25 Temmuz 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27299

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(2009/25)

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1- (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 7315.81 Gümrük Tarife Pozisyonunda (GTP) kayıtlı “demir veya çelikten destekli halkalı zincirler” (destekli halkalı zincir) ile 7315.82 GTP’te yer alan “demir veya çelikten kaynaklı halkalı zincirlere” (kaynaklı halkalı zincir) yönelik olarak 20/12/2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin 2003/23 sayılı Tebliğ (2003/23 sayılı Tebliğ) ile dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) ÇHC menşeli bahse konu halkalı zincirlere yönelik meri önlemin yürürlük süresinin bitiminden önce, 23/11/2007 tarihli ve 26709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2007/18 sayılı Tebliğ (2007/18 sayılı Tebliğ) ile yerli üretim dalının önleme konu ürün ve ülke kapsamında bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabileceği ilan edilmiştir.

(3) Yerli üretici Evren Zincir İmalat Makine Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve Zintaş Kastamonu Zincir Sanayi ve Ticaret A.Ş. desteklenen yerli üretim dalının mevcut önlemin sona ermesi halinde dampingin ve yerli üretim dalında zararın devam edeceği veya tekrarlanacağı yönündeki başvuru çerçevesinde, 11/12/2008 tarihli ve 27083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/37 sayılı Tebliğ (2008/37 sayılı Tebliğ) ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması, Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ; 4412 sayılı Kanun’la değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlarını içermektedir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 3- (1) Soruşturma açılışını müteakip soruşturma konusu ürünün Müsteşarlık tarafından ticaret unvanları ve adresleri bilinen ÇHC’nde yerleşik üretici/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini teminen anılan ülkenin Ankara’da bulunan Büyükelçiliğine soruşturma açılışına ilişkin bildirim yapılmıştır.

(2) Taraflara Müsteşarlık internet sitesine konulan soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış, tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(3) Yerli üretim dalı soruşturma süresi boyunca Müsteşarlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir. Soruşturma döneminde ÇHC’den soruşturma konusu halkalı zincirlerin yer aldığı GTP’lerden ithalat gerçekleştiren 10 ithalatçı firmadan cevap alınmıştır. Öte yandan soruşturmaya tabi ülke olan ÇHC’nde yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formuna herhangi bir yanıt alınmamıştır.

(4) Soruşturmaya ilişkin tespit ve bilgileri içeren “Nihai Bildirim” ilgili tarafların bilgisine sunulmuş olup, yerli üretici ve bir ithalatçı firma haricinde ilgili taraflardan öngörülen süre zarfında Nihai Bildirim’e yönelik herhangi bir görüş alınmamıştır.

(5) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkur görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 4- (1) Yönetmeliğin 21’inci maddesi çerçevesinde herhangi bir yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmesine ihtiyaç görülmemiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi

MADDE 5- (1) Soruşturma açılışını takiben, soruşturma konusu ülkenin Büyükelçiliğine ve Müsteşarlık tarafından ticaret unvanları ve adresleri bilinen soruşturmaya konu ülkedeki üretici/ihracatçı firmalara, şikayetin gizli olmayan metnin ile soruşturma açılışına ilişkin 2008/37 sayılı Tebliğ’in Müsteşarlık internet sitesinde yayımlandığına ilişkin bildirim yapılmıştır.

(2) Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 6- (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere 1/1/2005 sonrası dönem esas alınmıştır. Bununla birlikte, ÇHC’nin dünya piyasasındaki konumu ve fiyatlama eğilimine ilişkin olarak, mevcut olduğu ölçüde, 2003 sonrası veriler de dikkate alınmıştır. Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri, önlem sonrası gelişimin izlenebilmesine imkan verecek biçimde 1/1/2005–30/06/2008 arası dönem için analiz edilmiştir.

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7- (1) Soruşturma konusu ürünler, ÇHC menşeli 7315.81 GTP’de yer alan demir veya çelikten destekli halkalı zincirler ile 7315.82 GTP’de yer alan demir veya çelikten kaynaklı halkalı zincirlerdir.

(2) Bahse konu destekli halkalı zincirlerde baklaların birbirine girerek karışmasını önlemek amacıyla baklanın ortasında lokma adı verilen demir parça bulunmaktadır. Bu zincirler, genel olarak gemilerde kullanılmaktadır. Kaynaklı halkalı zincirler ise ortasında yukarıda belirtilen parçanın olmadığı standart tipte zincirlerdir. Bu zincirler, başta madencilikte konveyör zinciri, araçlarda kullanılan patinaj zinciri üretiminde, denizcilikte, vinçlerde, sapanlarda çok geniş kullanım alanına sahiptir.

(3) Yerli üretim dalı tarafından imal edilen halkalı zincirler ile soruşturma konusu ülke menşeli halkalı zincirlerin benzer ürün olduğu tespiti mevcut önleme esas soruşturmada (esas soruşturma) yapılmıştır. Bu soruşturmada ise, fiziksel özellikler, ürün çeşitliliği, kullanım alanları, tüketici algılaması ve dağıtım kanalları bakımından yerli üretici tarafından üretilen ürün ile soruşturmaya konu ülke menşeli ürün arasında “benzer ürün” tanımı açısından ayrım yaratan herhangi bir farklılığın ortaya çıktığına ilişkin yeni bir bilgiye ulaşılmamıştır. Bu itibarla, 2003/23 sayılı Tebliğ’deki soruşturma konusu ürün ve benzer ürüne yönelik tespitleri değiştirecek herhangi bir bilgi mevcut olmadığından anılan belirlemeler geçerliliğini sürdürmektedir.

(4) Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde soruşturma konusu maddenin yukarıda belirtilen GTP’ler dışında bir sınıflandırma altında ithal edildiğine ilişkin herhangi bir bulgu edinilmemiştir. Öte yandan, soruşturma konusu madde haricinde bir maddenin mezkûr GTP’ler altında ithal edildiğine ilişkin bir itirazda da bulunulmamıştır. Bu nedenle soruşturma çerçevesindeki değerlendirmeler bahsi geçen GTP’ler altında gerçekleştirilen ithalatın tamamını kapsamaktadır.

