasının kapanmasından itibaren dört ay içinde yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşma imzalamaması,

             f) Şirketin esas faaliyetini sürdürebilmesi için gerekli izin, lisans, yetki belgesinin iptal edildiğinin veya ortadan kalktığının öğrenilmesi,

             g) Şirket hakkında hazırlanan son iki döneme ait bağımsız denetim raporlarının olumsuz görüş içermesi veya bağımsız denetçinin söz konusu raporlarda görüş bildirmekten kaçınması,

             ğ) Şirketin Borsanın sair düzenlemelerine uymaması.

             (2) Yönetim Kurulu, GİP Listesinden çıkarılma kararını vermeden önce ilgili şirketi durumu düzeltmesi için uyarabilir ve süre verebilir.

             Şirket paylarının şirketin kendi isteği ile GİP Listesinden çıkarılması

             MADDE 15 – (1) Şirket, paylarının GİP Listesinden çıkarılması isteğiyle Borsaya başvuruda bulunabilir.

             (2) Yönetim Kurulu şirket paylarının şirketin kendi isteği ile GİP Listesinden çıkarılması kararını verirken, yatırımcıların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla başvuruda bulunan şirketin bir takım tedbirler almasını şart koşabilir. Herhalûkarda, payların ihraçcı şirketin isteği ile GİP Listesinden çıkarılması için Yönetim Kurulu nihai karar merciidir.

             Payları GİP Listesinden çıkarılmış bir şirkete ait payların GİP Listesine kabulü

             MADDE 16 – (1) Payları GİP Listesinden çıkarılmış bir şirkete ait payların, 5 inci maddede belirtilen GİP Listesi kabul kriterleri göz önüne alınarak tekrar GİP Listesine kabul edilip edilmemesine Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulu bu kararı verirken şirket paylarının GİP Listesinden çıkarılmasından itibaren belirli bir süre geçmiş olması şartını arayabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Piyasa Danışmanına İlişkin Düzenlemeler

             Piyasa danışmanının görevi

             MADDE 17 – (1) Piyasa danışmanı, şirket paylarının GİP Listesine kabulü öncesinde GİP Listesine kabul başvurusu için gerekli hazırlıkların tamamlanmasında şirkete yardımcı olmakla, Borsaya iletilen ve kamuya açıklanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu işlem görecek şirket ile birlikte onaylamakla görevlidir.

             (2) Piyasa danışmanı, şirket paylarının GİP Listesine kabulü sonrasında SPK ve Borsa düzenlemelerine uyum konusunda şirkete yardımcı olur.

             Piyasa danışmanı olabilecek şirket

             MADDE 18 – (1) Piyasa danışmanı olabilecek şirket türleri Yönetim Kurulunun önerisi üzerine SPK tarafından belirlenir.

             (2) Yönetim Kurulu piyasa danışmanı olmak üzere yapılacak başvurunun usulünü, başvuruda bulunan şirkette aranan nitelik ve şartlar ile yapılan başvuruların değerlendirilmesine ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir.

             (3) Yönetim Kurulu piyasa danışmanının performans değerleme ile çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

             (4) Piyasa danışmanı olma başvurusu kabul edilen şirket, Yönetim Kurulu kararıyla piyasa danışmanı olarak yetkilendirilir ve Piyasa Danışmanı Listesine alınır. Piyasa Danışmanı Listesi, piyasa danışmanının performans değerleme sonucu dikkate alınarak dönemsel olarak yenilenir.

             (5) Yetkisi iptal edilerek Piyasa Danışmanı Listesinden çıkarılan bir şirketin piyasa danışmanı olmak üzere yeniden yapacağı başvuru, söz konusu şirket piyasa danışmanı olarak başvuruda bulunan şirkette aranacak nitelik ve şartları sağlasa dahi Yönetim Kurulu tarafından reddedilebilir.

             (6) Piyasa Danışmanı Listesinde yapılan her türlü değişiklik Bültende ilan edilir.

             Piyasa danışmanının yükümlülüğü ve tarafsızlığı

             MADDE 19 – (1) Piyasa danışmanı, görevini yerine getirirken SPK ve Borsa düzenlemelerine uymakla yükümlüdür.

             (2) Piyasa danışmanı başvuru aşamasında aranan nitelik ve şartları bu görevi yerine getirdiği sürece taşımakla yükümlüdür. Borsa, Piyasa Danışmanı Listesinde bulunan bir piyasa danışmanının söz konusu nitelik ve şartları muhafaza edip etmediğini kontrol etmeye yetkilidir. Piyasa danışmanı Borsa personeli tarafından yapılacak kontrollerde gereken kolaylığı sağlamak ve istenen belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.

             (3) Piyasa danışmanı, görevini yerine getirirken dürüst ve tarafsız olmalı, iş süreçlerinin planlanmasında, yönetilmesinde ve uygulanmasında yönetici ve çalışanlarının tarafsız davranmalarını engelleyecek özel durumlar bulunmamalıdır.

             (4) Piyasa danışmanı, görevine başlamadan önce yükümlülüğüne ve tarafsızlığına ilişkin içeriği Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Piyasa Danışmanı Beyanını Borsaya sunar.

             (5) Piyasa danışmanının tarafsızlığının zedelendiğine dair tereddüt oluşması durumunda tarafsızlığın ortadan kalktığı kabul edilir.

             (6) Bu maddenin uygulama usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             Piyasa danışmanının göreve devam açıklaması ve görevini bırakması

             MADDE 20 – (1) Piyasa danışmanı, her üç ayda bir şirket ile olan piyasa danışmanlığı anlaşmasının uygulanmasında herhangi bir sorun olup olmadığına, piyasa danışmanı olarak iş süreçlerinin planlanmasında, yönetilmesinde ve uygulanmasında yönetici ve çalışanlarının tarafsız davranmalarını engelleyecek özel durumların bulunup bulunmadığına ve gelecek altı aylık dönemde şirketin piyasa danışmanı olarak devam edip etmeyeceğine ilişkin göreve devam açıklamasını şirkete ve Borsaya bildirir. Şirket söz konusu açıklamayı derhal kamuya duyurur.

             (2) Piyasa danışmanı, göreve devam açıklamasında bir şirketteki piyasa danışmanlığı görevini bir önceki açıklamasında yer alan süre sonunda bırakacağını bildirirse açıklamasında görevi bırakma nedenlerine de detaylı olarak yer verir.

