31 Temmuz 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27305

YÖNETMELİKLER

             Başbakanlıktan:

BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 15/6/1993 tarihli ve 21608 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Sınava girmek isteyen adaylar;

             a) Eleme sınav sonuç belgesi,

             b) İki adet fotoğraf,

             c) Aday formu,

             ç) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış sureti

             ile Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler."

             "a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,"

             "b) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,"

             "c) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,"

             "e) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,"

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

—— • ——

             Başbakanlıktan:

BAŞBAKANLIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA,

YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 13/6/2002 tarihli ve 24784 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 3 üncü maddesindeki “Sözlü Sınavı Komisyonu” ibaresi ve tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “ifade eder.” ibaresinden önce gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir.

             “Sınav Komisyonu: Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Sınav Komisyonunu,”

             “Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu: Uzmanlık tez konularını ve tez danışmanlarını belirleyen, tezleri değerlendiren ve Yeterlik Sınavını yapan Komisyonu,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya Kurumun ihtiyacına göre tespit edilecek en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullardan ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,”

             “Kurum, (b) bendinde belirtilen öğrenim dallarına göre kontenjan belirleyebilir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası ile (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             “Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylardan; İş Talep Formu, 2 adet vesikalık fotoğraf, Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği istenir. Adaylar, Sözlü Sınavından önce Kuruma aşağıdaki belgeleri de vermek zorundadırlar.

             a) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,

             b) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C. kimlik numarasının, iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği ve sabıka kaydının olup olmadığının beyan edildiği öz geçmişi,”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 11 – Giriş Sınavı; yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sadece sözlü olmak üzere tek aşamalı yapılabilir. Giriş Sınavı iki aşamalı yapıldığı takdirde sınava, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil) çağrılabilir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 12 – Giriş Sınavı, öğrenim dalları ve kontenjanları itibariyle kadro ve ihtiyaç durumuna göre Kurumca ilanda belirtilen konulardan Kurum, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi madde başlığında yer alan “Sözlü” ibaresi madde başlığından çıkarılmış ve birinci fıkrada yer alan “Sözlü Sınavı Komisyonu” ibaresi “Sınav Komisyonu” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ile ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözlü Sınavında, adayların Giriş Sınavı ilanında belirtilen konular ile birlikte Başbakanlık hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir.”

             “Sınav Komisyonu; Yazılı Sınav yapıldığı takdirde Yazılı ve Sözlü Sınavı sonucunda alınan notların aritmetik ortalamasını, yazılı sınav yapılmadığı takdirde Sözlü Sınavı sonucunu esas alarak kazananların listesini belirler. Giriş Sınavını kazananların listesi Kurumda ve web sitesinde ilân edilir. Gerek görüldüğünde, alınacak uzman yardımcısı sayısının 1/2’sinden fazla olmamak kaydıyla yedek liste de belirlenebilir.”

             “Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Asil listedeki adaylardan atama olmadığı ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, Kurumca gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren üç ay içerisinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Uzman Yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmeleri

             MADDE 17 – Uzman Yardımcıları, Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak programa göre, temel ve hazırlayıcı eğitime tâbi tutulurlar. Uzman Yardımcılarının inceleme ve araştırmalarda görev alarak meslekî uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra yurtiçinde ve yurtdışında, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, diğer resmi ve özel eğitim-danışmanlık kuruluşları tarafından düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılımlarının sağlanması yoluyla Başbakanlık Uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları ve temsil tecrübelerinin artırılması sağlanır.

             Uzman Yardımcıları, gerektiğinde Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak bir program çerçevesinde, görev yaptıkları birimler dışında uygun görülen üç ana hizmet biriminde on beş günlük rotasyona tabi tutulabilirler.

             Uzman Yardımcılarının, yabancı dillerinin geliştirilmesi amacıyla Genel Müdürlük tarafından bir program dâhilinde yurtiçinde veya yurtdışında yabancı dil eğitimi almaları sağlanır.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi ve 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Tez çalışmalarına başlama

             MADDE 20 – Uzman Yardımcıları adaylıkta geçen süre dâhil iki yılı tamamlayınca, tez hazırlama, inceleme ve araştırma faaliyetlerine başlarlar. Bu faaliyetlere başlanabilmesi için, 14 üncü maddede belirtilen unvanlar arasından seçilen beş üyeden Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu oluşturulması şarttır. Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonuna, Kurum içinden iki yedek üye tespit edilir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Komisyona katılamamaları hâlinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Komisyona katılırlar.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 21 – Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu, tez konularının Kurumun ihtiyaçlarına göre belirlenebilmesi amacıyla bir tez konuları listesi oluşturur. Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu, bu liste içerisinden öncelikli konuları, Uzman Yardımcılarına tebliğ edilmek üzere Genel Müdürlüğe bildirebilir.

             Uzman Yardımcıları bu listede yer alan tez konuları arasından üç tez konusunu tercih sırasına göre, birim amirlerinin aracılığıyla Genel Müdürlüğe bildirirler. Uzman Yardımcılarına öncelikli konular tebliğ edilmesi durumunda, Uzman Yardımcılarının tez konusu tercihlerini bu konular arasından belirlemeleri esastır.

             Uzman Yardımcılarının belirledikleri tez konuları, Genel Müdürlük tarafından Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu onayına sunulur. Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu, üç tez konusundan bir tanesini veya gerekli görülen hallerde başka bir tez konusunu Uzman Yardımcısının hazırlayacağı tez olarak belirleyebilir.

             Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu, Uzman Yardımcısının hazırlayacağı tezi belirledikten sonra, her Uzman Yardımcısına bir Tez Danışmanı belirler. Tez konusu ile ilgili ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden de Tez Danışmanı belirlenebilir. Uygun bulunan tez konuları ve Tez Danışmanları, Genel Müdürlük tarafından Uzman Yardımcılarına tebliğ edilmek suretiyle kesinleşir.

             Uzman Yardımcıları tezlerini Tez Danışmanları rehberliğinde hazırlarlar. Tezin hazırlanmasında, konunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır. Uzman Yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.”

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “Tez Değerlendirme Komisyonuna” ibaresi “Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonuna” olarak değiştirilmiştir.

             “Uzman Yardımcıları, tez konularının ve Tez Danışmanlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 2 ay içerisinde bir tez önerisi hazırlarlar. Tez Danışmanları, tez önerilerini görüşleri ile birlikte bir hafta içerisinde Genel Müdürlüğe gönderirler. Genel Müdürlük tez önerilerini, Tez Danışmanının görüşü ile birlikte Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonunun onayına sunar. Uygun bulunması halinde bu durum Genel Müdürlük tarafından Uzman Yardımcılarına tebliğ edilir. Tez önerisinde; tez konusu olan çalışmanın amacı, önemi, yöntemi, varsayımları, bilgi toplama araçları, muhtemel kaynakçası, çalışma planı ve varsa ekleri hakkında bilgiler verilir.”

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 25 – Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu, tezleri Tez Danışmanlarının raporlarını da dikkate alarak bir ay içerisinde değerlendirir ve tezlerin yeterli veya yetersiz olduğuna karar verir. Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu üyelerinin (Başkan dâhil) oyları eşittir. Oylar yeterli veya yetersiz şeklinde kullanılır. Yeterliğin tespitinde oy çokluğu esastır.”

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinde yer alan “Tez Değerlendirme Komisyonu” ibareleri “Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu” olarak, ikinci fıkrada yer alan “Sınav sonucu bir hafta içerisinde açıklanır.” şeklindeki cümle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Sınav sonucu, Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından on gün içerisinde Müsteşarın onayına sunularak açıklanır.”

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 28 – Tez Savunması ve Mülakat aşamasında başarılı olan Uzman Yardımcısı, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az yetmiş puan ya da uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından buna denk puan aldığına dair geçerlilik süresi dolmamış belgeyi Tez Savunması ve Mülakat sonucunun ilânından itibaren en geç altı ay içerisinde ibraz etmesi şartıyla Yabancı Dil aşamasında başarılı olmuş sayılır.”

             GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönetmelik hükümleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Uzman Yardımcısı kadrolarında bulunanlar hakkında, 1/1/2010 tarihinden itibaren uygulanır.

             MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

—— • ——

Başbakanlık (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı)’tan:

BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

PLANLAMA UZMAN YARDIMCILIĞI ELEME VE GİRİŞ SINAVI

İLE PLANLAMA UZMANLIĞI YETERLİK SINAVI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 24/8/2001 tarihli ve 24503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama Uzman Yardımcılığı Eleme ve Giriş Sınavı ile Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Giriş Sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

             a) İş Talep Formu,

             b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

             c) KPSS Sonuç Belgesi aslı veya bilgisayar çıktısı,

             d) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             e) Yazılı özgeçmiş,

             f) 3 adet vesikalık fotoğraf.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

             Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

İKRAZATÇILIK FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 21/12/1994 tarihli ve 22148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkrazatçılık Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “e) T.C. Kimlik Numarası beyanı, özgeçmişleri,”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

             Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE REASÜRANS ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ

VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 24/8/2007 tarihli ve 26623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “e) T.C. Kimlik Numarası beyanı.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ğ) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “2) T.C. Kimlik Numarası beyanı.”

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/8/2007

26623

—— • ——

             Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 8/1/2008 tarihli ve 26750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “2) T.C. Kimlik Numarası beyanı, yabancı uyruklular için pasaportun noter onaylı örneği.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) T.C. Kimlik Numarası beyanı, yabancı uyruklular için pasaportun noter onaylı örneği.”

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/1/2008

26750

—— • ——

             Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 17/8/2007 tarihli ve 26616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) T.C. Kimlik Numarası beyanı,”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/8/2007

26616

—— • ——

             Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE KONTROLÖRLERİ

KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 10/6/1995 tarihli ve 22309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Giriş sınavına girmek isteyen adaylar;

             a) Diploma veya mezuniyet belgesinin Kurulca onaylanmış sureti,

             b) KPSS sınav sonuç belgesinin Kurulca onaylanmış sureti,

             c) T.C. Kimlik Numarası,

             ç) Fotoğraflı aday formu,

             ile Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına müracaat ederler.”

             “Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir;

             a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,

             b) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

             c) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,

             ç) 4 adet fotoğraf,

             d) Kendi el yazısı ile özgeçmişi.”

             “Başvuru şartlarına uymayanlar sınava kabul edilmezler. Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile gerçeğe aykırı belge verenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

             Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLE

HAZİNE UZMANLIĞI YETERLİK SINAVINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 8/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Müsteşarlıkça onaylanmış sureti,”

             “d) KPSS sınav sonuç belgesinin Müsteşarlıkça onaylanmış sureti,”

             “e) T.C. Kimlik Numarası beyanı,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Uzman Yardımcılığına atanacak adaylardan;

             a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,

             b) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

             c) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,

             istenir

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

             Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ KADROLARINA

YAPILACAK ATAMALARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 23/3/2002 tarihli ve 24704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Programcı ve Çözümleyici Kadrolarına Yapılacak Atamalara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Giriş sınavına katılmak isteyenler; Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri iş talep formu ile birlikte;

             a) İki adet fotoğraf,

             b) Diploma veya mezuniyet belgesinin Müsteşarlıkça onaylanmış sureti

             ile Personel Dairesi Başkanlığına başvururlar.”

             “a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,”

             “b) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,”

             “c) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,”

             “e) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Başbakanlık (Dış Ticaret  Müsteşarlığı)’tan:

DIŞ TİCARET KONTROLÖRLERİ KURULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 26/3/1995 tarihli ve 22239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Giriş sınavına girmek isteyenler Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda önceden belirlenen KPSS taban puanını almış olduğunu gösterir sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti, 2 adet vesikalık fotoğraf, aday formu ile diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği ile müracaat ederler.”

             “Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir;

             a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             b) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

             c) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

             d) 4 adet vesikalık fotoğraf,

             e) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

             f) Yazılı özgeçmişi.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Başbakanlık (Dış Ticaret  Müsteşarlığı)’tan:

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ

KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 15/11/1998 tarihli ve 23524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret Müsteşarlığı Programcı ve Çözümleyici Kadrolarına Yapılacak Atamalara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Giriş sınavına katılmak isteyenler, Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri iş talep formu ve aday formu ile birlikte;

             a) 2 adet vesikalık fotoğraf,

             b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

             ile Müsteşarlığa başvururlar.”

             “Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir:

             a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             b) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

             c) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

             d) 4 adet vesikalık fotoğraf,

             e) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

             f) Yazılı özgeçmişi,

             g) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan eleme sınavından Müsteşarlıkça belirlenen asgari puanı aldığına dair belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Başbakanlık (Dış Ticaret  Müsteşarlığı)’tan:

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA VE

UZMANLIK YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 16/6/1995 tarihli ve 22315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı Yarışma ve Uzmanlık Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Yarışma sınavına girmek isteyenler, Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri İş Talep Formu, 2 adet vesikalık fotoğraf, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ile eleme sınavında Müsteşarlık tarafından belirlenmiş asgari puanı aldığına dair belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti ile Müsteşarlığa başvururlar.”

             “Yazılı sınavı kazanan adaylardan sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir.

             a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             b) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

             c) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

             d) 4 adet vesikalık fotoğraf,

             e) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Başbakanlık (Dış Ticaret  Müsteşarlığı)’tan:

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON DENETMENLERİNİN SINAV,

GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA, ATAMA VE YER

DEĞİŞTİRMELERİ USULÜNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 9/8/2000 tarihli ve 24135 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerinin Sınav, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Atama ve Yer Değiştirmeleri Usulüne İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

             a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi,

             c) 1 adet fotoğraf,

             d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan eleme sınavında Müsteşarlıkça belirlenen asgari puanı aldığına dair belgenin aslı veya fotokopisi veya bilgisayar çıktısı.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 26 – Giriş sınavını kazananlar aşağıda belirtilen belgeleri, kendilerine yapılacak bildirimde belirlenen süre içinde Personel Dairesi Başkanlığına ibraz etmeleri halinde aday denetmen yardımcısı olarak atanmaya hak kazanırlar.

             a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

             c) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

             d) 6 adet vesikalık fotoğraf,

             e) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

             f) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı.”

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GÜMRÜK UZMANI VE GÜMRÜK UZMAN

YARDIMCILARI SINAVI İLE YETİŞME VE ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 23/7/2005 tarihli ve 25884 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Uzmanı ve Gümrük Uzman Yardımcıları Sınavı ile Yetişme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin yedinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Görevini devamlı olarak yapmaya engel olacak bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan,”

             “c) Sabıka kaydına ilişkin beyanı,

             d) T.C. Kimlik Numarası beyanı,”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 31/5/2002 tarihli ve 24771 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “noter tasdikli taahhütnamelerin ve” ibaresi ile 57 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ya da grup amiri” ibaresi madde metninden çıkarılmış, 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına “taşıma senedinin alıcı nüshasının aslı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kurumca onaylı örneği” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 192 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Beyan ile yapılan kontrol ya da muayene arasında fark bulunması halinde, ilgililere tebligat yapılarak işlemler sonuçlandırılır.”

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:

GÜMRÜK KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 11/8/1999 tarihli ve 23783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Kontrolörleri Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi “T.C. Kimlik Numarası beyanı”, (c) bendi “Sabıka kaydına ilişkin beyanı”, üçüncü fıkrasının (a) bendi “Görev yapmasına engel olacak bir halin bulunmadığına dair yazılı beyan”, (b) bendi "Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:

GÜMRÜKLER KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLÖRLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 13/4/2007 tarihli ve 26492 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Kontrolörleri Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “(2) Bu adaylardan sözlü sınavdan önce aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir;

             a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             b) 2 adet vesikalık fotoğraf,

             c) Sabıka kaydına ilişkin beyanı,

             ç) Özgeçmişi.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/4/2007

26492

—— • ——

Başbakanlık (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)’tan:

ÖZEL MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 2/5/2006 tarihli ve 26156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Kabulde gerekli belgeler şunlardır:

             a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             b) Sağlık kurulu raporu ya da özürlü kimlik belgesi,

             c) İki adet vesikalık fotoğraf,

             ç) Var ise öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan, Milli Eğitim Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/5/2006

26156

—— • ——

Başbakanlık (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)’tan:

KORUMALI İŞYERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 30/5/2006 tarihli ve 26183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             “a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             b) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 7 – (1) Korumalı işyerinde yönetici olarak çalışacak kişiden;

             a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             b) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

             c) Bulaşıcı bir hastalığı olmadığına dair sağlık beyanı,

             ç) Eğitim durumunu gösterir belge,

             istenir

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Kabulde;

             a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             b) Özürlü Sağlık Kurulu Raporu,

             c) İki adet fotoğraf,

             ç) Var ise öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

             istenir

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan, Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/5/2006

26183

—— • ——

Başbakanlık (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)’tan:

ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖZÜRLÜLER UZMAN YARDIMCISI VE ÖZÜRLÜLER

UZMANI SINAVI, YETİŞTİRİLMELERİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 12/11/1997 tarihli ve 23168 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Uzman Yardımcısı ve Özürlüler Uzmanı Sınavı, Yetiştirilmeleri, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Özürlüler uzman yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyenler dilekçelerine aşağıdaki bilgi ve belgeleri eklerler;

             a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

             c) Son üç ayda çekilmiş, 4,5x6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,

             ç) Yazılı özgeçmişi,”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Başbakanlık (Türkiye İstatistik Kurumu)’tan:

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE TÜRKİYE İSTATİSTİK

KURUMU UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATANMA VE

YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 16/6/2006 tarihli ve 26200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığı Giriş ve Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atanma ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “ b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

             c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ile varsa KPDS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

             ç) T.C. Kimlik Numarası beyanı,”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/6/2006

26200

—— • ——

             Adalet Bakanlığından:

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, MÜLAKAT, ATAMA VE NAKİL

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Mülakat, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 5 – İcra müdür ve yardımcılığı sınavına girmek isteyenlerin, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinden temin edecekleri Ek-1 sayılı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formunu doldurarak 3 üncü maddenin (c) bendinde belirtilen belgelerin sureti ile birlikte son başvuru günü mesai bitimine kadar Bakanlığa veya bulundukları yer ağır ceza merkezindeki Cumhuriyet başsavcılığına başvurmaları gerekir.

             Başvurular, Adalet Bakanlığı tarafından elektronik ortamda da kabul edilebilir.

             Başvuru ile ilgili diğer hususlar sınav ilanında belirtilir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 23 – İcra müdür ve yardımcılığı yazılı sınavını kazananlar, kendilerine yapılan tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde;

             a) Diploma veya mezuniyet belgesinin kurumca onaylanmış sureti,

             b) İki adet fotoğraf,

             c) Mal bildirimi,

             d) Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

             e) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan

             ile durumlarını belgelendirerek Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne vermeleri veya masrafını ödemek şartıyla bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla göndermeleri zorunludur.

             Adayların nüfus ve adli sicil kaydına ilişkin bilgi ve belgeler, ilgili kurumlardan temin edilir.

             Naklen atanacaklar açısından ayrıca ilgilinin adlî ve idarî soruşturma ve cezaları ile diğer bilgilerini içeren sicil özeti ve varsa son üç yıla ait gizli sicil raporları ile çalışmakta oldukları kurumdan muvafakat yazısı istenir. Ataması yapılmayanların evrakı kurumlarına iade edilir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

 

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Personelin sağlık durumlarının değerlendirilmesi

             MADDE 15 – İllerde, okullarda ve diğer birimlerde koruyucu hekimlik hizmetleri başhekimliklerce verilir. Personelin sağlık durumları başhekimliklerce takip edilir.

             Personelin hastalık, kaza, yaralanma, “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı raporları ve diğer nedenlerden dolayı aldıkları raporların incelemesi başhekimliklerce yapılır. Yapılan inceleme sonucunda; emniyet hizmetleri sınıfında, hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki C, D, E dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıflarında hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı kanaati oluşan personele idarece sağlık kurulu raporu aldırılır. Personelin rahatsızlığı nedeniyle müracaatı veya idarenin lüzum görmesi halinde de idarece sağlık kurulu raporu aldırılır. Başhekimlikçe yukarıda belirtilen şartları taşıdığı kanaatine varılan; sağlık kurulu raporları ile idarece aldırılan sağlık kurulu raporları ve yurtdışından alınan sağlık raporları doğrudan Daire Başkanlığına gönderilir. Personelin kadrolarıyla yazışmaları, Daire Başkanlığınca yürütülür.

             Hasta personelin öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde belirtilen azami sıhhi izin süreleri içinde tedavileri yapılır. Tedavi bitiminde sağlık kurulu raporu aldırılır ve doğrudan Daire Başkanlığına gönderilir.

             Daire Başkanlığı rapordaki teşhisin önemine göre veya gerekli gördüğü hallerde 19 uncu madde hükümlerince sağlık kurulu raporu aldırabilir. Sağlık kurulu raporuna göre personelin hangi sağlık dilimine girdiğine karar verilir.

             Emniyet hizmetleri sınıfında bulunan personel hakkında, 16 ncı madde hükümleri uygulanır.

             Emniyet hizmetleri sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıfı personelden hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını kaybedenlerin sağlık kurulu raporları Daire Başkanlığının görüşü ile birlikte maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 7/5/2008 tarihli ve 26869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g), (ğ) ve (h) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(3) Başvuru yapan adayların adli sicil bilgileri Ulusal Yargı Ağı Projesinden, ikametgahına ilişkin bilgileri Adres Kayıt Sisteminden, nüfus kayıt bilgileri Kimlik Paylaşım Sisteminden Kurum tarafından sorgulanmak suretiyle temin edilir.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/5/2008

26869

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 90 ıncı maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “valiliğinin” ibareleri “il dernekler müdürünün” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

MALİYE TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 21/5/1964 tarihli ve 11708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 11 – Giriş sınavlarının duyurulması, başvurular ve atamada istenilecek belgelere ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca belirlenen genel düzenlemelere göre işlem yapılır.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 12 – Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılısı Ankara, İstanbul ve İzmir’de sözlüsü ise Ankara’da yapılır.

             Adayların sayı ve istekleri de dikkate alınarak yazılı sınav bu illerden birinde veya ikisinde yapılabilir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 8/7/1970 tarihli ve 13542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “f) Başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Başkanlıkça yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Giriş sınavı duyurusu ve başvuru

             MADDE 28 – Giriş sınavı duyurusu Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Başkanlıkça yapılır.

             Sınava girmek isteyenler Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığına şekli Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Başkanlıkça hazırlanan başvuru formu ile müracaat ederler. Elektronik ortam ve postadaki gecikmelerden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.”

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

MALİYE BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON

KURULU BAŞKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Maliye Uzmanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin adı “Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Maliye Uzmanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği” olarak; ilgili maddelerinde yer alan “Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı” ibaresi “Strateji Geliştirme Başkanlığı”, “Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı” ibaresi “Strateji Geliştirme Başkanı”, “Kurul Başkanı” ibaresi “Başkan”, “Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanını” ibaresi “Strateji Geliştirme Başkanını” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 7 – Giriş sınavı duyurusu Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak,”

             “d) Erkek adaylar için, askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,”

             “e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Giriş sınavına başvuru

             MADDE 9 – Sınava girmek isteyenler Başkanlığa şekli Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ile müracaat ederler. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı “Sınav Yerleri” olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 21 – Giriş sınavını kazananlardan kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri ibraz edenler maliye uzman yardımcısı olarak atanırlar.”

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA

UZMANLARI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 20/8/1998 tarihli ve 23439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Mali Suçları Araştırma Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin adı “Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Mali Suçları Araştırma Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 7 – Başkanlık, Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı için KPSS kılavuzunda belirlenen özel koşullar ve puan türüne göre, belirleyeceği yeterli puanı almış olanlar arasından uygun göreceği sayıdaki adayı ilan etmek suretiyle giriş sınavına çağırır. Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı unvanının KPSS kılavuzunda yer almadığı dönemlerde de Başkanlık isterse yine ilan edeceği puan ve sayıdaki adayı giriş sınavına çağırabilir.