(5) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 8- (1) Yönetmelik’in 35’inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.

 (2) Bu çerçevede, soruşturma konusu ürünün uluslar arası piyasasındaki gelişmeler, soruşturmaya konu ülkenin üretim kapasitesi, ihracat kabiliyeti ve ihraç fiyatları, soruşturmaya konu ülke için Türkiye pazarının önemi, ÇHC’nde mevcut yerleşik kapasitenin Türkiye’ye yönlendirilme olasılığı, esas soruşturmada tespit edilen damping marjları gibi dampingin devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimaline ilişkin hususlar irdelenmiştir.

Soruşturma konusu ürünün uluslararası piyasasındaki gelişmeler

MADDE 9– (1) Soruşturma konusu ürünün küresel piyasasındaki gelişmeler ve soruşturma konusu ülkedeki yerleşik kapasiteye ilişkin inceleme, Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Center-UTM) verileri kullanılarak yapılmış ve alt paragraflarda bulunan sonuçlara ulaşılmıştır.

(2) Soruşturma konusu ürünün dünya ticareti, üretim ve kapasitede önemli artışlara işaret etmektedir. UTM verilerine göre destekli halkalı zincirde dünya ihracatı, 2004 yılında 61.389 ton, 2005 yılında 45.952 ton, 2006 yılında 68.072 ton, 2007 yılında 57.928 ton olarak gerçekleşmiştir.

(3) Kaynaklı halkalı zincirde ise, 2004 yılında 270.672 ton, 2005 yılında 327.934 ton, 2006 yılında 389.386 ton, 2007 yılında 438.994 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. UTM kayıtlarına göre bahse konu ürün için 2003-2007 döneminde miktar bazında yıllık ortalama artış oranı %18, değer bazında %27 olarak gerçekleşmiştir.

(4) Küresel ölçekte ihracat birim fiyatları incelendiğinde, destekli halkalı zincirde 2004 yılında 1,67 ABD Doları/kg olan ihraç birim fiyatı, 2005-2007 döneminde yıllar itibariyle sırasıyla 2,25 ABD Doları/kg, 2,43 ABD Doları/kg ve 2,46 ABD Doları/kg değerine yükselmiştir. Kaynaklı halkalı zincirde ise 2004 yılında 1,44 ABD Doları/kg olan ihraç birim fiyatı, 2005-2007 döneminde yıllar itibariyle sırasıyla 1,51 ABD Doları/kg, 1,54 ABD Doları/kg ve 1,79 ABD Doları/kg değerini almıştır. Birim fiyatlarındaki istikrarlı yükseliş, büyük oranda inceleme döneminde küresel ölçekte gözlenen girdi maliyetlerindeki (demir-çelik ürünleri) önemli artışları yansıtmaktadır.

Önleme tabi ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 10– (1) UTM verilerine göre ÇHC’nin soruşturma konusu ürünlerde küresel ölçekte ana tedarikçi olduğu ve dönem içinde artan bir paya sahip olduğu görülmektedir. ÇHC’nin destekli halkalı zincir ihracatı 2003 yılında 3.643 ton, 2004-2007 döneminde yıllar itibariyle sırasıyla 5.613 ton, 4.611 ton, 6.872 ton ve 12.726 ton olarak gerçekleşmiştir. 2003-2007 döneminde miktar bazında yıllık ortalama artış oranı %31, değer bazında %44 olarak gerçekleşmiştir. Bahse konu üründe küresel ihracat içinde ÇHC ihracatının payı 2004 yılında %9, 2005 ve 2006 yılında %10 ve 2007 yılında %22 olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılı itibariyle ÇHC küresel ölçekte miktar bazında en büyük ihracatçı konumunda olup, bu ülkeyi İspanya (%20), Japonya (%15) ve Brezilya (%12) izlemektedir. 2008 yılına ilişkin ilk veriler, ÇHC’nin bu konumunu çok büyük oranda daha da güçlendirdiğine işaret etmektedir. Değer bazında ise ÇHC, İspanya ve Japonya’dan sonra küresel ölçekte 3. büyük ihracatçı konumundadır. Bu noktada gözden geçirme döneminde ÇHC’nin ihracat kapasitesinde önemli bir artış gerçekleştiği ve küresel pazarlarda payını önemli ölçüde arttırdığı anlaşılmaktadır.

(2) UTM verilerine göre ÇHC’nin kaynaklı halkalı zincir ihracatı ise 2003 yılında 139.657 ton, 2004-2007 döneminde yıllar itibariyle sırasıyla 163.939 ton, 220.753 ton, 266.988 ton ve 296.291 ton olarak gerçekleşmiştir. 2003-2007 döneminde miktar bazında yıllık ortalama artış oranı %22, değer bazında %34 olarak gerçekleşmiştir. Bahse konu üründe küresel ihracat içinde ÇHC ihracatının payı 2004 yılında %61, 2005 yılında %67 ve 2006 yılında %69 ve 2007 yılında %67 olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılı itibariyle ÇHC’ni, diğer ana tedarikçiler olarak %6 ile Almanya ve %4 ile İspanya izlemektedir.

(3) UTM verilerine göre ÇHC’nin ihracat birim fiyatları incelendiğinde, destekli halkalı zincirde 2003 yılında 0,79 ABD Doları/ton olan ihraç birim fiyatı, 2004-2007 döneminde yıllar itibariyle sırasıyla 0,95 ABD Doları/ton, 1,02 ABD Doları/ton, 1,05 ABD Doları/ton ve 1,21 ABD Doları/ton değerine yükselmiştir. Kaynaklı halkalı zincirde ise 2003 yılında 0,76 ABD Doları/ton olan ihraç birim fiyatı, 2004-2007 döneminde yıllar itibariyle sırasıyla 0,91 ABD Doları/ton, 0,97 ABD Doları/ton, 1,05 ve 1,13 ABD Doları/ton değerini almıştır. Bu noktada bahse konu üründe ÇHC ihracat birim fiyatlarının, küresel bazdaki ihraç birim fiyatlarının oldukça altında olduğu görülmektedir.