             (3) Piyasa danışmanı bu maddenin birinci fıkrası uyarınca yaptığı göreve devam açıklamasında yer alan süre dolmadan önce ilgili şirketteki görevini bırakamaz. Haklı ve zorunlu nedenlerin varlığı halinde piyasa danışmanı bu nedenleri ispat etmek kaydı ile söz konusu süre dolmadan da ilgili şirketteki görevinden ayrılabilir. Bu durumda piyasa danışmanı görevden ayrılma kararını şirkete ve Borsaya nedenleri ve varsa belgeleri ile birlikte açıklar. Şirket söz konusu açıklamayı derhal kamuya duyurur.

             (4) Piyasa danışmanı ve şirket arasındaki anlaşmanın iptal olması veya sona ermesi halinde, görevi sona eren piyasa danışmanı, şirketin anlaşma yaptığı yeni piyasa danışmanına şirket ile ilgili konularda gerekli bilgilendirmeleri yapar.

             Piyasa danışmanının uyarılması, yetkisinin kısıtlanması veya iptali

             MADDE 21 – (1) Piyasa danışmanı, yükümlülüklerini yerine getirmediği ve davranışlarında kusurlu sayıldığı veya davranışlarında daha dikkatli ve itinalı hareket etmesi gerektiği durumlarda Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak uyarılır.

             (2) Yönetim Kurulu gerekli hallerde piyasa danışmanının yetkisinin kısıtlanarak Piyasa Danışmanı Listesinde askıya alınmasına ve yeni bir şirket ile anlaşma yapma hakkının engellenmesine veya yetkisinin iptal edilerek Piyasa Danışmanı Listesinden çıkarılmasına ve anlaşma yaptığı şirketlerdeki görevine son verilmesine karar verebilir.

             Piyasa danışmanının uyarılması, yetkisinin kısıtlanması veya iptalini gerektiren haller

             MADDE 22 – (1) Piyasa danışmanının uyarılması, yetkisinin kısıtlanması veya iptalini gerektiren haller aşağıda gösterilmiştir.

             a) Piyasa danışmanının uyarılmasını gerektiren haller:

             1) Borsa tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, görev ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde dikkatsizlik ve ihmal göstermek,

             2) Borsanın çalışma düzenine uymamak,

             3) Meslek, düzen ve geleneklerine uymayan hareketlerde bulunmak,

             4) Personelinin suiistimal veya yolsuzluklarına, denetim eksikliği sonucu sebebiyet vermek,

             5) Piyasa danışmanlığının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

             6) Anlaşmalı olduğu şirketin ve Borsanın imaj ve itibarını zedeleyici sözler sarf etmek.

             b) Piyasa danışmanının yetkisinin kısıtlanarak Piyasa Danışmanı Listesinde askıya alınmasını ve yeni bir şirket ile anlaşma yapma hakkının engellenmesini gerektiren haller:

             1) Borsa usul ve esaslarının yerine getirilmemesinde kasıtlı davranmak,

             2) Anlaşmalı olduğu şirket hakkında gerçeğe aykırı beyanda veya haksız ithamda bulunmak,

             3) Görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yeterli personel ve teknik alt yapıyı bulundurmamak,

             4) Şirket ve Borsanın itibarını zedeleyici asılsız yayımda bulunmak,

             5) Borsanın yetkili elemanlarınca piyasa danışmanının başvuruda aranan nitelik ve şartları muhafaza edip etmediğine yönelik kontrol yapılmasına müsaade etmemek, bu görevlilere kolaylık göstermemek ve yardımcı olmamak,

             6) Anlaşmalı olduğu bir şirketin piyasa danışmanlığı görevini geçerli bir nedeni olmadan ve süresi dolmadan bırakmak,

             7) Dönemsel olarak Borsa tarafından yapılan performans değerlemesinde piyasa danışmanlığı yaptığı şirketlerin dışında başka bir şirkete piyasa danışmanlığı hizmeti verebilecek ölçüde yeterli görülmemek.

             c) Piyasa danışmanının yetkisinin iptal edilerek Piyasa Danışmanı Listesinden çıkarılmasını ve anlaşma yaptığı şirketlerdeki görevine son verilmesini gerektiren haller:

             1) Yaptığı işlerle ilgili kayıtları tutmamak veya usulüne uygun olarak tutmamak, belgeleri saklamamak veya bilgi ve belgeleri gizlemek,

             2) Danışmanlığını yaptığı şirketin gizlilik kaydı bulunan bilgi ve belgelerini şirketin rızası dışında açıklamak,

             3) Danışmanlığını yaptığı şirketi veya Borsa görevlilerini zor duruma düşürmek için ya da kendi kusurunu örtmek amacıyla belgeleri tahrif veya yok etmek,

             4) Piyasa danışmanlığı görevi nedeniyle şirket hakkında edindiği bilgi ve belgeleri menfaat sağlamak amacıyla kullanmak,

             5) Yönetim Kurulunca belirlenen askıda kalma süresinin sonunda askıya alınma nedeninin ortadan kalkması için gerekli iş ve işlemleri tamamlamamış olmak,

             6) Piyasa danışmanı olabilmek için belirlenmiş niteliklerden birini kaybetmek,

             7) Dönemsel olarak Borsa tarafından yapılan piyasa danışmanı performans değerlemesinde yetersiz görülmek.

             (2) Piyasa danışmanı, uyarılmasını gerektiren hali üç yıl içinde tekrarlarsa Yönetim Kurulu piyasa danışmanının yetkisinin kısıtlanarak Piyasa Danışmanı Listesinde askıya alınması ve yeni bir şirket ile anlaşma yapma hakkının engellenmesine karar verebilir.

             (3) Piyasa danışmanı, yetkisinin kısıtlanarak Piyasa Danışmanı Listesinde askıya alınması ve yeni bir şirket ile anlaşma yapma hakkının engellenmesini gerektiren hali üç yıl içinde tekrarlarsa Yönetim Kurulu piyasa danışmanının yetkisinin iptal edilerek Piyasa Danışmanı Listesinden çıkarılmasına ve anlaşma yaptığı şirketlerdeki görevine son verilmesine karar verebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kamuyu Aydınlatma

             Finansal raporların kamuya açıklanması

             MADDE 23 – (1) Payları GİP Listesinde bulunan şirketler;

             a) Yıl sonu finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporunu,

             b) Bağımsız denetimden geçmemiş altı aylık finansal tablolarını,

             c) Yıl sonu faaliyet raporunu

             kamuya açıklamak zorundadır.