             Giriş sınavı duyurusu Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Giriş sınavına başvuru

             MADDE 9 – Sınava girmek isteyenler Başkanlığa şekli Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ile müracaat ederler. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

             Adaylar giriş sınavlarına en fazla iki defa katılabilirler.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı “Sınav Yerleri” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

BÜTÇE KONTROLÖRLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 22/12/1978 tarihli ve 16497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bütçe Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin adı “Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “e) Başvuruyu, süresi içerisinde şekli Bakanlıkça belirlenen sınav başvuru formuna uygun olarak yapmış olmak,”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Giriş sınavına başvuru

             MADDE 10 – Sınava girmek isteyenler Genel Müdürlüğe şekli Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ile müracaat ederler. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Sınav Yerleri

             MADDE 11 – Aranan nitelikleri taşıyan adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınava alınırlar.

             Yazılı sınav Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce belli edilecek yerlerde, yazılı sınavlarda başarı gösterenlerin sözlü sınavı da Ankara’da yapılır. Yazılı sınavda başarı gösteremeyenler sözlü sınava alınmazlar.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 12 – Giriş sınavı duyurusu Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır.”

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

MALİYE BAKANLIĞI DEVLET BÜTÇE UZMANLARI GÖREV VE ÇALIŞMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 17/10/1979 tarihli ve 16787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 10 – Giriş sınavı duyurusu Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak,”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Giriş sınavına başvuru

             MADDE 12 – Sınava girmek isteyenler Genel Müdürlüğe şekli Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ile müracaat ederler. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi, 18 inci maddesinin son fıkrası ile ek 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT KONTROLÖRLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 7/6/1989 tarihli ve 20188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Sınava girmek isteyenler Genel Müdürlüğe şekli Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ile müracaat ederler. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz. (g) bendinin gerektirdiği araştırma, giriş sınavının yazılı bölümünü kazanmış adaylar hakkında, Genel Müdürce, kontrolörlere yaptırılır.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Meslek giriş sınavının duyurulması

             MADDE 18 – Giriş sınavı duyurusu Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır.”

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE DENETMENLERİ GÖREV

VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 5/7/1995 tarihli ve 22334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Denetmenleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin adı “Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Denetmenleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 9 – Giriş sınavı duyurusu Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak,”

             “f) Erkek adaylar için, askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Giriş sınavına başvuru

             MADDE 11 – Sınava girmek isteyenler Genel Müdürlüğe şekli Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ile müracaat ederler. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Sınav Yerleri

             MADDE 12 – Yazılı sınavlar Genel Müdürlükçe belirtilen yerlerde, sözlü sınavlar ise Genel Müdürlükte yapılır.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 16 – Yazılı sınav cevap kağıtları sınav kurulunca değerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve bunların ortalamasının da en az 65 puan olması şarttır. Yapılan değerlendirme sonucunda, en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konulan sınav sonuçları liste halinde düzenlenerek sınav kurulunca imzalanır.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 20  – Giriş sınav notu; yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının aritmetik ortalamasıdır. Sınav kurulunca, sınav sonuçları, notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır.

             Giriş sınavı sonuçları 17 nci madde esaslarına göre duyurulur. Sınavda başarılı olup ataması yapılacaklardan, belirtilen süre içerisinde Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri istenir.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 23 – Giriş sınavını kazananlardan kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri ibraz edenler denetmen yardımcısı olarak atanırlar.”

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MUHASEBE UZMANLARI

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 9/7/1995 tarihli ve 22338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin adı “Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “ı) Yönetmelik: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğini,”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 8 – Giriş sınavı duyurusu Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak,”

             “d) Erkek adaylar için, askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Giriş sınavına başvuru

             MADDE 10 – Sınava girmek isteyenler Genel Müdürlüğe şekli Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ile müracaat ederler. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı “Sınav Yerleri” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Yazılı sınav cevap kağıtları sınav kurulunca değerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve bunların ortalamasının da en az 65 puan olması şarttır.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Giriş sınavı sonuçları liste halinde uygun görülen yerlere asılarak ilan edilir. Ayrıca, sınav sonuçları sınavda başarılı olanlara bir yazı ile bildirilerek sınavda başarılı olup ataması yapılacaklardan, belirtilen süre içerisinde Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri istenir.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 22 – Giriş sınavını kazananlardan kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri ibraz edenler uzman yardımcısı olarak atanırlar.”

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerinin Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE

UZMANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 19/7/2001 tarihli ve 24467 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinin adı “Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “ı) Yönetmelik: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğini,”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 8 – Giriş sınavı duyurusu Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak,”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Giriş sınavına başvuru

             MADDE 10 – Sınava girmek isteyenler Genel Müdürlüğe şekli Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ile müracaat ederler. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı “Sınav Yerleri” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Giriş sınavı sonuçları liste halinde uygun görülen yerlere asılarak ilan edilir. Ayrıca, sınav sonuçları sınavda başarılı olanlara bir yazı ile bildirilerek sınavda başarılı olup ataması yapılacaklardan, belirtilen süre içerisinde Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri istenir.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 22 – Giriş sınavını kazananlardan kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri ibraz edenler muhasebe uzman yardımcısı olarak atanırlar.”

             MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

MALİYE BAKANLIĞI MİLLÎ EMLÂK KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 3/4/1977 tarihli ve 15898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Kontrolörleri Yönetmeliğinin adı “Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 8 – Stajyer Millî Emlâk Kontrolörlüğüne atanabilmek için “Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)” ve "Giriş" sınavlarında başarılı olmak şarttır. Sözü edilen sınavlar yapılmadan dışarıdan atama suretiyle Stajyer Millî Emlâk Kontrolörü alınamaz.

             a) Kamu Personel Seçme Sınavı: Stajyer Millî Emlâk Kontrolörlüğü giriş sınavına katılabilmek için, öncelikle 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan sınavda, KPSS kılavuzunda ve/veya ilanlarda Kurulun belirttiği şartları haiz olmak gerekmektedir.

             b) Giriş Sınavı: KPSS’na girmiş ve Bakanlıkça belirlenecek bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olan adaylardan 9 uncu maddede belirtilen koşulları taşıyanlar Stajyer Millî Emlâk Kontrolörlüğü Giriş Sınavına katılmak için başvuruda bulunabilirler.

             Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir sınavdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

             Giriş sınavı duyurusu Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Başvuruyu, süresi içerisinde şekli Bakanlıkça belirlenen sınav başvuru formuna uygun olarak yapmış olmak.”

             “d) Yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak,”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 10 – Sınava girmek isteyenler Genel Müdürlüğe şekli Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ile müracaat ederler. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı “Sınav Yerleri” olarak değiştirilmiş, son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

MİLLÎ EMLÂK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EMLÂK DENETMENLERİNİN

GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA VE ATAMA USULÜNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 24/8/1995 tarihli ve 22384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Millî Emlâk Denetmenlerinin Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Usulüne İlişkin Yönetmeliğin adı “Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Millî Emlâk Denetmenleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “i) Yönetmelik: Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Millî Emlâk Denetmenleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğini,”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Giriş Sınavı” olarak değiştirilmiş ve ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 15 – Giriş sınavı duyurusu Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak,”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 17 – Sınava girmek isteyenler Genel Müdürlüğe şekli Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ile müracaat ederler. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin başlığı “Sınav Yerleri” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Giriş sınavı sonuçları liste halinde uygun görülen yerlere asılarak ilan edilir. Ayrıca, sınav sonuçları sınavda başarılı olanlara bir yazı ile bildirilerek sınavda başarılı olup ataması yapılacaklardan, belirtilen süre içerisinde Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri istenir.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 28 – Giriş sınavını kazananlardan kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri ibraz edenler denetmen yardımcısı olarak atanırlar.”

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

MALİYE BAKANLIĞI MİLLÎ EMLÂK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALLARI

UZMANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 25/8/1995 tarihli ve 22385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Devlet Malları Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinin adı “Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Devlet Malları Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “g) Yönetmelik: Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Devlet Malları Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğini,”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 8 – Giriş sınavı duyurusu Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak,”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Giriş Sınavına Başvuru

             MADDE 10 – Sınava girmek isteyenler Genel Müdürlüğe şekli Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ile müracaat ederler. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı “Sınav Yerleri” olarak değiştirilmiş, son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Giriş sınavı sonuçları liste halinde uygun görülen yerlere asılarak ilan edilir. Ayrıca, sınav sonuçları sınavda başarılı olanlara bir yazı ile bildirilerek sınavda başarılı olup ataması yapılacaklardan, belirtilen süre içerisinde Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri istenir.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 21 – Giriş sınavını kazananlardan kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri ibraz edenler Devlet malları uzman yardımcısı olarak atanırlar.”

             MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

MALİYE BAKANLIĞI MİLLÎ EMLÂK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EMLÂK

UZMANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 24/8/1995 tarihli ve 22384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Millî Emlâk Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinin adı “Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Millî Emlâk Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “g) Yönetmelik: Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Millî Emlâk Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğini,”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 8 – Giriş sınavı duyurusu Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak,”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Giriş Sınavına Başvuru

             MADDE 10 – Sınava girmek isteyenler Genel Müdürlüğe şekli Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ile müracaat ederler. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı “Sınav Yerleri” olarak değiştirilmiş, son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Giriş sınavı sonuçları liste halinde uygun görülen yerlere asılarak ilan edilir. Ayrıca, sınav sonuçları sınavda başarılı olanlara bir yazı ile bildirilerek sınavda başarılı olup ataması yapılacaklardan, belirtilen süre içerisinde Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri istenir.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 21 – Giriş sınavını kazananlardan kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri ibraz edenler millî emlâk uzman yardımcısı olarak atanırlar.”

             MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

MALİYE BAKANLIĞI (A) GRUBU KADROLARI GİRİŞ SINAVLARININ

DUYURULMASI, BAŞVURULAR İLE ATAMADA İSTENİLECEK

BELGELERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Maliye Bakanlığı (A) Grubu kadrolarına ilişkin giriş sınavı duyurusu, başvuru ve atamaya esas istenecek belgelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Maliye Bakanlığı (A) Grubu kadrolarına ilişkin giriş sınavının duyurulması, sınava başvurular ile sınavı kazananların atamalarında istenilecek belgeleri ve bunlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Sınav duyurusu

             MADDE 4 – (1) Giriş sınavına başvuru şartları ve yeri, sınav açılan görevin kadro unvanı, atama yapılacak sayı, sınav konuları, sınav tarihi, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü, geçerlilik yılı ile taban puanı ve son başvuru tarihi sınavı düzenleyen birimce yazılı sınav tarihinden en az bir ay önce ilan edilir.

             (2) Giriş sınavı, Ek-1’de belirlenen formata uygun olarak e-Devlet portalı ile Bakanlık ve ilgili birimin internet sayfalarında ayrıca Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en fazla ikisinde bir defa ilan edilmek suretiyle duyurulur.

             (3) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, e-Devlet portalı ile Bakanlık ve ilgili birimin internet sayfalarında yazılı sınavdan en az on gün önce ilan edilir.

             Sınava başvuru ve istenilecek belgeler

             MADDE 5 – (1) Başvurular Ek-2’de yer alan Sınav Başvuru Formuyla elektronik ortamda yaptırılır. Ancak, bu Formu süresi içerisinde elektronik ortam dışında doldurmak suretiyle getirenlerin veya gönderenlerin başvuruları da kabul edilir. Başvuruyu elektronik ortamda yapanların, Sınav Başvuru Formunun imzalı bir örneğini en geç yazılı sınav saatinden önce sınavı yapan birimin yetkilisine teslim etmeleri zorunludur.

             (2) Sözlü sınav öncesi adaylardan, sınavı düzenleyen birimce bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile gerekmesi halinde denklik belgesi istenir.

             Atamaya esas olmak üzere istenilecek belgeler

             MADDE 6 – (1) Atamaya esas olmak üzere aşağıdaki belgeler istenir.

             a) Mal bildirimi,

             b) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

             c) 4,5x6 ebadında 4 adet fotoğraf.

             Gerçeğe aykırı beyan

             MADDE 7 – (1) Giriş sınavını kazananlardan Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.

             (2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

             Yürürlük

             MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (A) GRUBU KADROLARINA GİRİŞ

SINAVLARININ DUYURULMASI, SINAVLARA BAŞVURULAR İLE

ATAMADA İSTENECEK BELGELERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından (A) Grubu kadrolarına ilişkin yapılacak giriş sınav duyurusuna, sınava başvuruya ve atamaya esas teşkil etmek üzere istenecek belgelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından (A) Grubu kadrolarına ilişkin yapılacak giriş sınavının duyurulması, sınava başvurular ile sınavı kazananların atamalarında istenecek belgeleri ve bunlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Sınav duyurusu

             MADDE 4 – (1) Sınava başvuru şartları ve sınavın yeri, sınava çağrılacak aday sayısı, sınavın hangi kadro unvanı için açılacağı, atama yapılacak kadro sayısı, atama yapılacak yer/yerler, sınav konuları, sınav tarihi,  yeterli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanı ve yılı ile ilk ve son başvuru tarihleri, sınav tarihinden en az bir ay önce sınavı düzenleyen birim tarafından ilan edilir.

             (2) Sınav, Ek-1’de yer alan formata uygun olarak e-Devlet portalı ile Başkanlık resmi internet sitesinde duyurulur ve ayrıca Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en fazla ikisinde bir defa ilan edilir.

             (3) Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalı ile Başkanlık veya sınavı yapan birimin internet sitesinde ilan edilir.

             Sınava başvuru ve istenecek belgeler

             MADDE 5 – (1) Başvurular, Ek-2’de yer alan Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavı Başvuru Formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılır. Ancak, bu formu elektronik ortam dışında doldurarak süresi içerisinde başvuranların başvuruları da kabul edilir.

             Sınav yerleri

             MADDE 6 – (1) Sınavlar Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek yerlerde yapılır.

             Atamaya esas teşkil etmek üzere istenecek belgeler

             MADDE 7 – (1) Atamaya esas teşkil etmek üzere aşağıdaki belgeler istenir.

             a) Bir örneği kurumca onaylanarak alınmak üzere diploma, mezuniyet belgesi veya denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti,

             b) Mal bildirimi,

             c) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

             ç) 4,5X6 ebadında 4 adet fotoğraf,

             d) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan.

             Gerçeğe aykırı beyan

             MADDE 8 – (1) Sınavı kazananlardan, Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavı Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin,  sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

             (2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

             Yürürlük

             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

—— • ——

Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK

VATANDAŞLARI İLE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAŞLARINA

AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 20/6/2006 tarihli ve 26204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Başvuru Formu: Dilekçe, mal bildirim belgesi ve muhtaçlık belgesini birlikte içeren ve ekte yer alan belgeleri (Ek-1, Ek-2)”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı müştereken yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/6/2006

26204

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/8/2008

26954

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (v) bendi eklenmiştir.

             “r) Öğretmen: Okul öncesi eğitim kurumlarında görevli okul öncesi eğitimi öğretmenini,”

             “v) Normal eğitim: Ana sınıflarında sabah ve öğleden sonrayı kapsayacak şekilde günde 6 eğitim saati süreyle yapılan eğitimi,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin giriş cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Okul öncesi eğitimde;”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (d) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Yaz eğitimi döneminde yapılan eğitim çalışmalarının sonuçları, değerlendirildikten sonra rapor hâlinde il millî eğitim müdürlüklerince Eylül ayı içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa bildirilir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 9 – Okul öncesi eğitim kurumuna kayıtlar, ilköğretim kurumları kayıtları ile birlikte Haziran ayında başlar ve çalışma takviminde belirtilen zamanlarda e-okul sistemi üzerinden aday kayıt bölümüne yapılır. Kayıt işlemi sırasında çocuğun, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan Ulusal Adres Veri Tabanındaki bilgileri kontrol edilir. Aday kayıtları, Eylül ayının sonuna kadar kesin kayda dönüştürülür ve çocuklara okul numarası verilir. Çocukla ilgili işlemler e-okul sisteminde okul numarasıyla da takip edilebilir. Bu numara, çocuğun okuldan ilişkisi kesilinceye kadar başka bir çocuğa verilmez.” 

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “İl/ilçe millî eğitim müdürleri, yapılan planlamayı okul öncesi eğitim kurumları ile muhtarlıklara yazılı olarak bildirir.”cümlesindeki “müdürleri” ibaresi “müdürlükleri” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Varsa bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (c) bendinde tercih sebebi sayılan belgeler,”

             MADDE 7– Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “m) Okulun taşınırlarını, göreve başlama veya görevden ayrılma durumunda 18/1/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre devir-teslim eder.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (r) bendi, 41 inci maddesinin iki ve üçüncü fıkraları, 42 nci maddesinin birinci fıkrası, Anaokulu Tahminî Bütçe Tablosu (EK-7/a) ve İmza Sirküleri (EK-7/b) nde yer alan “ita amiri” ibareleri, “harcama yetkilisi”, “ita amirliği” ibareleri “harcama birimi”, “ita amirliğince” ibareleri “harcama birimince” olarak; 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) ve 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (k) bentleri, 41 inci maddesinin iki, üç ve dördüncü fıkraları, 42 nci maddesinin birinci fıkrası, Anaokulu Tahminî Bütçe Tablosu (EK-7/a) ve İmza Sirküleri (EK-7/b) nde yer alan “tahakkuk memuru” ibareleri “gerçekleştirme görevlisi”, “tahakkuk memurluğu” ibareleri “gerçekleştirme birimi” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Eğitim programına uygun olarak yıllık ve günlük planları hazırlar ve uygular, Öğretmen Çalışma (Eğitim) Saatleri Devam Takip Defterini (EK-9) doldurur ve imzalar. Ayrıca Sınıf Ders Defteri doldurmaz.”

             “c) Her çocuk için kazanım değerlendirme dosyası tutar. Kazanım değerlendirme dosyasındaki bilgiler esas alınarak hazırlanan gelişim raporu ile öğrenci dosya bilgilerini e-okul sistemine işler.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “vergi iadesi” ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin bir ve beşinci fıkralarındaki “muayene ve teslim alma” ibareleri “muayene ve kabul” olarak; aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Mevzuat” ibaresi, “19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik” olarak; beşinci fıkrasında yer alan “demirbaş eşya” ibaresi ise “taşınırlar” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Bu işlemler, Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde belirtilen İhale Komisyonu ile 40 ıncı maddesinde belirtilen muayene ve kabul komisyonlarınca yapılır.”

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Kazanım Değerlendirme Dosyası

             MADDE 55 – Okul öncesi eğitim kurumlarında, Okul Öncesi Eğitim Programına göre çocukların gelişim ve eğitim durumlarıyla ilgili olarak her çocuk için kazanım değerlendirme dosyası tutulur.”

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Öğrenci Dosyası, Gelişim Raporu ve Katılım Belgesi

             MADDE 56 – E-okul sisteminde her çocuk için öğrenci dosyası tutulur.  

             Bu Yönetmeliğin 55 inci maddesindeki kazanım değerlendirme dosyası bilgileri doğrultusunda hazırlanan Gelişim Raporu (EK-10), her dönem sonunda e-okul sistemine işlenerek bir örneği veliye verilir.

             Okul öncesi eğitimini tamamlayan veya okul öncesi eğitim kurumlarına en az bir eğitim yılı devam eden çocuklara, e-okul sisteminde düzenlenen Katılım Belgesi (EK-11) verilir. Çocukları başarılı veya başarısız gösteren; karne, diploma ve benzeri adlar altında hiçbir belge verilemez.

             Öğrenci dosyası ile gelişim raporuna, pedagojik değeri olmayan ve gizliliği gerektiren bilgiler işlenmez.

             Öğretmenler ile okul yönetimi bu bilgilerin sisteme zamanında işlenmesinden sorumludur.”

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “EK-1/a ve EK-1/b”, “EK-1” olarak, EK-3 ile EK-8 ekteki şekilde değiştirilmiş; EK-2 yürürlükten kaldırılmış ve aynı Yönetmeliğe ekteki EK-10 ve EK-11 eklenmiştir.

             MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 3/7/2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Merkezlerin bulunduğu yerde eğitim gereksinimini belirleme çalışmaları sonucunda, o merkez bünyesinde yeni alan veya dalların açılması veya güncelliğini yitiren alan veya dalların kapatılması için merkezin fiziki kapasitesi de dikkate alınarak merkez müdürlüğünce gerekçeli bir rapor hazırlanır ve en geç aralık ayının ikinci haftası sonuna kadar milli eğitim müdürlüğüne gönderilir.”

             “Raporlar, il istihdam ve mesleki eğitim kurulunda görüşülür. Açılması veya kapatılması yönünde karar alınan alan veya dallara ilişkin öneriler, valilik görüşü ile birlikte en geç aralık ayının sonuna kadar merkezin bağlı bulunduğu birime gönderilir. Açma veya kapatma işlemi, Bakanlık onayından sonra uygulanır. Ancak, alanlar bünyesinde mahallen açılmak istenen dallar, sektörün ihtiyacı, öğrenci potansiyeli, öğretmen durumu ve fiziki kapasite de dikkate alınarak, dalın standart donatımının mahallen yapılması kaydıyla il istihdam ve mesleki eğitim kurulunun görüşü doğrultusunda il millî eğitim müdürlüğünün teklifi ve valinin oluru ile açılabilir. Bakanlığın ilgili birimine bilgi verilir.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Bu rapor özel, özel eğitim kurumlarından destek eğitim hizmeti alan öğrenciler için süresi bitiminde yenilenebilir. Raporda önerilen destek eğitim süresi en fazla iki yıldır.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Bireyin, velisinin ya da resmî okul ve kurum yönetiminin yazılı başvurusu”

             “ç) Destek eğitim amaçlı müracaatlarda tıbbi tanılaması ile ilgili özürlü sağlık kurulu raporu.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(5) Destek eğitim hizmeti verilen özel, özel eğitim okul ve kurumlarındaki bireylerin eğitim planı, özel eğitim değerlendirme kurulu raporu süresi sonunda özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından yenilenir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “d) Bulunması hâlinde gezerek özel eğitim görevi yapan bir öğretmenden”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “i) Eğitim ve uygulama okulları ile otistik çocuklar eğitim merkezlerinde grup eğitimine uyum sağlayamayan ve bire bir eğitim alması gereken öğrenciler ile zorunlu öğrenim çağındaki birden fazla yetersizliği olan öğrencilerin eğitimini haftada toplam 10 saatten az olmamak üzere planlamak.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Özel eğitim değerlendirme kurulu, RAM müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı ya da bölüm başkanı başkanlığında;

             a) Özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı,

             b) Psikolojik ölçme araçlarını kullanabilen bir rehber öğretmen,

             c) Görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenlerinden bir öğretmen,

             ç) Bulunması hâlinde gezerek özel eğitim görevi yapan bir öğretmen,

             d) Bireyin velisi,

             e) Varsa, bir çocuk gelişimi ve eğitimcisinden

             oluşur

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “g) Kurul raporları RAM müdürü tarafından onaylanır.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekindeki (Ek-1) de yer alan “Millî Eğitim Müdürü” ibaresi “RAM Müdürü” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin;

             a) Eğitsel değerlendirme, tanılama ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ile ilgili hükümlerini, Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Millî Eğitim Bakanı birlikte,

             b) Eğitsel değerlendirme, tanılama ile Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ile ilgili hükümleri dışındaki hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/5/2006

26184

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

                                    14/3/2009

27169

—— • ——

             Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EGİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER

DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 4/3/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği,"

             "c) Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair yazılı beyanı,

             “ç) Sabıka kaydına ilişkin beyanı,

             d) Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,”

             “g) T.C. Kimlik Numarası”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/3/2006

26098

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1

9/5/2006

26163

2

27/3/2007

26475

3

25/2/2009

27152

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL AKŞAM LİSELERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 17/11/2003 tarihli ve 25292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Akşam Liseleri Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) T.C. Kimlik Numarası beyanı,”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM

KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç

            MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim okul veya kurumlarında; eğitim, öğretim, yönetim, görev ve hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

            Kapsam

            MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim okul veya kurumlarının eğitim, öğretim, yönetim, görev ve hizmetlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

            Dayanak

            MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 29 uncu maddesi ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

            a) Alan: Okullarda program türlerine göre açılan alanı,

            b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

            c) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

            ç) Bilişim teknolojisi sınıfı: Bilgisayar, yazıcı, video, televizyon, projeksiyon, yazılım gibi araç, gereç ve diğer materyalin bulunduğu dersliği,

            d) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

            e) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

            f) Eğitim bölgesi: Bir koordinatör müdürün koordinesinde, eğitim ve öğretim hizmetlerinin daha etkin olarak verileceği eğitim bölgesini,

            g) Ortaöğretim okul veya kurumları: İlköğretimden sonra dört yıllık öğretim veren ve bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vererek hayata ve yükseköğretime hazırlayan programların uygulandığı resmî ve özel örgün ortaöğretim okul veya kurumlarını,

            ğ) Kaynaştırma yoluyla eğitim: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak akranlarıyla birlikte resmî veya özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarını,

            h) Kontenjan: Bir okul veya kurum, alan veya şubeye alınması planlanan öğrenci sayısını,

            ı) Koordinatör müdür: Eğitim bölgesini koordine etmek amacıyla eğitim bölgesinde yer alan kurumların müdürleri arasından görevlendirilen müdürü,

            i) Laboratuvar: Derslerle ilgili iş, işlem, deney, gözlem, inceleme, araştırma, geliştirme ve benzeri uygulamaların yapılması amacıyla gerekli donanıma sahip eğitim-öğretim ve uygulama yapılan ortamı,

            j) Millî eğitim müdürlüğü: İl veya ilçe millî eğitim müdürlüğünü,

            k) Öğrenci: Ortaöğretim okul veya kurumlarında örgün eğitim görenleri,

            l) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

            m) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

            n) Personel: Okul veya kurumlarda kadrolu, sözleşmeli veya ders ücreti karşılığı çalışan eğitim ve öğretim elemanları ile memur ve işçileri,

            o) Veli: Öğrencinin anne veya babasını ya da yasal sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

            ö) Yönetici: Okul veya kurumlarda müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerinde bulunanları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler

            İlkeler

            MADDE 5 – (1) Genel ortaöğretimde;

            a) Okul veya kurumlar, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda işlevlerini, evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun bir bütünlük içinde öğrenci merkezli, aktif öğrenme ve demokratik okul kültürü anlayışı ile yerine getirir.

            b) Öğrenciler, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş, temel demokratik değerler ile donanmış, araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş; hayat boyu öğrenen, insan haklarına saygılı, mutlu bireyler olarak yetiştirilir.

            c) Öğrencilere, asgari ortak bir genel kültür verilerek onlarda kişi ve toplum sorunlarını tanıma ve çözüm yollarını arama; ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma bilinci kazandırılır.

