25 Temmuz 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27299

GENELGE

Başbakanlıktan:

             Konu : Bölünmüş Yol Yapımı

GENELGE

2009/14

             Bölünmüş yolların en seri şekilde tamamlanması ve mevcut yolların iyileştirilmesi için alınacak tedbirler 2008/3 sayılı genelge ile belirlenmiştir. Genelge çerçevesinde bu güne kadar yürütülen çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümü ve kamu kurum ve kuruluşları arasında üst düzeyde koordinasyon sağlanması amacıyla 2008/3 sayılı genelgenin 1 inci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             "1. Bölünmüş yol çalışmalarının yapılacağı kesimler Karayolları Genel Müdürlüğü, valilikler ve Ulaştırma Bakanlığının koordinasyonuyla belirlenmiştir. Bu kesimlerin dışında bölünmüş yol olarak yapımı veya tek yol iyileştirmesi düşünülen yollara ilişkin valiliklerin talepleri Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilecek, Ulaştırma Bakanlığının onayının alınmasını müteakip yapım çalışmalarına başlanacaktır. Onay alınmadan başlatılan çalışmalar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir."

             "3. Yol yapım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle kurulacak ve birleştirilmiş makine parkıyla oluşturulacak şantiyeler il özel idarelerinin sorumluluğunda açılacak ve bu şantiyelerce yapılacak toprak işleri ile nakliye çalışmalarında sarf malzemelerinin giderleri karşılığı olarak 1 m3 lük hafriyatın yapılması, nakledilmesi, serilmesi ve sıkıştırılması karşılığında 0,60 kg. motorin harcanacağı kabul edilecek ve buna ilişkin ödenek Ulaştırma Bakanlığının belirleyeceği usulle Karayolları Genel Müdürlüğünce il özel idarelerine aktarılacaktır. Bu işler için ödenek yetersizliği hallerinde il özel idareleri bütçelerinden yararlanılacaktır.

             Yol yapım ve iyileştirme işleri, il özel idareleri tarafından köylere hizmet götürme birliklerine ödenek aktarmak suretiyle de yaptırılabilecektir.

             Görevlendirilen personelin yemek, barınma, ulaşım, çalışma ofisi gibi ihtiyaçlarının temini ile şantiyelerin güvenliği ve makinaların park edileceği alanların belirlenmesinde valiler yetkilidir.''

             "7. Valilik koordinasyonunda yaptırılacak kesimlerdeki viyadük, tünel, köprü gibi büyük sanat yapıları Karayolları Genel Müdürlüğünce yaptırılacak ve eşzamanlı olarak tamamlanacaktır.

             Valiliklerce yapılacak işlerin metraj ve keşifleri ile ihale dokümanları, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak ilgili valiliklere iş sezonu öncesinde teslim edilecektir. "

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                           Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                         Başbakan