             (2) Birinci fıkrada belirtilen faaliyet raporu ile finansal tabloların hazırlanma ve kamuya açıklanmasında SPK düzenlemelerine uyulur.

             Özel durumların kamuya açıklanması

             MADDE 24 – (1) Sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırım kararlarını etkileyebilecek olan veya yatırımcıların haklarını kullanmalarına yönelik önemli olay ve gelişmelerin şirket tarafından kamuya açıklanması zorunludur. Özel durum açıklamalarının kapsam, usul ve esaslarında SPK düzenlemelerine uyulur.

             Piyasa danışmanına ilişkin açıklama

             MADDE 25 – (1) Şirket, piyasa danışmanı ile olan anlaşmasını kendi iradesi ile feshederse bu durumu piyasa danışmanına bildirmesini takiben derhal kamuya açıklamak ve Borsaya bildirmek zorundadır. Yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşma yapıldıysa açıklamada bu hususa da yer verilir.

             (2) Şirket, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında piyasa danışmanı tarafından kendisine iletilen açıklamaları derhal kamuya duyurur.

             (3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında yapılacak açıklamalarda bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen usul ve esaslar uygulanır.

             (4) Borsa, piyasa danışmanı ile olan anlaşmasını kendi iradesi ile feshetmesine ilişkin nedenler hakkında bilgi vermesini şirketten talep edebilir.

             Şirketin internet sitesi

             MADDE 26 – (1) Şirketin internet sitesinin şirket payları GİP Listesinde bulunduğu sürece çalışır durumda olması zorunludur.

             (2) GİP Listesine kabul başvurusu esnasında kamuya açıklanması Borsa tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belgenin şirket internet sitesinde elektronik ortamda bulundurulması gereklidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ücretler

             GİP Listesi ücretleri

             MADDE 27 – (1) Şirketlerden alınacak GİP Listesi ücretleri; GİP Listesine kabul ve GİP Listesinde bulunma ücretlerinden oluşur. Söz konusu ücretlerin tarifesi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek ve SPK tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

             (2) Şirket paylarının GİP Listesinden çıkarılması halinde söz konusu ücretler iade edilmez. Payları GİP Listesinden çıkarılmış bir şirketin, paylarının GİP Listesine yeniden kabulü için başvuruda bulunması ve başvurunun Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde GİP Listesine kabul ücreti alınır.

             (3) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki ücretler, payları GİP Listesine kabul edilen şirketlerce tebliğ tarihini izleyen yedi iş günü içinde ödenir.

             GİP Listesine kabul ücreti

             MADDE 28 – (1) GİP Listesine kabul ücreti GİP Listesine kabul için yapılan her başvuruda başvuruya konu payların nominal tutarı üzerinden alınır.

             GİP Listesinde bulunma ücreti

             MADDE 29 – (1) Payları GİP Listesinde bulunan şirketler, payları GİP Listesinde kaldıkları sürece her yıl GİP Listesinde bulunma ücreti öderler. GİP Listesinde bulunma ücreti GİP Listesine kabul ücretinin ödendiği yıl alınmaz.

             (2) GİP Listesinde bulunma ücreti, şirketin bir önceki yıl Aralık ayı sonu itibariyle GİP Listesinde bulunan paylarının toplam nominal tutarı üzerinden hesaplanır ve ait olduğu yılın Ocak ayı sonuna kadar ödenir.

             (3) GİP’te işlem gören şirket paylarının İMKB Hisse Senetleri Piyasası pazarlarından birinde işlem görmesi için yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda, ödenen GİP Listesinde bulunma ücreti İMKB Hisse Senetleri Piyasası pazarlarından birinde işlem görmesi için ödenecek ücretlerden mahsup edilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

İşlem Usul ve Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

İşlem Yapacak Üyeler ile Piyasa Yapıcı Üyeler

             İşlem yapacak üyede aranacak şartlar

             MADDE 30 – (1) GİP’te, İMKB Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi hükümlerine göre Borsa üyesi olan ve Hisse Senetleri Piyasasında işlem yapma yetkisi bulunan banka ve aracı kurumlar işlem yapabilirler.

             Piyasa yapıcı üye

             MADDE 31 – (1) Piyasa yapıcı üye; görevli olduğu işlem sırasında piyasanın dürüst, düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, likit ve sürekli bir piyasanın oluşmasını teşvik etmek amacıyla çift taraflı alış satış kotasyonu vermekle yükümlü olan ve Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş Borsa üyesi aracı kuruluştur.

             (2) Piyasa yapıcı üye olma şartları, piyasa yapıcının yükümlülük ve sorumlulukları, bu görevden ayrılma veya bu görevden alınma usul ve esasları Yönetim Kurulunca düzenlenir. Belirlenen şartları taşıyan üyelerin başvuruları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

             (3) Piyasa yapıcılık faaliyetinde bulunmak için başvuran Borsa üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şartları taşıdığı tespit edilenler bu faaliyetlerine ilişkin olarak Borsa tarafından hazırlanan ve SPK tarafından onaylanan Piyasa Yapıcılık Taahhütnamesini imzalamak zorundadır. Aksi takdirde piyasa yapıcılık faaliyetlerine başlayamazlar.

             (4) Bir piyasa yapıcı, birden fazla menkul kıymette piyasa yapıcı olarak atanabilir. Yönetim Kurulu piyasa yapıcı üyenin piyasa yapıcılık faaliyetinde bulunabileceği menkul kıymet sayısına sınırlama getirebilir.

             İşlem yapacak üyenin yatırması gereken teminat

             MADDE 32 – (1) Üye, İMKB Yönetmeliğinin 12 nci maddesi baz alınarak türü ve tutarı Yönetim Kurulunca belirlenen SPK tarafından onaylanan teminatları belirlenen süre içinde Borsaya yatırmak veya eksik kalan kısmı tamamlamak suretiyle GİP’te işlem yapabilir.