            ç) Öğrencilerin; hayata ve yükseköğretime hazırlanması, kendisine, ailesine, çevresine, millî kültür değerleri ile milletine ve insanlığa saygısının geliştirilmesi sağlanır.

            d) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler izlenerek bu gelişmelerden eğitim ve öğretim sürecinde etkin ve verimli bir şekilde yararlanılır ve uluslararası standartların yakalanması sağlanır.

            e) Eğitim ve öğretimin verimini artırmak amacıyla sivil toplum kuruluşları ve çevredeki yükseköğretim kurumları ile iş birliği yapılır.

            f) Yerel yönetimler, kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin eğitim yönetimi karar süreçlerine katılmaları sağlanır.

            g) Eğitim binalarının fiziki kapasiteleri ile personel, donatım ve diğer imkânlarının etkin ve verimli biçimde kullanılması amacıyla eğitim bölgesindeki kurumlar arasında iş birliği yapılır.

            ğ) Öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yoluyla zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel yeteneklerinin fark edilmesi, becerilerinin geliştirilmesi ve yönlendirilmesi; sosyal, kültürel, eğitsel ve akademik gelişmelerinin sağlanması için okul ve aile ile iş birliği yapılır.

        h) Eğitim ve öğretim sürecinde; bilimsel düşünce esas alınarak, üretkenlik, insan ve doğa sevgisi, estetik anlayışın geliştirilmesi sağlanır.

            ı) Yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve çevre ilişkilerinde; gönüllülük, karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü ve görgü kurallarına uygun davranışların ön planda tutulması sağlanır.

            i) Değerlendirmeler objektif olarak yapılır, başarı teşvik edilir, desteklenir ve ödüllendirilir. Başarısızlık nedenleri araştırılarak giderilmesi sağlanır.

            j) Yetki ve sorumlulukların paylaşımında, iletişim kanalları açık tutulur.

            k) Yönetici ve öğretmenlerin, eğitim öğretimle ilgili gelişme ve yeniliklere açık olması, eğitim liderliği yapması sağlanır.

            l) Sosyal etkinlikler eğitim-öğretimin bir parçası olarak değerlendirilir ve öğrencilerin bu etkinliklere katılmaları teşvik edilir.

            m) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitiminde; özel ilke, yöntem ve tekniklere göre gerekli önlemler alınır.

            n) Öğrencilerin gelişim ve sağlıklarını tehdit eden şiddet, suç, istismar, madde kullanımı ve bağımlılığı gibi çeşitli psiko-sosyal bozukluklar ve risklere karşı temel önleme çalışmalarının rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile diğer destekleyici uygulamalarla güçlendirilmesi sağlanır, öğrencilerin sağlıklarının korunması için gerekli önlemler alınır.

            o) Öğrencilerin kendisine, çevresindeki kişilere ve doğaya değer veren, yaşadığı toplumun ve insanlığın bir parçası olarak kendine güvenen ve topluma katkıda bulunabilen bir bilince sahip olmaları sağlanır.

İKİNCİ KISIM

Eğitim-Öğretim, Öğretim Programları, Ders Kitapları ve Diğer Araç-Gereç,

Resmî Tatil Günleri, Çalışma Takvimi, Olağanüstü Hâller, Rehberlik,

Sosyal Etkinlikler, Okul ve Çevre İlişkileri

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

            Eğitim ve öğretim

            MADDE 6 – (1) Eğitim ve öğretim etkinlikleri kurumlarda, uygulanan program türlerine ve içeriklerine uygun olarak yürütülür.

            (2) Eğitim ve öğretim; bilimsel düşünme becerilerine sahip öğrenmeyi öğrenen, üretken, bilgiye ulaşabilen, iletişim kurabilen, bilişim teknolojilerini kullanabilen, eğitim sürecine aktif olarak katılan ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş öğrenciler yetiştirecek biçimde yapılandırılır.

            (3) Özel eğitim gerektiren öğrenciler, bireysel yeterliklerine dayalı gelişim özellikleri dikkate alınarak temel yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak, hayata ve yükseköğrenime hazırlanmalarını sağlamak üzere okul veya kurumlarda açılan programlardan yararlandırılır.

                Ders süresi ve günlük çalışma saatleri

            MADDE 7 – (1) Ortaöğretim kurumlarında bir ders saati süresi 45 dakikadır. Ancak, ikili öğretim yapan ortaöğretim kurumlarında bu süre mevsimlere göre 40 dakika olarak da uygulanabilir. İki ders arasındaki dinlenme süresi ise en az 5 dakikadır. İkili öğretim yapan okul veya kurumlarda dersler blok olarak yapılabilir. Normal öğretim yapan okul veya kurumlarda ise haftalık ders saati sayısı 2 ve üzerinde olan dersler zümre öğretmenler kurulu kararı ve okul müdürünün onayıyla art arda konulabilir.

            (2) Derslerin başlama ve bitiş saatleri ile yemek ve dinlenme saati il veya ilçe millî eğitim müdürü veya ilgili müdür yardımcısı ya da şube müdürünün başkanlığında eğitim bölgesi danışma kurulu başkanları ile yapılan toplantıda okulların özellikleri, uygulanan programlar ile çevre ve ulaşım şartları dikkate alınarak belirlenir.

            Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi ve sınıf oluşturma

            MADDE 8 – (1) Özel yönetmeliği bulunan okul veya kurumların şube mevcutları ile bu okul veya kurumlara her yıl alınacak öğrenci sayısı ve oluşturulacak şube sayıları okulun fiziki imkânları, donatımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak okul veya kurumların özel yönetmeliklerinde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenir. Özel yönetmeliği olmayan okul veya kurumlarda ise alınacak öğrenci sayısının planlanmasında bir şubedeki öğrenci sayısının 36 geçmemesi esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Programlar

            Öğretim programları

            MADDE 9 – (1) Okul veya kurumlarda Bakanlıkça uygun görülen öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri uygulanır.

            (2) Öğretim programları, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri yanında bireysel farklılıklarına ve yönelecekleri alanın özelliklerine uygun olarak ortak dersler, alan dersleri ile seçmeli derslerden oluşur.

            (3) Ortak dersler; her öğrencinin okulu bitirinceye kadar aldığı, asgari ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan derslerdir.

            (4) Alan dersleri, öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişme imkânı sağlayan derslerdir.

            (5) Seçmeli dersler, öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.

            (6) Yeterli sayıda öğrencinin, uygun okul ortamının ve öğretmenin bulunması hâlinde, eğitim bölgesi müdürler kurulunca uygun görülecek okullarda öğrencileri girişimcilik ve üretkenliğe yöneltecek çevrenin ihtiyaç ve özelliklerine uygun yeni seçmeli dersler de öğretim kapsamına alınabilir. Bu gibi derslerin öğretim programı, eğitim bölgesindeki zümre öğretmenlerince hazırlanır ve il veya ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile bir ders yılı uygulamaya konur.

            (7) İlk defa uygulanacak olan programların bir örneği, bilgi için Bakanlığın ilgili birimine ve Başkanlığa gönderilir.

            (8) Bakanlıkça hazırlanan eğitim programları esas alınarak özel eğitim gerektiren öğrencilere ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlanır. Bu öğrencilerin başarıları, okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

            Ortaöğretimin amaçları

            MADDE 10 – (1) Ortaöğretimin amacı;

            a) Öğrencilere ortaöğretim düzeyinde ortak genel kültür kazandırılmasını,

            b) Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve yükseköğretime hazırlanmasını

            sağlamaktır.

            Öğretim programlarının sınıf seviyesi ve haftalık ders yükü

            MADDE 11 – (1) Okutulacak dersler ile ders saati sayıları haftalık ders çizelgelerinde, programların hangi sınıf seviyesinde okutulacağı ise dersin ilgili programında belirtilir.

            Haftalık ders programı

            MADDE 12 – (1) Haftalık ders programı, öğretim yılı başında veya ders yılı içinde okul yönetimince hazırlanır. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dengeli dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur.

            (2) Haftalık ders programı düzenlenirken:

            a) Kurumun eğitim ortamı, öğretmen durumu, fiziki şartlar ile pedagojik esaslar göz önünde bulundurulur.

            b) Dersler, özelliklerine göre üst üste veya haftanın belirli günlerine dengeli olarak dağıtılır. Bayrak törenleri dikkate alınarak beden eğitimi ve müzik derslerinin haftanın ilk ve son iş gününe konulmasına özen gösterilir.

            c) Programda teorik ve uygulamalı derslere aynı günde yer verilmesi durumunda, teorik derslere öğleden önce, uygulamalı derslere ise öğleden sonraki saatlerde yer verilmesine özen gösterilir.

            Ders kitabı, diğer araç-gereç

            MADDE 13 – (1) Ders kitapları, Bakanlıkça belirlenir ve Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

            (2) Ders kitapları, yardımcı kaynak kitapları ile eğitim araç ve gerecinin temin ve kullanımı ile ilgili hususlarda 29/5/1995 tarihli ve 22297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği hükümlerine uyulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Resmî Tatil Günleri, Çalışma Takvimi ve Olağanüstü Hâller

            Resmî tatil günleri

            MADDE 14 – (1) Hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatili dışında okulların resmî tatil günleri şunlardır:

            a) Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim günü saat 13.00'te başlar, 29 Ekim günü tören yapılır ve akşamı sona erer).

            b) Yılbaşı tatili (1 Ocak günü).

            c) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan günü).

            ç) Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs).

            d) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs günü törenden sonra başlar ve 20 Mayıs günü akşamı sona erer.).

            e) Zafer Bayramı (30 Ağustos günü).

            f) Ramazan Bayramı (Arife günü saat 13.00'te başlar 3,5 gündür).

            g) Kurban Bayramı (Arife günü saat 13.00'te başlar 4,5 gündür).

            ğ) Mahallî kurtuluş günü (1 gün).

            (2) Öğleden sonra tatil olan günlerde yarım gün programı uygulanır.

            Çalışma takvimi

            MADDE 15 – (1) Okul veya kurumlarda, öğretim yılının başlaması, yarıyıl ve yaz tatilleri ile ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir. Ders yılının 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak 180 inci iş gününün haftanın ilk üç iş gününe rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi, bir önceki haftanın son iş gününe alınarak kısaltılabilir. Bu tarihler göz önünde bulundurularak millî eğitim müdürlüklerince hazırlanacak çalışma takvimi valilik onayı ile yürürlüğe konur.

                Olağanüstü hâller

            MADDE 16 – (1) Eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, havanın aşırı sıcak ve soğuk olması gibi nedenlerle il veya ilçe sağlık kurulunun gerekli gördüğü ve mülki makamın onayladığı durumlarda okullarda öğretime ara verilir. Bu gibi durumlarda öğrencilerin derslerinde eksik kalan konularda yetiştirilmesi için okul yönetimleri ve millî eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri, Zararlı Alışkanlıklardan Korunma,

Sosyal Etkinlikler ve Okul, Çevre İlişkileri

            Rehberlik ve psikolojik danışma

            MADDE 17 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma servisi oluşturulur. Bu hizmetlerin yürütülmesi için uygun ortam sağlanır ve gerekli araç ve gereç kullanıma hazır hâle getirilir.

            (2) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, 17/4/2001 tarihli ve 24376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

            Zararlı alışkanlıklardan korunma

            MADDE 18 – (1) Okul veya kurumlarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılması ile ilgili olarak zararlı alışkanlıkların önlenmesi ve öğrencilerin şiddetten korunması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında okul merkezli temel önleme çalışmaları yürütülür. Bu konuda, öğretmen, veli, üniversite, kolluk kuvvetleri ve çevre ile iş birliği yapılarak okul veya kurum yönetimince gerekli önlemler alınır.

            Sosyal etkinlikler

            MADDE 19 – (1) Öğrencilerde; ders programlarıyla birlikte özgüven ve sorumluluk duygusunu geliştirecek, yeni ilgi alanları oluşturacak, bireysel yetenek ve beceriler kazandıracak, katılımcı ve demokratik eğitim ortamını destekleyici, okul veya kurum içi ya da kurumlar arası bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenir ve öğrencilerin bu etkinliklere katılmaları için gerekli tedbirler alınır.

            (2) Okul veya kurumlardaki sosyal etkinlikler, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

            Kurum ve çevre ilişkileri

            MADDE 20 – (1) Eğitim ve öğretim etkinliklerinde öğrenci merkezli okul anlayışı ön planda tutulur ve okul veya kurum, aile ve çevre ilişkilerine önem verilir.

            (2) Okul veya kurum yöneticileri, okul veya kurumla faaliyetlerini tanıtır, öğretmen, öğrenci, veli ve kamuoyunu yapılan çalışmalar konusunda bilgilendirir ve okulun amaçlarının gerçekleşmesi için yönlendirir.

            (3) Yönetici, öğretmen ve diğer personel; okul veya kurum, aile ve çevre ilişkilerinde tutarlı, duyarlı, ölçülü, sevgi ve saygıya dayalı bir anlayış sergiler.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Öğrenci İşleri

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul

            Kayıt zamanı

            MADDE 21 – (1) Kayıtlar, çalışma takviminde belirlenen süreler içinde yapılır. Bu süre içinde kayıtlarını yaptıramayanlardan özürlerini belgelendirenler için valilikçe gerekli önlemler alınır.

            (2) Okulların sınav, başvuru ve kayıt-kabul tarihleri ile kayıtlara ilişkin diğer hususlar, Bakanlık veya Valilikçe belirlenir ve iletişim araçları yoluyla ilan edilerek kamuoyuna duyurulur.

            (3) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okullara kayıtlarında gerekli tedbirler alınır.

            Öğrenci yerleştirme komisyonları

            MADDE 22 – (1) Birden fazla okul veya kurum bulunan il veya ilçelerde öğrenci yerleştirme iş ve işlemlerini yürütmek üzere; kayıt ve kabullerin başlamasından önce millî eğitim müdürünün yetki ve sorumluluğunda, müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında lise müdürlerinden öğrenci yerleştirme komisyonları oluşturulur.

            (2) İhtiyaç durumunda toplanan ve ders kesimine kadar görev yapan bu komisyonlar:

            a) Yerleşim birimindeki okul veya kurumlara yeni kayıt olacak öğrenci kapasitesini ve hangi çevreden öğrenci kabul edileceğini belirler.

             b) Engelli öğrencilerin bu durumlarını dikkate alarak okul veya kurumlara dengeli bir şekilde dağıtılmaları için önlem alır. Bu çerçevedeki okul veya kurumlarda, engelli öğrencilerin yerleştirileceği sınıf mevcudunun azaltılmasına, aynı sınıfta iki ayrı engel grubundan öğrenci bulunmamasına ve okullarda öğrencilerin engel durumlarına göre mümkün olduğunca gerekli fiziki düzenlemelerin yapılmasına yönelik tedbirleri alır.

            Kayıt ve kabul

            MADDE 23 – (1) Okullara kayıt ve kabulde; diploma, tasdikname veya denklik belgesinin aslı istenir. Merkezi Yerleştirme Sınavı ile yerleştirilen öğrencilerden ayrıca sınav sonuç belgesi veya yerleştirme belgesi istenir. Adres tespitinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı esas alınır.

            (2) Örgün ortaöğretim okul veya kurumlarına ilk defa kayıt olacakların, öğretim yılının başlayacağı tarihte 18 yaşını bitirmemiş olmaları, tasdikname ile kayıt olacakların ise okuma haklarının bulunması gerekir. Herhangi bir nedenle kaydı silinen öğrencilerden, yeniden kayıt yaptırmak isteyenler hakkında, genel kayıt-kabul hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

            (3) Öğrenci kaydı, Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP) esas alınarak yapılır.

            Yurt dışından gelen öğrencilerin denklik işlemleri

            MADDE 24 – (1) Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında gören öğrencilerin denklik ve kayıt-kabul işlemleri, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Ancak özel yönetmeliği bulunan okullara kayıt ve kabullerde özel yönetmelik hükümleri de dikkate alınır.

            Yabancı uyrukluların kayıt ve kabulleri

            MADDE 25 – (1) Yabancı uyrukluların kayıtlarında:

            a) Usulüne uygun pasaport ve öğrenim vizesi almış olmaları şartı aranır.

            b) Ülkesi belli olmayan (Haymatlos) veya sığınmacı/mülteci durumundaki yabancı çocuklarından öğrenim vizesi istenmez. Bu durumda olanların emniyet makamlarınca verilmiş en az altı ay süreli ikamet izinleri yeterli görülerek kayıt esaslarına göre kayıtları yapılır.

            c) Türkiye’de çalışma ve ikametlerine izin verilen yabancıların çocuklarından öğrenim vizesi istenmez. Ancak, anne, baba veya vasisinin çalışma izni aldığını veya en az altı ay ikamet izinlerinin bulunduğunu belgelendirmeleri gerekir.

            ç) Türkiye’deki yabancı misyon şefliklerinde veya uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli personelin çocuklarının kayıt ve kabulleri için usulüne uygun pasaport almış olmaları şartı aranır.

            d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulundan Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin ve bunların çocuklarının kayıtları yapılır.

            (2) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 30/4/1985 tarihli ve 18740 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik, 14/11/2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği ile kayıt yaptırılacak okulun özel mevzuat hükümleri uygulanır.

            Dosya istenmesi, belgelerin tamamlanması ve kesin kayıt

            MADDE 26 – (1) Kayıtları yapılan öğrencilerden e-okul sistemi içerisinde yer alanların dosyasındaki bilgiler, elektronik ortama işlenir. Diğer öğrencilerin dosyası ise kaydı takip eden bir ay içinde geldikleri okuldan istenir. Açık ilköğretim, açık öğretim lisesi ve meslekî açık öğretim lisesinden gelenlerin dosyaları istenmez.

            (2) Yeni kayıt olan öğrencilerden ders yılı başlamadan önce okul veya kurumlardan ayrılmak isteyenlerin kayda esas belgelerinin arka sayfasına açıklama yapılıp kayıt sırasında alınan zarfın üzerine “Kayıt evrakını aldım.” ibaresi yazıldıktan ve imzalatıldıktan sonra velisine belgeleri iade edilir.

            (3) Yeni kayıt olan öğrencilerin kayıtları, ders yılının başlamasını takip eden 20 gün içinde kütük defterine veya elektronik ortama işlenir. Bu süre içerisinde nakil veya ayrılma talebinde bulunan öğrencilerin öncelikle kütük defterine veya elektronik ortama kayıtları yapılarak tasdiknameleri verilir.

            Öğrenci velisi

            MADDE 27 – (1) Her öğrencinin, eğitim-öğretimi ile yakından ilgilenebilecek bir velisinin olması zorunludur. Yatılı okul veya kurum yöneticileri, öğrencilerinin veliliğini asıl velisinin yazılı izni ile üzerlerine alabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Devamsızlık ve Kayıt Silme

            Devamsızlık ve kayıt silme

            MADDE 28 – (1) Öğrencilerin devamsızlıkları ile ilgili işlemlerde, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

            (2) Özürsüz olarak devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, okul veya kurum müdürlüğünce devamsızlığın beş ve onuncu günleri bitiminde velilerine bildirilir. Öğrencinin devamsızlığı ile ilgili velisine yapılacak tebligat işlemi, normal posta ile yapılabileceği gibi bilişim araçları ile de yapılabilir. Devamsızlığı 15 günü aşanların durumları ile öğrencinin devamının sağlanamaması hâlinde devamsızlık nedeniyle başarısız sayılacağı hususu iadeli taahhütlü posta ile velilere bildirilir.

            (3) Bir ders yılında özürsüz olarak 20 gün okula devam etmeyen öğrenciler notları ne olursa olsun başarısız sayılır. Bunlardan öğrenim hakkı bulunanlar; takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir, bulunmayanların ise okulla ilişikleri kesilir. Başarısız sayılan veya okulu ile ilişkisi kesilen öğrencilerin durumları velisine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir.

            (4) Evli olanların kayıtları yapılmaz. Öğrenci iken evlenenlerin kayıtları silinerek okulla ilişkileri kesilir.

            (5) Disiplin cezası nedeniyle okulu ile ilişkisi kesilmesi gereken öğrencilerle ilgili iş ve işlemler, 19/1/2007 tarihli ve 26408 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.       

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Hizmetleri

            Sağlık hizmetleri

            MADDE 29 – (1) Öğrencilerin sağlıkla ilgili iş ve işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülür:

            a) Sosyal güvencesi olan veya velisi adına tedavi imkânı bulunanların tedavileri ilgili sağlık kurumunca yapılır.

            b) Sosyal güvencesi bulunmayanların sevkleri, tedavi giderlerinin karşılanmayacağı belirtilerek okul veya kurum müdürlüğünce öncelikle birinci basamak sağlık kurumlarına yapılır.

            c) Parasız yatılı öğrencilerin sağlık hizmetleri, 10/7/2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınıf Başkanlığı ve Öğrenci Nöbetleri

            Sınıf başkanlığı

            MADDE 30 – (1) Bir sınıfta bulunan öğrenciler, sınıf öğretmeni rehberliğinde her ders yılı için bir sınıf başkanı ve bir başkan yardımcısı seçer. Sınıf başkanlığının boşalması hâlinde aynı yolla yeniden sınıf başkanı seçilir.

            Öğrenci nöbetleri

            MADDE 31– (1) Öğrencilerin görev ve sorumluluk duygularını geliştirmek, okulun yönetim işlerine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla öğrencilere nöbet görevi verilir. Nöbet yerleri, nöbet günleri, nöbetin başlama ve bitiş saatleri ile nöbetçi öğrencilerin görevleri okul veya kurum yönetimince belirlenir ve nöbetçilere duyurulur.