Önleme tabi ülkenin belirli ülke pazarlarındaki durumu

MADDE 11– (1) Önleme tabi ülkenin kaynaklı halkalı zincirde en büyük ihraç pazarları olarak AB, ABD, Japonya ve Güney Kore öne çıkmaktadır. UTM verilerine göre ÇHC’nin ABD’ye kaynaklı halkalı zincirde ihracatı 2003-2006 döneminde sürekli artış eğiliminde olmuş, yıllar itibariyle 26.214 ton, 29.502 ton, 41.078 ton ve 44.904 ton değerlerini almış, 2007 yılında bir miktar düşerek 42.832 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. ÇHC’nin ABD’ye ihracatının ortalama birim fiyatı 2003-2007 döneminde sırasıyla 0,84 ABD Doları/kg, 1,01 ABD Doları/kg, 1,03 ABD Doları/kg, 1,07 ABD Doları/kg, 1,15 ABD Doları/kg değerlerini almıştır. UTM verilerine göre 2003-2007 döneminde ÇHC’nin Türkiye’ye ihraç birim fiyatlarının ABD’ye ihraç birim fiyatlarından daha düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca özellikle 2007 yılında ÇHC’nin Türkiye’ye ihraç birim fiyatının gerek ortalama küresel ihraç birim fiyatının gerekse AB üyesi önde gelen ithalatçı konumdaki Hollanda’ya ve ABD’ye ihraç birim fiyatlarının kayda değer oranda altında kaldığı görülmektedir.

(2) ÇHC’nin destekli halkalı zincirde en büyük ihraç pazarları olarak ise Şili, Norveç, Singapur, ABD ve AB öne çıkmaktadır. Bahse konu üründeki ihraç miktarları göreli olarak düşük olmakla beraber ABD’ye ihracat yıllar içinde artmıştır. 2003-2007 döneminde ABD’ye ÇHC ihracatı sırasıyla 267 ton, 151 ton, 137 ton, 659 ton ve 697 ton olarak gerçekleşmiştir.

(3) Öte yandan Eurostat kaynaklı AB Pazara Giriş Veri Tabanından (EU Market Access Database) ÇHC’nin AB’ye (27 ülke) yaptığı gemi zinciri ihracatları da incelenmiştir. ÇHC’nin AB’ye gemi zinciri ihracatının önemli derecede artmış olduğu görülmektedir. 2005 yılında 11.802 ton olan destekli halkalı zincir ihracatı önemli artışlar kaydederek 2007 yılında 17.052 ton değerine ulaşmış; 2008 yılında 16.913 ton değerine gerilemiştir. Değer olarak ihracatı ise 2005 yılında 9.361.950 Euro iken 2007 yılında 14.654.180 ve 2008 yılında 17.209.990 Euro olarak gerçekleşmiştir. Bu noktada UTM verileri ile Eurostat verileri arasında, özellikle destekli halkalı zincirlerde önemli farklılıklar göze çarpmasına karşın, verilerin işaret ettiği ana eğilimlerin aynı olduğu görülmektedir (UTM verileri ile TÜİK verileri de çapraz karşılaştırıldığında, UTM verilerinin özellikle destekli halkalı zincirde önemli eksiklikler içerdiği tespit edilmiştir).

(4) Kaynaklı halkalı zincir ihracatında da benzer durum geçerlidir. Yine Eurostat verilerine göre, ÇHC’nin AB’ye (27 ülke) yaptığı 2005 yılında yaklaşık 13.011 ton olan ihracat, 2006 yılında 19.677, 2007 yılında 24.180 ve 2008 yılında 24.845 değerine ulaşmıştır. Değer olarak ihracatı ise 2005 yılında 13.382.660 Euro iken 2007 yılında 26.973.050 ve 2008 yılında 31.463.590 Euro olarak gerçekleşmiştir.

(5) Bütün bu veriler birlikte değerlendirildiğinde ÇHC’nin dünyada önemli bir zincir üreticisi ve ihracatçısı durumunda olduğu, küresel pazarlara ihracatını düzenli olarak arttığı görülmektedir. Kaynaklı halkalı zincirde küresel piyasanın tartışmasız en büyük oyuncusu konumundadır; destek halkalı zincirde ise 2007 yılı itibariyle en büyük ihracatçısı durumuna gelmiştir. Yukarıdaki veriler, ÇHC’nin yüksek ve artan bir ihracat kapasitesinin bulunduğunu göstermektedir. Öte yandan küresel krizin getirdiği talep daralmasına paralel olarak son dönemde ÇHC’nin önemli bir atıl kapasitesinin oluştuğu değerlendirilmektedir.

Türkiye pazarının önemi

MADDE 12- (1) UTM verilerine göre 2003-2007 döneminde ÇHC’nin Türkiye’ye kaynaklı halkalı zincir ihracatı yıllar itibariyle 882 ton, 1.205 ton, 1.521 ton, 1.360 ton ve 1.784 ton olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılı itibariyle ÇHC’nin genel ihracatı içinde Türkiye’nin payı %0,3’dür ve küresel sıralamada 22. ülke konumundadır (AB üyelerinin ayrı ayrı yer aldığı sıralama). Destekli halkalı zincirde ise ÇHC’nin 2003 yılında 23 ton, 2004 yılında 43 ton, 2005 yılında 0, 2006 yılında 3 ton ve 2007 yılında 81 ton miktarlarında ihracat yaptığı görülmektedir. 2007 yılı itibariyle ÇHC’nin genel ihracatı içinde Türkiye’nin payı %0,6’dır ve küresel sıralamada 17. ülke konumundadır.

(2) 2008 yılı itibariyle Türkiye toplam halkalı zincir tüketiminin 4.893 ton seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir. ÇHC’den yapılan ithalatın %28 gibi kayda değer bir pazar payı bulunmaktadır.