             (2) Teminat tutarlarının belirtilen süre içinde tamamlanmaması halinde üye teminat tutarları tamamlanıncaya kadar GİP’te işlem yapamaz. İlgili üyeye eksik teminatı tamamlaması için Yönetim Kurulunca en çok iki aya kadar süre verilebilir.

             Borsa payı

             MADDE 33 – (1) GİP’te gerçekleşen işlemler için tarafların her birinden ayrı ayrı işlem tutarı üzerinden Yönetim Kurulunun teklifi üzerine SPK’nın onayı ile belirlenen miktar veya oranda borsa payı tahsil edilir.

             (2) Yönetim Kurulunun teklifi üzerine piyasa yapıcı üyelerden farklı borsa payı alınmasına ya da Borsaya iletilen emir ve/veya gerçekleşen işlemler esas alınarak borsa payı alınmasında farklı yöntemlerin belirlenmesine SPK onayı ile karar verilir.

             İşlem yapacak olan üye temsilcilerinin nitelikleri

             MADDE 34 – (1) Üye temsilcisi, üyeyi Borsa ve/veya takas ve saklama işlemlerinde temsil edebilen ve kendisine temsil ettiği üye adına tebligat yapılabilen imza yetkisine haiz kişidir.

             (2) İMKB Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtilen tüm niteliklere sahip olan ve tüm şartları yerine getirerek yılın belirli dönemlerinde Borsa tarafından katılımın zorunlu tutulduğu eğitim programlarına katılan ve başarılı olarak sertifika alan Hisse Senetleri Piyasası üye temsilcileri ve temsilci yardımcıları, GİP’te de üye temsilcisi ve temsilci yardımcısı olarak görev yapmaya hak kazanırlar.

             (3) Piyasa yapıcı olarak faaliyet gösteren üyelerin temsilcilerinde aranacak şartlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

İşlem Kuralları

             Seans

             MADDE 35 – (1) Bir Borsa yetkilisi tarafından verilecek bir işaretle işlemlerin başlatıldığı an ile yine Borsa yetkilisi tarafından verilecek başka bir işaretle işlemlerin bitirildiği an arasında geçen süre seans olarak adlandırılır.

             (2) Yönetim Kurulu, pazar bazında süre bakımından, aynı pazar içinde ise işlem esasları bakımından farklı seanslar yapılmasına karar verebilir.

             İşlem birimi

             MADDE 36 – (1) Lot olarak adlandırılan işlem birimi, bir payın işlem sırasında kendisi ya da katları ile işlem yapılabilecek asgari pay sayısı ya da değerini ifade eder. Yönetim Kurulu payın niteliklerini göz önünde bulundurarak, bir pay için işlem birimini pay sayısı ya da değer olarak belirleyerek Bültende ilan eder.

             Baz fiyat

             MADDE 37 – (1) Baz fiyat, bir seans süresince bir payın işlem görebileceği en üst ve en alt fiyat limitlerinin belirlenmesine esas teşkil eden fiyattır.

             (2) Temettü ödemeleri ve sermaye artırımları durumlarında baz fiyatın tespiti Borsa Başkanının görevlendirdiği müdürlük tarafından yapılır. Baz fiyatın tespitinde uygulanacak yöntem Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Bültende ilan edilir.

             Referans fiyat

             MADDE 38 – (1) Payların işlem görebileceği en üst ve en alt fiyat limitlerinin belirlenmesine esas teşkil etmeyen, baz fiyat oluşuncaya kadar üyelerce referans değer olarak kullanılması amacıyla hesaplanan fiyattır. Referans fiyatı uygulama esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             Açılış seansı ve açılış seansı fiyatı

             MADDE 39 – (1) Açılış seansı, Borsaya iletilen emirlerin normal seans süresi başlamadan önce pay işlem sırasında uygulanan işlem yönteminden farklı bir yöntem ile eşleştirilebildiği zaman dilimidir. Açılış seansı uygulaması yapılmasına Yönetim Kurulu karar verebilir.

             (2) Açılış seansı fiyatı, açılış seansında gelen emirlere göre hesaplanan fiyattır.

             (3) Açılış seansında açılış fiyatı hesaplama esasları, açılış seansının zamanı ve süresi, açılış seansında uygulanacak işlem yöntemleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

             Seans kapanış fiyatı

             MADDE 40 – (1) Seans kapanış fiyatı, o seansta Borsa kaydına alınan en son fiyattır.

             Emir girişlerinde uygulanacak fiyat adımları

             MADDE 41 – (1) Fiyat adımı, bir payın fiyatında bir defada gerçekleşebilecek en küçük fiyat hareketidir. Emir girişleri fiyat adımlarına uyan fiyatlarla yapılır.

             (2) En az bir hafta önceden Bültende ilan edilmek şartıyla fiyat adımlarının belirlenme esasları Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

             Fiyat değişme sınırları

             MADDE 42 – (1) Seans sırasında bir payın işlem sırasında girilebilecek en düşük ve en yüksek emir fiyat aralığıdır. Fiyat değişme sınırlarını ve bu sınırların tespit usul ve esaslarını pazar, emir türü, işlem yöntemi ve pay işlem sırası bazında farklı olarak belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

             (2) GİP Müdürü, piyasanın gerektirdiği durumlarda, en az üç Borsa üyesinin müracaatı üzerine veya resen o seans için fiyat değişme sınırlarını iki katına kadar çıkartabilir. Borsa Başkanı, gereken durumlarda en az beş Borsa üyesinin müracaatı üzerine veya resen fiyat sınırlarını kaldırabilir veya değiştirebilir.

             (3) Fiyat değişme sınırları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek esaslar dahilinde uygulanmayabilir.

             Yayılma aralığı

             MADDE 43 – (1) Piyasa yapıcının görevli olduğu pay işlem sırasında ilan etmekle yükümlü olduğu kotasyonun alış ve satış fiyatları arasındaki farktır. Yayılma aralığının sınırları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             Kotasyon vermek

             MADDE 44 – (1) Kotasyon vermek, esasları Yönetim Kurulunca belirlenen şekilde, piyasa yapıcının seans süresince görevli olduğu pay işlem sırasında sürekli olarak alış ve satış fiyat ve/veya miktarı ilan etme yükümlülüğünü ifade eder.

             Borsa emirleri

             MADDE 45 – (1) Emirler, üye temsilcileri tarafından, Yönetim Kurulunca belirlenen şekilde Sisteme kaydedilirler.