            (2) Nöbetçi öğrenciler, nöbetçi öğretmene, nöbetçi müdür yardımcısına veya okul müdürüne bilgi vermek şartıyla yazılı ve uygulamalı sınava girerler. Öğrencilerin nöbet tuttuğu günler devamsızlıktan sayılmaz. Pansiyonlu okul veya kurumlarda yarıyıl ve yaz tatili dışındaki hafta sonu ve diğer tatil günlerinde de nöbet görevi verilebilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kurullar, Komisyonlar ve Ekiplerin Oluşturulması

            Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması

            MADDE 32 – (1) Okul veya kurumlarda; eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğini sağlamak, kurum ve çevre iş birliğini gerçekleştirmek, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin her türlü desteğini almak, ilköğretim ve yükseköğretim kurumları ile iş birliği yapmak amacıyla kurul, komisyon ve ekipler oluşturulur. Bunlar, çalışmalarını takım ruhu ve anlayışı içerisinde yürütür.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurullar, Kurulların Oluşturulması ve Görevleri

                Kurullar

            MADDE 33 – (1) Okul veya kurumlarda;

            a) Öğretmenler Kurulu,

            b) Sınıf veya şube öğretmenler kurulu,

            c) Zümre öğretmenler kurulu,

            ç) Okul zümre başkanları kurulu,

            d) Okul öğrenci meclisi,

            e) Öğrenci disiplin ve onur kurulu,

            f) Bilim, danışma, sanat proje vb Diğer kurullar

            oluşturulur.

            Öğretmenler kurulu

         MADDE 34 – (1) Öğretmenler kurulu, okul veya kurumun yönetici ve öğretmenlerinden oluşur. Gerektiğinde okul yönetimince öğrenci temsilcisi ve okul-aile birliği temsilcileri de çağrılarak kurul toplantılarına gözlemci sıfatıyla katılmaları sağlanabilir.

         (2) Öğretmenler kurulu, başkanı okul veya kurum müdürüdür. Öğretmenler kurulu, müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür başyardımcısı, onun da bulunmaması durumunda müdürün görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında toplanır.

         (3) Öğretmenler Kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda, okul veya kurum müdürünün gerekli gördüğü zamanlar ile kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile toplanır.

            (4) Olağanüstü durumlar dışında toplantıların zamanı, yeri ve gündemi bir hafta önceden ilgililere yazılı olarak duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayından sonra uygulamaya konulur.

            (5) Öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul veya kurum müdürünün önerisi, millî eğitim müdürlüğünün uygun görmesi ve mülki amirin onayı ile ders saatleri içinde de kurul toplantısı yapılabilir.

            (6) Öğretmenler kurulunda;

            a) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,

            b) Öğretim programlarının uygulanması,

            c) Okulda ve çevrede Türkçenin doğru, güzel, etkili ve kurallarına uygun olarak kullanılması,

            ç) Atatürkçülük ile ilgili konuların derslerde işlenişine ilişkin hususlar,

            d) Eğitim ve öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi,

            e) İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için alınacak önlemler,

            f) Öğrencilerin başarı, devam ve devamsızlık, ödül ve disiplin durumlarının değerlendirilmesi,

            g) Yapılacak proje çalışmaları,

            ğ) Kurullar ve komisyonlarla ilgili işler,

            h) Okul veya kurum ve çevre ilişkileri,

            ı) Kardeş okul uygulamaları,

            i) Yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalar,

            j) Bakanlık emirleri ve ilgili mevzuatın değerlendirilmesi,

            k) Mezunların izlenmesi,

            l) Toplam kalite yönetimi, okul gelişim ve yönetim ekibi çalışmaları ile stratejik planlamaya ilişkin iş ve işlemler,

            m) Genel denetim sonuçları,

            n) Nöbet uygulamaları,

            o) Personel ve öğrenci kılık ve kıyafetleriyle ilgili hususlar,

            ö) Yerel, ulusal ve uluslararası yapılan sınav ve yarışma sonuçlarının değerlendirilmesi,

            p) Öğrenci kulüp ve topluma hizmet çalışmaları,

            r) Rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri,

            s) Zümre toplantıları,

            ş) Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planları,

            t) Okul kültürü oluşturulması çalışmaları,

             ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür.

            (7) Ayrıca, kurul toplantısına başlamadan önce gerekli görülen diğer konular da oy çokluğuyla kurul gündemine alınabilir.

            Sınıf ve şube öğretmenler kurulu

            MADDE 35 – (1) Sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenler ile rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerinden oluşur. Kurulun başkanı, o sınıf ve şubelerden sorumlu müdür yardımcısıdır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda kurula başkanlık eder. Görüşülen konuların özelliğine göre öğrenci velileri de kurul toplantılarına davet edilebilir.

         (2) Kurulda kararlar oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayı ile uygulanır.

            (3) Bu toplantılarda, kaynaştırma eğitimine karar verilmiş özel eğitim gerektiren öğrenciler için gerekli önlemler alınır.

            (4) Sınıf veya şube öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul veya kurum müdürünün önerisi, millî eğitim müdürlüğünün uygun görmesi ve mülki amirin onayı ile ders saatleri içinde de yapılabilir.

            Zümre öğretmenler kurulu

            MADDE 36 – (1) Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur. Kurul, ilk toplantısında o eğitim-öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.

         (2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Ayrıca zümre başkanının önerisi üzerine okul veya kurum müdürünün gerekli gördüğü diğer zamanlarda da toplanır. Kararlar, oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

         (3) Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında;

            a) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,

            b) Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,

            c) Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması,

            ç) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri ile bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,

            d) Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,

            e) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak iş birliği esaslarının belirlenmesi,

            f) Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,

            g) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,

            ğ) Okul veya kurum ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

            h) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,

            ı) Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresi ile ürün değerlendirme ölçütleri ile puanlarının belirlenmesi,

            i) Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programları ile okul veya kurum ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,

            j) Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi

            ve benzeri konular görüşülür.

            (4) Okul veya kurum müdürü gerektiğinde aynı sınıf seviyesinde zümre öğretmenleri ile toplantı düzenleyebilir.

            Okul zümre başkanları kurulu

            MADDE 37 – (1) Okul zümre başkanları kurulu, zümre başkanlarından oluşur. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer. Gerektiğinde okul veya kurum müdürünün çağrısıyla okul-aile birliğinden bir temsilci de gözlemci olarak bu kurula katılabilir.

         (2) Kurul, dönem başları ile ders yılı sonunda ve zümre başkanının önerisi üzerine okul veya kurum müdürünün gerekli gördüğü diğer zamanlarda toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere ve ilgili kurullara duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

            (3) Okul zümre başkanları kurulunda;

            a) Eğitim ve öğretimin planlanması, zümre ve alanlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılması,

            b) Eğitim ve öğretimde niteliğin yükseltilmesine yönelik görüş ve önerilerin değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması,

            c) Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,

            ç) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla öğretmenlerin alanlarında hizmet içi eğitime alınmalarının kurum müdürlüğüne önerilmesi,

            d) Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleri ile iş birliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması,

            e) Ortak sınavların planlanması, uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi

            ve benzeri konular görüşülür.

            (4) Millî eğitim müdürleri ihtiyaç duyulması hâlinde okul zümre başkanlarıyla toplantı yapabilir.

            Okul öğrenci meclisi

            MADDE 38 –(1) Okul öğrenci meclisinin kuruluş ve işleyişi ile ilgili iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

            Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, onur kurulu

            MADDE 39 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu ile onur kurulunun kuruluş ve işleyişi ile ilgili iş ve işlemlerde, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

            Sayım kurulu

            MADDE 40 – (1) Sayım kurulu, 18/1/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre kurulur ve bu Yönetmelik hükümlerine göre görevlerini yürütür.

            Diğer kurullar

            MADDE 41– (1) Okul veya kurumlarda ihtiyaç duyulan ve bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer kurullar ise ilgili mevzuat hükümlerine göre oluşturulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonlar ve Ekipler

            Komisyonlar

            MADDE 42 – (1) Okul veya kurumlarda;

            a) İhale komisyonu,

            b) Muayene ve kabul komisyonu,

            c) Kontenjan belirleme kayıt-kabul ve nakil komisyonu,

            ç) Sınav komisyonu,

            d) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu,

            e) Diğer komisyonlar

            oluşturulur.

                İhale komisyonu

            MADDE 43 – (1) Okul veya kurumlardaki satın almayla ilgili iş ve işlemler ile komisyonun kurulması 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

            Muayene ve kabul komisyonu

            MADDE 44 – (1) Muayene ve kabul komisyonu; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre kurulur ve görevlerini yürütür.

                Kontenjan belirleme, kayıt-kabul ve nakil komisyonu

            MADDE 45 – (1) Okul veya kurumlarda kontenjanların belirlenmesi, kayıt-kabul işlemleri için; müdürün başkanlığında müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı, rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veliden kontenjan belirleme ve kayıt-kabul komisyonu oluşturulur. Komisyon öğretim yılı süresince görevini sürdürür. Komisyon kararları okul müdürünün onayı ile uygulamaya konulur.

            (2) Özel yönetmeliği bulunan okullarda kontenjan belirleme, kayıt ve kabul ile nakil işlemlerini yürütmek üzere ilgili mevzuatına göre komisyonlar kurulur.

                Sınav komisyonu

            MADDE 46 – (1) Sınav komisyonunun oluşturulması ve sınavlarla ilgili iş ve işlemler; Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

            Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu

            MADDE 47 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu ile Rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile ilgili iş ve işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

            Diğer komisyonlar

            MADDE 48 – (1) Okul veya kurumlarda ihtiyaç duyulan ve bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer komisyonlar ise ilgili mevzuatına göre oluşturulur.

            Oluşturulacak ekipler

            MADDE 49 – (1) Okul veya kurumlarda;

            a) Okul gelişim yönetim ekibi,

            b) Sivil savunma ekipleri

            ve diğer ekipler oluşturulur.

            Okul gelişim yönetim ekibi

            MADDE 50 – (1) Okul veya kurumlarda; paylaşımcı ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitim ve öğretimin nitelik ve kalitesini, öğrenci başarısını artırmak, okulun fiziki ve insan kaynaklarını geliştirmek, okulun kurumsal performansını değerlendirmek, eğitimde planlı ve sürekli gelişim amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre okul gelişim yönetim ekibi oluşturulur.

            Sivil savunma ekipleri

            MADDE 51 – (1) Sivil savunma ekiplerinin kuruluş ve işleyişi, 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.

BEŞİNCİ KISIM

Belge ve Defterler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Belgeler

            Öğrenci kimlik belgesi

            MADDE 52 – (1) Okul veya kurum müdürlüğünce öğrencilere, nüfus kayıt ve okul bilgilerini içeren, fotoğraflı öğrenci kimlik belgesi düzenlenir.

            Diploma

            MADDE 53 – (1) Ortaöğretim okul veya kurumlarından mezun olanlara, e-okul sistemindeki kayıtlar esas alınarak bitirdikleri okul türüne göre diploma verilir.

            (2) Diplomaların düzenlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:

            a) Öğretim yılı, düzenleme tarihi, diploma tarihi ve diploma numarası rakamla yazılır. Diploma tarihi ile düzenleme tarihi farklı olabilir. Ayrıca e-okul sisteminde her diploma için güvenlik numarası verilir.

            b) Bilgiler kısaltılmadan yazılır.

            c) Diploma numaraları, kurumun açılış tarihinden başlanarak sıra ile verilir.

            ç) Diplomalar, müdür ve ilgili müdür yardımcısı, müdür yardımcısının bulunmadığı durumlarda ise millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen öğretmen tarafından imzalanır.

            d) Diplomalar, mezuniyet tarihini izleyen 20 gün içinde düzenlenerek soğuk damga için millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.

            e) Diplomalar harca tabidir. Harçlar, makbuz karşılığında ödenir. Ancak parasız yatılı olarak öğrenim görenlerin diplomaları harçtan muaf tutulur.

            f) Diploma, öğrenciye, velisine ya da yazılı olarak belirlediği kişiye imza karşılığında verilir.

            g) Diplomanın kullanılamayacak derecede yıpranması veya kaybolması durumunda yenisi düzenlenmez.

            İlköğretim diplomasının iadesi

            MADDE 54 – (1) Okuldan ayrılan veya mezun olan öğrencilere istemeleri hâlinde ilköğretim diplomasının arka yüzüne son öğrenim durumu yazılarak onaylı bir örneği dosyasına konulduktan sonra geri verilir.

            Geçici mezuniyet belgesi

            MADDE 55 – (1) Diplomaları düzenlenememiş olanlara gerektiğinde geçici mezuniyet belgesi verilir.

            Tasdikname

            MADDE 56 – (1) Okuldan ayrılan öğrencilere iki nüsha tasdikname düzenlenir. Biri veliye veya reşit ise öğrenciye imza karşılığı verilir ya da iadeli taahhütlü olarak gönderilir ve diğeri okulda tutulur.

            (2) Tasdiknamede; e-okul sistemindeki kayıtlar esas alınarak öğrencilerin kimlik bilgileri, ayrılış nedeni, okuma hakkını kullanma durumu, gündüzlü, yatılı ve burslu olup olmadıkları, dersleri, yabancı dili, devamsızlık durumu ve diplomaya esas puan veya not bilgileri yer alır. Yarıyıl bitmeden ayrılanların tasdiknamelerinde derslerden aldıkları puan/notları da yer alır.

            (3) Tasdikname, başvuru tarihini izleyen en geç 3 iş günü içinde düzenlenir. İlgili müdür yardımcısı ve okul veya kurum müdürünce imzalanarak mühürlenir. Tasdikname ile ayrılma durumu, sınıf geçme, kütük ve tasdikname defterlerine yazılır. Nakil dışında tasdiknameyle ayrılan öğrenciler, 10 gün içinde ayrıldıkları okullarına geri dönebilirler. Ancak okullarından ayrıldıktan sonra geçirdikleri süre devamsızlıktan sayılır.

            (4) Nakil için tasdiknamesini alan öğrenci, ayrılış tarihinden itibaren 5 iş günü içinde gideceği okula kaydını yaptırmak zorundadır. 5 iş gününden fazla süreye ait belgelendirilmeyen veya belgeleri okul yönetimince kabul edilmeyen gecikmeler devamsızlığa sayılır. Başka bir okula kaydını yaptırmadan tekrar okuluna dönen ve yeniden kaydını yaptırmak isteyen öğrenci, özrünü belgelendirmediği veya belgeleri okul yönetimince kabul edilmediği takdirde okuldan ayrı kaldığı süre devamsızlıktan sayılır.

            Öğrenim belgesi

            MADDE 57 – (1) Okul veya kurumdan ayrılan veya mezun olan öğrencilerden isteyenlere; kimlik bilgilerini, öğrenimi süresince okuduğu derslerini, haftalık ders saatlerini, puan/notlarını ve diploma bilgilerini gösteren öğrenim belgesi verilir.

            Öğrenci belgesi

            MADDE 58 – (1) Öğrencilere, istemeleri hâlinde okulun öğrencisi olduklarına dair öğrenci belgesi verilir.

            Öğrenim durum belgesi

            MADDE 59 – (1) Diploma veya tasdiknamesini kaybedenlere yazılı başvuruları üzerine diploma veya tasdikname bilgilerini içeren öğrenim durum belgesi verilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Defterler

            Sınıf geçme defteri

            MADDE 60 – (1) Her sınıf seviyesi için; öğrencinin kimlik bilgilerini, okuduğu dersleri, haftalık ders saatlerini, dönem, yılsonu ve sınavlarda aldığı puan veya notlarını gösteren sınıf geçme defteri düzenlenir.

            Diploma defteri

            MADDE 61 – (1) Mezun olan öğrenciler için diploma bilgilerinin yer aldığı diploma defteri düzenlenir. İki nüsha olarak düzenlenen diploma defterinin bir örneği okulda saklanır, diğeri ise millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.

            Diğer defter, dosya, çizelge, form, sözleşme ve belgeler

            MADDE 62 – (1) Okul veya kurumlarda standartları Bakanlıkça belirlenerek Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan diğer defter, dosya, çizelge, form, sözleşme ve belgeler de kullanılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belge ve Defterlerin Düzenlenmesi

            Belge ve defterlerin düzenlenmesi

            MADDE 63 – (1) Defter, dosya, çizelge, form ve benzeri belgelerin standartlarına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.

            (2) Defterlerin her sayfası numaralandırılır. Boş kalan kısımlar çizilerek kapatılır, her sayfası mühürlenir ve son sayfasına kaç sayfa olduğu yazılarak okul veya kurum müdürlüğünce onaylanır.

            (3) Defter, dosya, çizelge, form ve benzeri belgeler mürekkepli kalemle veya bilgisayar ortamında düzenlenir. Mürekkepli kalemle düzenlenen belgelerde silinti ve kazıntı yapılmaz. Bilgisayar ortamında düzenlenen defter, dosya, çizelge, form ve benzeri belgelerin çıktıları alınarak okul veya kurum müdürünce onaylanır ve saklanır. Ayrıca bu kayıtlar e-okul sistemi içerisinde de yedeklenir. Sonradan görülen yanlışlıklar elektronik ortamda tutanakla düzeltilir ve açıklama yapılarak okul veya kurum müdürünce onaylanır.

            (4) Mahkeme kararı ile diploma ve belgelerdeki bilgilerde oluşan değişiklikler, mevcut bilgiler değiştirilmeden diploma ve belgenin arkasına yeni şekliyle yazılıp buna ilişkin açıklama, düzeltme tarihi, düzeltmeyi yapanın adı, soyadı yazılır ve imzalanarak onaylanır. Bu durum e-okul ortamında belirtilir ve millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.

            (5) Yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili belgeler düzenlenirken, yabancılar kimlik numarasına esas bilgiler veya pasaport, ikamet tezkeresi ve benzeri belgelerde yer alan bilgiler kullanılır.

            (6) Defter, dosya, çizelge, form ve benzeri belgeler ilgili mevzuatına göre arşivlenir, denetleme yetkisi olanlar dışındakilere gösterilmez.

ALTINCI KISIM

Bina, Derslik ve Tesisler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Bina, Derslik, Tesis, Türk Bayrağı ve Atatürk Köşesi ve Diğer Kullanım Alanları

            Okul binası

            MADDE 64 – (1) Yerleşim alanının ihtiyaçlarına, öğrencilerin yaş ve gelişim durumlarına, Bakanlıkça uygun görülen projelere göre okul veya kurum binası yapılır. Binalarda; rehberlik ve psikolojik danışma servisi, derslik, bilişim teknolojisi sınıfı, atölye, laboratuvar, yönetim, araç-gereç, resim, müzik, kaynak veya destek eğitim odaları, konferans salonu, öğretmenler odası, kütüphane ve benzeri yerler bulunur. Spor salonu, çok amaçlı salon, spor ve oyun alanları okul veya kurumun amaçlarına göre düzenlenir. Bina ve eklentilerinin yeterli olması durumunda, ihtiyaca göre çağın gerektirdiği hobi alanları ve sosyal etkinlik ortamları düzenlenir, bilimsel ve teknolojik araç-gereçle donatılır.

            (2) Koridorlarda, Bakanlıkça tavsiye edilmiş Türk büyüklerine ait söz ve resimlere yer verilir, ayrıca Türk tarihi ve kültürüne ait levhalar, okulun özelliğine göre eğitici ve sanat değeri olan resimler ile dünyaca ünlü bilim, sanat, spor insanlarının resimleri, duvar gazetesi ve öğrenci etkinliklerinin sergileneceği panolara da yer verilir.

            Türk Bayrağı ve Atatürk köşesi

            MADDE 65 – (1) Türk Bayrağının bulundurulması, temizliği, korunması ve kullanılmasında Türk Bayrağı Kanunu ve Türk Bayrağı Tüzüğü hükümlerine uyulur.

            (2) Okul veya kurumlarda, yönetimin bulunduğu binanın girişinde kolayca görülebilecek en uygun yerde Atatürk köşesi oluşturulur. Atatürk köşesine zeminden yüksekte, Atatürk’ün büstü veya maskı konulur. Atatürk’ün fotoğrafı, Türk Bayrağı, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi uygun biçimde asılır. Atatürk köşesinde madalyon, gravür, fotoğraf, Atatürk’ün eğitimle ilgili sözleri ile kitap, tablo ve levhalara da yer verilebilir.

            (3) Okul veya kurumun yönetim oda, derslik ve diğer oda ve bölümlerinde Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi tabloları, 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği hükümlerine göre asılır. Ayrıca okul veya kurumun bütün bölümlerinde dayanıklı taşınırlar listesi bulundurulur.

            Derslikler

            MADDE 66 – (1) Derslikler, derslerin özelliklerine ve içeriğine göre düzenlenebilir. Öğrenci sayısı, yaş ve gelişim durumları, varsa engelleri de dikkate alınarak donatımları yapılır. Derslikler hiçbir şekilde yönetim ve hizmet odasına dönüştürülemez.

            Atölye, bilişim teknolojisi sınıfı ve laboratuvarlar

            MADDE 67 – (1) Alan veya bölüm ve derslerin özelliklerine göre kurumlarda, atölye, bilişim teknolojisi sınıfı ve laboratuvar kurulur, eğitim ve öğretime hazır bulundurulur. Bu birimler, özel eğitimi gerektiren öğrencilerin de yararlanabilecekleri şekilde düzenlenir. Bu bölümlerde bulunması gerekli araç-gereç ve donatım listesi Bakanlıkça belirlenir.

            Hizmet odaları

            MADDE 68 – (1) Okul veya kurumda; müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları, öğretmen, rehberlik ve psikolojik danışma servisi, memur ve diğer personel için uygun odalar ayrılır. Bu odalar, hizmetin gerektirdiği şekilde standardına uygun ve sade olarak düzenlenir.

            Kütüphane

            MADDE 69 – (1) Kütüphane, 31/5/2005 tarihli ve 25831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata göre düzenlenir ve işletilir.

            Spor alanları, araç, gereci ve spor tesisleri

            MADDE 70– (1) Spor alanı, spor salonu ve çok amaçlı salonu bulunan okul veya kurumlarda bu yerler, beden eğitimi dersleri ile her tür sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler için kullanıma hazır durumda bulundurulur.

            (2) Spor alanlarının kullanımı, öğrencilerin değişik spor etkinliklerini yapabilecekleri şekilde planlanır.

            (3) Spor odasında, spor ile ilgili kitap, araç-gereç, doküman ve malzeme bulundurulur.

            (4) Spor alanları ve spor salonlarından, imkânlar ölçüsünde diğer okulların ve çevrenin de faydalanması sağlanır.

            (5) Spor tesislerinin kullanımıyla ilgili açıklamalar, rahatlıkla görülebilecek yerlere asılır. Tesislerin korunması ile ilgili güvenlik önlemleri alınır.

            (6) Spor alanları, spor tesisleri ve diğer tesislerin işletilmesiyle ilgili hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine uyulur.

            Resim ve müzik odası veya derslikleri

            MADDE 71 – (1) Okul veya kurumlarda resim ve müzik odası veya derslikleri oluşturulur.

            (2) Bu oda veya dersliklerde; resim, müzik ile ilgili kitap, araç, gereç, doküman ve malzeme bulundurulur.

            Destek eğitim odası

            MADDE 72 – (1) Kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler ile üstün yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için okulun bünyesinde destek eğitim odası açılır. Burada yürütülecek iş ve işlemler, 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

            Kantin

            MADDE 73 – (1) Kantinin kurulması, işletilmesi ve denetimi ile ilgili iş ve işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

YEDİNCİ KISIM

Personel, Yönetim, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Personel ve Yönetim

                Personel

            MADDE 74 – (1) Okul veya kurum personelinin niteliklerinin ve sayısının belirlenmesinde ve atamalarının yapılmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 4/3/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, 10/8/1999 tarihli ve 23782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik ile öğretmen atamalarına ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

            Yönetim

            MADDE 75 – (1) Yöneticiler; öğretmen, öğrenci, veli ve çevreye eğitim ve öğretim liderliği yapar. Verimliliğin artırılmasına, ekip ruhunun oluşturulmasına, kurumun çevreyle bütünleşmesine ve kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik önlemleri alır. Okul veya kurumu hizmete hazır durumda bulundurur.

            (2) Yönetim, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, verimlilik ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda okul veya kurumu sürekli yeniler ve geliştirir. Zamanı ve tüm imkânları okul veya kurumun amaçlarını gerçekleştirmek için kullanır.

            (3) Yönetim;

            a) Araştırma ve planlama,

            b) Örgütleme,

            c) Rehberlik,

            ç) İzleme, denetim ve değerlendirme,

            d) İletişim ve eş güdüm

            görevlerini yerine getirir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yöneticiler

            Müdür, görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 76 – (1) Müdür, Millî Eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan temel amaç ve ilkelerine bağlı kalarak millî eğitimin genel amaçları ile okul veya kurumun amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımından, ekip ruhu anlayışı ile yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim ve öğretim lideridir. Müdür; okul veya kurumu, bünyesindeki kurul, komisyon ve ekiplerle iş birliği içinde yönetir.

