6 Ağustos 2009 Tarihli ve 27311 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

946   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Antalya Milletvekili Mehmet Ali ŞAHİN’in Seçildiğine Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

—  Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Geçici Danışma Kurulları Yönetmeliği

—  Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyolojik Kaynaklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/39)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/40)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/41)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/42)

—  Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2009/9)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2009/8 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