             (2) Sisteme girilebilecek emirler aşağıdaki şekillerden biri halinde verilir:

             a) Normal Emirler: İşlem birimi halinde verilmiş, tam olarak bir lot ve katlarından oluşan emirlerdir. Bu tür emirler, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen emir değeri sınırını aşamazlar. Normal emirler aşağıda belirtilen şekillerde verilir:

             1) Limit fiyatlı emirler: Fiyat ve miktarın belirtildiği emirlerdir. Bir defada Sisteme girilebilecek limit fiyatlı emir miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktardan fazla olamaz. Limit fiyatlı bir emrin işleme dönüşmeyen bölümü Sistemde pasif olarak geçerlilik süresi kadar bekler.

             2) Kalanı iptal et (KİE) emirleri: Bir defada Sisteme girilebilecek emir miktarı üst sınırına bağlı kalmaksızın, fiyat ve miktar belirtilerek girilen ve emrin girildiği anda karşılanmayan bölümünün otomatik olarak iptal edildiği emir türüdür.

             3) Özel limit fiyatlı (OLFE) emirler: Tanımlanan fiyata kadar karşı tarafta bekleyen limit fiyatlı emirlerin tümünü gerçekleştirmek amacıyla miktar belirtilmeden girilen emirlerdir. Yönetim Kurulu, sermayenin belirli oranını aşan emirlere izin vermeyebilir.

             4) Limit değerli emirler: Tanımlanan fiyata ve emir değerine kadar karşı tarafta bekleyen limit fiyatlı emirlerin tümünü gerçekleştirmek amacıyla miktar belirtilmeden girilen emirlerdir. Yönetim Kurulu, sermayenin belirli oranını aşan emirlere izin vermeyebilir.

             5) Açılış fiyatlı emirler (AFE): Açılış seansı süresince yalnızca miktar belirtilerek fiyatsız girilen emirlerdir. Öncelik açısından açılış fiyatına eşit ve açılış fiyatından daha iyi limit fiyatlı emirlerden sonra gelirler, kendi aralarında ise zaman önceliğine göre sıralanırlar. Bu emirler, karşı tarafta bekleyen limit fiyatlı emirlerle ya da açılış fiyatlı emirlerle eşleşerek açılış fiyatından işlem görürler.

             b) Küsurat emirler: İşlem biriminin içerdiği pay sayısından daha az miktarda verilmiş emirlerdir. Küsurat emirler pay sayısı olarak fiyatsız girilirler ve o andaki son normal emir işlemi fiyatından gerçekleştirilirler. Küsurat emirler, karşı küsurat emirlerle kısmen veya tamamen eşleşebilirler.

             c) Özel emirler: Yönetim Kurulu tarafından pay bazında belirlenen pay sayısını aşan ve eksper onayı ile gerçekleştirilen emirlerdir. Fiyat ve pay sayısı belirtilerek Sisteme girilirler.     Özel emirlerin özellikleri;

             1) Özel emirler kısmi olarak işlem göremezler.

             2) Bir özel emrin zaman önceliği kazanabilmesi için diğerleri ile fiyatı ve miktarının aynı olması gerekir. Miktarları farklı olmak kaydı ile en iyi fiyatlı özel emrin diğerlerine kıyasla önceliği yoktur. Özel emir işlemi yapmak isteyen bir üye, karşı tarafta bekleyen farklı miktardaki bir özel emri en uygun fiyatlı özel emre tercih edebilir.

             3) Bir özel emrin karşı tarafında özel emrin fiyatına eşit ya da daha iyi fiyatlı ve girilen özel emri tamamıyla karşılayacak miktarda özel veya limit fiyatlı emirler varsa Sistem bu özel emrin girişine izin vermez. Yönetim Kurulu, işlem yöntemi bazında bu kuralın uygulanmamasına karar verebilir.

             4) Bir özel emrin miktarı,Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarı aşamaz.

             5) Yönetim Kurulu, özel emir girişlerinde ilgili pay için normal emir girişleri için geçerli fiyat marjından farklı bir marjın uygulanmasına karar verebilir.

             6) Gerçekleşen özel emir işlemleri Bültende ilan edilir.

             ç) Açığa satış emirleri: Açığa satış emirleri, SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan açığa satış işlemlerine ilişkin emirler olup fiyat ve miktar belirtilerek Sisteme girilir. Bu emirlerde SPK düzenlemeleri ile belirlenen fiyat sınırlamalarına uyulur. Seansta henüz işlem gerçekleşmemişse emrin fiyatı, kapanış fiyatının en az bir fiyat adımı üzerinde olmak zorundadır. Baz fiyatı değiştirilmiş veya marjı serbest olan paylarda, işlem gerçekleşmeden açığa satış emri verilemez.

             d) Toptan alış-satış emirleri: Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarın üzerinde bir bütün olarak işlem gören ve toptan alış-satış işlemi için açılan ayrı bir işlem sırasında verilen emirlerdir.

             (3) Aksi belirtilmedikçe girilen her emir ilgili seans süresince geçerlidir. Ancak emirler geçerli oldukları süre veya son tarih belirtilerek tarihli emir şeklinde verilebilir. Tarihli emirler Yönetim Kurulunun belirlediği süreye kadar girilebilen, fiyat adımı ve fiyat değişme sınırı kuralları çerçevesinde geçerliliğini koruyan emirlerdir. Emirler, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şartların oluşması durumunda geçerlilik süresi dolmadan iptal edilebilirler. Bir üye, Sistemde bekleyen bir tarihli emrinin süresini kısaltabilir, ancak uzatamaz.

             (4) Emirlere ilişkin uygulama usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             Emirlerin düzeltilmesi veya iptal edilmesi

             MADDE 46 – (1) Sisteme girilmiş ve henüz işleme dönüşmemiş emirlerin üyeler tarafından düzeltilmesi ve iptal edilmesine ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             Öncelik kuralları

             MADDE 47 – (1) Açılış fiyatlı emirler ve özel emirler hariç olmak üzere Sisteme kaydedilen emirler eşleştirilirken önceliklerin belirlenmesinde aşağıdaki kurallar sırasıyla uygulanır:

             a) Fiyat önceliği kuralı: Daha düşük fiyatlı satım emirleri daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden, daha yüksek fiyatlı alım emirleri daha düşük fiyatlı alım emirlerinden önce karşılanır.

             b) Zaman önceliği kuralı: Fiyat eşitliği halinde, Sisteme zaman açısından daha önce kaydedilen emirler öncelikle karşılanır.