            (2) Çalışmalarını, görev yaptığı ilin valiliğince belirlenen mesai saatleri dâhilinde yapar, görevin gerektirdiği durumlarda, mesai saatleri dışında da çalışmalarını sürdürür.

            (3) Müdür, görevinde sevgi ve saygıya dayalı, uyumlu, güven verici, örnek tutum ve davranış içinde bulunur, mevzuatın kendisine verdiği yetkileri kullanır.

            (4) Müdürün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

            a) Eğitim ve öğretim ile yönetim görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma, plan ve programlarına uygun olarak yürütür.

            b) Öğretim yılı başlamadan önce personelin iş bölümünü yapar ve yazılı olarak kendilerine bildirir. Öğretmenlerin gerektiğinde görüşlerini de almak suretiyle okutacakları derslere ilişkin görevlerin dağılımını yapar.

            c) Ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması amacıyla öğretmenler kurulu ve zümre toplantılarının yapılmasını sağlar. Zümrelerden derslere yönelik ünitelendirilmiş yıllık planı ders yılı başlamadan önce alır, inceler, gerektiğinde değişiklik yaptırarak onaylar ve bir örneğini iade eder.

            ç) Okul veya kurumun derslik, bilişim teknolojisi sınıfı, laboratuvar, atölye, kütüphane, araç ve gereci ile diğer tesisleri eğitim ve öğretime hazır bulundurur. Bunlardan imkânlar ölçüsünde diğer okul veya kurumlar ile çevrenin de yararlanmasını sağlar. Diğer okul veya kurum ve çevre imkânlarından da yararlanılması için gerekli tedbirleri alır.

            d) Eğitim ve öğretim çalışmalarını etkili, verimli duruma getirmek ve geliştirmek, sorunlara çözüm üretmek amacıyla kurul, komisyon ve ekipleri oluşturur. Toplantılarda alınan kararları onaylar, uygulamaya koyar ve gerektiğinde üst makama bildirir.

            e) Öğretmenlerin performanslarını belirlemek amacıyla her derslerini izler ve rehberlikte bulunur.

            f) Teknolojik gelişmeleri okula kazandırır. Okul veya kurumun ihtiyaçlarını belirler, bütçe imkânlarına göre satın alma, bağış ve benzeri yollarla karşılanması için gerekli işlemleri yaptırır. Eğitim araç ve gereci ile donatım ihtiyaçlarını zamanında ilgili birimlere bildirir.

            g) Okul veya kurumun düzen ve disipliniyle ilgili her türlü tedbiri alır.

            ğ) Personelin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri alır. Adaylık ve hizmet içi eğitimi faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

            h) Personelin sicil ve disiplin işleriyle öğrenci ödül ve disiplin işlerini yürütür.

ı) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.

i) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin yetiştirilmesi ve kaynaştırma eğitimiyle ilgili gerekli tedbirleri alır.

            j) Ders yılı içinde öğrencilere, velilerinin başvuruları üzerine toplam en fazla 5 gün izin verebilir. Gerektiğinde bu yetkisini müdür başyardımcısına veya ilgili müdür yardımcısına devreder.

            k) Öğretmenlerin ve öğrencilerin nöbet görev ve yerlerini belirlenmesini sağlar, onaylar ve uygulamaya koyar.

            l) Haftalık ders programlarının düzenlenmesini sağlar, onaylar ve uygulamaya koyar.

            m) Diploma, tasdikname, öğrenim belgesi, sözleşme ve benzeri belgeleri onaylar.

            n) Eğitim ve öğretim ile yönetimde verimliliğin artırılması, kalitenin yükseltilmesi ve sürekli gelişimin sağlanması için araştırma yapılmasını, bu konularda iyileştirmeye yönelik projeler hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

            o) Görevini üstün başarı ile yürüten personelin ödüllendirilmelerini teklif eder. Görevini gereği gibi yapmayanları uyarır, gerektiğinde haklarında disiplin işlemi yapılmasını sağlar.

            ö) Özürleri nedeniyle görevine gelemeyen personelin yerine görevlendirme yapılması için gerekli tedbirleri alır.

            p) İzinli veya görevli olduğu durumlarda müdür başyardımcısının, müdür başyardımcısının bulunmadığı hâllerde ise bir müdür yardımcısının, müdür vekili olarak görevlendirilmesini millî eğitim müdürlüğüne teklif eder.

            r) Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü mevzuat değişikliklerini takip eder ve ilgililere duyurulmasını sağlar.

            s) Stratejik plan ve bütçe önerilerini gerekçeli olarak hazırlar, ilgili makama sunar, yetkisinde bulunan bütçe giderlerini gerçekleştirir, takip eder, giderlerle ilgili belgeleri zamanında düzenletir, harcamalarla ilgili azami tasarrufun sağlanmasına özen gösterir.

            ş) Okul veya kurumun bina, tesis, bilişim teknolojisi sınıfı, laboratuvar, atölye, salon, bahçe ve benzeri bölümleri ile araç-gerecinin diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte kullanılması durumunda, mülki amirin onayını da alarak ilgili kurumla bir protokol imzalar ve bir örneğini üst makama gönderir.

            t) Harcama yetkilisi olarak, müdür başyardımcısını veya müdür yardımcılarından birini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirir.

            u) Konsolide yetkilisi olarak, müdür başyardımcısını veya müdür yardımcılarından birini 18/1/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğine göre taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirir.

            ü) Elektronik ortamda yürütülmesi gereken iş ve işlemlerle ilgili gerekli takip ve denetimi yapar.

            v) Okul-aile birliği ile ilgili iş ve işlemlerin, Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmesini sağlar.

            y) Okul binası ve eklentilerinin sabotaj, yangın, hırsızlık ve diğer tehlikelere karşı korunması için gerekli koruyucu güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.

            z) Görev tanımındaki diğer görevleri de yapar.

            Müdür başyardımcısı, görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 77 – (1) Müdür başyardımcısı, eğitim-öğretim, yönetim, rehberlik ve denetim işlerinin planlı, düzenli ve amaçlara uygun olarak yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur. Müdürün izinli veya görevli olduğu durumlarda müdüre vekâlet eder.

            (2) Çalışmalarını, görev yaptığı ilin valiliğince belirlenen mesai saatleri dâhilinde yapar, görevin gerektirdiği durumlarda, mesai saatleri dışında da çalışmalarını sürdürür.

            (3) Müdür başyardımcısının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

            a) Müdürle birlikte öğretmenler kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, kurulun sekretarya iş ve işlemlerini seçilen öğretmenlerle birlikte yürütür. Tutanakların düzenlenmesi, dosyalanması ve kararların uygulanmasında müdüre yardımcı olur.

            b) Müdür yardımcılarının görevlerini uyumlu bir şekilde yürütmelerini koordine eder, aksayan konularda önlem alır ve durumu müdüre bildirir.

            c) Zümre toplantılarını, sınıf rehber öğretmenliği etkinliklerini, ders dışı sosyal etkinlikleri ve benzerlerini organize eder, alınan kararları müdürün onayına sunar.

            ç) Okul-aile birliği ve okulla ilgili yapılan diğer toplantılara katılır, bunlarla ilgili müdürün vereceği görevleri yapar.

            d) Disiplin kuruluna başkanlık eder, ödül ve disiplinle ilgili iş ve işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütür.

            e) Tören, yarışma, gezi, inceleme ve benzeri etkinliklerde müdürün vereceği görevleri yapar.

            f) Kayıt ve kabul, nakil ve geçiş işlemlerinin yapılmasını, öğrenci kütük defteri ve öğrenci dosyalarının tutulmasını, bunlarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini takip eder.

            g) Müdür yardımcılarının öğrenci devam ve devamsızlıkları ile ilgili çalışmalarını izler. Devamsızlık yapan öğrencilerin velileri ile iletişim sağlar ve gerektiğinde rehber öğretmenle iş birliği yapar.

            ğ) Öğrencilerin muayene, tedavi, kontrol, bakım ve sağlık raporlarıyla ilgili işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

            h) Öğrencilerin askerlik işlemlerinin zamanında yapılmasını, erteleme hakkını kaybedenlerin bağlı bulundukları askerlik şubesine bildirilmesini sağlar.

            ı) Kurs ve sınavlarla ilgili işlerin yürütülmesini sağlar.

            i) Derslerin öğretmenlere dağıtımı ile ilgili programları hazırlar ve müdürün onayına sunar.

                j) Müdür yardımcıları, öğretmen ve öğrencilerin nöbet çizelgelerini hazırlayarak müdürün onayına sunar ve nöbet görevlerini kontrol eder.

            k) Aylık, ücret ve sosyal yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yapar veya yapılmasını sağlar.

            l) Müdürün harcama yetkilisi olduğu durumlarda, görevlendirildiğinde gerçekleştirme görevlisi görevini yürütür.

            m) Personelin göreve başlama, görevden ayrılma, izin, hastalık ve diğer devam-devamsızlık durumlarını takip eder. Bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür ve müdürü bilgilendirir.

            n) Görevlendirildiğinde, muayene-kabul komisyonu ile sayım kuruluna başkanlık eder, bu konulardaki işlemleri mevzuatına göre yürütür.

            o) Görevlendirildiğinde, taşınır kayıt kontrol yetkilisi görevini yürütür.

            ö) Görevlendirildiğinde gerçekleştirme yetkilisi görevini yürütür.

            p) Güvenlikle ilgi iş ve işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yapar ve kurumun güvenlik amirliği görevini yürütür.

            r) Yazışma, evrak kayıt ve havale işlemlerinin kurallarına uygun olarak yürütülmesini, istatistik ve diğer cetvellerin hazırlanmasını, gerekli defter, dosya ve çizelgelerin tutulmasını sağlar. Hizmetlerin yürütülmesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden de yararlanarak yetkisi dâhilinde elektronik ortamda bilgi alış verişi ile ilgili işlemleri yürütür.

            s) Her türlü tebligat işlemini mevzuatına uygun olarak gerçekleştirir, adli ve idari yargı ile ilgili işlemleri yürütür.

            ş) Okul veya kurumun bina, tesis ve araç-gerecinin düzeni, temizliği, bakımı ile kullanılabilir durumda bulundurulması ve korunmasını sağlar.

            t) Görevlendirildiğinde, burs ve yatılılıkla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.

            u) Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü mevzuat düzenleme ve değişikliklerini takip eder.

            ü) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapar.

            Müdür yardımcısı, görev yetki ve sorumlulukları

            MADDE 78 – (1) Müdür yardımcısı, yönetim, eğitim ve öğretim işlerinin amaçlarına uygun olarak yürütülmesinden müdür ve müdür başyardımcısına karşı sorumludur.

            (2) Çalışmalarını, görev yaptığı ilin valiliğince belirlenen mesai saatleri dâhilinde yapar ve görevin gerektirdiği durumlarda, mesai saatleri dışında da çalışmalarını sürdürür.

            (3) Müdür yardımcısının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

            a) Toplantı, tören, gezi, inceleme ve benzeri etkinliklere ilişkin işleri yapar.

            b) Okul veya kurumun bina, tesis, araç ve gerecinin düzeni, temizliği, bakımı ile kullanılabilir durumda bulundurulması ve korunmasını sağlar.

            c) Öğrencilerle ilgili defter, dosya ve belgeleri düzenler.

            ç) Diploma, tasdikname, not çizelgesi, karne, öğrenim belgesi ve benzeri belgeleri imzalar.

            d) Okul veya kurumda; kurs, seminer, kamp ve benzeri etkinliklerin düzenlenip yürütülmesinde müdürün vereceği görevleri yürütür.

            e) Görevlendirildiğinde, kurul, komisyon ve ekiplere başkanlık eder.

            f) Çizelgeye göre nöbet tutar, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izler, nöbet raporlarını inceler, varsa müdür başyardımcısına veya bulunmadığı durumlarda da müdüre iletir.

            g) Görevlendirildiğinde, muayene ve kabul komisyonu ile sayım kuruluna başkanlık eder, bu konulardaki iş ve işlemleri yürütür.

            ğ) Görevlendirildiğinde, taşınır mal kayıt ve kontrol memurluğu görevini ilgili mevzuatına göre yürütür.

            h) Görevlendirildiğinde, burs ve yatılılıkla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.

            ı) Görevlendirildiğinde, taşınır kayıt kontrol yetkilisi görevini yürütür.

            i) Görevlendirildiğinde gerçekleştirme yetkilisi görevini yürütür.

            j) Görevlendirildiğinde; pansiyon hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri 30/10/1983 tarihli ve 18206 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği ile 10/7/2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmesini sağlar.

            k) Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü mevzuat düzenleme ve değişikliklerini takip eder.

            l) Öğrenci devam ve devamsızlıkları ile ilgili işlemleri müdür, müdür başyardımcısı ile işbirliği hâlinde yürütür.

            m) Elektronik ortamda veri tabanı üzerinden bilgi alış verişiyle ilgili işlemleri yürütür.

            n) Öğrencilerin ÖSYM ve yüksek öğretimle ilgili işlemlerini yürütür.

            o) Müdür tarafından verilen diğer görevleri de yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretmenler

            Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları

            MADDE 79 – (1) Eğitim ve öğretimin temel unsuru olan öğretmen, toplumsal kalkınmada bireyin gelişmesine katkı sağlamak üzere çalışmalarını yürütür.

            (2) Sınıf düzeninden ve yönetiminden sorumlu olan öğretmen, eğitim ve öğretimin gerektirdiği fiziksel ve psikolojik ortamı hazırlar. İzleyeceği programı, yöntem ve teknikleri öğrenciye açıklar. Öğrencilerin araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak eğitim ve öğretim teknikleri ile teknolojik kaynakları kullanır.

            (3) Öğretmenler görevlerini, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak Anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmakla yükümlüdür.

            (4) Öğretmenler, okul veya kurumun her türlü eğitim ve öğretim çalışmalarında görev alırlar.

            (5) Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

            a) Eğitim ve öğretim standartlarının geliştirilmesi, okul veya kurum ve çevre ilişkisinin kurulması ve gelişmesine katkı sağlar, işleyişte yönetime yardımcı olur, kılık, kıyafet, söz ve davranışlarıyla öğrencilere örnek olurlar.

            b) Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planlarını yapar; kendilerine verilen dersleri okuturlar. Derslerle ilgili öğrencilerin de aktif olarak yer aldığı araştırma, uygulama ve deneylerin yapılmasını sağlar.

            c) Öğrencilerin inceleyerek, araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlar. Bağımsız ve yaratıcı düşünmelerine, edinilen bilgilerden sonuçlar çıkarmalarına, tartışmalarda görüşlerini özgürce belirtmelerine ve hoşgörülü olmalarına yönelik gerekli ortamı hazırlar. Öğrencilerin eğitim ve öğretim çalışmalarında her türlü imkândan yararlanmasını sağlar.

            ç) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin yetiştirilmesi için Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapar.

         d) Öğrencilerin kişisel ve grupla çalışma alışkanlığı kazanmalarına önem verir.

         e) Sorumluluğuna verilen öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti çalışmaları ile ilgili görevleri yapar.

            f) Sınıf rehber öğretmenliği görevlerini, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütür.

            g) Öğrencilere rehberlik ederek ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri ile proje ve ödevlerle ilgili iş ve işlemleri yürütür.

            ğ) Müdürün hazırlayacağı bir program dâhilinde, aday öğretmenlerin yetiştirilmesine yardımcı olur.

            h) Sınavlarla ilgili iş ve işlemleri usulüne uygun olarak yürütür.

            ı) Derse başlamadan önce yoklama yaparak yoklama sonucunu fiş veya deftere yazar ve imzalar.

            i) Konu, etkinlik, deney, ödev, uygulama, yazılı yoklama ile diğer çalışmaları dersin sonunda ders defterine yazarak imzalar.

            j) İnceleme ve araştırma gezileri için gezi planı hazırlar. Öğrencilerin gezi ile ilgili görüş ve izlenimlerini tartışıp değerlendirmelerini sağlayarak sonucu bir raporla okul veya kurum müdürüne sunar.

            k) Görevlendirildikleri kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılır. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde okul veya kurum hazır bulunur ve verilen görevleri yapar.

            l) Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve diğer kurul toplantılarına katılır ve kendilerine verilen görevleri yerine getirir.

            m) Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek bunları eğitim-öğretime yansıtır.

            n) İhtiyaç duyulan ders araç ve gereç ve materyallerinin temini için okul yönetimi ile iş birliği yapar. Sorumluluğuna verilen ders araç ve gereç ve materyallerinin amacı doğrultusunda kullanılmasını ve korunmasını sağlar.

            o) Elektronik ortamda yürütülen işlemlerden kendisi ve görev alanı ile ilgili kayıtları takip eder, yeni bilgi girişi ve güncelleme işlemlerini yapar. Onay gerektiren belgeleri müdüre sunar.

            ö) Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü mevzuat düzenleme ve değişikliklerini takip eder.

            p) Öğrencinin davranış ve başarı durumları konusunda veliler ile işbirliği yapar.

            r) Öğretmenler kendilerine verilen görevler dışında yarıyıl ve yaz tatili süresince izinli sayılır. Bu süre içerisinde bulunacakları adres ve iletişim bilgilerini okul yönetimine bildirmekle yükümlüdür.

            s) Müdür tarafından verilen diğer görevleri de yapar.

            Nöbet görevi

            MADDE 80 – (1) Öğretmenler, eğitim ve öğretimin temel unsurlarından olan nöbet görevini nöbet çizelgesine göre yerine getirirler.

            (2) Nöbetlerde aşağıdaki esaslara uyulur:

            a) Öğretmenlere, dersinin olmadığı veya en az bulunduğu gün veya günlerde nöbet görevi verilir.

            b) Birden fazla okul veya kurumda ders görevi bulunan öğretmenlere aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet görevi verilir.

            c) Bayan öğretmenlere, doğumuna üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez.

            ç) Nöbet görevi, ilk dersten 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 15 dakika sonra biter. İkili öğretimin yapıldığı kurumlarda öğretmenler, kendi devrelerinde nöbet tutarlar.

            d) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.

            e) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülür ve okul veya kurum yönetimince öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.

            Rehber öğretmenler

            MADDE 81 – (1) Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilen rehber öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre görevlendirilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Personel

         Teknisyenler ve görevleri

         MADDE 82 – (1) Okul veya kurumda, bakım ve onarım ile ilgili hizmetleri yürütmek üzere teknisyenler görevlendirilebilir.

            Memur, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ve görevleri

            MADDE 83 – (1) Memur, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni:

            a) Verilen her türlü yazıyı kurallarına uygun olarak yazar. Gelen ve giden yazılarla ilgili defterleri tutar, dosyalama işlemini yapar, elektronik ortamlardaki verileri yedekler, arşivler, bilgileri güncelleştirir, gerekli olanlara cevap hazırlar ve işleri süresi içinde sonuçlandırır.

            b) Personele ait özlük dosyalarını tutar, bununla ilgili değişiklikleri zamanında ilgili defter ve belgelere işler.

            c) Gerektiğinde okul veya kurumun mutemetlik görevini yapar. Personelin aylık, ücret, yolluk ve tahakkuk edecek diğer mali hakları ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

            ç) Teslim edilen bilgisayar, fotokopi, faks, yazıcı ve benzeri araçları amacı doğrultusunda kullanır, korur, bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlar.

            d) Harcama kâğıtlarını mevzuatına uygun olarak hazırlar, bunlarla ilgili fatura ve benzeri belge örneklerini dosyalar ve muhafaza eder.

            e) Ödenek, aylık, avans ve senet defterlerini usulüne göre tutar.

            f) Her ayın sonunda ödeme ve gider gerçekleştirme çizelgeleri ile her mali yılın sonunda gönderilmekte olan istatistik çizelgelerini hazırlar.

            g) Görev alanı ile ilgili okul veya kurumun yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yapar.

            Kütüphane memuru ve görevleri

            MADDE 84 – (1) Kütüphane memuru:

            a) Kütüphaneyi, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenler.

            b) Teslim edilen her türlü kitap ve benzeri yayınların düzenli bir şekilde kullanıma hazır bulundurulmasını sağlar.

            c) Kütüphanede Taşınır Mal Yönetmeliğine göre gerekli kayıtları tutar, işlemleri yapar.

            ç) Kütüphaneden personel ve öğrencilerin yararlanmasına yardımcı olur.

           Şoför ve görevleri

            MADDE 85 – (1) Aracı bulunan okul veya kurumda şoför görevlendirilebilir.

            (2) Şoför:

            a) Teslim edilen aracı, görevin gereğine uygun olarak kullanır.

            b) Aracı temiz tutar ve periyodik bakımlarının yaptırılmasını sağlar. Trafik muayenesi, sigorta, taşıt vergisi ve benzeri işlemleri zamanında yaptırır.

            c) Aracı, izinsiz olarak başkalarına kullandırmaz.

            ç) Taşıt görev emri defterini usulüne uygun olarak doldurur ve yetkililere imzalatır.

            d) Aracın parça değişimlerinde, değiştirilen parçayı ambar veya depo memuruna teslim eder.

            e) Görev haricinde aracı okul veya kurum yönetimince okul dâhilinde belirlenen yere park eder.

            f) Yükleme ve boşaltma işlemlerine yardımcı olur.

            g) Aracı, göreve hazır durumda bulundurur.

            ğ) Aracı, kendisi dâhil hiçbir personelin özel işlerinde kullanamaz.

            h) Görev alanı ile ilgili okul veya kurum yöneticilerince verilen diğer görevleri yapar.

            Hizmetliler ve görevleri

            MADDE 86 – (1) Okul veya kurumda temizlik hizmetlerini yerine getirmek üzere hizmetli görevlendirilir.

            (2) Hizmetliler:

            a) Okul veya kuruma ait bina, tesis, alan, araç ve gereç, benzeri bölüm ve çevresinin temizlik ve diğer hizmetlerini yapar.

            b) Isıtma, sıhhi ve elektrik tesisatındaki aksaklıkları yönetime bildirir.

            c) Okul veya kuruma gelen çeşitli malzeme, araç ve gereci gerekli yerlere taşır ve yerleştirir.

            ç) Gerektiğinde bina ve tesislerin boya, badana ve benzeri işlerini yapar.

            d) Posta ve evrak dağıtım görevini yürütür.

            e) Varsa mutfak işlerinde ilgililere yardımcı olur.

            f) Çalışma saatleri dışında ve tatillerde verilecek nöbet görevini yerine getirir.

            g) Bahçıvan olarak görevlendirilmesi durumunda, bahçıvanın yapacağı işleri yürütür.

            ğ) Görev alanı ile ilgili yöneticilerin vereceği diğer görevleri yapar.

            Bahçıvan ve görevleri

            MADDE 87 – (1) Bahçıvan:

            a) Bahçe planlamasına göre dikim, budama, biçme, belleme, çim, fide yetiştirme, tohum toplama ve bakım işlerini yapar.

            b) Bahçe bitkilerini korur, hastalıklara karşı gerekli önlemleri alır.

            c) Bahçenin temizliğini yapar.

            ç) Kullanımına verilen araç ve gereci korur, bakım ve temizliğini yapar.

            d) Süs bitkisi ve çiçek yetiştirir, bakımını yapar.

            e) Yöneticiler ile nöbetçi öğretmenlerce verilen diğer görevleri yapar.

            Kaloriferci ve görevleri

            MADDE 88 – (1) Kaloriferci kadrosunda bulunanlar ile kaloriferci olarak görevlendirilen personel;

            a) Kalorifer dairesinin temiz, düzenli ve hizmete hazır tutulmasını sağlar.

            b) Kaloriferin belirlenen zamanlarda yakılmasını ve takibini yapar.

            c) Kaloriferin yakılmadığı zamanlarda okul veya kurum yöneticilerince verilen diğer görevleri yapar.

            (2) Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardımcılarına ve nöbetçi öğretmenlere karşı sorumludur.