(3) Önleme tabi ülke için Türkiye, potansiyeli yüksek bir pazar olarak öne çıkmaktadır. Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) tarafından hazırlanan Türkiye Gemi İnşa Sanayi Sektör Raporu (Kasım 2008) ve İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) tarafından hazırlanan Gemi İnşa Sektörü Raporuna (2009) göre, bahse konu halkalı zincirlerin yoğun kullanıldığı gemi inşa sektörü, 2000’li yıllarda üretim, istihdam ve ihracat rakamları konusunda önemli artışlar kaydetmiş, sektörün uluslar arası rekabet gücünde kayda değer bir yükseliş gerçekleşmiştir. Bu kapsamda Türk özel tersaneciliği günümüzde 1 milyon DWT (ton cinsinden yüksüz ağırlık) gemi inşa kapasitesine, 14,6 milyon DWT bakım onarım kapasitesine, 600 bin ton çelik işleme kapasitesine, 80.000 DWT’lik tek parça gemi inşa kapasitesine sahiptir. Sektörün ihracatı 2008 yılı itibariyle 2,6 milyar ABD doları ve tersanelerdeki istihdam sayısı da 27 bin seviyelerine ulaşmıştır. Ekonomideki yavaşlamaya paralel olarak 2008 yılında sektördeki büyüme oranlarında düşüş görülmekle beraber, küresel krizin etkilerinin azalmasından sonra yüksek büyüme oranının devam edeceği öngörülmektedir. Bu yönüyle önümüzdeki dönemde Türkiye pazarında soruşturma konusu halkalı zincirlere yönelik talebin artarak devam edeceği değerlendirilmektedir.

(4) Zarar inceleme döneminde tüketimin gemi inşa sektörüne ilişkin yukarıdaki değerlendirmeleri teyit edecek şekilde kayda değer artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Öte yandan yaşanan küresel krizin etkisiyle 2008 yılında tüketim miktarlarında bir düşüş gerçekleşmiştir. Bu kapsamda Nisan 2009’da yayımlanan IMF tahminlerine göre, 2009 yılında %(-)5,1 büyüme oranı temelinde halkalı zincir talebinin düşüş gösterebileceği düşünülmekle beraber 2010 yılında öngörülen %1,5’luk ve orta vadedeki daha yüksek büyüme oranları çerçevesinde talepte tekrar artışların söz konusu olacağı mütalaa edilmektedir. 

(5) Netice itibariyle, küresel krizle beraber soruşturma konusu zincirlere olan talep kısa vadede bir düşüş gösterse de, orta ve uzun vadede Türkiye pazarının şikayet konusu ülke için önemini arttıracağı değerlendirilmektedir.

Talebi etkileyen unsurlar

MADDE 13- (1) Soruşturma konusu ürünün ithalatçısı konumunda bulunan firmalar tarafından soru formlarına verilen yanıtlardan fiyatın talebi etkileyen öncelikli bir unsur olduğu anlaşılmaktadır. Kalite, sertifikasyon ve teslim tarihi hususlarına değinen ithalatçılar olmakla beraber, ürüne ilişkin rekabetin çok büyük oranda fiyat kaynaklı olduğu ilgili taraflarca ifade edilmiştir.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjı ve yeni hesaplamalar

MADDE 14- (1) Mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden damping soruşturması esnasında tespit edilen damping marjları soruşturma konusu ülkede yerleşik üretici/ihracatçıların önlemin yürürlükten kalkması halinde muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir gösterge niteliği taşıdığından dikkate alınmıştır. Ayrıca ihracatçılardan işbirliği olmadığından mevcut verilerin ışığında, 2008 yılının ilk yarısı verilerine dayanarak yeni damping marjları da hesaplanmıştır.

(2) Esas soruşturmada 7315.81 GTP’de yer alan destekli halkalı zincirler için hesaplanan damping marjı mutlak olarak 331 ABD Doları/ton, nispi olarak CIF bedelinin %48’i; 7315.82 GTP’de yer alan kaynaklı halkalı zincirler için ise mutlak olarak 403 ABD Doları/ton, nispi olarak CIF bedelinin %59’u düzeyinde belirlenmiştir.

(3) Öte yandan 2008 (Ocak-Haziran) dönemi için hesaplanan damping marjları, ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçıların Türkiye’ye ihracatlarında damping düzeyini daha da arttırdığını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda destekli halkalı zincirler için CIF bedelin %131’i, kaynaklı halkalı zincirler için %78’i; tümü (ticaret ağırlıklı ortalama) için ise %91’i düzeyinde damping marjları hesaplanmıştır.

Değerlendirme

MADDE 15- (1) Yapılan inceleme ve değerlendirmeler dampingin artarak devamlılık arz etmesinin muhtemel olduğunu göstermektedir.

(2) Yapılan incelemeler neticesinde soruşturmaya konu ülkede önemli nitelikte yerleşik kapasite bulunduğu ve küresel krizin neden olduğu talep daralması da dikkate alındığında ÇHC’nde vaki üretim ve ihracatın gelecek dönemde artarak devam etmesi için gerekli kapasitenin mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca mevcut ve potansiyel bir pazar olması nedeniyle, ÇHC açısından önümüzdeki dönemde Türkiye pazarının önemini arttıracağı düşünülmektedir. Şikayet konusu zincirleri kullanan Türk gemi inşa sektörü geçtiğimiz dönemde hızlı bir büyüme kaydetmiştir. Sektörde son küresel krizle beraber önemli bir düşüş görülmekle beraber, sektörün orta vadede ürüne olan talebini arttıracağı tahmin edilmektedir.

(3) Öte yandan, soruşturma konusu ülke menşeli ürüne yönelik talebin fiyata yüksek oranda duyarlı olması nedeniyle anılan ülkede yerleşik üretici/ihracatçıların fiyat kararları, yerli üretim dalının satış fiyatı ve miktarlarını etkileyecek önemli bir unsurdur. Bu itibarla, bilhassa küresel kriz çerçevesindeki talep daralması neticesinde, Nisan 2009’da yayımlanan IMF Küresel Ekonomik Görünüm Raporunda dünya ekonomisinin %1,9 ve küresel mal ticaretinin 2009 yılında %11,5 oranında küçüleceği tahmini temelinde, ÇHC başta olmak üzere soruşturma konusu ürünün başat üreticilerinin mevcut kapasiteleri dikkate alındığında, uluslararası pazarlarını koruyabilmek için fiyatlarını düşürme yönünde bir baskıyla karşı karşıya kalabilecekleri değerlendirilmektedir.