             İşlem yöntemi

             MADDE 48 – (1) Payların alım satımında “tek fiyat” ve "çok fiyat" yöntemleri, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kurallar ile kullanılır.

             (2) Tek fiyat yöntemi; Borsa tarafından belirlenen zaman dilimi boyunca bir pay için Borsaya iletilen emirlerin, en çok işlem miktarını gerçekleştirecek şekilde belirlenen tek fiyat seviyesinden ve öncelik kurallarına uygun olarak eşleştirilmesi yöntemidir.

             (3) Çok fiyat yöntemi; Borsa tarafından belirlenen zaman dilimi boyunca bir pay için Borsaya iletilen emirlerin öncelik kurallarına uygun olarak çeşitli işlem fiyatlarından eşleştirilmesi yöntemidir. Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek esaslar dahilinde bir pay için işlemlerin yürütülmesinde çok fiyat yöntemi aşağıdaki şekillerden biri ile uygulanabilir;

             a) Sürekli müzayede,

             b) Sürekli müzayede içinde piyasa yapıcılığı,

             (4) Pay için uygulanacak işlem yönteminin belirlenme esasları Yönetim Kurulunca düzenlenir.

             (5) Yönetim Kurulu işlem yöntemi bazında ve/veya pazar bazında emir ve işlem bilgilerinin gösterilmesine ilişkin farklı uygulamalar belirleyebilir.

             (6) Yönetim Kurulu gelişen piyasa şartları ve ihtiyaçları doğrultusunda işlem yöntemi bazında emir, işlem ve öncelik kurallarında farklı esaslar belirleyebilir, yapılacak düzenlemeler SPK onayı ile yürürlüğe girer. Bu düzenlemeler yapılacak ilk İMKB Genel Kurulunun onayına sunularak gerekli yönetmelik değişiklikleri yapılır.

             Tek fiyat yöntemi ile işlemlerin yürütülmesi

             MADDE 49 – (1) Tek fiyat yöntemi ile işlemlerin yürütülmesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir:

             a) Emirler, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve ilan edilmiş kurallar çerçevesinde Sisteme iletilir.

             b) Üyeler, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süre boyunca emirlerini Sisteme iletebilirler. Ancak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen emir toplama süresi boyunca işlem gerçekleşmez.

             c) Emir toplama süresi sona erdikten sonra en çok işlem miktarının gerçekleşmesini sağlayan tek fiyat belirlenir ve ilan edilir. Girişi yapılan emirlerden belirlenmiş tek fiyat seviyesine göre işleme dönüşebilecek nitelikte olanlar öncelik kurallarına uygun olarak tamamen veya kısmen eşleştirilir.

             ç) Tek fiyat yönteminde bir seans içinde bir veya birden fazla fiyat belirlemesi yapılabilir.

             Çok fiyat yöntemi ile işlemlerin yürütülmesi

             MADDE 50 – (1) Çok fiyat yöntemi ile işlemlerin yürütülmesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir:

             a) Emirler, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve ilan edilmiş kurallar çerçevesinde Sisteme iletilir.

             b) Emirler, Sisteme iletildikleri andan itibaren öncelik kurallarına uygun olarak çeşitli fiyatlardan işlem görebilir.

             c) Üyelerin Sisteme ilettikleri emirler, daha önce kendileri ya da başka üyeler tarafından Sisteme iletilmiş olan emirlerle tamamen veya kısmen eşleşebilir.

             Çok fiyat yönteminde sürekli müzayede uygulaması

             MADDE 51 – (1) Çok fiyat yönteminde sürekli müzayede uygulaması, belirlenen süre boyunca üyeler tarafından girilen emirlerin kendileri ya da başka üyeler tarafından girilmiş emirlerle girildikleri andan itibaren öncelik kurallarına göre sürekli olarak çeşitli fiyatlardan birbirleriyle eşleştirilerek işleme dönüşmesidir. Uygulamanın usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

             Çok fiyat yönteminde piyasa yapıcılığı uygulaması

             MADDE 52 – (1) Çok fiyat yönteminde piyasa yapıcılığı uygulamasında piyasa yapıcı, sorumlu olduğu menkul kıymetlerde kendi nam ve hesabına alış-satış şeklinde çift taraflı kotasyon vererek piyasa oluşmasına ve işlem gerçekleşmesine katkıda bulunur. İlgili menkul kıymette Sisteme girilen tüm alım-satım emirleri öncelik kurallarına uygun olarak kendi aralarında ve/veya piyasa yapıcı kotasyonları ile eşleşerek kısmen veya tamamen işleme dönüşebilir.

             (2) Piyasa yapıcılığının uygulanacağı menkul kıymet ve pazarlar ile piyasa yapıcının kotasyon vermesinin zorunlu olup olmadığı durumlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             (3) Piyasa yapıcı tarafından verilen kotasyonlara ilişkin usul ve esaslar ile piyasa yapıcılı ortamda uygulanacak emir ve işlem kuralları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             (4) Bir piyasa yapıcı, birden fazla sayıda payın piyasa yapıcılığını yapabilir.

             (5) Piyasa yapıcılığı uygulanan payda piyasa yapıcının görevden çekilmesi, görevden alınması veya diğer nedenlerle piyasa yapıcı üye kalmaması durumunda ilgili payda uygulanacak işlem yöntemine Yönetim Kurulu karar verir.

             (6) Çok fiyat yönteminde piyasa yapıcılığı uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             Borsa kaydına alınan fiyatlar

             MADDE 53 – (1) Borsada alım satımı gerçekleştirilen bir payın fiyatı; payın işlem gördüğü miktar bir lot veya bunun üstünde ise Borsa kaydına alınır. Borsa Başkanlığı, işlem fiyatlarının Borsa kaydına alınabilmesi için gereken asgari işlem miktarını en az bir hafta önceden Bültende ilan ederek değiştirebilir.

             (2) Gerçekleşen işlemlerde pay sayısı veya değeri bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen miktar veya değerden az olduğu takdirde, alım satım gerçekleştirilmekle beraber bu işlemlerin fiyatı Borsa kaydına alınmaz.