            Gece bekçisi ve görevleri

            MADDE 89 – (1) Gece bekçisi veya gece bekçisi olarak görevlendirilen personel, okul veya kurum yöneticilerince belirlenen nöbet talimatına göre görevini yürütür, nöbeti süresince bina ve tesisler ile araç ve gerecin güvenliğini sağlar. Görevlerini yerine getirmede yöneticilere ve nöbetçi öğretmenlere karşı sorumludurlar.

            (2) Gece bekçisi bulunmayan okullarda üç ve daha fazla sayıda hizmetli varsa asıl görevlerini aksatmayacak şekilde sırayla gece nöbeti tutar ve ertesi gün izinli sayılırlar. Bu sayının altında hizmetli olanlarda gece bekçiliği görevi verilmez, gerekli koruma tedbirleri alınmak üzere durum en yakın emniyet birimine bir yazı ile bildirilir.

            (3) Gece bekçisi görev alanı ile ilgili yöneticilerin kendisine vereceği diğer görevleri yapar.

Diğer personel

            MADDE 90 – (1) Okul veya kurumlarda görevlendirilen ve görevleri bu Yönetmelikte belirtilmemiş personel, ilgili mevzuata göre verilen görevi yerine getirir. Ücretleri genel bütçe dışı kaynaklarca karşılanarak çalıştırılanların görev, yetki ve sorumlulukları sözleşmeyle belirlenir.

SEKİZİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

            Elektronik ortamdan yararlanma

            MADDE 91 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler elektronik ortamda da yapılabilir, çıktıları alınarak onaylanır ve saklanır.

            Özel mevzuat

            MADDE 92 – (1) Özel mevzuatı bulunan okul veya kurumlarda öncelikle özel mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

            Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

            MADDE 93 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 28/11/1964 tarihli ve 11868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lise ve Orta Okullar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

            Yürürlük

            MADDE 94– (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 95 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDE PARASIZ YATILI ÇIRAK ÖĞRENCİ

OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLAR İLE

PANSİYONLARIN YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

            MADDE 1 – 30/4/1995 tarihli ve 22273 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çıraklık Eğitimi Merkezlerinde Parasız Yatılı Çırak Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar ile Pansiyonların Yönetimi Yönetmeliğinin adı "Mesleki Eğitim Merkezlerinde Parasız Yatılı Çırak Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar ile Pansiyonların Yönetimi Yönetmeliği", bu Yönetmelikte geçen "çıraklık eğitimi merkezi" ibaresi ise "mesleki eğitim merkezi" olarak değiştirilmiştir.

            MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır."

            MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "MADDE 47 – Parasız yatılı öğrenciliğe hak kazananlardan aşağıdaki belge ve yazılı beyan istenir:

            a) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya kurumca onaylı örneği.

            b) Dört adet vesikalık fotoğraf.

            c) T.C. Kimlik Numarası beyanı.

            ç) Maddi imkânlardan yoksun olduğuna dair beyan.

            d) Daha önceki yıllarda "okuldan kısa süreli uzaklaştırma" cezasından daha ağır bir ceza almadığına dair beyan.

            Ancak, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamına giren çocuklardan (ç) bendindeki beyan istenmez."

            MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 14/2/2006 tarihli ve 26080 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(m) Derslerin öğretmenlere dağıtımı ile ilgili çizelgelerin hazırlanmasını sağlar.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

              “Diğer kurum ve kuruluşlarla bakanlık düzeyinde eğitim iş birliği protokolleri hazırlanabileceği gibi yerel düzeyde de protokoller hazırlanıp uygulanabilir. Ancak, merkez müdürleri tarafından imzalanan protokoller il veya ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile geçerlilik kazanır.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Merkezlerce düzenlenecek kurslar, okuma-yazma ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları alanları ile ilgili kurslar hariç genel olarak en az 12 kursiyerin katılması ile düzenlenir. Kurslar; program, aday kursiyer sayısı, öğretmen, uzman ve usta öğretici, çalışma saatleri ve benzeri bilgileri içeren teklifin il veya ilçe millî eğitim müdürü tarafından onaylanmasıyla açılır. Kurs açma teklifi tek olarak yapılabileceği gibi belirli dönemlerde toplu olarak da yapılır.”

             “Kursiyer sayısının 8’in altına düşmesi durumunda, merkez müdürünün teklifi, il veya ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile eğitime devam edilebilir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 61 – Günlük çalışma süresi tam gün tam yıl esasına göre sabah 07.00 ile akşam 24.00 saatleri arasında bölgesel istek ve ihtiyaçlara göre belirlenir ve il veya ilçe millî eğitim müdürünün onayından sonra uygulanır. Etkinlikler, gerektiğinde hafta sonu tatil günlerinde de devam eder. Öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin günlük çalışma programları buna göre düzenlenir ve uygulanır.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ mülki amirin” ibaresi “il veya ilçe millî eğitim müdürünün” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “il meslekî eğitim komisyonunun” ibaresi “İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 71 – Bakanlıkça hazırlanan kurs programlarının yöresel uyarlanması; merkezin ve çevrenin şartları ile kursiyerlerin özellikleri dikkate alınarak yapılır. Bu işlem merkez müdürünün başkanlığında, program geliştirmeden sorumlu müdür yardımcısı, rehber öğretmen, deneyimli alan öğretmenleri, program geliştirme çalışmalarında görevli uzman ve usta öğreticiden oluşan komisyon tarafından yapılarak il veya ilçe millî eğitim müdürünün onayından sonra uygulamaya konulur.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Yapılan rehberlik, denetim ve değerlendirmelerde yetersiz olduğu gözlemlenen uzman ve usta öğreticilerin göreve devam ettirilip ettirilmeyeceklerini değerlendirmek üzere, il veya ilçe millî eğitim müdüründen alınacak bir onayla en az iki alan uzmanından oluşan bir komisyon kurulur. Bu komisyonca yapılacak değerlendirmeden sonra hazırlanacak rapora göre göreve son verme veya devam işlemi gerçekleştirilir. Yöneticiler, tek başlarına resen göreve son verme işlemi yapamazlar.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanakla tespit edilir. Tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İl halk eğitimi planlama komisyonunun aldığı kararlar özet hâline getirilir ve il millî eğitim müdürünün onayından sonra uygulanır.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 121 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Merkezlerde görevli öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin kurs görev yerleri, merkez müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen yoksa kıdemli bir öğretmenden oluşan komisyon tarafından planlanır. Gerektiğinde bu komisyona yaygın eğitimden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlık eder. Görevlendirme, il veya ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile kesinleşir.”

             MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) İstenen belgeler, kurum yetkilisince Genel Müdürlüğe gönderilir. Şartları taşıyanlara ön izin belgesi düzenlenir. Ancak, yabancı uyruklu eğitim personeline ait diploma veya diploma yerine geçen belge, Genel Müdürlükçe Yükseköğretim Kuruluna gönderilerek ilgilinin mezun olduğu yükseköğretim kurumunun tanınıp tanınmadığı konusunda bilgi istenir.”

             “(3) Yükseköğretim Kurulundan olumsuz cevap alınması hâlinde sözleşme ve çalışma izninin iptali için durum kurumu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Özlük dosyası

             MADDE 47 – (1) Özel öğretim kurumlarında görevli eğitim personelinin özlük dosyası il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince tutulur. Görevinden ayrılarak başka bir ildeki özel öğretim kurumlarında görev alan eğitim personelinin özlük dosyası, önceki görev yaptığı il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerinden istenir. Kurum müdürünce sicil kaydına esas olmak üzere kanaat raporu düzenlenerek özlük dosyasında saklanır.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/3/2008

26810

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İMAM-HATİP LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, imam-hatip lisesi ve Anadolu imam-hatip lisesinin iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, imam-hatip lisesi ve Anadolu imam-hatip lisesine öğrenci başvuruları, kayıt-kabul, nakil, devam-devamsızlık, eğitim ve öğretim, yönetim ve personelin iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 26, 29 ve 32 nci maddeleri ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 17 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

             b) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

             c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

             ç) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

             d) Genel Müdürlük: Din Öğretimi Genel Müdürlüğünü,

             e) İmam-hatip liseleri: İmam-hatip lisesi ve Anadolu imam-hatip lisesini,

             f) Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,

             g) Okul: İmam-hatip liselerini,

             ğ) Laboratuvar: Derslerle ilgili iş, işlem, deney, gözlem, inceleme, araştırma, geliştirme ve benzeri uygulamaların yapılması amacıyla gerekli donanıma sahip eğitim-öğretim ve uygulama yapılan ortamı,

             h) Öğrenci: Okulda eğitim ve öğretim görenleri,

             ı) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

             i) Personel: Okul veya kurumlarda kadrolu, sözleşmeli veya ders ücreti karşılığı çalışan eğitim ve öğretim elemanları ile memur ve işçileri,

             j) Veli: Öğrencinin anne veya babası ya da yasal sorumluluğunu üstlenen kişiyi

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İmam-Hatip Liselerinin Kuruluşu ve Amacı

             İmam-hatip liselerinin kuruluşu

             MADDE 5 – (1) Millî Eğitim Bakanlığınca açılan ortaöğretim sistemi içinde hem mesleğe hem yükseköğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan imam-hatip liseleri, ilköğretimden sonra dört yıl öğretim veren, bölge şartlarına ve imkânlarına göre gündüzlü veya yatılı ve gündüzlü olarak karma eğitim ve öğretim yapan okullardır.

             İmam-hatip liselerinin amacı

             MADDE 6 – (1) İmam-Hatip Liselerinin amacı, öğrencilerin:

             a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirilmesini,

             b) Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirilmesini,

             c) İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak üzere hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını,

             ç) Zihninde; insana, düşünceye, özgürlüğe, ahlaka ve kültürel mirasa saygıya dayanan bir anlayışın oluşmasını,

             d) İmamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasını,

             e) İlgi, istek, yetenek ve başarılarına göre hem mesleğe hem de yükseköğretim programlarına hazırlanmalarını,

             f) Yabancı dil öğrenerek alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini

             sağlamaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim, Öğretim ve Diğer Hususlar

             Eğitim ve öğretim

             MADDE 7 – (1) Eğitim ve öğretimle ilgili iş ve işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

             Ders kitabı ve diğer araç ve gereç

             MADDE 8 – (1) Ders kitapları Bakanlıkça belirlenir ve Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

             (2) Ders kitapları, yardımcı kaynak kitaplar ile eğitim araç ve gerecinin temin ve kullanımı ile ilgili hususlarda, 29/5/1995 tarihli ve 22297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği hükümlerine uyulur.

             Türk Bayrağı ve Atatürk Köşesi

             MADDE 9 – (1) Türk Bayrağı ve Atatürk köşesi;

             a) Türk Bayrağının bulundurulması, temizliği, korunması ve kullanılmasında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

             b) Okullarda, yönetimin bulunduğu binanın girişinde kolayca görülebilecek en uygun yerde Atatürk köşesi oluşturulur. Atatürk köşesine zeminden belli yükseklikte hazırlanan bir kaide üzerine Atatürk’ün büstü konulur. Atatürk'ün fotoğrafı, ayaklı kaidede Türk Bayrağı, İstiklâl Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi uygun biçimde asılır. Atatürk köşesinde madalyon, resim, gravür, fotoğraf, Atatürk'ün eğitimle ilgili özdeyişleri ile kitap, tablo ve levhalara da yer verilebilir.

             Bina, tesis ve konutlar

             MADDE 10 – (1) Okul bina, tesis ve konutları ile ilgili hususlarda, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri ile İmam- Hatip Lisesi Gelişim Modeli esasları uygulanır.

             Sosyal etkinlikler

             MADDE 11 – (1) Okulda sosyal etkinlik çalışmaları, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülür.

             Kılık-kıyafet

             MADDE 12 – (1) Okullarda, 7/12/1981 tarihli ve 17537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Sınıf veya şube oluşturma

             MADDE 13 – (1) Anadolu imam- hatip lisesi dışındaki imam-hatip liselerinde, öğretmen sayısı, derslik, laboratuvar ve bina donatımı dikkate alınarak bir sınıf veya şubede öğrenci sayısının 36 geçmemesi esastır. Okulda bir sınıf veya şube açılabilmesi için en az 12 öğrenci olması gerekir. Ancak, 12 öğrenci bulunamaması hâlinde mülki amirin onayı ile sınıf veya şube açılabilir.

             Okul-aile birliği

             MADDE 14 – (1) Okul- aile birliğine ilişkin iş ve işlemler, 31/5/2005 tarihli ve 25831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre kurulur ve yürütülür.

             Tabelalar

             MADDE 15 – (1) Okula ait bina ve tesislerin tabelaları, 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenir.

             Sağlık hizmetleri

             MADDE 16 – (1) Öğrencilerin sağlıkla ilgili iş ve işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

             (2) Parasız yatılı ve burslu öğrencilerin tedavileri ile ilgili iş ve işlemler, 10/7/2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

             Okul açma ve kapama

             MADDE 17 – (1) Okul açma ve kapama ile ilgili iş ve işlemler, 2/4/1993 tarihli ve 21540 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci İş ve İşlemleri

             Öğrenci iş ve işlemleri

             MADDE 18 – (1) Öğrenci iş ve işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

             Yurt dışından dönen öğrencilerin kayıtları

             MADDE 19 – (1) Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında görenlerin kayıtları, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda denklik belgeleri dikkate alınarak kayıt ve kabul esaslarına göre yapılır.

             Anadolu imam-hatip liselerinde kontenjan tespiti

             MADDE 20 – (1) 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ile açılacak şube sayısı, okulun fiziki mekân ve donanımı, yabancı dil ve diğer branşlardaki öğretmen sayısı dikkate alınarak her sınıf veya şube için en fazla 30 öğrenci olmak üzere komisyonca yapılacak inceleme sonunda tutanakla tespit edilir.

             (2) Açılacak 9 uncu sınıf/şube ve alınacak öğrenci sayısını gösteren liste, valilikçe onaylanmış komisyon tutanağının bir örneği ile birlikte her ders yılında mayıs ayının son haftası içinde Genel Müdürlüğe gönderilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonunda belirlenen 9 uncu sınıf kontenjanı, her yıl tercih ve yerleştirme kılavuzunda ilan edilir.

             (3) Tercih ve yerleştirme kılavuzunun yayımından sonra 9 uncu sınıf kontenjanında değişiklik yapılmaz.

             (4) Ayrıca nakil sebebiyle bütün sınıflarda oluşacak açık kontenjanlar, şube öğrenci sayısı 30 u aşmayacak şekilde komisyonca tutanakla tespit edilir. Bu kontenjanlar, okulun ve il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerinin internet adresinde güncelleştirilerek ilan edilir.

             Devam ve devamsızlık

             MADDE 21 – (1) Öğrencilerin devam ve devamsızlıkları ile ilgili iş ve işlemlerde, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

             Anadolu imam-hatip liselerinde sınav, kayıt ve kabul

             MADDE 22 – (1) Anadolu imam-hatip liselerine öğrenci alımı, kayıt ve kabuller, ilgili mevzuat hükümleri ve yerleştirmeye esas puana göre merkezî yerleştirme ile yapılır.

             Nakil ve geçişler

             MADDE 23 – (1) İmam-hatip liselerine nakil ve geçişler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

             (2) Anadolu imam-hatip liselerindeki öğrenci nakilleri ise açık kontenjan bulunması, öğrencinin giriş puanının naklen gitmek istediği Anadolu imam- hatip lisesinin sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır.

             İmam-hatip liseleri ile farklı tür ve programlar uygulayan liseler arasında nakil ve geçişler

             MADDE 24 – (1) İmam-hatip lisesi ile Anadolu imam-hatip lisesinden farklı tür ve program uygulayan liseler arasındaki nakil ve geçişler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

             Anadolu imam-hatip liselerinde nakil başvurularının değerlendirilmesi

             MADDE 25 – (1) Nakil için başvuru, öğrenci velisi tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesi ile yapılır (EK-1).

             (2) Nakil başvuruları; açık kontenjan, okula en son giriş puanı ve puan üstünlüğü esaslarına göre haftanın son iş günü komisyonca değerlendirilerek ilan edilir. Ayrıca sonuç, öğrenci velisine ve ilgili okul müdürlüğüne yazılı olarak en geç 2 iş günü içerisinde bildirilir.

             (3) Naklin uygun görüldüğünün tebliğini izleyen 3 iş günü içinde, yeni okula kayıt yaptırılması zorunludur. Ancak, hastalık, doğal afet ve benzeri diğer sebeplerle bu sürenin aşılması durumunda, özrün 10 gün içerisinde belgelendirilmesi şartıyla da kayıt yaptırılabilir.

             (4) Nakli uygun bulunan öğrencilerin tasdikname ve öğrenci dosyaları kayıtlı bulundukları okulundan istenir.

             Başarının değerlendirilmesi

             MADDE 26 – (1) Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

             Ödül ve disiplin

             MADDE 27 – (1) Okullarda öğrencilerin ödül ve disiplin işlerinde, 19/1/2007 tarihli ve 26408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Diploma

             MADDE 28 – (1) Okuldan mezun olanlara, bitirdikleri programa göre imam-hatip veya Anadolu imam-hatip lisesi diploması düzenlenir.

             (2) Diplomaların düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

             Personel

             MADDE 29 – (1) İmam-hatip liselerinde görevlendirilecek personelin sayısı ve nitelikleri Bakanlıkça belirlenir. Atamayla ilgili iş ve işlemler ilgili mevzuata göre yürütülür.

             Yönetim

             MADDE 30 – (1) Yöneticiler;

             a) Öğretmen, öğrenci, veli ve çevreye eğitim- öğretim liderliği yapar.

             b) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapılandırılması ve sistematik bir süreç içinde okul bünyesinde uyumlu ve yaygın bir biçimde yürütülmesini sağlar.

             c) Okulun amaçlarını gerçekleştirmek için zamanı ve imkânları en iyi şekilde kullanmaya çalışır, okulda verimlilik ve saydamlığı sağlar.

             ç) Okulda İmam- Hatip Lisesi Gelişim Modeli ve Toplam Kalite Yönetimine yönelik çalışmaları yapar.

             (2) Yönetimce;

             a) Araştırma ve planlama,

             b) Örgütlenme,

             c) Rehberlik,

             ç) İzleme, denetim ve değerlendirme,

             d) İletişim ve eş güdüm

             ve benzeri görevler yerine getirilir.

             Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

             MADDE 31 – (1) Eğitim ve öğretim lideri olarak müdür, Türk Millî Eğitiminin temel ilkeleri doğrultusunda millî eğitimin genel amaçları ile okulun amaçlarını gerçekleştirmek üzere kaynakların etkin ve verimli kullanımından, ekip ruhu anlayışı ile yönetiminden birinci derecede sorumludur. Müdür; okulu, bünyesindeki kurul, komisyon, okul aile birliği ve ekiplerle iş birliği içinde yönetir.

           (2) Müdür, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yerine getirir.

           (3) Ayrıca;

             a) Okulun çevre ile ilişki kurmasını sağlamak amacıyla dinî ve diğer konularda halkın bilgilendirilmesine yönelik meslek dersleri öğretmenlerinin sorumluluğunda sosyal etkinlikler çerçevesinde hutbe, vaaz ve benzeri programlar düzenlemek ve bu konularda müftülük, il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.

             b) Mesleki Açık Öğretim Lisesi imam hatip bölümü öğrencilerine yüz yüze eğitim verilmesi konusunda gerekli önlemleri alır.

             Müdür başyardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları

             MADDE 32 – (1) Müdür başyardımcısı, eğitim-öğretim, yönetim, rehberlik ve denetim işlerinin planlı, düzenli ve amaçlara uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. Müdür başyardımcısı bulunmadığı durumlarda ise bu görevi, müdür yardımcılarından birisi yürütür.

             (2) Müdür başyardımcısı okulun işleyişi ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yerine getirir.

             (3) Ayrıca;

             a) Mesleki Açık Öğretim Lisesi imam hatip bölümü öğrencilerine yüz yüze eğitim verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

             b) Okulun mescit, kütüphane, kitaplık, laboratuvar ve benzeri eğitim ortamları ve uygulama çalışmalarında kazanılacak bilgi ve becerilerin okulun amaçlarına ve öğretim programındaki ilkelere uygun olarak kullanılmasını, sınıf ve şube rehber ve öğrenci kulübü danışman öğretmenleri ile birlikte sağlar.

             Müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları

             MADDE 33 – (1) Müdür yardımcısı, yönetim ve eğitim ve öğretim faaliyetlerinin amaçlarına uygun olarak yürütülmesinden sorumludur.

             (2) Müdür yardımcısı okulun işleyişi ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yerine getirir.    

             (3) Ayrıca, Mesleki Açık Öğretim Lisesi imam hatip bölümü öğrencilerine yüz yüze eğitim verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri de yürütür.

             Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları

             MADDE 34 – (1) Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı, pansiyonun yönetim, disiplin, eğitim-öğretim hizmetleri ile diğer iş ve işlemlerin planlı ve amacına uygun olarak yürütülmesinden; pansiyonla ilgili görevlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

             (2) Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı;

             a) Etütlerin zamanında ve verimli olarak yürütülmesini,

             b) Öğrencilerin disiplin, tertip, düzen ve temizliğini,

             c) Evci çıkacakların iş ve işlemlerinin yürütülmesini,

             ç) Ziyaretçi kabul saatlerinin ve yerlerinin belirlenmesini,

             d) Etüt salonları, mescit, yatakhane, yemekhane, mutfak, ambar, kiler, depo, bulaşıkhane, çamaşırhane, tuvalet, lavabo, banyo ve benzerlerinin temiz, bakımlı ve tertipli bulundurulmasını,

             e) Ambardan tabelaya göre günlük erzak çıkarılarak pişirilmesini ve kontrolünü,

             f) Günlük tabelanın varsa diyet uzmanı ile birlikte hazırlanmasını ve yemek örneğinin 24 saat saklanmasını,

             g) Belletici öğretmenlerin nöbet çizelgelerinin hazırlanmasını, çalışmalarının izlenmesini ve pansiyonda aksayan iş ve işlemlerle ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını,

             ğ) Nöbet çizelgesine göre nöbet tutulmasını,

             h) Pansiyon iç yönergesinin hazırlanarak müdürün onayına sunulmasını,

             ı) Pansiyonda kalan öğrencilerin sağlık ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesini,

             i) Öğrenci harçlıkları, giyim ve kırtasiye yardımlarıyla ilgili iş ve işlemlerin zamanında yapılmasını

             sağlar.

             (3) Müdür tarafından görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri de yapar.

             Öğretmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları

             MADDE 35 – (1) Öğretmenler görevlerini, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmakla yükümlüdür. Öğretmenler, okulun her tür ve seviyedeki eğitim ve öğretim çalışmalarında görevli olup bu görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

             (2) Sınıf düzeninden ve yönetiminden sorumlu olarak eğitim ve öğretimin gerektirdiği fiziksel ve psikolojik ortamı sağlar. Öğrencilere sevgi ve şefkatle yaklaşır. Kişisel sorunlarını sınıfa yansıtmamaya azami çaba gösterir. İzleyeceği program, yöntem ve teknikleri öğrenciye açıklar. Öğrencilerin araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak çağdaş eğitim ve öğretim teknikleriyle teknolojik kaynakları kullanır.

             (3) Öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yerine getirir.

             (4) Meslek dersleri öğretmenleri gerek ders saatleri içerisinde, gerekse ders saatleri dışında olmak üzere öğrencilerin mesleki konularda çevre ile ilişki kurmalarına rehberlik ederek mesleki uygulamalarının verimli olması yönünde çaba gösterirler.

             Belletici öğretmen ve görevleri

             MADDE 36 – (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda, öğrencilerin eğitim ve öğretim, yeme, yatma, dinlenme ve benzeri hizmetlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere belletici öğretmenler görevlendirilir.

             (2) Belletici öğretmenler görevlerini, 30/10/1983 tarihli ve 18206 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre yürütürler.

             Rehber öğretmenler

             MADDE 37 – (1) Okul ve veli ve çevre iş birliğinin geliştirilmesi ve öğrenci başarısının artırılması çalışmalarını, 17/4/2001 tarihli ve 24376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Hüküm bulunmayan hâller

             MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Bakanlığa bağlı ortaöğretim kurumlarında uygulanan diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 39 – (1) 22/5/1972 tarihli ve 14193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İmam-Hatip Okulu İdare Yönetmeliği ile 20/5/2005 tarihli ve 25820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

EK-1

ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

             ……./……. Öğretim Yılında okulunuz…………sınıfı………… nolu öğrencisi ………....................……….'ı naklen ........................................ Anadolu İmam-Hatip Lisesine kaydettirmek istiyorum.