(4) Bu hususlar haricinde, 2008 yılının ilk yarısına ilişkin verilere dayalı olarak yapılan yeni damping marjı hesaplamaları, esas soruşturmada tespit edilen damping marjlarının kayda değer ölçüde üstünde damping seviyelerine işaret etmektedir.

(5) Yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, soruşturmaya konu ülkede güçlü bir üretimin söz konusu olduğu ve bu ülkedeki kapasitenin Türkiye’ye kolaylıkla yönlendirilebileceği, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin şikayet konusu ülke bakımından potansiyel bir pazar olarak önemini arttırmasının muhtemel olduğu; mezkur ülkede kaim üretici/ihracatçıların Türkiye’deki dağıtım kanallarına erişim kolaylığı nedeniyle pazara nüfuz etme sorunu yaşamadıkları anlaşılmaktadır. Güncel verilerle hesaplanan damping marjlarının, esas soruşturmada tespit edilen marjların kayda değer oranda üstünde olduğu ve mevcut küresel talep daralması ve küresel ticaretteki yüksek orandaki düşüşün böyle bir ortama zemin hazırladığı dikkate alındığında meri önlemin yürürlükten kaldırılması halinde halihazırda artmış olan dampingin devam etmesinin muhtemel olduğu anlaşılmaktadır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Önlem Konusu İthalatın Gelişimi

Maddenin genel ithalatı

MADDE 16- (1) Önlem konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ve ÇHC’nden yapılan ithalatın incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır. Buna göre, 2005 yılında 1.348.867 Kg olan soruşturma konusu iki farklı GTP’deki ürün ithalatının 2006 yılında 1.422.572 kg, 2007 yılında 1.984.430 Kg ve 2008 yılında 1.973.688 Kg seviyesine ulaştığı görülmüştür. Miktar bazında ithalat artışı, 2005 yılında %14, 2006 yılında %5, 2007 yılında %39 ve 2008 yılında ekonomideki yavaşlamaya paralel olarak %(-)1 olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda inceleme dönemi için, 2005 ile 2008 yılı kıyaslandığında toplam ithalatın miktar temelindeki artışının %46 düzeyinde olduğu görülmektedir.

(2) Bahse konu ürünün genel ithalatı değer bazında, 2005 yılında 2.123.539 ABD Doları iken, 2006 yılında yıllık %24 artışla 2.629.728 ABD Doları, 2007 yılında %57 artışla 4.120.937 ABD Doları ve 2008 yılında %4 artış oranı ile 4.290.529 ABD Doları düzeyine çıktığı belirlenmiştir. Değer bazında 2005–2008 dönemi arasında şikayet konusu ürünün toplam ithalatındaki değer artışının %102 düzeyinde olduğu tespit edilmiştir.

Maddenin soruşturma konusu ülkeden ithalatı

MADDE 17- (1) Şikayete konu ülkeden gerçekleşen ithalat, önlem yürürlükte olmasına karşın 2003 yılından beri miktar bazında istikrarlı şekilde artış eğilimindedir.

(2) 2005-2008 döneminde ÇHC’nden gerçekleşen halkalı zincir ithalatı miktar olarak 2005 yılında 914.991 kg’dan, 2006 yılında bir önceki yıla göre %2 düşüşle 892.640 kg’a, 2007 yılında %36 artışla 1.214.557 kg’a ve 2008 yılında %14 oranındaki artışla 1.390.637 kg’a ulaşmıştır. Önlemin yürürlüğe girdiği 2003 senesinden sonra önlemin etkisiyle ÇHC’nden yapılan ithalatın genel ithalat içindeki payı bir miktar gerilemekle beraber, 2008 yılında tekrar önemli bir artış kaydetmiştir. Şikayet konusu ülkenin tüm ithalattan aldığı pay, miktar temelinde, 2003 yılında %76 iken 2005 yılında bu oran %68, 2006 yılında %63 ve 2007 yılında %61’e gerilemiş, 2008 yılında ise önemli bir sıçrama yaparak %70 seviyesine yükselmiştir.

(3) 2005-2008 yıllarında ÇHC’nden yapılan ithalatın 2005 yılında 1.054.990 ABD Doları olan değeri, 2006 yılında yıllık %11 artışla 1.175.168 ABD Doları, 2007 yılında %21 artışla 1.416.454 ABD Doları ve 2008 yılında %55 artış oranı ile 2.190.932 ABD Doları düzeyine çıktığı görülmektedir.

Önlem konusu ithalatın fiyatlarının gelişimi

MADDE 18- (1) 2005 yılında 1,57 ABD Doları/kg olan ürünün genel ithalat birim fiyatının, ham madde fiyatlarının da etkisiyle 2006 yılında 1,85 ABD Doları/kg; 2007 yılında 2,08 ABD Doları/kg ve 2008 yılında 2,17 ABD Doları/kg düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.

(2) ÇHC’nden gerçekleştirilen ithalatın birim fiyatının seyrine bakıldığında, 2005 yılında 1,15 ABD Doları/kg olan birim fiyat, 2006 yılında 1,32 ABD Doları/kg’a yükselmiş; 2007 yılında düşüş göstererek 1,17 ABD Doları/kg’a ve 2008’de tekrar artış eğilimine girerek 1,58 ABD Doları/kg değerine yükselmiştir.

(3) Diğer ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatının 2005 yılında 2,46 ABD Doları/ton, 2006 yılında 2,74 ABD Doları/kg, 2007 yılında 3,51 ABD Doları/kg ve 2008 yılında 3,60 ABD Doları/kg değerini aldığı tespit edilmiştir. Bu noktada diğer ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatlarının, ÇHC’nden yapılan ithalatın birim fiyatlarının 2 katının üstündeki seviyelerde olduğu görülmektedir.

Önlem konusu ürünün Türkiye toplam tüketimi

MADDE 19- (1) Soruşturma konusu ürünün Türkiye toplam tüketimi hesaplanırken 2008 yılına ait şikayetçi yerli üretici (Evren Zincir A.Ş.) ve şikayeti destekleyen Zintaş Kastamonu Zincir Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den temin edilen yurtiçi satış miktarları ile ilgili yıla ait toplam ithalat değerleri toplanmıştır. Bu çerçevede 2005 yılında 100 olan tüketim endeksinin 2006 yılında 123, 2007 yılında 137 ve 2008 yılında 122 olduğu görülmüştür.