             (3) Yönetim Kurulu, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen asgari işlem miktarının pazar ve payların işlem hacmi ve/veya işlem miktarı yoğunluğuna dayalı kriterler bazında farklı olarak belirlenmesine ya da asgari işlem miktarı şartı dışında farklı yöntemlerin uygulanmasına karar verebilir.

             Oluşan fiyatların ilanı

             MADDE 54 – (1) Yapılan işlemler sonucunda her pay için Borsa kaydına alınan fiyatlar ve işlem miktarları, en geç seansın bitimini izleyen ilk iş günü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen içerikte Bültende ilan edilir.

             (2) Bir pay için o seansta Borsa kaydına alınan fiyat olmamışsa, bu durum da Bültende ilan edilir.

             Gerçekleşen işlemlerin belirlenmesi

             MADDE 55 – (1) Seansın bitiminde, yapılan tüm işlemlere ilişkin fiyat, miktar ve tutarların belirtildiği işlem raporları elektronik ortamda üyelere dağıtılır.

             (2) Üyeler, Borsa tarafından dağıtılan işlem raporlarını kullanarak kendi yasal kayıtlarını oluştururlar. İşlem raporlarındaki bilgiler hakkında herhangi bir uyuşmazlık oluşması durumunda Borsa kayıtları esas alınır.

             Resmi müzayede işlemleri

             MADDE 56 – (1) Mahkemelerin, icra dairelerinin ve diğer resmi dairelerin Borsada yapılmasına gerek gördükleri pay satım işlemleri aşağıdaki kurallara uyularak yapılır:

             a) Satışı istenilen paylar için bir taban fiyat belirlenmişse bu husus açıklanarak ayrı bir işlem sırasında müzayede başlatılır. Resmi müzayede satışları seans esnasında ayrı bir işlem sırasında yapılırsa izlenecek yöntem Borsa Başkanlığınca belirlenir. Satışa aracılık edecek üyeler ve bunların sırası önceden kura çekme yöntemi ile belirlenir. Sıralamadan sonra üyelik sıfatını kazanan üye listenin sonuna eklenir.

             b) Satışla görevlendirilen üyeye tarife üzerinden kurtaj ödenir. Resen satışa çıkarma halinde kurtaj Borsa tarafından alınır.

             c) Borsa Başkanlığı, payın niteliğine ve işlem hacmine bağlı olarak resmi müzayedenin en çok kaç seans sürebileceğini belirler. Bu süre içinde satılmayan paylar satışı isteyen makama iade edilir. Bu durumda, resmi müzayedenin bittiği tarihten itibaren on beş gün içinde bu paylar için tekrar Borsada resmi müzayede satışı yapılamaz.

             ç) Satılan payların alıcılarına teslimi, bedellerinin tahsili ve tahsil edilen paranın Borsa ücreti, kurtaj ve diğer giderler indirildikten sonra ilgili kuruluşa ödenmesi Borsa tarafından yapılır.

             Birincil piyasa işlemleri

             MADDE 57 – (1) GİP birincil piyasa işlemleri;

             a) GİP Listesine kabul edilmesi uygun görülen şirket paylarının halka arz yoluyla satışını,

             b) Payları GİP’te işlem gören şirketlerin, ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması sonucunda arttırılan sermayeyi temsil eden paylar ile sermaye artırım sürecinde kullanılmayan yeni pay alma hakları sonrası kalan payların satışını

             kapsar.

             (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Borsaya yapılan başvurunun Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde, durum işlemin yapılacağı tarihten en az bir hafta önce Bültende ilan edilir.

             (3) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılacak satışın duyurusu satış başlangıcından en az iki gün önce Bültende ilan edilir.

             (4) Birincil piyasada uygulanacak emir ve işlem esaslarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

             Yeni pay alma hakkı kuponu işlemleri

             MADDE 58 – (1) Payları GİP’te işlem gören şirketlerin nakdi sermaye artırımı yapmak üzere belirledikleri yeni pay alma hakkı kullanma süresi içinde, söz konusu payın üzerinde bulunan yeni pay alma hakkı kuponunun alınıp satılması için, Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde yeni pay alma hakkı kuponu işlem sırası açılır.

             (2) Yeni pay alma hakkı kuponu işlem sırasının açılış günü yeni pay alma hakkı kullanımının başlangıç günü, kapanış günü yeni pay alma hakkı kullanma süresi sonundan önceki beşinci iş günüdür. İşlem birimi olarak lot uygulanır.

             (3) Şirketlerin yeni pay alma hakkı kuponu işlem sıralarında uygulanacak emir ve işlem esaslarını düzenlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

             Toptan alış-satış işlemleri

             MADDE 59 – (1) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, payları GİP’te işlem gören bir şirkete ait belirli miktarın üzerindeki pay işlemleri toptan alış-satış emirleri ile gerçekleştirilir. Bu kapsamda;

             a) Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek payların,

             b) Mevcut ortakların sahip oldukları payların

             önceden anlaşma yapılmış ya da yapılmamış alıcılara, tahsisli/toplu olarak satışı, toptan alış-satış işlemleri için ayrı bir işlem sırası açılarak yapılır.

             (2) İşleme ait detay bilgiler istatistiki veri olarak işlemden önce ve sonra Bültende duyurulur.

             (3) Toptan alış-satış işlemlerinin nakit ve kıymet takası, sorumluluğu alıcı ve satıcıya ait olması ve Borsa Başkanlığı tarafından uygun görülmesi kaydıyla Takasbank dışında yapılabilir.

