25 Temmuz 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27299

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/22)

                Başvuru
                MADDE 1- (1) 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Zimaş Zincir ve Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yaptığı başvuruda; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı”nın Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretim dalına zarar verdiği iddiasıyla anılan ülke menşeli söz konusu madde ithalatına karşı önlem alınması talep edilmektedir.
                Başvuru konusu madde

                MADDE 2- (1) Şikayet konusu eşya, 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19, 7315.19.00.00.00 gümrük tarife pozisyonları (GTP) altında yer alan “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı”dır. Bahse konu gümrük tarife pozisyonları, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

                (2) Şikayet konusu ürün  “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı (transmisyon zincirleri ve diğerleri ve aksamı)” olarak adlandırılmaktadır. Şikayetçi firmanın sunduğu bilgilere göre, şikayet konusu ürünün hareket ve güç iletiminde dişli ile kullanılan bir makine elemanı olduğu anlaşılmıştır. Ürünün belirgin özellikleri; hareket ve güç iletiminin olduğu her ortamda çalışabilmesi, az bakım gerektiren kapalı alanlarda çalışabilmesi ve hareket ve güç iletiminin yanı sıra üzerine monte edilen kulaklar sayesinde yük taşıyabilmesidir.

                (3) Şikayet konusu ürün, otomobil fabrikaları, ağaç işleme fabrikaları, çimento fabrikaları, şeker fabrikaları, demir-çelik fabrikaları, kömür işletmeleri, konserve ve meşrubat fabrikaları, tekstil fabrikaları ve zincir ihtiyacı olan diğer sektörler için üretimi yapılmaktadır.

                (4) Üretim süreci kısaca şöyle tarif edilebilir: Muhtelif genişlikteki bakla ve makara malzemesi çelik saç, genişliklerine göre dilim  yapılır, dilinmiş saçlar kalınlıklarının aynı kalması için haddeden geçirilerek aynı ölçüye getirilir. Otomatik preslerde ölçülere göre bakla basılır. Dilinmiş ve haddelenmiş iç ve dış makara malzemesi makara makinelerinde makara yapılır. Pim malzemesi soğuk haddeden geçerek ölçüye getirilir. Pim malzemesi otomatik pim kesme makinelerinde kesilir. Bakla makara ve pimler oluşumundan sonra çapakları alınmak üzere çapak dolaplarına konur. Çapakları alınmış malzemeler ısıl işlemle sertleştirilir. Sertleşen malzemeler parlatma ve meneviş işleminden sonra montaj için hazırdır. Otomatik montaj makinelerinde bakla, pim, makara birleşerek zincir üretimi bitmiş olur. 

(5) Soruşturma kapsamında ürün tanımı, sınıflandırmaya esas GTP’ler ve belirtilen GTP’lerin kapsamı ve içeriği de incelemeye alındığından bu hususlara ilişkin her türlü görüşün süresi içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

                Başvurunun temsil niteliği

                MADDE 3- (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, şikâyetçi firmanın Yönetmelik’in 20’nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

                Damping iddiası

                MADDE 4- (1) Bu aşamada, ÇHC’nin piyasa ekonomisi uygulamayan bir ülke olarak değerlendirilmesi nedeniyle, Yönetmelik’in 7 nci maddesi uyarınca şikâyet konusu malın Türkiye’deki üretim maliyetine makul bir kâr oranı eklenmek suretiyle hesaplanan oluşturulmuş değer normal değer olarak alınmıştır. Normal değer fabrika çıkış aşamasında tespit edilmiştir.

                (2) Şikâyet konusu ülkeden Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların ihraç fiyatının belirlenmesinde, şikayet konusu ürünün normal değerinin hesaplamasında kullanılan döneme ilişkin Türkiye İstatistik  Kurumu (TÜİK) ithalat istatistiklerinden elde edilen değerler ve şikayetçi firma tarafından sağlanan belgelerdeki veriler kullanılmıştır.

(3) FOB ihraç fiyatı ihracatçıların lehine olmak üzere fabrika çıkış aşaması fiyat olarak kabul edilmiş ve fabrika çıkış aşamasında belirlenen normal değerle karşılaştırılmıştır.

(4) Normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatının mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada karşılaştırılması yoluyla hesaplanan damping marjının şikayete konu ÇHC için önemli oranda olduğu görülmüştür.

                Zarar ve nedensellik iddiası

MADDE 5 – (1) Eldeki verilerle hesaplanan damping marjının önemli oranlarda olduğu anlaşılmıştır.

(2) ÇHC menşeli ithalatın, gerek toplam ithalat içerisindeki payı gerekse pazar payı 2006 ile 2008 yılları arasında kayda değer artış göstermiştir. Aynı dönemde, yerli üretim dalının iç piyasa satışlarının nispi olarak gerilediği ve pazar payının azaldığı tespit edilmiştir.

(3) Yapılan hesaplamalarda, şikayete konu ülke menşeli ithalatın neden olduğu fiyat baskısının önemli oranlarda olduğu görülmüştür.

(4) Şikayete konu dampingli ithalata paralel olarak yerli üretim dalına ait üretim, yurtiçi satışlar, stoklar, kapasite kullanım oranı, karlılık, nakit akışı, yatırımların geri dönüşü ve yatırım hasılatı gibi göstergelerde bozulmalar olduğu tespit edilmiştir.

(5) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmi istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, şikâyete konu ÇHC menşeli, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde olumsuzluklara yol açtığı değerlendirilmiştir.

                Karar ve işlemler

                MADDE 6- (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca ÇHC menşeli söz konusu madde için, Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde dampinge karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

                (2) Soruşturma, DTM İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi         

                MADDE 7- (1) Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, bu aşamada ÇHC için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi düşünülmektedir.

(2) Ancak, ÇHC’de yerleşik soruşturmaya konu üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1 deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmeleri halinde, bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmelik’in 5 inci maddesi uygulanır.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu DTM web sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla ÇHC’nin Türkiye’deki resmi temsilciliğine bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 9 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, emsal ülke seçimi ve karşı zarar savunması da dahil olmak üzere soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğ’in 8 inci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 10- (1) Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar -olumlu veya olumsuz- mevcut verilere göre alınacaktır.

                Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

                MADDE 11- (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12- (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

 

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı 

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek/ANKARA

Tel:  +90-312-204 77 22 / 212 87 52 

Faks:+90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta:  dsd0922@dtm.gov.tr

 

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13- (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

 

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.