Soruşturmaya tabi ülkenin pazar payı

MADDE 20- (1) ÇHC’nin, bahse konu halkalı zincirler için Türkiye pazarından aldığı pay incelendiğinde, 2005 yılında endeks değeri 100 olan pazar payının, 2006 yılında 79’a gerilediği, 2007 yılında 97 ve 2008 yılında 125’e ulaştığı görülmektedir. Yerli üretim dalının 2005 yılında 100 olan pazar payı endeks değeri, 2006 yılında 107’ye ulaşmış, 2007 yılında 96’ya ve 2008 yılında 90’a gerilemiştir.

Fiyat kırılması ve fiyat baskısı

MADDE 21- (1) Önleme konu ülkenin genel ihracat stratejisinin temel olarak düşük fiyata dayalı olduğu anlaşılmaktadır. Önleme tabi ürünlerde dünyanın ana tedarikçisi olan bu ülke kaynaklı ithalat, talebin yüksek fiyat esnekliğini kullanarak önlemin kalkması halinde yurtiçi pazarda hâkim konuma gelebilecektir. Türkiye pazarında da söz konusu ürünün fiyat esnekliğinin katı olmasına neden olacak özel bir durum bulunmamaktadır.

(2) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda yerli üretim dalı fiyatları üzerinde oluşabilecek muhtemel etkiyi görebilmek amacıyla 2005-2008 (Ocak-Haziran) dönemi için fiyat kırılması ve fiyat baskısı hesaplanmıştır. Ayrıca mevcut damping önlemi dikkate alınarak da bahse konu hesaplamalar yapılarak, önleme rağmen oluşan fiyat kırılması ve baskısı incelenmiştir.

(3) Yapılan hesaplamada önlem konusu ürünün dampinge karşı vergi hariç Türkiye piyasasına giriş fiyatları bulunmuş ve bu fiyatlar yerli üretim dalının yurtiçi satış fiyatları ile karşılaştırılarak fiyat kırılması hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamada ihraç fiyatı olarak 2008/6 aylık döneme ilişkin TÜİK verilerinde yer alan ortalama CIF fiyatları baz alınmıştır. Buna göre destekli halkalı zincirler için hesaplanan fiyat kırılması 2008 (Ocak-Haziran) dönemi için CIF değerin %77’si iken kaynaklı halkalı zincirler için CIF değerin %31’i oranındadır. Her iki zincir birlikte düşünüldüğünde ise aynı dönem için hesaplanan ortalama fiyat kırılması CIF değerin %45’i oranındadır. Mevcut damping önlemi dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre, destekli halkalı zincirler için hesaplanan fiyat kırılması 2008 (Ocak-Haziran) dönemi için CIF değerin %50’si iken, kaynaklı halkalı zincirler için CIF değerin %6’sı oranındadır. Her iki zincir birlikte düşünüldüğünde ise aynı dönem için hesaplanan ortalama fiyat kırılması CIF değerin %19’u oranındadır (Önlem, ticaret ağırlıklı ortalamaya göre dikkate alınmıştır).

(4) Diğer taraftan, yerli üretim dalı dampingli ithalat sebebiyle fiyatlarını olması gereken seviyede belirleyemediğinden, yukarıda belirtilen şekilde bulunan ihraç fiyatları ile yerli üretim dalının olması gereken satış fiyatını veren ve maliyet artı makul kâr yöntemi ile bulunan fiyatlar karşılaştırılarak satış fiyatlarının ne ölçüde baskı altında tutulduğuna bakılmıştır. Buna göre, 2008 (Ocak-Haziran) dönemi için dampinge karşı önlemin yürürlükte olmaması durumunda dampingli ithalatın fiyatları, yerli üretim dalının olması gereken yurtiçi satış fiyatlarını destekli halkalı zincirlerde CIF değerin %112’si, kaynaklı halkalı zincirlerde %57’si, her iki zincir için ortalama olarak ise %73’ü oranında baskı altında tutacak düzeydedir. Bahse konu döneme ilişkin mevcut önlem dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre, fiyat baskısı destekli halkalı zincirlerde CIF değerin %84’ü, kaynaklı halkalı zincirlerde %32’si, her iki zincir için ortalama olarak ise %47’si düzeyindedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 22- (1) Önlem konusu ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, yerli üretim dalını temsilen şikayetçi yerli üretici Evren Zincir İmalat Makine Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin verileri dikkate alınmıştır. 2008 yılına ait veriler ilk altı ayı kapsamakta olup istatistiki karşılaştırma amacıyla mümkün olduğu ölçüde on iki aya tamamlanmıştır.

 (2) Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama ÜFE kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler esas alınmıştır.

a) Üretim

(1) Yerli üretim dalının önlem konusu zincirlerde 2005 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2006-2008 döneminde azalarak sırasıyla 82, 88 ve 67 olarak gerçekleşmiştir.

b) Satışlar

(1) Yerli üretim dalının önlem konusu zincirlerde yurtiçi satış miktar endeksi 2005 yılında 100 olarak alındığında, 2006’da 155, 2007’de 116 ve 2008 yılında 70 olarak gerçekleşmiştir.

(2) Aynı dönemde satış hâsılatı reel bazda incelendiğinde, söz konusu ürün hasılatının 2005 yılında 100 olan endeks, 2006 ve 2007’de sırasıyla 141 ve 98 olarak gerçekleşmiş, 2008’in tamamında ise 65’e gerilemiştir.

c) Yurtiçi Fiyatlar

(1) Yerli üretim dalının önlem konusu zincirlerde ağırlıklı ortalama yurtiçi reel birim satış fiyat endeksi 2005 yılında 100 olarak alındığında 2006-2008 için sırasıyla 92, 85 ve 93 olarak gerçekleşmiştir.

ç) İhracat

(1) Yerli üretim dalının önlem konusu zincirlerde 2005 yılında 100 olan ihracat miktar endeksi önemli ölçüde düşmüş ve 2006-2008 dönemi için sırasıyla 57, 84 ve 63 olarak gerçekleşmiştir.