             Şirketin işlem sıralarının geçici olarak durdurulması

             MADDE 60 – (1) Borsa Başkanı, aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde ilgili şirketin işlem sıralarını geçici olarak durdurabilir;

             a) GİP’te işlem gören şirketle ilgili yatırımcıların kararlarını etkileyecek önemde bilgiler olduğunun öğrenilmesi ve Borsa Başkanlığının bu bilgilerden yatırımcıların haberdar edilmesini gerekli görmesi,

             b) GİP’te işlem gören şirketin piyasa danışmanı ile ilgili yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek önemde bilgiler olduğunun öğrenilmesi ve Borsa Başkanlığının bu bilgilerden yatırımcıların haberdar edilmesini gerekli görmesi,

             c) GİP’te işlem gören şirketin piyasa danışmanının görevden çekilmesi, görevden alınması veya piyasa danışmanı olabilme niteliğini kaybetmesi sonucunda Piyasa Danışmanı Listesinden çıkarılması,

             ç) Piyasa yapıcılığı yönteminde işlem gören payda görevli piyasa yapıcı hakkında görevini yapmasını etkileyebilecek önemde bilgiler olduğunun öğrenilmesi ve Borsa Başkanlığının bu bilgilerden yatırımcıların haberdar edilmesini gerekli görmesi,

             d) Piyasa yapıcılığı yönteminde işlem gören payda görevli piyasa yapıcının görevden çekilmesi veya görevden alınması ve yerine görev yapacak başka bir piyasa yapıcının bulunmaması,

             e) Bir pay için sağlıklı bir piyasa teşekkül etmesini önleyecek şekilde olağandışı fiyat ve/veya miktarlarda alım satım emirlerinin Sisteme kaydedilmesi,

             f) Şirketin 13 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında payların İMKB Hisse Senetleri Piyasası pazarlarından birinde işlem görebilmesi için başvuruda bulunmaması,

             g) Bir payın seansının sağlıklı bir biçimde yürütülmesini engelleyen diğer unsurların ortaya çıkması.

             (2) Borsa Başkanı, işlemlerin yeniden başlamasına aynı seans süresi içinde izin vermiş ve yeterli süre kalmışsa pay yeniden işleme açılır.

             (3) Borsa Başkanı, bir paya ait işlemleri en fazla beş iş günü için durdurabilir. Beş iş gününü aşan süreler için Yönetim Kurulu karar verebilir.

             (4) Bir payın Borsada işlem görmesinin geçici olarak durdurulması halinde, bu durum gerekçesiyle birlikte Borsada ve Bültende duyurulur.

             (5) İşlemleri geçici olarak durdurulan bir payın tekrar işlem görmeye başlayacağı zaman gerekirse baz fiyatı Borsa Başkanınca yeniden belirlenebilir. İşlemleri geçici olarak durdurulan bir paya ait işlemlere başlanmasına aynı iş günü içinde izin verilmişse, işlemler yeniden başlamadan önce Borsa Başkanı emir ve/veya işlemleri iptal edebilir.

             Yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uygulanacak yöntem

             MADDE 61 – (1) GİP’te gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, İMKB Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İMKB Takas ve Saklama Merkezleri Yönetmeliği ve Garanti Hesabı ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Depozito

             MADDE 62 – (1) Borsa Başkanı, alım emirlerinin teklif edilen fiyat üzerinden hesaplanan tutarının, satım emirlerinde ise satılacak payların bir kısmının veya tamamının Takasbanka veya bir bankaya depo edilmesini isteyebilir.

             İMKB piyasaları arasında alacak ve borç mahsubu

             MADDE 63 – (1) Üyelerin işlemlerinden doğan borç ve alacakları İMKB’nin diğer piyasalarından doğan aynı nitelikteki borç ve alacaklarıyla mahsup edilebilir. Mahsup işlemlerine ilişkin esaslar Takasbankın görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             Temerrüt

             MADDE 64 – (1) Üyeler, İMKB Yönetmeliği ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yükümlülüklerini belirlenen koşullara uygun olarak süresi içinde yerine getirmemeleri halinde temerrüde düşmüş sayılırlar.

             (2) Temerrüt halinde İMKB Yönetmeliğinde yer alan temerrüt ve disipline ilişkin hükümler uygulanır.

             Nakit temerrüdünde uygulanacak yöntem

             MADDE 65 – (1) Üyelerin satın aldıkları paylar karşılığında oluşan parasal yükümlülüklerini tamamen veya kısmen yerine getirmemeleri halinde, ilgili üyeye yerine getirilmeyen parasal yükümlülük oranında pay teslimatı yapılmaz.

             (2) Önceki ay içinde gerçekleşen işlem hacmi, miktarı ve sözleşme adedi üzerinden, işlem yoğunluğu sıralaması esas alınarak hazırlanmış bulunan liste kullanılarak, üyenin satın aldığı paylardan, yoğunluk sıralamasına göre en baştan başlamak üzere, yerine getirilmeyen parasal yükümlülüğü kadar pay üyeye teslim edilmez. Öncelikle temerrüde düşen üyenin beyanına göre temerrüde neden olan emirle alınan paylar teslim edilmez.

             Pay temerrüdünde uygulanacak yöntem

             MADDE 66 – (1) Üyelerin satım sonucu oluşan pay yükümlülüklerini tamamen veya kısmen yerine getirmemeleri halinde, ilgili üyeye yerine getirmediği yükümlülük oranında parasal ödeme yapılmaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Diğer Hükümler

             Risk bildirim formu

             MADDE 67 – (1) Üyeler, müşterilerinin GİP’te işlem görecek menkul kıymetlerin birincil ve ikincil piyasa işlemlerine aracılık yapmadan önce, şirket paylarının GİP Listesine kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve Hisse Senetleri Piyasası arasındaki farklılıklar ve GİP’te işlem görecek menkul kıymetlere yatırım yapmanın riski ve karşılaşabilecekleri diğer riskler konusunda yatırımcıları bilgilendirmekle yükümlüdür.

             (2) Üyelerin içeriği Yönetim Kurulu tarafından belirlenen GİP Risk Bildirim Formunu müşterilerinin emirlerini GİP’e iletmeden önce müşterilerine imzalatmaları zorunludur. Bir yatırımcıya ait GİP Risk Bildirim Formunun Borsa tarafından talep edilmesi halinde üyenin söz konusu formu derhal ibraz etmesi zorunludur.

             (3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen hususların üye tarafından yerine getirilmemesi  durumunda İMKB Yönetmeliğinde yer alan disipline ilişkin hükümler uygulanır.

             Elektronik ortamda bildirim

             MADDE 68 – (1) Payları GİP’te işlem gören şirketler ile ilgili kamuya açıklanacak bilgilerin SPK ve Borsa tarafından belirlenen esas ve usuller çerçevesinde elektronik sertifikalar kullanılarak elektronik ortamda gönderilmesi ve SPK’nın kağıt ortamında bildirim yükümlülüğünü kaldırması halinde söz konusu bilgi ve belgeler Borsaya gönderilmiş sayılır.

             Yürürlük

             MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 70 – (1) Bu Yönetmeliği İMKB Başkanı yürütür.