5 Ağustos 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27310

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu : Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun

                          Onsekizinci ve Ondokuzuncu Toplantısı.

GENELGE

2009/16

             Bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme politikalarının ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla, 4 Ekim 1983 tarihli ve 18181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunca (BTYK), 24 Aralık 2008 tarihinde yapılan 18. toplantısında iki ek karar ve bir yeni karar, 17 Haziran 2009 tarihinde yapılan 19. toplantısında ise üç ek karar ile iki yeni karar alınmıştır. Her iki toplantıda alınan kararlar aşağıda özetlenmiştir.

             1) Mayıs 2008 – Aralık 2008 dönemindeki gelişmelerin gözden geçirildiği BTYK 18. toplantısında alınan kararlar:

             a) BTYK'nın 11. toplantısında alınan 2005/3 numaralı Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri adlı karara ilişkin gelişmeler gözden geçirilerek, alınan ek karar ile;

             – Ar-Ge personeli sayısı 2013 yılı hedefi göz önüne alınarak, bin çalışan başına düşen araştırmacı sayısına ilişkin hedef revize edilmiş, 2013 yılı hedefinin 5 olmasına karar verilmiştir.

             b) BTYK’nın 11. toplantısında alınan 2005/9 numaralı Ulusal Uzay Araştırmaları Programı adlı karara ilişkin gelişmeler de gözden geçirilmiş ve alınan ek karar ile;

             – BTYK’nın 2005/9 ve 2006/31 sayılı kararlar çerçevesinde sorumlu kuruluş olma sıfatıyla TÜBİTAK’ın koordinasyonunda “Ulusal Uzay Teknolojileri Platformu” kurulmasına karar verilmiştir.

             c) Ayrıca alınan yeni karar ile Uluslararası Araştırmacılar Koordinasyon Komitesi’nin kurulmasına karar verilmiştir.

             2) Ocak 2009 – Haziran 2009 dönemindeki gelişmelerin gözden geçirildiği BTYK 19. toplantısında alınan kararlar:

             a) BTYK’nın 16. toplantısında alınan 2007/201 numaralı Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı adlı karar kapsamındaki gelişmeler gözden geçirilerek alınan ek karar ile;

             – Ülkemizin araştırmacılar için daha cazip hale gelmesini sağlamak üzere, ilgili kurum/kuruluşların katılımı ile Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynakları Koordinasyon Komitesi’nin kurulmasına karar verilmiştir.

             b) BTYK’nın 17. toplantısında alınan 2008/102 numaralı 2009-2011 Türkiye Ar-Ge Harcamaları kararına ilişkin Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) bütçesi ve gerçekleşmeleri gözden geçirilmiş ve alınan ek karar ile;

             – Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payının 2013 yılı itibarıyla %2’ye çıkartılması hedefine ulaşabilmek amacıyla, 2009 yılında ihtiyaç duyulan ek Ar-Ge ödeneğinin ilgili kurum bütçelerine eklenmesine karar verilmiştir.

             c) BTYK’nın 18. toplantısında alınan 2008/201 numaralı Uluslararası Araştırmacılar Koordinasyon Komitesi’nin (UAKK) Kurulması kararı kapsamındaki çalışmalar ve kurulan alt çalışma gruplarının yabancı araştırmacılar ile ilgili tespit ettiği sorunlar ve çözüm önerileri gözden geçirilmiş ve alınan ek karar ile;

             – Ek kararda listelenmiş olan çözüm önerilerine ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılmasına ve UAKK’nın görev süresinin BTYK 20. toplantısına kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

             d) Ayrıca, alınan iki yeni karar ile;

             – Küresel mali krize karşı alınan tedbirler arasında Ar-Ge ve yenilik alanında uygulamaya alınabilecek ilave eylemlere ayrı bir başlık olarak yer verilmesine,

             – Ülkemizde üstün yetenekli bireylerin eğitimini iyileştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda “Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı 2009-2013” hazırlanması için çalışmaların başlatılmasına,

             karar verilmiştir.

             Kararların tam metinlerine www.tubitak.gov.tr/politikalar adresinden erişilebilir.

             Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kurulmasına ilişkin 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, Kurulca alınan kararların uygulanmasında görevlidir. Bu doğrultuda, ekteki kararlarda belirtilmiş olan sorumlu ya da ilgili bütün kuruluşlar, BTYK kararlarını gerçekleştirmek üzere en üst düzeyde çaba göstereceklerdir.

             Türkiye’nin bilim ve teknoloji yeteneğini yükselterek, insanımızın refahını, üretim ve rekabet gücümüzü artırma yolunda alınan bu kararların uygulanması hususunda gereğinin yerine getirilmesini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                               Başbakan