(2) Bahse konu ürünün ihracat hasılatının, 2005 yılında 100 olarak kabul edildiğinde, 2006’da 56’ya gerilediği, 2007’de 108’e çıksa da 2008 yılında 74 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Ağırlıklı ortalama yurtdışı reel birim satış fiyat endeksi ise 2005 yılında 100 olarak alındığında 2006, 2007 ve 2008 yıllarında sırasıyla 98, 128 ve 117 olarak gerçekleşmiştir.

d) Pazar Payı

(1)Yerli üretim dalının pazar payı, 2005 yılı değeri 100 olarak alındığında, 2006’da 107’ye çıkmış, 2007’de 96’ya ve 2008’de 90 seviyesine gerilemiştir.

e) Stoklar

(1) Yerli üretim dalının önlem konusu zincirlerdeki stok verileri incelendiğinde, 2005 yılında 100 olan stok düzeyi endeksi, 2006 ve 2007 yıllarında düşerek 30 ve 35’e gerilemiş olup, 2008’de ise 97’ye yükselmiştir.

f) Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)

(1) Yerli üretim dalının önlem konusu zincirlerdeki üretim kapasitesi 2005–2008 yıllarını kapsayan dönemde değişmeyerek aynı seviyede kalmıştır. Kapasite kullanım oranına ilişkin endeks değerleri, 2005 yılı 100 kabul edildiğinde 2006, 2007 ve 2008 yıllarında sırasıyla 82, 88 ve 67 olarak gerçekleşerek, kayda değer bir düşüş eğilimi göstermiştir.

g) İstihdam, Ücretler ve Verimlilik

(1) Yerli üretim dalının önlem konusu zincirlerde çalışan toplam işçi sayısı endeksinin 2005 yılında 100 olarak kabul edildiğinde 2006’da 93’e, 2007’de 83’e ve 2008’de 60’a düştüğü görülmektedir.

(2) Yerli üretim dalının önlem konusu zincir üretiminde çalışan işçilerin aylık giydirilmiş reel brüt ücret endeksi, ilgili dönemde azalış göstermiş olup, 2005 yılında 100 olarak alındığında 2006 yılında 107, 2007 yılında 93, 2008 yılında 84 olarak gerçekleşmiştir.

(3)Yerli üretim dalında çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2005 yılında 100 iken, 2006, 2007 ve 2008 döneminde sırasıyla 89, 105 ve 113 olarak gerçekleşmiştir.

i) Maliyetler

(1) 2005–2007 döneminde yerli üretim dalının soruşturma konusu zincirlerde birim maliyetleri göz önüne alındığında 2005 yılında 100 olan birim sınai maliyet endeksinin 2006, 2007 ve 2008 yıllarında sırasıyla 118, 119 ve 115 olarak gerçekleştiği; birim ticari maliyet endeksinin ise aynı dönemde sırasıyla 2006 yılında 115, 2007 yılında 120 ve 2008 yılında 117 değerini aldığı görülmektedir.

j) Ürün Kârlılığı

(1) Yerli üretim dalının ticari maliyetleri dikkate alınarak hesaplanan yurtiçi satışlardan kaynaklanan ürün birim kârlılık endeksi büyük ölçüde düşmüştür. Buna göre 2005 yılında karlı olan satışlar zarara dönüşmüş ve 2005 yılında 100 olarak kabul edilen endeks, 2006’da (–)43, 2007’de (–)116, 2008’de (–)49 seviyesinde gerçekleşmiştir.

k) Nakit Akışı

(1) Yerli üretim dalının önlem konusu zincir satışlarından elde ettiği nakit akışı endeksi 2005 yılında 100 iken 2006 ve 2007 yıllarında (–)113’e ve (–)144’e düşmüş, 2008’de (–)15 olarak gerçekleşmiştir.

l) Yatırım Hâsılatı

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2005 yılında 100 olan yatırım hasılatı (Kar/Özkaynak) oranı 2006, 2007 ve 2008 döneminde sırasıyla %14, %10 ve %8 olarak gerçekleşmiştir.

m) Aktif Toplamı

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü reel olarak 2005 yılında 100 iken, 2006, 2007 ve 2008 döneminde sırasıyla 114, 93 ve 110 olarak gerçekleşmiştir.

n) Özsermaye

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2005 yılında 100 olan öz sermaye endeksi artarak, 2006 yılında 106’ya, 2007 yılında 111’e, 2008 yılında ise 121’e çıkmıştır.

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

MADDE 23- (1) Yerli üretim dalının ekonomik verileri incelendiğinde yürürlükteki önleme rağmen, zarar inceleme döneminde üretim ve yurtdışı satış miktarlarında, kapasite kullanım oranında, istihdam düzeyinde ve nakit akışlarında kayda değer oranlarda düşüş görülmüştür.

(2) Yurt içi satışlar 2006 yılında artış kaydetmesine karşın, 2007 ve 2008 yılında bahse konu göstergede önemli düşüşler gözlenmiştir. Yurtdışı satış miktarlarında da büyük gerilemeler yaşanmıştır. Ayrıca stok miktarlarının incelenmesi sonucunda, 2008 yılında stoklarda önemli bir artış olduğu görülmektedir.

(3) Maliyetler incelendiğinde ise verimlilikteki artışa ve reel ücretlerdeki düşüşe rağmen sınai maliyetlerin zarar inceleme döneminde istikrarlı şekilde artış eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Sınai maliyetin seviyesinin ticari maliyete de etki ederek ticari maliyetin istikrarlı bir şekilde artmasına neden olduğu görülmektedir. Öte yandan, zarar inceleme döneminde finansman giderlerindeki önemli artışların ticari maliyeti kısmi olarak arttırdığı anlaşılmaktadır.

(4) Yerli üretim dalının karlılık göstergelerinin zarar inceleme döneminde gerileme eğiliminde olduğu görülmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

MADDE 24- (1) Yönetmelik’in 35’inci maddesi hükümleri gereğince, bu bölümde önlemin sona ermesi halinde zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, soruşturmaya konu ithalatın muhtemel seviyesi ve fiyatları, önlem konusu ülkedeki kapasite ve önlemin yürürlükten kalkması durumunda soruşturmaya konu ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki muhtemel etkileri incelenmektedir.