             Başvuruda gerekli olan aşağıdaki bilgilerin yazılı olarak verilmesini arz ederim.

 

                                                                                                                                                     Öğrenci Velisinin

                                                                                                                                                          Adı Soyadı

                                                                                                                                                               İmza

 

ADRES:

 

Tel:

 

ÖĞRENCİ NAKLİNE ESAS DURUM BELGESİ

 

Sayı :

Konu :

 

             .......................................................Müdürlüğüne

............. nolu ..................... sınıfı öğrencisi ……………………………… nın nakil talebine ilişkin bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

             Gereğini arz ederim.

                                                                                                                                              .................................

                                                                                                                                                    Okul Müdürü

 

             Öğrenciye İlişkin Bilgiler:

             1) ………/…….  Seviye Belirleme Sınavında aldığı Puanı:…………..

             2) Disiplin cezası alıp almadığı (Aldığı cezanın türü yazılacak) : ......................................

 

                                                                                                                                                   ....../....../.........

 

                                                                                                                                            Kayıtlarımıza uygundur

 

                                                                                                                                                    Okul Müdürü

                                                                                                                                                      Adı Soyadı

                                                                                                                                                         Mühür

 

 

Not: Bu belge iki nüsha olarak düzenlenir, bir örneği nakil için başvurulan okul müdürlüğüne verilmek üzere kapalı mühürlü zarf içinde imza karşılığı öğrenci velisine teslim edilir. Naklin uygun bulunması hâlinde, ikinci nüshası, nakil yapılacak okul müdürlüğüne tasdikname ve dosyası ile birlikte gönderilir.

—— • ——

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

İSKÂN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 2/12/2007 tarihli ve 26718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) İskân talebinde bulunanlar için, ilân süresi içinde veya ilânın bitiminden en geç doksan gün, göçebeler için ise yüzseksen gün içinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile birlikte, bağlı oldukları kaymakamlığa veya valiliğe aile temsilcisi veya eşlerden birisi tarafından dilekçe ile müracaat edilmesi şarttır. Ancak, uzun süreli tedavi, tutukluluk ve benzeri belgelendirilmiş zorlayıcı sebepler bulunduğu takdirde, bu süreler zorlayıcı sebeplerin ortadan kalkmasından itibaren başlar.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “noter tasdikli belge ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/12/2007

26718

—— • ——

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİGİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Yapı denetimi izin belgesinin İdare tarafından tasdikli sureti ile Bakanlıkça onaylanmış yapıya ilişkin bilgi formunun aslını, yapının denetimini üstlendiği konusunda ek-5’te gösterilen form-3’e uygun taahhütnameyi, yapı denetim kuruluşunun yapı sahibi ile imzaladığı ek-6’da gösterilen form-4’e uygun sözleşmeyi ve projelerdeki eksikliklerin giderildiğini gösterir proje kontrol formunu ilgili idareye verir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Kuruluş ortaklarının diploma veya yerine geçen belgelerinin asılları veya ibraz edilen asıllarının idare tarafından tasdikli sureti, ek-13' deki form -11' e uygun taahhütnameleri, odaya kayıt belgeleri, sabıka kaydı olmadığına dair beyanı, noterlikçe tasdikli imza sirküleri, T.C. kimlik numaraları”

             “ç) Kuruluşta asgari istihdam edilmesi gereken;

             1) Bir proje ve uygulama denetçisi mimarın,

             2) Bir proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisinin,

             3) Bir uygulama denetçisi inşaat mühendisinin,

             4) Bir proje ve uygulama denetçisi makine mühendisinin,

             5) Bir proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisinin

             denetim sorumluluğu üstleneceğine dair ek-14'deki form-12'ye uygun taahhütnameleri, denetçi belgeleri, noterlikçe tasdikli imza beyanları, T.C. kimlik numaraları”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü Maddesinin üçüncü fıkrasının  (b), (c), (d) ve (e) bendleri ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin olarak, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu”

             “c) Diplomasının veya yerine geçen belgenin aslı veya ibraz edilen aslının idare tarafından tasdiklenen sureti”

             “d) T.C. Kimlik Numarası ve iki adet vesikalık fotoğraf”

             “e) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına dair yazılı beyan”

             “(4) Başvuru tarihi itibariyle bir kamu kuruluşunda çalışmakta olan mimar ve mühendislerin sahip oldukları mesleki deneyimleri, çalıştıkları mesleki ihtisas alanları ve çalışma süreleri belirtilecek şekilde görev yaptıkları kurumlardan alınacak belgeler ile belgelendirilir. Bu durumda olanlar için diploma, T.C. kimlik numarası, sabıka kaydı olmadığına dair beyanı ve sağlık raporu istenmez. Kamu kuruluşlarından emekli olanlardan ise bu bilgi ve belgeler istenir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Yapı denetim kuruluşunda görev alacak denetçi mimar ve denetçi mühendisler, denetim sorumluluğu üstlenileceğine ilişkin olarak ek-14’de gösterilen form-12’ye uygun taahhütnameyi, denetçi belgesini, noterlikçe tasdikli imza beyanını, T.C. kimlik numarasını, sabıka kaydı olmadığına dair beyanını, kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanı ise; üstlenilecek denetim hizmeti için ek-19’da gösterilen form-17’ye uygun taahhütnameyi, İdare tarafından tasdikli diploma suretini, T.C. kimlik numarasını,  odaya kayıt belgesini ve sabıka kaydı olmadığına dair beyanını Yapı Denetim Komisyonuna sunulmak üzere yapı denetim kuruluşuna vermek zorundadır. Yapı denetim kuruluşu ile istihdam edilecek denetçi, kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanı arasında, çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren bir sözleşme akdedilir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Yapı denetim kuruluşu, Kanun kapsamında olup herhangi bir yapı denetim kuruluşuna izin belgesi verilmemiş olan illerde, şube açarak faaliyet gösterebilir. Yapı denetim kuruluşunun faaliyet gösterdiği il dışında herhangi bir ilde şube açabilmesi için, ticari ve mali yönden gereken bütün işlemlerin tamamlanarak, şube açılacak olan ilde daimi olarak ikamet etmek kaydıyla asgari;

             a) Bir proje ve uygulama denetçisi mimar,

             b) Bir proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisi,

             c) Bir uygulama denetçisi inşaat mühendisi,

             ç) Bir proje ve uygulama denetçisi makine mühendisi,

             d) Bir proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisi

             görevlendirilmesi şarttır. Denetçi mimar ve denetçi mühendisler için ek-14’te gösterilen form-12’ye uygun taahhütname, denetçi belgesi, noterlikçe tasdikli imza beyanı, T.C. kimlik numarası, sabıka kaydı olmadığına dair beyanı, kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanları için ise; üstleneceği denetim hizmeti için ek-19’da gösterilen form-17’ye uygun taahhütname, İdare tarafından tasdikli diploma sureti, odaya kayıt belgesi, T.C. kimlik numarası, sabıka kaydı olmadığına dair beyanı ile birlikte, gereken ticari ve mali işlemlerin tamamlandığını gösteren belgeler, kuruluşun şube açma talebini belirten bir dilekçe ekinde Yapı Denetim Komisyonuna sunulur.”

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/2/2008

26778

—— • ——

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

YAPI TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNE KATILMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Tesis ve Onarım İhalelerine Katılma Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Müteahhitlik karnesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bir defaya mahsus olmak üzere müteahhitlik yemini yaparlar. Adına karne çıkarılacak şahıs ve adına karne çıkarılacak veya devralacak şirketin yönetim kurulu başkanı, ortakları, (sorumluluğuna göre) aşağıda metni yazılı yemin belgesini imzalar. Belgenin bir nüshası Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına sunularak ilgilinin dosyasına konur.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (l) ve (m) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             “a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Müteahhitlik Komisyonu; Başkanı, Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanı olmak üzere, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı ve ilgili Genel Müdürlüklerden Bakanlık Onayı ile belirlenecek teknik üyelerden oluşur.”

             “Komisyon raportörlüğünü, Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ilgili birimi yapar.”

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

—— • ——

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİ YÜKÜMLENECEK MÜELLİF

VE MÜELLİF KURULUŞLARININ EHLİYET DURUMLARINA AİT

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 11/10/1983 tarihli ve 21725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmeliğin 15 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “noterce onaylı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “1- T.C. Kimlik Numarası beyanı,”

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

—— • ——

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA

VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 14/4/2008 tarihli ve 26847 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “d) Şirketin, bünyesinde en az bir adedi makine mühendisi olmak üzere, üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olan en az üç adet teknik personel ile ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenleyecek kadar eğitimli diğer personellerinin eğitim durumunu gösteren diploma veya yerine geçen belgelerinin asılları veya ibraz edilen asıllarının idare tarafından tasdikli sureti ve T.C. kimlik numaraları ile yeterli teknik donanıma sahip olduğuna dair beyan belgesi.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/4/2008

26847 (Mükerrer)

—— • ——

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)'ndan:

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI

 HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 5/5/2008 tarihli ve 26867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) Sağlık raporunu.”

             “c) Sabıka kaydı olmadığına dair beyanı”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/5/2008

26867

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 1/12/2004 tarihli ve 25657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlıktan” ibaresi “Valilikten”,  “Bakanlıkça” ibaresi “Valilikçe” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibaresi “Valilik” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             “Hazırlanan dosyalar müdürlükçe incelenir, uygun görülmesi halinde onaylanır ve tesis izni verilir. Bakanlığa ve işletmeciye tesis izni verildiği bir yazı ile bildirilir.”

             “Doğal mineralli su sahipleri veya işletmecileri, Valilikten tesis izni almadan inşa ettikleri yapı ve tesislerden dolayı hak talep edemezler.”

             “Verilen tesis izni üç yıl için geçerlidir. Tesisin bu süre içinde inşa edilememesi ve işletme sahibinin üç yıllık sürenin bitiminden evvel Valilikten ek süre talebinde bulunması halinde, bu süre en fazla iki yıl uzatılabilir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             “Kurul son raporu, suyun tam analiz raporları, üç adet firma kaşe ve imzasını taşıyan etiket örneği uygun ise Valilikçe işletme izni verilir ve Bakanlığa bildirilir.”

             “Tesis izni alınmadan inşa edilmiş tesislerin projelerine uygun olması halinde; Müdürlükçe bir değerlendirmede bulunulur ve herhangi bir eksiklik yok ise Valilikçe tesis izni ile işletme izni aynı anda verilebilir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Valilikçe”, “Bakanlığın” ibareleri “Valiliğin” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın” ibaresi “Valiliğin”, ikinci fıkrasının (a) bendi ile (c) bendinde yer alan “Bakanlık” ibareleri “Valilik” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Müracaat üzerine müdürlük elemanlarınca gerekli inceleme yapılır ve tesiste iznin verildiği şartlarda bir değişiklik olmadığının tespit edilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılır veya eski tarih ve sayı ile yeniden izin belgesi tanzim edilir ve gerekli açıklama yapılarak onaylanır.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlıktan” ibaresi “Valilikten” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın” ibaresi “Valiliğin”, “Bakanlığa” ibaresi  “Valiliğe” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin Ek- 4’ ünde “Doğal Mineralli Sular İçin Tesis İznine Esas Değerlendirme Formu” başlığı altında yer alan “a) İl İnceleme Kurulu Ön Raporu, suyun tam analiz raporları, Valilik Oluru'nun birer nüshası Bakanlığa gönderilir. Diğer bilgi ve belgeler, Sağlık Müdürlüğünde kalır.” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek - 5’ inde Doğal Mineralli Sular İçin İşletme İznine Esas Değerlendirme Formu başlığı altında yer alan “a)  İnceleme Kurulu Raporu, suyun tam analiz raporları, Valilik Oluru, dört adet etiket örneği Bakanlığa gönderilir. Diğer bilgi ve belgeler, Sağlık Müdürlüğünde kalır.” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Ek - 6’sında Doğal Mineralli Suların Üçüncü Ülkelere İhracat Amacı ile Kendi Adına veya Başka Firma Adına Farklı Bir Ticari İsim ile Dolum Bildirim Formu başlığı altında yer alan “a) Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu, Valilik Oluru, etiket örneğinin birer nüshası Bakanlığa gönderilir. Diğer bilgi ve belgeler, Sağlık Müdürlüğünde kalır.” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 3 – Bu madde yürürlüğe girmeden önce alınan tesis ve işletme izinleri geçerlidir.

             İşletmecilerin bir yıl içerisinde Valiliğe müracaatı durumunda, bir defaya mahsus olmak üzere ruhsat ve etiketler üzerinde gerekli düzeltmeler ücretsiz olarak yapılır.”

             MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İMALATHANELERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 23/10/2003 tarihli ve 25268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğinin EK-I’i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “EK I

             Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi çerçevesinde imalat yeri izni almak isteyenler, iyi imalat uygulamaları çerçevesinde imalat işlemlerini yürüteceklerine dair teminat içeren dilekçe ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunar:

             1. Mesul müdürün:

             - Özgeçmişi,

             - Görev ve sorumlulukları kabul ettiğine dair yazı,

             - Diplomanın veya fotoğraflı çıkış belgesinin kurum onaylı sureti,

             - Deneyim sahibi olduğunu gösteren diğer belgeler,

             - T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             - Altı aydan eski olmamak üzere sağlık ve göz raporu,

             - Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,

             - 2 adet vesikalık fotoğrafı,

             - Bağlı olduğu meslek odasından alacağı oda kayıt belgesi (varsa),

             - Daha önce çalıştığı yerle ilişkisinin kesildiğine dair belge (varsa).

             2. Kalite kontrol sorumlusunun:

             - Özgeçmişi,

             - Diplomanın veya fotoğraflı çıkış belgesinin kurum onaylı sureti,

             - Mesleki deneyimi ile ilgili diğer belgeler,

             3. Kalite güvencesi sorumlusu ve/veya ekibinin:

             - Özgeçmişi,

             - Diplomanın veya fotoğraflı çıkış belgesinin kurum onaylı sureti,

             - Mesleki deneyimi ile ilgili diğer belgeler,

             - Ekiple çalışılması durumunda, ekipte yer alan kişilerin isimleri, eğitim ve deneyimlerine ait bilgi ve belgeler.

             4. İmalat yerinin:

             - Açık adresi,

             - Varsa şehir planındaki yeri,

             - Bina ve yerleşim planları,

             - İmalat akış şemalarını gösteren krokiler (havalandırma açısından sınıfı kroki üzerinde belirtilecektir)

             - İmalat tesisinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgiler:

             - İmalat konuları (beşeri tıbbi ürün kapsamına giren ilaç, kan ve kan ürünleri, radyofarmasötikler, tıbbi gaz ve tıbbi cerrahi malzeme gibi)

             - Ayrılmış alanlarda imal edilmesi gereken tıbbi ürünler,

             - Fason üretimi, analizi vs. yapılan ürünler,

             - Fason olarak yaptırılan üretim, analiz vs. gibi faaliyetler

             5. İmalat, kalite kontrol vb gibi faaliyetlerle ilgili makine, teçhizat ve aletlerin listesi,

             6. Krokisiyle birlikte su ve havalandırma sisteminin özellikleri,

             7. Gayri Sıhhi Müessese ruhsatının aslı veya kurum onaylı sureti,

             8. ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporu”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

DİŞ PROTEZ LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 7/12/2005 tarihli ve 26016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “nüfus cüzdanı örneği” ibaresi “T.C. Kimlik Numarası beyanı” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (d) ve (l) bentlerindeki “noter” ibaresi “Müdürlükçe” olarak değiştirilmiştir.

             “c) Mesûl müdüre ait diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Müdürlükçe onaylı sureti”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “l) Başka bir ilde geçici olarak, seyyar araç ve gereçlerle ilaçlama yapılması durumunda, gidilen ilin Müdürlüğüne ilaçlama yapılmadan iki iş günü öncesinden Ek-1 formunun bir örneğini dilekçe ekinde bildirmek.”

             MADDE 3 – Aynı yönetmeliğin EK-1’inde yer alan Halk Sağlığı Alanında Haşerelerle Mücadele İşlem Formu’nun “Not” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.          

             “Not: ZEHİRLENME DURUMLARINDA GEREKTİĞİNDE ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN (UZEM) 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.” 

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-4’ünde yer alan İlaç Uygulama İşyerlerinde Bulundurulması Zorunlu Ekipman Listesi’nin “1- İşyerinde Asgari Bulundurulması Gerekli Alet ve Cihaz” başlığı altındaki “c) FOG cihazı 1 adet” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “Bu madde kapsamında yapılan her türlü analiz ücretleri, belediye yerleşim yerlerinde belediyelerce, köylerde ise İl Özel İdaresince ödenir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlıktan” ibaresi “Valilikten” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibaresi “Valilik” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             “Hazırlanan dosyalar müdürlükçe incelenir ve uygun görülmesi halinde onaylanır ve tesis izni verilir. Bakanlığa ve İşletmeye tesis izni verildiği bir yazı ile bildirilir.”

             “Su sahipleri veya işletmecileri, Valilikten tesis izni almadan inşa ettikleri yapılardan dolayı hak talep edemezler.”

             “Verilen tesis izni üç yıl için geçerlidir. Tesisin bu süre içinde inşa edilememesi ve işletme sahibinin Valilikten ek süre talebinde bulunması halinde, bu süre en fazla iki yıl uzatılabilir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             “Kurul son raporu, suyun tam analiz raporları, firma imzası ve kaşesini taşıyan üç adet etiket örneği Kaynak ve İçme Suları İçin İşletme İznine Esas Değerlendirme Formunun incelemesi sonucu dosya muhteviyatı uygun ise Valilikçe işletme izni verilir ve Bakanlığa bildirilir.”

             “Tesis izni alınmadan inşa edilmiş tesislerin projelerine uygun olması halinde, Ek-4’ te yer alan formlara göre İl Sağlık Müdürlüklerince bir değerlendirmede bulunulur ve herhangi bir olumsuzluk yok ise Valilikçe tesis izni ile işletme izni aynı anda verilir.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Valilikçe”; “Bakanlığın” ibareleri “Valiliğin”; dördüncü fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Valilikçe”; son fıkrasında yer alan “Bakanlığa” ibaresi “Valiliğe” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın” ibaresi “Valiliğin”, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bakanlık” ibaresi “Valilik” olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Ayırma işleminden önce kaynak suyu, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendinde belirtilen mikrobiyolojik kriterleri sağlamalıdır. Ozonla zenginleştirilmiş hava kullanımı ile işleme tabi tutulmuş kaynak sularının kontrol izlemesine ozon, bromat ve bromoform da dahil edilir ve işlem sonucundaki kalıntılar için maksimum limit değeri ozon için 50 mg/L, bromat için 3.0 ug/L, ve bromoform için ise 1.0 mg/L, olarak belirlenir. Ozon hızlı şekilde ortamdan uzaklaştığı için bu parametrenin ölçümü sahada su tüketime sunulmadan önce yapılmalıdır.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça”  ibaresi  “Valilikçe”,  “Bakanlıktan” ibaresi “Valilikten” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Müracaat üzerine müdürlükçe gerekli inceleme yapılır ve tesiste iznin verildiği şartlarda bir değişiklik olmadığının tespit edilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılır veya eski tarih ve sayı ile yeniden izin belgesi tanzim edilir ve gerekli açıklama yapılarak onaylanır.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlıktan” ibaresi “Valilikten” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlığa” ibaresi “Valiliğe” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “Denetim ve Kontrol İzlemelerine yönelik analizler için Bakanlığın kendi laboratuvarları dışında aynı laboratuvara hem Kontrol İzleme, hem de Denetim İzleme yetkisi verilmez.”

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde “d) Radyoaktivite” başlığı altında yer alan “Alfa ve Beta yayınlayıcılar”  satırları yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ ünde yer alan “İl İnceleme Kurulu Ön Raporu, Suyun tam analiz raporları, Valilik Oluru'nun birer nüshası Bakanlığımıza gönderilecek. Diğer bilgi ve belgeler, Sağlık Müdürlüğünde kalacaktır.” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan “İl İnceleme Kurulu Raporu, Suyun tam analiz raporları, Valilik Oluru, Etiket Örneği’nin birer nüshası Bakanlığımıza gönderilecek. Diğer bilgi ve belgeler, Sağlık Müdürlüğünde kalacaktır.” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan “Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu, Valilik Oluru, Etiket Örneği’nin birer nüshası  Bakanlığımıza gönderilecek. Diğer bilgi ve belgeler, Sağlık Müdürlüğünde kalacaktır.” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 4 – Bu madde yürürlüğe girmeden önce alınan tesis ve işletme izinleri geçerlidir.

             İşletme ruhsatları ve etiketleri 1 yıl içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz olarak Valiliklere müracaat edilerek değiştirilir.”

             MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

KAPLICALAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 24/7/2001 tarihli ve 24472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaplıcalar Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlıktan” ibaresi “Valilikten” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ve bilgi için Bakanlığa” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibaresi, “Valilik” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve belgelerin tamam olması halinde valiliğin görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilir” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Belgelerin eksiksiz ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması halinde projeler Valilikçe onaylanır ve tesis izni verildiği bir yazı ile bilgi için işletmeciye bildirilir. Dosyaların bir nüshası il sağlık müdürlüğünde muhafaza edilir ve bir nüshası da işletmeciye verilir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlıktan” ibaresi “Valilikten” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlıktan” ve “Bakanlıkça” ibareleri “Valilikten” ve “Valilikçe” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 2 – Bu madde yürürlüğe girmeden önce Bakanlıkça Kaplıca ve Talassoterapi tesislerine verilen tesis ve işletme izinleri geçerlidir.

             Bakanlıkça verilen işletme izin belgeleri bir defaya mahsus olmak üzere 1 yıl içinde ücretsiz olarak valiliklere müracaat edilerek değiştirilir.”

             MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Başvuru sahibinin bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen mesleklerden birine mensup olduğunu gösteren diploması veya Bakanlıkça onaylı sureti,”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 23/5/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Ulusal Zehir Danışma Merkezine Bilgi Verilmesi

             MADDE 15 – Kozmetik ürünün kullanılması sırasında bir problem çıkması hâlinde hızlı ve uygun müdahalenin yapılabilmesi amacıyla, ürün piyasaya arz edilmeden önce, ürünün formülünün ve istenen diğer bilgilerin, bu Yönetmeliğin Ek-X’unda yer alan Zehir Danışma Merkezine Bildirim Formu’na işlenerek Bakanlık Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı bünyesindeki Ulusal Zehir Danışma Merkezine verilmesi gerekir. Söz konusu formül, Ek-X formunda, ürün bileşenleri INCI adlarına göre düzenlenip hacim veya miktar oranları aralıklar şeklinde belirtilerek Ulusal Zehir Danışma Merkezine elektronik posta ile gönderilir. Bakanlık, bu bilginin yalnız sözü edilen müdahale amacıyla kullanılmasından sorumludur.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK

KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 1/8/2001 tarihli ve 24480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d), (f) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “d) Sağlık kuruluşu bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise, şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin örneği ile ortakların tamamının tabip olduklarını belgelemek üzere diplomalarının, var ise uzmanlık belgelerinin birer örneği,”

             “f) Sağlık kuruluşunda hasta nakli için bulundurulacak olan,  7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine uygun ambulans sağlık kuruluşuna ait ise ruhsatının; değil ise, ruhsatlı özel ambulans servisinden hizmet satın alınacağına dair hizmet sözleşmesinin aslına uygunluğu müdürlükçe onaylı örneği,”

             “i) Sağlık kuruluşunda çalışacak bütün personelin diplomalarının aslına uygunluğu müdürlükçe onaylı birer örneği,”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 10/3/2005 tarihli ve 25751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Merkez olarak açılacak sağlık kuruluşu ticaret şirketi tarafından açılacak ise, şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin örneği,”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 27/9/2004 tarihli ve 25596 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Optisyenlik diplomasının aslına uygunluğu idarece onaylı örneği; gözlükçü ruhsatnamesini haiz olan birisi tarafından açılacak ise gözlükçülük ruhsatnamesinin aslına uygunluğu idarece onaylı örneği; göz hastalıkları uzmanı tarafından açılacak ise, uzmanlık belgesinin örneği ile kayıtlı bulunduğu il tabip odasından alınmış, tabiplik mesleğini icra etmediğine dair belge,”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 5/7/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

              “b) Faaliyet gösterilecek binanın mülkiyetinin girişimciye ait olduğunu gösteren belge veya en az 10 yıllık süre ile binanın kullanım hakkının girişimciye ait olduğunu gösteren sözleşmenin aslına uygunluğu Müdürlükçe onaylanmış örneği,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 20 – Bankanın iflası, tasfiyesinin istenmesi, kapatılması veya kendi iradesi ile faaliyetine son vermesi hallerinde, dondurulmuş olan kordon kanı, banka tarafından ailenin talep ettiği diğer Kordon Kanı Bankasına,  faaliyet gösterilen binanın kullanım hakkının sona erdiği durumlarda ise Çalışma Onayı alınarak kurulan yeni Kordon Kanı Bankasına nakledilebilir. Savaş gibi olağanüstü haller hariç diğer tabii afetler, nakiller ve/veya kusur nedeniyle kordon kanının kullanılamaz hale gelmesi durumunda, kordon kanı toplanmış olan çocuğun tıbbi ihtiyacının doğması halinde, banka yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan uygun dokunun tedariki için gerekli işlemleri yapmayı ve masraflarını karşılamayı kabul ve taahhüt eder. Banka bu taahhüdünü, uygun sigorta poliçesi ile teyit eder.”

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 2/9/2003 tarihli ve 25217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             “a) T.C. Kimlik Numarası beyanı ile 18 yaşından küçükler için, 657 sayılı Kanunun değişik 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince alınacak kaza-i rüşt kararının aslına uygunluğu il sağlık müdürlüğünce onaylı örneği,”

             “c) Diplomanın; diplomanın düzenlenmemiş olması halinde mezuniyet durumunu gösteren ve daha sonra diploma ve örneğiyle değiştirilecek belgenin; öğrenimini yabancı ülkede yapanların diplomalarının 1219 ve 6283 sayılı Kanunlar gereğince tescil edildiğine dair Bakanlıkça verilen belgenin aslına uygunluğu il sağlık müdürlüğünce onaylı örneği,”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığından:

DİŞ PROTEZCİLİĞİ DALINDA KALFALIK BELGESİ SAHİPLERİNE DİŞ

PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ MESLEK BELGESİ VERİLMESİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 16/12/2004 tarihli ve 25672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 6 – Adaylardan başvuru sırasında istenecek belgeler şunlardır:

             a) Dilekçe,

             b) Kalfalık belgesinin aslı,

             c) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             d) Tek hekim tarafından verilmiş sağlık raporu,

             e) Eğitim ve sınav ücretlerinin yatırıldığına dair dekont”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı ile Millî Eğitim Bakanı birlikte yürütür.

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan:

GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “2) Gemiadamları cüzdanının ilgili bölümlerinin kurumca onaylı fotokopisi (ilk kez gemiadamı olmak için başvuranlar ile liman veya kabotaj sefer bölgelerinde çalışan gemiadamlarından istenmez),

             3) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             4) Öğrenim belgesinin aslı ya da kurumca onaylı örneği,

             5) Fotoğraf (4 adet),

             6) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

             7) İkametgâh beyanı,

             8) Gemiadamları için görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair sağlık raporu (aslı ve bir adet örneği)”

             “Bölge Müdürlüklerince gerçekleştirilen bu madde kapsamındaki iş ve işlemler, Gemiadamları Cüzdanı/Gemiadamları Belgesi düzenleme yetkisi devredilen liman başkanlıklarınca gerçekleştirilir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “Gemiadamları kütük defteri/sicil dosyası sadece Gemiadamları Cüzdanı/Gemiadamları Belgesi düzenleme yetkisi devredilen liman başkanlıklarında tutulur.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             b) Diploma, mezuniyet veya öğrenim belgesinin aslı veya  kurumca onaylı örneği,

             c) İkametgâh beyanı,

             d) Fotoğraf (3 adet),

             e) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan,

             g) Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3’te belirtilen “EKLERİ” ibaresinde istenen belgeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “1. Hizmet belgeleri

             2. Gemiadamı cüzdanı

             3. T.C. Kimlik Numarası beyanı

             4. Öğrenim belgesinin aslı ya da kurumca onaylı örneği

             5. Fotoğraf (4 adet)

             6. İkametgâh beyanı

             7. Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Gemiadamı cüzdanı veya gemiadamı yeterlik belgesini kaybeden gemiadamı, T.C. kimlik numarasını içeren bir dilekçe ile birlikte kayıtlı olduğu sicil limanına başvurur. Liman başkanlığı, gemiadamının Cumhuriyet Savcılığı soruşturmasını ve süresi dolmuşsa sağlık yoklamasını yaptırarak belgelerini iki adet fotoğraf ile gemiadamları kütüğüne kayıtlı olduğu bölge müdürlüğüne gönderir. Gemiadamı cüzdanı veya gemiadamı yeterlik belgesi düzenlenmesi ve ilgiliye teslimi bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yapılır.

             ç) Gemiadamı cüzdanı veya gemiadamı yeterlik belgesinin kullanılamayacak ölçüde eskimesi ya da yıpranması durumunda Cumhuriyet Savcılığı soruşturmaları dışında (c) bendinde belirtilen tüm işlemler aynen yapılarak gemiadamının gemiadamı cüzdanı ve gemiadamı yeterlik belgesi yenilenir.

             d) Bu Yönetmeliğin üçüncü kısım birinci bölümünde belirtilen belgelerini kaybeden gemiadamları, kayıtlı oldukları sicil liman başkanlığına başvurarak kaybettikleri belgelerini yenilerler.”

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan:

PROFESYONEL SUALTIADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1  – 2/9/1997 tarihli ve 23098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)  bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             b) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan:

TELSİZ OPERATÖR YETERLİKLERİ VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 4/6/2004 tarihli ve 25482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Üç adet vesikalık fotoğraf,

             b) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             c) Öğrenim durumunu gösterir belge veya kurumca onaylı örneği,

             e) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen eğitimi aldığını ve başardığını ispatlayan bir sertifikanın aslı veya kurumca onaylı suretini,”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan:

BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI TEFTİŞ KURULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 21/8/2007 tarihli ve 26620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) KPSS sonuç belgesinin aslı ya da bilgisayar çıktısı,

             ç) T.C. Kimlik numarası beyanı,

             d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanı,

             e) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

             f) Sabıka kaydı olmadığına dair beyanı,"

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3  – Bu yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/8/2007

26620

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/4/2008

26855

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan:

GEMİ ACENTELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 30/10/2005 tarihli ve 25982 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             “EK-2

             I. GEMİ ACENTELİĞİ YETKİ BELGESİ İÇİN BAŞVURANLARDAN BAŞVURU FORMU EKİNDE İSTENEN BİLGİ VE BELGELER:

             1 – Firmanın başvuru tarihi itibariyle mevcut bilgilerini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kurumca onaylı örneği, (Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış deniz turizmi tesisi işletme belgesini haiz firmalar hariç olmak üzere, Ticaret Sicil Gazetesinde faaliyet konuları arasında gemi acenteliğinin bulunması gerekir.)

             2 – Yetki belgesi almak isteyen gerçek kişinin, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, diğer şirketlerde şirketi temsil ve idareye yetkili olan ortakların T.C. Kimlik Numarası beyanları,

             3 – Gerçek kişi veya tüzel kişiliği temsile yetkili yöneticilerin imza sirküleri,

             4 – Yetki belgesi almak isteyen gerçek kişinin, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, diğer şirketlerde şirketi temsil ve idareye yetkili olan ortakların sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanları,

             5 – Yetki Belgesi süresince gemi acenteliği yapmasına elverişli bir büronun; araç, gereç ve haberleşme araçlarının noter kanalıyla taahhüt edildiğini gösterir belge,

             6 – Merkez veya şubeler için ilgili belediye başkanlığından alınmış işyeri açma izin belgesi veya kurumca onaylı örneği, (Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış deniz turizmi tesisi işletme belgesini ibraz edenlerden istenilmez.)

             7 – Merkez veya şubeler için iş yerine ait kira sözleşmesi veya tapusu veya bunların kurumca onaylı örneği,

             8 – Yetki belgesi ve kimlik belgesi ücretlerinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

             9 – İdare tarafından gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler.

             II. SİCİLE KAYIT VE KİMLİK BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ  BELGELER

             A. İlk Defa Gemi Acentesi Yetkili Personeli Olarak Göreve Başlayacaklar İçin:

             1 – Dilekçe, (Acente aracılığıyla iletilecektir.)

             2 – Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

             3 – T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             4 – İkametgâh beyanı,

             5 – Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

             6 – 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

             7 – 17 nci madde uyarınca verilen sertifika belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

             8 – İdare tarafından gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler.

             B. Yönetmeliğin 8 inci Maddesi Kapsamında İlk Defa Sorumlu Müdür Olarak Göreve Başlayacaklar İçin:

             1 – Dilekçe, (Acente aracılığıyla iletilecektir.)

             2 – Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanları,

             3 – T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             4 – İkametgâh beyanı,

             5 – Öğrenim durumunu gösterir belge veya kurumca onaylı örneği,

             6 – 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

             7 – Geriye dönük son 36 aylık döneme ait SSK bordrosu,

             8 – Müracaat tarihi itibariyle son üç yıla ait görev yaptığı acente işletmelerindeki hizmet süresini, görev unvanını belirtir ilgili firma ya da firmaların kaşeli ve yetkili imzalı yazıları.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmeliği Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

HAYVAN HASTANELERİNİN KURULUŞ, AÇILIŞ, ÇALIŞMA VE DENETLENME

USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 14/9/1999 tarihli ve 23671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Hastanelerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Valiliğe” ibaresi “İl Müdürlüğüne”, üçüncü fıkrasında yer alan “Valilikçe” ibaresi “İl Müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 23/6/2005 tarihli ve 25854 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “nüfus cüzdanı fotokopisi” ibaresi, “T.C. Kimlik Numarası beyanı” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             “Noksansız belge ile yapılan müracaatlar üzerine izin belgesi verilmesi işlemleri otuz beş gün içerisinde tamamlanır.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

ZİRAİ KARANTİNA FÜMİGASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 24/8/2005 tarihli ve 25916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             “a) T.C. Kimlik Numarası beyanı”

             “b) Gerçek kişi, tüzel kişi ve kuruluşlardan başvuran adayların mezuniyet belgelerinin veya diplomalarının aslı veya Müdürlükçe onaylı sureti”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

YEM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 5/8/1974 tarihli ve 14967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yem Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             “Noksansız belgelerle müracaat edenlerin izinleri 7 gün içerisinde sonuçlandırılır.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Bakanlık, kurulacak fabrikanın Yem Kanununda ve bu Yönetmelikte yer alan asgari teknik ve sağlık şartlarını, üretilecek yemlerin çeşitlerine göre, arz ve talep durumunu inceleyerek eksiksiz belge ile yapılan müracaatlara başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde gerekli kararı verir.”

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

ANTRENÖRLER, BİNİCİLER VE SEYİSLERE VERİLECEK LİSANSLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 8/11/2007 tarihli ve 26694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan AntrenörLER, Biniciler ve Seyislere Verilecek Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 8 – (1) Yeni lisans alacak antrenörlerden aşağıdaki belgeler istenir:

             a) T.C. Kimlik Numarası beyanı ile adli sicil beyanını da içeren dilekçe,

             b) Yüksek Komiserler Kurulu tarafından tanzim edilmiş antrenör kurs başarı belgesi örneği,

             c) 6 adet (4,5x6) boyutlarında vesikalık fotoğraf,

             ç) Sağlık raporu,

             d) En az lise veya dengi okul diploma örneği.

             (2) Lisanslarını vize ettirecek antrenörlerden aşağıdaki belgeler istenir.

             a) Adli sicil beyanı içeren dilekçe,

             b) Eski Lisansı,

             c) Sağlık raporu.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 9 – (1) Yeni lisans alacak jokey, jokey yamağı ve centilmen binicilerden aşağıdaki belgeler istenir:

             a) T.C. Kimlik Numarası beyanı ile adli sicil beyanını da içeren dilekçe,

             b) Apranti Eğitim Merkezi tarafından tanzim edilmiş kurs başarı belgesi örneği,

             c) Altı adet (4,5x6) boyutlarında vesikalık fotoğraf,

             ç) Sağlık raporu,

             d) Ergin değil ise veli veya vasisinin muvafakati,

             e) Jokey yamaklarının at sahibi veya antrenörlere en az iki yıl müddetle bağlı bulunduğunu bildirir sözleşme belgeleri.

             (2) İlk defa izin belgesi almak isteyen centilmen binicilere, centilmen koşularının yapılacağı tarihten en geç on beş gün önce, yukarıda istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri ve Yarış Müessesesinin uygun görüşüne göre Yüksek Komiserler Kurulunca izin belgesi verilir.

             (3) Lisanslarını vize ettirecek jokey, jokey yamağı ve centilmen binicilerden aşağıdaki belgeler istenir:

             a) Adli sicil beyanı ve ikametgah beyanını içeren dilekçe,

             b) Eski lisans veya izin belgesi,

             c) Sağlık raporu, ”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 10 – (1) Yeni lisans alacak seyis ve seyisbaşlarından aşağıdaki belgeler istenir:

             a) T.C. Kimlik Numarası beyanı ile adli sicil beyanını da içeren dilekçe,

             b) Seyis eğitim kursu başarı belgesi örneği,

             c) İlkokul veya ilköğretim okulu diploma örneği,

             ç) Sağlık raporu,

             d) 6 adet (4,5x6) boyutlarında vesikalık fotoğraf.

             (2) Lisanslarını vize ettirecek seyis ve seyisbaşlarından aşağıdaki belgeler istenir:

             a) İkametgah beyanı ve adli sicil beyanını içeren dilekçe,

             b) Eski lisansı,

             c) Sağlık raporu.”

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/11/2007

26694

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

GIDA VE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİ ÜRETEN

İŞ YERLERİNİN ÇALIŞMA İZNİ VE GIDA SİCİLİ VE ÜRETİM İZNİ

İŞLEMLERİ İLE SORUMLU YÖNETİCİ İSTİHDAMI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 27/8/2004 tarihli ve 25566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi,”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI VE

UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 11/6/2004 tarihli ve 25489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 8 – Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Eğitim ve Araştırma Merkezinden temin edecekleri iş talep formuna aşağıdaki belgeleri eklerler:

             a) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

             b) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             c) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarelerce kabul edildiğini gösterir belgenin Bakanlık tarafından onaylı örneği,

             d) İki adet vesikalık renkli fotoğraf.

             Yukarıda sayılan belgelerin İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğüne son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi şarttır. Posta ile yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen belgelerin Eğitim ve Araştırma Merkezine en geç, sınav duyurusunda belirtilen son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Bu süreden sonra gelen belgeler kabul edilmez.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 15 – Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylara durum, sözlü sınav tarihinden en az yirmi gün önce taahhütlü mektupla sınavın yapılacağı yer, gün ve saat belirtilmek suretiyle bildirilir. Yazılı sınavda başarılı olanlardan ayrıca;

             a) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

             b) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

             c) Sağlık açısından görev yapmasına engel bir hali olmadığına ilişkin yazılı beyan,

             d) Özgeçmiş,

             e) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm.),

             f) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form,

             istenir.

             İstenilen belgelerin sözlü sınavın yapılacağı tarihe kadar İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir.

             Sözlü sınavda; adayların yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri ile birlikte personel ve teşkilatlanma hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususlar da göz önünde bulundurularak her adaya Sınav Kurulu üyelerince ayrı ayrı 100 puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 70 puan almaları şarttır.

             Eğitim Bilimi alanında yüksek lisans yapmış olanlar tercih sebebidir.”

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 16/11/1991 tarihli ve 21053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 25 – Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılabilmek için:

             a) Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki nitelikleri haiz olmak,

             b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak (Askerlik ödevini bitirmiş olanlar için askerlikte geçen süre eklenir),

             c) İşin yürütümü yönünden; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İdari Bilimler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleriyle, bunlara denkliği onaylanmış yerli ve yabancı yüksek okullardan birini bitirmek, iş sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili teftiş görevine alınacaklar için; tıp doktoru, mimar, elektrik, maden, jeoloji, metalürji, inşaat, elektronik, makina, kimya, endüstri, fizik, bilgisayar, tekstil, petrol, uçak, gemi, çevre yüksek mühendisi veya mühendisi olmak,

             d) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli olmak,

             e) Tutum ve davranışları, varsa sicili yönünden müfettişliğe engeli olmamak,

             f) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'nda yeterli puanı almış olmak (Yeterli puan, her sınav dönemi için KPSS klavuzunda ve/veya İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca ilan edilecek puanı ifade eder.),

             g) Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte diğer belge ve bilgileri eksiksiz olarak Kurula vermiş olmak

             şartlarına uygun olmak gerekir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Giriş sınavına başvuru ve başvuru belgeleri

             MADDE 26 – Müfettiş yardımcılığı sınavına girecek adaylar Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanacak İş Talep Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyerek başvurularını yaparlar.

             a) Özgeçmiş,

             b) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             c) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarelerce kabul edildiğini gösterir belgenin aslı ya da Başkanlıkça onaylı örneği,

             d) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

             e) İki adet vesikalık fotoğraf,

             f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

             g) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

             h) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyan.

             Posta ile yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen belgelerin İş Teftiş Kurulu Başkanlığına en geç, sınav duyurusunda belirtilen son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Bu süreden sonra gelen belgeler kabul edilmez. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz."

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI YURTDIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

VE UZMANLIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 8/2/2004 tarihli ve 25367 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 8 – Sınava katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlükten temin edecekleri tek tip dilekçe ve aşağıdaki belgelerle sınav ilanında açıklanan tarihler arasında başvururlar.

             a) Özgeçmiş,

             b) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre A grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) Bakanlıkça öngörülen puanları alarak başarılı olunduğunu gösteren belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı,

             c) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             d) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarelerce kabul edildiğini gösterir belgenin Genel Müdürlük tarafından onaylı örneği,

             e) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf.

             Başvurusu kabul edilenlere Genel Müdürlükçe fotoğraflı sınava katılma belgesi verilir. Bu belgeyi ve nüfus cüzdanını yanında bulundurmayanlar sınavlara kabul edilmezler.

             Sınavı kazanan adaylardan ise;

             a) Erkek adaylar için, askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair yazılı beyan,

             b) Adli Sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

             c) Görev yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı

             istenir

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE

GÜVENLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI VE UZMANLIĞI ATAMA,

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 11/6/2004 tarihli ve 25489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 9 – Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlükten temin edecekleri Sınav Başvuru Formunda T.C. kimlik numarasını belirterek, bu forma aşağıdaki belgeleri eklerler:

             a) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

             b) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarelerce kabul edildiğini gösterir belgenin Genel Müdürlük tarafından onaylı örneği,

             c) İki adet vesikalık renkli fotoğraf (4,5 x 6 cm).

             Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 10 – Sınavı kazanan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

             a) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

             b) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

             c) Sağlık açısından görev yapmasına engel bir hali olmadığına ilişkin yazılı beyan,

             d) Özgeçmişi.”

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI VE

UZMANLIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 31/10/2000 tarihli ve 24216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışma Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Sınava girecek adaylardan başvuru sırasında ayrıca aşağıdaki belgeler istenir:

             a) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

             b) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             c) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarelerce kabul edildiğini gösterir belgenin bakanlıkça onaylı örneği,

             d) İki adet vesikalık renkli fotoğraf.

             Sınavı kazanan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

             a) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

             b) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

             c) Sağlık açısından görev yapmasına engel bir hali olmadığına ilişkin yazılı beyan,

             d) Özgeçmiş.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 27/6/2007 tarihli ve 26565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “nüfus cüzdanlarının onaylı suretleri” ifadesi “T.C. Kimlik Numarası beyanı” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/6/2007

26565

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 27/3/1999 tarihli ve 23652 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde, (b) bendinde yer alan “onaylı örneği” ibaresi “Teftiş Kurulu Başkanlığınca onaylı örneği” olarak, (j) bendinde yer alan “onaylı örneği” ibaresi “Teftiş Kurulu Başkanlığınca onaylı örneği” olarak değiştirilmiştir.

             “a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,”

             “c) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,”

             “d) Sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

PAMUK LİSANSLI DEPO YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 8/10/2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamuk Lisanslı Depo Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “j) Lisanslı depo işletmesinin tamamından sorumlu yöneticisi veya müdürünün, bölüm sorumlularının, varsa şube sorumlularının isimleri, ikamet adresi, diplomanın aslı ya da kurum onaylı örneği ve T.C. Kimlik Numarası beyanı”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET KONTROLÖRLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 2/10/2004 tarihli ve 25601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Kontrolörleri Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,”

             “d) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan,

             e) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,”

             “g) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEŞKİLATLANDIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOOPERATİFLER KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 9/12/2000 tarihli ve 24255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü Kooperatifler Kontrolörleri Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile üçüncü fıkrasının (a) (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

             b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,”

             “a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             b) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

             c) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan,”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

TOPTANCI HALLERİNİN KURULUŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 3/10/1996 tarihli ve 22776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toptancı Hallerinin Kuruluş Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (i) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “i) (h) alt bendinde sayılan kişilerin sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

YETKİLİ SINIFLANDIRICILARIN LİSANS ALMA, FAALİYET VE DENETİMİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 8/10/2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “adli sicil belgesi” ibaresi, “adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

TÜRK –YABANCI, YABANCI –TÜRK TİCARET, SANAYİ VE DENİZ TİCARET ODA DERNEKLERİNİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE DENETİM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 6/4/2007 tarihli ve 26485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk –Yabancı, Yabancı –Türk Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Oda Derneklerinin Kuruluş, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             c) Müşterek oda kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş beyanı ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi, gerçek kişi kurucuların ise ikametgahlarına ilişkin beyan,”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (f), ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

             d) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan,”

             “f) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

             g) T.C. Kimlik Numarası beyanı,”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN VE REKABETİN

KORUNMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLÖRLER

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 9/10/2000 tarihli ve 24195 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Kontrolörler Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,”

             “d) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

             e) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan,

             f) Geçerlilik süresini doldurmamış KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,”

             "Yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olan adaylardan, ataması yapılmadan önce ayrıca, sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı istenir."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 14/5/1993 tarihli ve 21518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 15 – Alınacak personelde aranacak şartlar ile giriş sınavının tarihi, yapılacağı yerler, başvuru mercii, son başvuru tarihi ve ilgili diğer hususlar Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az biri ile Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 16 – Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyenler, bir dilekçe ve gerekli belgelerle birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına elden veya gerekli belgeleri başvuru süresinin son günü mesai bitimine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığına ulaşacak şekilde posta ile başvururlar. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Dilekçeye, isteklinin T.C. kimlik numarası, iş ve ikametgah adresi ile hangi yabancı dilden sınava gireceği yazılır ve aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

             a) KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

             b) Sabıka kaydı olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

             c) 4 adet vesikalık fotoğraf,

             d) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

             e) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,

             f) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

             g) Özgeçmişi.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 17 – Dilekçe ve eklerinde yer alan belge ve bilgilerde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “Sınav Giriş Belgesi sınav günü, sınav başlamadan önce de alınabilir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Çok gizli ve acele işler için müfettişlerin birbirleriyle ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ile haberleşmelerinde şifre anahtarı; bunun dışındaki işlerde duruma göre faks ya da Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirlenecek diğer iletişim yöntemleri kullanılabilir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasının  (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Raporlar iki nüsha halinde, cevaplandırılmak üzere bir yazı ekinde ilgili birime verilir. İlgili birimce raporun bütün nüshaları usulüne uygun olarak en geç otuz gün içinde cevaplandırıldıktan sonra müfettişe bir yazı ile iade edilir.”

             “d) Gelen raporlar, müfettiş tarafından son mütalaa yazıldıktan sonra Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulur.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “defteri ve” ibaresi ile üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “defteri ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 69 – Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, gündelik, yolluk ve diğer haklarını saymanlıklardan, maaşlarını ilgili bankalardan alırlar.

             Çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması esastır.”

             MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.