(2) Dampingin varlığı veya yeniden meydana gelme ihtimali bölümünde de belirtildiği üzere ÇHC’nde şikâyet konusu ürüne ilişkin büyük miktarda kapasite bulunduğu, söz konusu ülkenin dünyanın en büyük ihracatçısı olduğu görülmektedir.

(3) TÜİK verilerine göre soruşturma konusu ürünün diğer ülkelerden yapılan ithalatının ortalama birim fiyatı, ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatının 2 katının üstünde seviyelerde olduğu görülmektedir. 2005-2008 döneminde diğer ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatının ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatına oranı, 2005 yılında 2,14, 2006 yılında 2,08, 2007 yılında 3,01 ve 2008 yılının ilk yarısında 2,42 ve yılın tamamında 2,29 değerini almıştır.

(4) Soruşturma konusu ülkede yerleşik kapasitenin Türkiye’ye kolaylıkla yönlendirilebileceği ve soruşturma konusu ülkedeki üretici/ihracatçıların Türkiye piyasasında dağıtım kanallarına erişim sorunu bulunmadığı değerlendirilmektedir. Nitekim ithalatçılar tarafından da belirtildiği üzere soruşturma konusu ürünün fiyat hassasiyetinin yüksek olduğu düşünüldüğünde, meri önlemin yürürlükten kaldırılması halinde Türkiye piyasasına yüksek miktarlarda ve yerli üretim dalı iç satış fiyatlarını daha da baskılayan fiyatlarla ithal edilebilecek soruşturma konusu ülke menşeli ürünün yerli üretim dalını olumsuz etkilemesinin kuvvetle muhtemel olduğu mütalaa edilmektedir.

(5) Diğer taraftan, küresel krizin de etkisiyle soruşturma konusu ülkedeki talep daralmasının ve dış piyasaların kaybedilmemesine yönelik endişelerin, ihracat fiyatlarını etkileyerek, fiyatların daha düşük seviyelerde oluşmasına neden olabileceği değerlendirilmektedir. Bu itibarla, uluslararası durumun da tesiriyle oluşacak fiyatların mevcut önlemlerin aynen devam etmesi halinde bile yerli üretim dalını olumsuz etkilemesinin muhtemel olduğu mütalaa edilmektedir.

(6) Hesaplanan fiyat baskısı ve damping marjı oranlarının önemli düzeylerde olduğu görülmüş olup bu durum dampinge karşı önlemin kalkması halinde dampingli ithalatın daha da artacağını ve yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde görülen bozulmanın daha da hızlanacağını düşündürmektedir.

(7) Mevcut damping önlemi dikkate alınarak yapılan hesaplamada ortaya konan, destekli halkalı zincirler için CIF bedelinin %84’ü, kaynaklı halkalı zincirler için %32’si oranındaki fiyat baskısı düzeyi, önlemin mevcut düzeylerde devamı halinde bile yerli üretim dalı göstergelerinde bozulmanın devam etmesinin muhtemel olduğuna işaret etmektedir.

(8) Yapılan değerlendirmeler neticesinde soruşturma konusu ülkenin mevcut önleme rağmen zarar inceleme döneminde Türkiye pazarındaki pazar payını artırdığı, yerli üretim dalının pazar payı kaybına uğradığı, soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın yerli üretim dalı iç satış fiyatlarını önemli ölçüde baskı altında tuttuğu, meri önlemin etkisinin söz konusu olmadığı bir ortamda soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın miktarının mezkur ülkedeki kapasiteler dikkate alındığında önemli ölçüde artabileceği, ithalatın fiyatlarının ise mevcut küresel krizin de etkisiyle daha da baskılanmasının beklenmesi gerektiği, soruşturmaya konu ülke menşeli üretici/ihracatçıların Türkiye piyasasında dağıtım kanallarına erişiminin kolay olduğu; bu nedenlerle meri önlemin yürürlükten kaldırılması halinde yerli üretim dalının karşı karşıya kalması muhtemel fiyat baskısı ve pazar kaybı neticesinde ekonomik göstergelerini mevcut haliyle bile muhafaza edemeyeceği düşünülmektedir.

(9) Önlemin mevcut haliyle devamının, damping düzeylerindeki artış ve önlemi dikkate alarak yapılan hesaplamalarda fiyat baskısının önemli düzeyde olması dikkate alındığında dampingli ithalattan kaynaklanan zararı ortadan kaldırmak için yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla önlemin mevcut haliyle devamının dampingli ithalatın ve bunun sonucunda yerli üretim dalında zararın devamına yol açması muhtemeldir.

BEŞİNCİ KISIM

Diğer Hususlar

Üçüncü ülkelerden ithalat

MADDE 25- (1) Soruşturma konusu üründe ÇHC haricindeki ülkelerden yapılan ithalatın, genel ithalat içindeki payının 2005 yılında %32, 2006 yılında %37, 2007 yılında %39 ve 2008 yılının gerek ilk altı ayında gerekse tümünde %30 değerini aldığı tespit edilmiştir. Öte yandan Hindistan menşeli ithalatta göreli olarak önemli bir artış görülmektedir. Bununla birlikte, üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalatın soruşturma konusu önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın artarak devam edeceğine ilişkin işbu rapordaki tespitleri etkileyecek nitelikte olmadığı görülmektedir.

ALTINCI KISIM

Sonuç

Karar

MADDE 26- (1) Soruşturma sonucunda yürürlükteki önlemin yerli üretim dalında dampingli ithalattan kaynaklanan zararı ortadan kaldırmakta yetersiz kaldığı sonucuna ulaşıldığından İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile 20/12/2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin 2003/23 sayılı Tebliğ ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin arttırılarak, aşağıda gümrük tarife pozisyonu, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalinde karşısında gösterilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTP

Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Vergi

7315.81

Destekli halkalı zincirler

 

Çin Halk Cumhuriyeti

 

1.069 ABD Doları/TON

7315.82

 

Diğerleri (kaynaklı halkalı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama

MADDE 27– (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen maddenin ithalatında karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı vergiyi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 28– (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29– (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.